Večeře Páně

Jaký je význam Večeře Páně? Co všechno je potřeba k Večeři Páně? Co máme říkat u Večeře Páně? Jak často máme vykonávat Večeři Páně? Kdo může přistupovat k Večeři Páně? Večeře Páně v Bibli.

Význam Večeře Páně
Připomínáme si Kristovu oběť, a to, že s Bohem stojíme ve smlouvě. Pro každého křesťana by to měla být srdcová záležitost.

Kdo může přistupovat k Večeři Páně?
Každý, kdo díky Bohu uvěřil v Ježíše Krista a přijal Ho za svého Spasitele a Pána, dal se pokřtít (křest ve vodě) – křesťan. K Večeři Páně by měl přistupovat člověk, který je toho hoden (vysvětlení níže). K Večeři Páně mohou přistupovat i pokřtěné děti. Tady nehovořím o „pokřtěných“ nicnevědoucích dětí (v těchto případech vůbec nejde o křty).

Kdo může vést Večeři Páně?
Večeři Páně může vést každý znovuzrozený křesťan (stejně jako křtít), který žije pro Boha. Není pravda, že Večeři Páně musí nutně vést pouze pastor nebo starší! Osoba, která vede Večeři Páně, není významnější než ostatní zúčastnění. Pokud je to možné, je vhodné, aby večeři Páně vedl muž.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

Kde vykonávat Večeři Páně?
Večeři Páně nemusíme dělat pouze v křesťanských sborech na shromáždění. Prvotní církev mj. slavila v jednotlivých domácnostech a bez společenství celé místní církve. Večeři Páně můžeme slavit i mimo hlavní bohoslužbu, v domácnostech, v přírodě…

„Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,46

Jak často máme vykonávat Večeři Páně?
Ježíš přesně nestanovil, jak často se mají Večeře Páně vykonávat. Nechme se tedy vést Duchem Svatým.

„Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč až do půlnoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 20,7

Kolik lidí má být minimálně u Večeře Páně?
K „lámání chleba“ se sešlo několik lidí. To znamená, že Večeři Páně je možno pořádat pouze tehdy, když se sejde více lidí, minimálně dva. Tomu nahrává i následující verš:

„Neboť  kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 18,19

Co je potřeba k Večeři Páně?
Člověk (minimálně dva), chléb, kalich (příp. sklenice, hrnek) a víno. Chléb symbolicky představuje Kristovo tělo. Víno symbolizuje Kristovu krev. Chléb a víno jsou pouhé symboly, jde o připomenutí si Kristovy smrti. Večeře Páně rozhodně není pojídání fyzického Kristova těla (jako to dělají římští katolíci)!

Co máme říkat u Večeře Páně?
Žádný předepsaný scénář (text) není. Můžeme přečíst verše z Bible (Lukáš 22. kapitola, Matouš 26. kapitola, 1. Korintským 11. kapitola). Můžeme poděkovat Bohu Otci za velkou lásku k nám, že poslal svého Syna jako oběť za nás. Můžeme poděkovat Ježíši za to, že vzal na sebe naše hříchy, nemoci, prokletí. V každém případě se nechme se vést Duchem Svatým. Rozhodně nejde o množství slov, ale o to, co se odehrává v lidských srdcích! U Večeře Páně si užívejme společenství nejen s Kristem, ale i jeden s druhým. Na závěr Večeře Páně je vhodné chválit Pána písní…

„A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,30

Je možné pořádat Večeři Páně přes internet, telefon, Skype apod.?
Boží slovo hovoří o reálném a fyzické přijímání chleba a vína z kalichu. Večeře Páně jednoznačně  vyžaduje fyzickou (osobní) přítomnost člověka, jeho reálné a fyzické přijímání chleba a vína z kalichu. Je nebiblické předávat si mezi sebou fyzický chléb a kalich s vínem symboliky (nefyzicky, virtuálně). Silně nebiblické je jíst chleba a pít z kalichu jen symbolicky (bez fyzicky přítomného chleba a kalichu s vínem).

Večeře Páně v Bibli:

„Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte jej a rozdělte se spolu. Říkám vám, že už neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království.“ Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: „To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale – ruka mého zrádce je na stole vedle mé. Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 22,17-22

„Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 26,26-29

„Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: „Vezměte, to je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: „To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království.“
Bible, překlad 21. století, Marek 14,22-25

„Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 11,23-29

Co znamená „nehodně“?
Co znamená slovo „nehodně“, „nehodným způsobem“? Špatně, chybně, neprávem, nepřizpůsobile… Co znamená „nehodně“ v souvislosti s Večeří Páně? K Večeři Páně by měl přistupovat člověk, který je toho hoden (má oprávnění) – křesťan. K Večeři Páně by neměl přistupovat křesťan, který bere účast na lehkou váhu (ledabyle) a žije ve vědomém a účelově nevyznaném hříchu. Nehodné přijímání Večeře Páně je doslova smrtelně nebezpečné!

„Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 11, 29-30

Shrnutí
Večeře Páně je v prvé řadě o vztahu s Bohem. K Večeři Páně může přistupovat pouze křesťan. Když se sejdete k Večeři Páně, dejte velký pozor, aby to byla pravá Večeře Páně (podle Bible). Pokud chce někdo přistupovat k Večeři Páně, musí každý prověřit sám sebe, zda je toho hoden: „Ať  každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu“. Pavel píše, že máme „zkoumat sami sebe“, nikoli jeden druhého. Člověk, který Večeři Páně vede, v žádném případě nenese odpovědnost za to, pokud nějaký křesťan přistoupí k Večeři Páně „nehodně“. Pokud k Večeři Páně chce přistoupit člověk, který podle vlastních slov pokračuje ve vědomém hříchu (nechce z něj činit pokání), je vhodné ho vyzvat, aby se Večeře Páně neúčastnil. Pokud k Večeři Páně přistupuje nováček, měl by vědět, oč se jedná (máme mu to vysvětlit, nejlépe přečíst verš z Bible). K Večeři Páně by nikdo neměl žádným způsobem být nucen. Je možné, že někdo třeba nemá jen chuť nebo náladu (např. může mít rodinné či jiné problémy), účastnit se Večeře Páně. Takovému člověku to nevyčítejme a rozhodně ho do toho nenuťme.

Myslete na to, že nehodné přijímání Večeře Páně může být smrtelně nebezpečné!

Video: Večeře Páně
Nahlásit nefunkční video