Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele

Bůh nemá rád hřích, ale miluje hříšníky (Jan 3,16). Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Musíme si uvědomit, že každý člověk je hříšný. Úplně každý! Kdo říká, že je bez hříchu, klame sám sebe (toho oklamal Boží odpůrce – satan)…

“Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.”
Bible, Římanům 3,23

Co nás odděluje od Boha, je náš hřích, proto:

“Neboť  Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”
Bible, Jan 3,16

Pokud máš víru v Boha Ježíše Krista, který zemřel za hříchy lidí, činil jsi pravé pokání, vírou přijmi Krista za svého Pána a Spasitele. Na základě tvého vyznání jsi byl Bohem pokřtěn Duchem Svatým. Jásej, jsi Božím dítětem! Děkuj za to Bohu!

Nutno dodat, že křest Duchem Svatým je jednorázová záležitost a vykonává ho výhradně Bůh. Někteří křesťané si křest Duchem Svatým pletou se službou, s naplněním, dary a projevy Ducha Svatého (mluvení v jazycích atd.). Naplnění Duchem Svatým atd. zpravidla nastává po vodním křtu.

“Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.”
Bible, Efezským 2,8-9

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Bible, Matouš 3,11

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
Bible, Římanům 8,16

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.”
Bible, Jan 1,12

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Bible, Jan 6,44 a 65

„Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Už Mojžíšovi přece řekl: „Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: „Proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.“ Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje.“
Bible, Římanům 9,14-18

Pokud to tak cítíš, můžeš vyslovit “modlitbu přijetí”
Neexistuje žádný předepsaný text! Tato modlitba může vypadat například takto:

Bože, upřímně v Tebe věřím! Moc lituji všeho, co jsem v životě udělal špatně. Upřímně Tě prosím, odpusť mi to, už nechci nikdy hřešit. Jsem neskonale vděčný za to, že za mne Ježíš zemřel na kříži, aby mne osvobodil od mých hříchů. Moc prosím, vstup do mého života, proměňuj mě a veď mě.

Nutno upozornit, že samotná modlitba přijetí nikoho nespasí! Člověk musí věřit tomu, co je psáno v Bibli. Člověk musí mít víru v pravého Krista (že je vzkříšený v Nebi). Člověk musí vnitřně prožít vlastní hříšnost, ztracenost a činit pravé pokání.

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť  Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible, Římanům 10,9-11

Co dál? Nech se pokřtít ponořením do vody!
Nech se pokřtít od znovuzrozeného křesťana – vodní křest. Křtem potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Vodní křest je náš závazek smlouvy s Bohem, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, plus obmytí hříchů. Kdo nechce vykonat křest, nechce být křesťanem! Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným Kristem, potažmo s křesťanstvím. Křtít může úplně každý znovuzrozený křesťan! Nutno upozornit, že pokapání nicnevědoucího dítěte (které nemůže mít víru, činit pokání atd.) není křest. O biblickém křtu více zde (nová stránka).

„Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Bible, Koloským 2,12

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“
Bible, 2. Korintským 5,17

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, 1.Petr 3,21-22

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, Jan 3,3-5

A co potom?
Měj osobní vztah s Bohem (neustále s Ním buduj vztah), čti Bibli Duchem Svatým, choď v Duchu, veď denní rozhovory s Bohem (modlitba), kaž evangelium, vymítej démony, stýkej se s křesťany… Za všechno Bohu děkuj! Také křti další obrácené lidi, neboť je to příkaz Pána Ježíše.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, Marek 16,15-18

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Bible, Matouš 28,19-20

Může vás zajímat:

Trojjediný Bůh
Uvěřil jsem v Boha, co dál?