Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele

Bůh nemá rád hřích, ale miluje hříšníky (Jan 3,16). Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Musíme si uvědomit, že každý člověk je hříšný. Úplně každý! Kdo říká, že je bez hříchu, klame sám sebe (toho oklamal Boží odpůrce – satan)…

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“
Bible, Římanům 3,23

Co nás odděluje od Boha, je náš hřích. Bůh čeká na tvé pokání (hřích si uvědomit, vyznat ho Bohu a opustit)!

„Neboť  Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Bible, Jan 3,16

“Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.”
Bible, 2. Petr 3,9

Pokud máš víru v Boha Ježíše Krista, který zemřel za hříchy lidí, činil jsi pravé pokání, vírou přijmi Krista za svého Pána a Spasitele. Na základě tvého vyznání jsi byl Bohem pokřtěn Duchem Svatým. Jásej, jsi Božím dítětem! Děkuj za to Bohu!

Nutno dodat, že křest Duchem Svatým je jednorázová záležitost a vykonává ho výhradně Bůh.

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“
Bible, Efezským 2,8-9

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Bible, Matouš 3,11

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
Bible, Římanům 8,16

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
Bible, Jan 1,12

Pokud to tak cítíš, můžeš vyslovit „modlitbu přijetí“
Neexistuje žádný předepsaný text! Tato modlitba může vypadat například takto:

Nutno upozornit, že samotná modlitba přijetí nikoho nespasí! Člověk musí věřit tomu, co je psáno v Bibli. Člověk musí mít víru v pravého Krista (že je vzkříšený v Nebi). Člověk musí vnitřně prožít vlastní hříšnost, ztracenost a činit pravé pokání.

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť  Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible, Římanům 10,9-11

Co dál? Nech se pokřtít ponořením do vody!
Nech se pokřtít od znovuzrozeného křesťana – vodní křest. Křtem potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Vodní křest je náš závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů. Kdo nechce vykonat křest, nechce být křesťanem! Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím. Křtít může úplně každý znovuzrozený křesťan! Nutno upozornit, že pokapání nicnevědoucího dítěte (které nemůže mít víru, činit pokání atd.) není křest. O biblickém křtu více zde (nová stránka).

„Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Bible, Koloským 2,12

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“
Bible, 2. Korintským 5,17

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, 1.Petr 3,21-22

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, Jan 3,3-5

A co potom?
To se dozvíš v dalším našem článku: Uvěřil jsem v Boha, co dál?

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Trojjediný Bůh
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Co je biblické pokání?
Biblický křest (vodní křest)
Co je biblické pokání?
Co je Bible a jak ji číst
Kdo je Duch Svatý?
Kdo je křesťan? Proč být křesťanem?
Křesťanské filmy
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele