Večeře Páně

Jaký je význam Večeře Páně? Co je potřeba k Večeři Páně? Co máme říkat u Večeře Páně? Jak často máme vykonávat Večeři Páně? Kdo může přistupovat k Večeři Páně? Večeře Páně v Bibli.

Význam Večeře Páně
Připomínáme si Kristovu oběť, a to, že s Bohem stojíme ve smlouvě. Pro každého křesťana by to měla být srdcová záležitost.

Kdo může přistupovat k Večeři Páně?
Každý, kdo díky Bohu uvěřil v Ježíše Krista, přijal Ho za svého Spasitele a Pána, dal se pokřtít (křest ve vodě). K Večeři Páně by měl přistupovat člověk, který je toho hoden (vysvětlení níže). K Večeři Páně mohou přistupovat i pokřtěné děti. Tady nehovořím o “pokřtěných” nicnevědoucích dětí (v těchto případech vůbec nejde o křty).

Kdo může vést Večeři Páně?
Večeři Páně může vést každý znovuzrozený křesťan (stejně jako křtít), který žije pro Boha. Není pravda, že Večeři Páně musí nutně vést pouze pastor nebo starší! Osoba, která vede Večeři Páně, není významnější než ostatní zúčastnění. Pokud je to možné, je vhodné, aby večeři Páně vedl muž.

“Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.”
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

Jak často máme vykonávat Večeři Páně?
Ježíš nestanovil, jak často se mají Večeře Páně vykonávat. Nechme se tedy vést Duchem svatým. Večeři Páně pochopitelně můžeme slavit i mimo hlavní bohoslužbu.

Kolik lidí má být minimálně u Večeře Páně?
Z následujícího verše lze předpokládat, že “lámání chleba” znamená Večeři Páně…

“Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč až do půlnoci.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 20,7

K “lámání chleba” se sešlo několik lidí. Znamená to, že Večeři Páně může pořádat jen více lidí, minimálně dva? Pokud budeme spekulovat, tak ano (ovšem je to pouhá spekulace). Tomu nahrává i následující verš:

“Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 18,19-20

Musí být tedy u Večeře Páně minimálně dva lidé? Odpověď na tuto otázku v Bibli nenalezneme, takže si dovedu představit, že Večeři Páně může slavit i jednotlivec (pokud není jiná možnost).

Co je potřeba k Večeři Páně?
Člověk, chléb, kalich (příp. sklenice, hrnek) a víno. Chléb představuje Kristovo tělo. Víno Kristovu krev. Chléb a víno jsou pouhé symboly, jde o připomenutí Kristovy smrti.

Co máme říkat u Večeře Páně?
Žádný předepsaný scénář (text) není. Můžeme přečíst verš z Bible (Lukáš 22, Matouš 26). Můžeme poděkovat Bohu Otci za velkou lásku k nám, že poslal svého Syna jako oběť za nás. Můžeme poděkovat Ježíši za to, že vzal na sebe naše hříchy, nemoci, prokletí. V každém případě se nechme se vést Duchem svatým. Rozhodně nejde o množství slov, ale o to, co se odehrává v lidských srdcích! U Večeře Páně si užívejme společenství nejen s Kristem, ale i jeden s druhým. Na závěr Večeře Páně je vhodné chválit Pána písní…

“A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,30

Večeře Páně v Bibli

“Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“ Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale – ruka mého zrádce je na stole vedle mé. Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 22,17-22

“Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,26-29

“Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: „Vezměte, to je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: „To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Marek 14,22-25

“Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.”
Bible, překlad 21. století, 1.Korinstkým 11,23-29

Co znamená “nehodně”?
Co znamená slovo “nehodně”, “nehodným způsobem”? Špatně, chybně, neprávem, nepřizpůsobile… Co znamená “nehodně” v souvislosti s Večeří Páně? K Večeři Páně by měl přistupovat člověk, který je toho hoden (má oprávnění). Dá se předpokládat, že k Večeři Páně by neměl přistupovat člověk, který nečiní pokání ze svých hříchů (žije ve vědomém hříchu). Zde nutno ale připomenout, že Ježíš vykonával Večeři Páně s Jidášem (hříšníkem):

“Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.“ Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: „Pane, kdo to je?“ „Ten, komu podám namočené sousto,“ odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. „Co děláš, dělej rychle,“ řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, ať nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ať dá nějaké peníze chudým.
Bible, překlad 21. století, Jan 13,20-29

A dá se také předpokládat, že k Večeři Páně by neměl přistupovat nikdo, kdo záměrně neplní příkazy Pána Ježíše a stydí se za Něj.

Shrnutí
V každém případě, pokud chce někdo přistupovat k Večeři Páně, musí každý prověřit sám sebe, zda je toho hoden: “Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu”. Pavel píše, že máme “zkoumat sami sebe”, nikoli jeden druhého. Člověk, který Večeři Páně vede, v žádném případě nenese odpovědnost za to, pokud někdo přistoupí k Večeři Páně “nehodně”. Pokud k Večeři Páně chce přistoupit člověk, který podle vlastních slov pokračuje v hříchu (nečiní pokání), máme ho vyzvat, aby se Večeře Páně neúčastnil. Pokud k Večeři Páně přistupuje nováček, měl by vědět, oč se jedná (máme mu to vysvětlit, nejlépe přečíst verš z Bible). K Večeři Páně by nikdo neměl žádným způsobem být nucen. Je možné, že někdo třeba nemá jen chuť nebo náladu (např. může mít rodinné či jiné problémy), účastnit se Večeře Páně. Takovému člověku to nevyčítejme a rozhodně ho do toho nenuťme.

Video: Večeře Páně
Nahlásit nefunkční video