Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení

Kdy a za jakých okolností dojde k tajnému vytržení Církve? Dojde vůbec k tajnému vytržení Církve? Učí Bible o tajném vytržení? Co je velké soužení? Co je uchvácení do Nebe?

Některé církevní organizace (a konkrétní křesťané) učí, že k tajnému „vytržení“ Církve dojde před dobou „velkého soužení“, jiné zase, že k tomu dojde během doby „velkého soužení“. Pojďme se dopátrat pravdy v Božím slovu.

Co je vytržení Církve?
Je to teorie o druhém (tajném, tichém) sestoupení Ježíše Krista pod nebeskou klenbu. Tehdy nastane první vzkříšení a vytržení všech věrných do Nebe. Zanechaní budou dlouhodobě žít na zemi a budou mít druhou šanci uvěřit v Krista.

Velké soužení
Jak si představovat „velké soužení“? Písmo nás učí, že to bude soužení, jaké od stvoření světa nebylo a jaké už nikdy nebude (jiné, odlišné od předchozích).  „Velké soužení“ začne „otřesnou ohavností“. „Otřesná ohavnost“ má přímou souvislost s křesťanstvím. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Tady vidíte, že se „velkého soužení“ přímo účastní Kristova Církev. Velké soužení je duchovní útok na pravé křesťany – falešní proroci a učitelé šíří falešná křesťanská učení. Už teď zažíváme velké soužení!

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj). Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,15 a 21-22

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24, 15-21

„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 11,31

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

Sedmileté soužení. Druhá šance během „velkého soužení“?
Bude „velké soužení“ trvat doslovných sedm let? Písmo nehovoří o sedmiletém jako o období, během kterého mohou zanechaní lidé získat spásu (druhou šanci). Boží slovo říká: „spásný den je teď!“. Písmo neříká, že před „velkým soužením“ bude Církev „vytržena“.

Doporučený článek k prostudování: Význam čísla sedm v Bibli

„Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 6,2

Podobenství o koukolu a pšenici jasně říká, že pšenice i plevel (obojí – spravedliví i ztracení), rostou spolu až do žně (do konce světa). Spravedliví budou zachráněni a ztracení zlikvidováni. O tomto podobenství ještě později.

„Nechte obojí růst spolu až do žně. (…) žeň je konec tohoto světa“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,30 a 39

Máme tady také podobenství o nevěrném služebníku, které potvrzuje, že žádná druhá šance nebude.

„Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,‘ a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,43-51

Nevěrní budou ztraceni (zničeni ohněm), když se Pán nečekaně vrátí. Po příchodu Páně žádná druhá šance nebude! Apoštol Pavel jasně řekl: „nebude úniku“.

„Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,3

Ne „vytržení“, ale „uchvácení
Výraz „vytržení“ je nebiblický, přesné je „uchvácení“. Následující pasáž z Písma hovoří o uchvácení Církve do Nebe. V následující pasáži z Písma si všimněte, že vzkříšení a uchvácení Církve do Nebe, nastane v souvislosti s viditelným a slyšitelným Ježíšovým příchodem pod nebeskou klenbu! Rozhodně to nebude tajná, tichá záležitost!

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

„Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujtež jedni druhých těmito slovy.“
Kralická, 1. Tesalonickým 4,15-18

Jeden bude vzat a druhý zanechán
Následující pasáž z Písma hovoří o „uchvácení“ v době viditelného Kristova druhého příchodu (jedni budou spaseni a jiní zatraceni). Následující pasáž z Písma hovoří o jedné skupině, která bude na zemi zanechána. Tím není vůbec řečeno, že zanechaní zůstanou dlouhodobě živí!

Tato pasáž nejprve zmiňuje dny Noeho, kdy byla jedna skupina zachráněna (jedni vzati) a druhá zanechána (jedni zanecháni) k likvidaci (zničení potopou). Dále jsou zmíněny dny Lota a obyvatelé Sodomy. Tady opět vidíme dvě skupiny lidí – jedna byla vzata z města a zachráněna, druhá zanechána ve městě k záhubě (ohněm). Podobně tomu bude ve chvíli druhého Ježíšova příchodu! Jedna skupina bude vzata do Nebe (uchvácení Církve) a druhá skupina bude zanechána na zemi k likvidaci (ohněm). Ježíš nepřímo hovoří o likvidaci těl zanechaných v době Jeho druhého příchodu: „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“.

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,26-37 a 18,1

„A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky. A též podobně, jako se stalo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli. Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky. Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví. V ten čas kdo by byl na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase. Pomněte na Lotovu ženu. Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej. Pravímť vám: V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna. Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. I odpověděvše, řekli jemu: Kde, Pane? On pak řekl jim: Kdežť bude tělo, tamť se shromáždí i orlice. Pověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati. “
Kralická, Lukáš 17,26-37 a 18,1

O zničení zanechaných během druhého doslovného příchodu Ježíše hovoří také následující verše:

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: „Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 19,11-18

Podobenství o koukolu a pšenici
Podobenství o koukolu a pšenici prokazuje, že obě skupiny (Kristova církev a nespasení) budou společně na zemi žít až do úplného konce světa (konce času).

„Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,24-30

Ježíš vysvětluje toto podobenství:

„Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“ Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,36-43

Vzkříšení a uchvácení do Nebe v poslední den
První vzkříšení a uchvácení všech věrných do Nebe, nastane v poslední (nejposlednější) den staré země. Poslední den znamená, že už potom žádný další den nebude (skončí čas).

„Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible, překlad 21. století, Jan 6,38-40, 44, 54

„Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Sedmá Boží polnice
Někteří křesťané tvrdí, že troubení závěrečných polnic, znamená troubení šofarů ve Státě Izrael. To je blud. Bible hovoří o tom, že budou troubit andělé z Nebe.

Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,6

Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 11,15

zatroubí poslední (sedmá) Boží polnice z Nebe, nastane druhý, viditelný a slyšitelný příchod Ježíše Krista, vzkříšení Církve a její uchvácení do Nebe. Církev dostane obnovená (duchovní) těla.

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,42-44

„Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné; Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné; Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.“
Kralická, 1.Korintským 15,42-44


„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-52

„Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.
Kralická, 1. Korintským 15,51-52

Z výše uvedeného verše („za zvuku polnice ohlašující konec“) vidíme, že po vzkříšení a uchvácení nastane konec času (konec světa).

Sergej Miháľ a „vytržení“
Sergej Miháľ je křesťan ze Slovenska, který v roce 2017 vydal knihu s názvem Vytržení. V této knize se dozvíte, že k tajnému „vytržení“ dojde před dobou „velkého soužení“, a to do roku 2024. Výňatek z této knihy:

“Rok 1988 rozlomení první pečetě (1988-2006 pučí fíkovník)
Rok 2015 rozlomení třetí pečetě
Rok 2006 rozlomení druhé pečetě (2006-2015 odpadnutí)
2015-2024 vytržení
2024-2033 milost pro Izrael
2033-2034 mučedníci v nebi
2034-2043 Harmagedon
2043-2052 druhý příchod Ježíše”

Ač má bratr Sergej nějakou teorii o prvním vzkříšení atd., rozhodně se nepovyšuje nad nikým, kdo má jiný biblický výklad. Já jsem na tom stejně. Bratr Sergej jezdí po České a Slovenské republice a vyučuje svůj výklad o tajném „vytržení“, o době soužení, o znameních na nebi, Antikristu, druhém příchodu Ježíše Krista a dalších věcech doby konce. Mimochodem, Bible nám říká, doba konce (poslední čas) je tady od prvního Ježíšova příchodu. Není to tedy 100  nebo 7 let před druhým Ježíšovým příchodem.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

Bratr Sergej vychází ze současného Státu Izrael (svátky troubení atd.). Jako křesťané víme, že většina Židů, kteří žijí ve Státě Izrael, neuznává Ježíše Krista za Mesiáše. Většina těchto Židů vychází z učení Talmudu a Kabaly (magie , čarodějnictví). Žid, který nemá Ježíše Krista zas Pána a Spasitele, nemá ani Boha Bible!

Doporučený článek k prostudování: Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

Video: Sergej Miháľ
Nahlásit nefunkční video

S velkou lítostí musím konstatovat, že vyučování bratra Sergeje, je nebiblické a závadné. Nebiblické v tom, že druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu („vytržení“), bude tajná událost, že po tomto příchodu budou zanechaní lidé žít dlouhodobě na zemi a budou mít příležitost ke spáse. Písmo učí, že druhý Kristův příchod bude viditelný, slyšitelný a bude souviset s ukončením dějin lidstva, likvidací stvoření.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Bible, překlad 21.století, 2. Petr 3,9-12

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť  i vy jste uvěřili našemu svědectví.“
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,7-10

Závěr
Žádné tajné, tiché sestoupení Ježíše Krista pod nebeskou klenbu nebude. Vzkříšení Církve a její uchvácení do Nebe, nastane během druhého příchodu Ježíše Krista na zemi, který bude doslovný – viditelný a slyšitelný.

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 1,7

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,27

Pravda je taková, že Ježíš se nikdy nemodlil, abychom byli „vytrženi“ z tohoto světa, ale aby nás Bůh chránil, posvětil a sjednocoval.

„Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před Zlým.“
Bible, překlad 21. století, Jan 17,15

Boží slovo nám říká, že Ježíšův druhý příchod bude podobný jako Ježíšovo nanebevstoupení. Zmizel snad tenkrát Ježíš před zraky svých učedníků? Ne, až v oblaku (zahalen mraky). Písmo dále říká, že Ježíš přijde tak, jak odešel do Nebe – viditelně. Druhý Ježíšův příchod bude viditelný, doslovný!

„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,9-11

Není potřeba se upínat na nějaké teorie ohledně Pánova druhého příchodu. Je potřeba bdít a kázat evangelium do poslední chvíle! Kázat evangelium je primárním posláním Církve. Amen.

„Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,7

„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,1-10

Může vás zajímat:
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?
Kdo žehná Izraeli, bude požehnán?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?