Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Je až s podivem, kolik křesťanů čte a spoléhá se na křesťanskou literaturu. Jsem znepokojen z toho, kolik křesťanů čte knihy od autorů spadají pod Hnutí Víry a evangelistů prosperity. Pokud čteš knihy od těchto autorů, satan se ti „směje“, protože jsi pro něj snadná kořist.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 5,8-9

Je až s podivem, kolik křesťanů hltá knihy Kennetha Hagina (Uzdravení nám náleží, Išiel som do pekla, Uzdravující pokrm, Správné a špatné myšlení, Láska – cesta k vítězství, Uzdravení nám náleží…), Daniela Kolendy (Uvolnění zázraků skrze víru a modlitbu, Žij dřív, než zemřeš…), Reinharda Bonnkeho (Jistota spasení, Evangelizace ohněm, Duch svatý – zjevení a průlom, Jak přijmout Boží zázrak…), Bennyho Hinna (Dobré ráno, Duchu svatý, Satanova návnada – předmluva…), Billa JohnsonaBethel Church (Uzdravování: naživo, Když nebe pronikne na zem, Základní průvodce službou uzdravování…), Heidi Baker (Rození zázraků…), Sergeje Miháľa (Vytržení, Příchod Syna člověka). Pokud se spoléháš na křesťanské knihy (obsah bereš za fakta), uvědom si, že je to v přímém rozporu s Písmem.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 118,8

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 37,34

„V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 62,9

Zisky z prodeje knih (evangelium prosperity)
Není žádným tajemstvím, že autoři křesťanských knih, mají ze své produkce nemalé zisky. Tito lidé zpravidla nevydávají pouze knihy, ale i CD a DVD. Pokud čteme článek Je možná návštěva Nebe a pekla?, vidíme oklamané lidi, kteří vydělávají na satanově podvodu. Nigerijský pastor Daniel Ekechukwu, kterého údajně vzkřísil Reinhard Bonnke, vydělává na tom, že byl v „pekle“, kde viděl skupinu lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. I Kenneth Hagin vydělával na tom, že několikrát navštívil údajné „peklo“ (fyzické místo z fyzikálního hlediska, kde hoří oheň atd.). Ano, satan lidem často dává slávu a peníze, něco ale za to chce – propagovat ho, šířit jeho podvody, uctívat ho…

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin

Utíkej od křesťanské literatury, ze které má její autor viditelný zisk! Takový křesťan to nemůže myslet vážně! Takový křesťan je evangelista prosperity! Křesťan, který to myslí opravdu vážně a upřímně, prodává své knihy bez zisku (za výrobní náklady nebo jen s minimální marží – do 10 Kč/kus) a knihu dá na Internet volně ke stažení (ve formátu PDF). Nemalý zisk mé ze své knihy např. bratr Sergej Miháľ, který vydal knihu Vytržení.

„Kdo utlačuje chudého, aby rozmnožil svůj majetek, a kdo dává bohatému, oba budou mít jen nouzi.“
ČSP, Přísloví 22,16

„My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 2,17

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin („otec“ Hnutí Víry) za života publikoval své knihy, přes které šířil nebiblické učení. Z prodeje těchto knih měl značný zisk (evagelium prosperity). Jeho knihy vycházejí dodnes. V jeho knihách se mj. dočtete, že Bůh je ve své moci omezen (není svrchovaný), že všem křesťanům náleží prosperita (finanční, uzdravení atd.), že za smrtí člověka stojí vždy ďábel (ne Bůh), všechny nemoci (tedy i nemoci, které patří ke stáří, zubní kaz, nemoci z povolání, každé nachlazení…) jsou démonického původu…

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Musíme si uvědomit, že fyzická smrt nepochází od Boha. Pochází od nepřítele.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Církev se nemá modlit k Bohu Otci ohledně ďábla; Církev má uplatňovat autoritu, která jí náleží.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„V roce 1952 se mi Pán Ježíš Kristus zjevil ve vizi a mluvil ke mně asi hodinu a půl o ďáblu, démonech a posedlosti ďáblem. Ke konci vize vběhl mezi Ježíše a mě zlý duch v podobě opičky nebo skřítka a rozptýlil něco jako kouřovou clonu nebo temný mrak. Pak začal tento démon vyskakovat a při tom křičel vysokým ječivým hlasem tak, že jsem Ježíše neviděl a ani jsem neslyšel, co mi říká. (Během celého zážitku mě Ježil něco učil. Budeš-li pozorný, najdeš tu odpovědi na mnohé otázky, které tě trápí.)“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Pozor na zotročení
Dej se velký pozor, aby tě křesťanská literatura nezotročovala! Čemu totiž člověk podlehne, tím je zotročen! Křesťanská literatura může být nástroj modloslužby. Modloslužbou se stává vše, co člověka odvádí od Boha, všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Modlou může být: koníčky, mobil, internet, sociální sítě, sledování televize, služby Bohu, křesťanský směr a stovky dalšího.

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
Bible, CSP, 2.Petr 2,18-19

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

Satanova past
Křesťanská literatura je v některých případech satanova past, která sklapne v případě, když ignorujeme Boží vedení a spoléháme se na obsah nějaké knihy, kterou napsal nějaký křesťan. Pokud se spoléháš na to, co stojí v křesťanských knihách (třeba i z jednoho procenta), jdeš po špatné cestě. Je potřeba si uvědomit, že v křesťanské literatuře jsou pouhé výklady Písma, názory a zkušenosti lidí, které jsou někdy velmi zavádějící. Myslete na to, že názory nemusí být fakta. Já často vidím v křesťanských knihách nejoblíbenější satanův mix – 95% pravdy a 5% nepravdy (někdy i ten nejnebezpečnější – 99% pravdy a 1% nepravdy). Satan s oblibou předkládá lidem velkou část pravdy, aby tím zamaskoval jednu obrovskou lež, anebo nás k této lži navedl. Satan s oblibou vytrhuje verše z Bible (nebere Bibli jako celek), aby mátl křesťany. Například říká:

„oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.
Bible, překlad 21. století, Exodus 21,24

Ignoruje však jinou část Písma:

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,38-40

Satan = zasévač pochybností
Satanova obrovská zbraň je zasévání pochybností do mysli lidí. To dělá pomocí bezbožných lidí i křesťanů. Často pochybnosti do mysli lidí zasévá i pomocí křesťanské literatury!

V křesťanské literatuře často vidíme filozofii
Je neuvěřitelné, že hodně křesťanů si nevšímá, že v křesťanské literatuře je často přítomna filozofie. Filozofie je zlo v čisté podobě, neboť  filozofické otázky vytvářejí iluze, vlastní pravdu. Filozofie nehledá odpovědi, ale tvoří. Filozofie je učení proti Bohu (je to démonické učení)!

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,8

Živ se Písmem
Měj pořád na paměti, že bez znalosti Písma jsi lehce napadnutelný! Denně se živ Božím slovem! Víra roste z Božího slova. Je potřeba, abys tomu zlému mohl oponovat – měl odpovědi na jeho útoky. Odrážej útoky toho zlého Božím slovem, ne vlastní rozumností!

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Bible, překlad 21.století, Efezským 6,11-17

Deuterokanonické knihy
Pozor také na deuterokanonické knihy, které se nacházejí v mnoha vydáních Biblí. Deuterokanonické knihy není Boží slovo! Satan skrz Římsko-katolickou církev propašoval apokryf (křesťanskou literaturu) do Písma a mnoho křesťanů to nejen ignoruje, ale dokonce to bere za Boží slovo. Pokud považuješ deuterokanonické knihy za Boží slovo, satan se ti „směje“ – sklapla satanova past.

Vyplňuje se biblické proroctví
Když vidím, kolik křesťanů se spoléhá na křesťanskou literaturu, propadá falešnému učení Hnutí Víry, spoléhá se na falešné učitele, kterých je v poslední době čím dál víc, tak to vidím jako jedno ze znamení posledních časů.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

Braní Božího jména nadarmo
Musím ještě zmínit, že v křesťanské literatuře se často bere Boží jméno nadarmo. Jedná se o literaturu, která propaguje a šíří falešného vyučování o Bohu (nebiblické učení o vymítání démonů – např. svazování démonů, nebiblické učení o uzdravení – např. že se nemáme modlit k Bohu za své uzdravení, nebiblické učení o „pekle“ atd.). Pokud takovou literaturu kupuješ, podporuješ jeho autora v hříchu!

Přídavky k Písmu
Satan křesťanům namluvil, že k Bibli nutně potřebují ještě něco… Katolíci mají Katechismus. Židé Talmud a Kabalu. Letniční a charismatici křesťanskou literaturu. Bible je pro křesťana pravý návod, jak má myslet, mluvit a konat. V křesťanské literatuře nalezneme mnoho falešných návodů pro křesťanský život.

Závěr
Pokud máš potřebu číst křesťanské knihy, neustále si ověřuj veškerý obsah v Písmu a u Živého Boha. Není dobré se nechat vést vlastním chtíčem (rozumem), ale Duchem Božím. Křesťanská literatura je často nástroj k uhašování Ducha svatého (knihy mění mysl). Odmítej lidskost (emoce, pocity, intuice, logiku, zdání…), vždycky a ve všem se spoléhej na Boha, žij s Bohem. Ptej se Boha, zda to, že čteš křesťanskou literaturu, je Jeho vůle. Plnění Boží vůle musí být pro tebe priorita! Máš problém s hledáním Boha? Přečti se tento článek. Nežij na základě vlastních pocitů, ale faktu, že je pořád s tebou Bůh, který to s tebou myslí dobře.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

Také si musíme uvědomit, že Bůh nás pořád zkoumá.

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 33,13-14

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
21. století, Žalm 139,1-4

„já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,23

NIKDY neupřednostňuj křesťanskou literaturu (+ články na internetu, videa na YouTube, křesťanské filmy..) před čtením Bible. Nehledej výklad Písma v knihách, v internetových článcích… Vždyť  absolutní pravda je výhradně u Boha, tak proč hledat pravdu jinde? Bůh k nám může hovořit skrz knihu, tam je ale problém to slovo „může“. Skrz Boží Slovo k nám Bůh hovoří vždycky! Upni se tedy na Boží Slovo a Živého Boha. Absolutní pravdu hledej výhradně u Boha, ne u lidí. Bůh chce, abys s Ním žil, abys byl nepřetržitě na Něj napojený. Věř tomu, že spoléhání se na křesťanskou literaturu, je velká překážka mezi tebou a Bohem.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století,1. Tesalonickým 5,21-22

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?