Nevytvářej si modly

V Bibli stojí, že si nemáme vytvářet modly. Co je vůbec modla? Jak se vyhnout modlám?

Co to je modla?
Slovo „modla“ znamená: idol, zpodobnění, znázornění. Každá modla je překážka mezi Bohem. V křesťanském světě jsou často modly předměty: sochy, obrazy (Marie a různých svatých), oltáře, lidské ostatky, růžence atd. Modla je však úplně všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější, než Bůh. Často jsou to lidi, zájmy, záliby (koníčky) apod. Konkrétní příklady model: sledování televize, počítač, hraní her, telefonování (Může křesťan používat mobilní telefon?), Internet (sociální sítě, online hry, programování, hacking…), auto, hrob, peníze, jídlo, kariéra, koníčky, alkohol, drogy, sport, nějaký člověk či zvíře, strach a mnoho dalšího. Modla může být i služba Bohu! Je potřeba mít Boha na prvním místě.

Nyní sice žijeme pod milostí Pána Ježíše, ale na škodlivost model jsme upozorňováni už v Desateru, proto si Vatikán vytvořil vlastní Desatero.

Bůh je žárlivě milující
Bůh je žárlivě milující, to říká Bible. On nechce, aby mezi námi a Jím stála nějaká překážka. Proto nemáme v našem životě používat žádné modly. Bible nás na modlářství upozorňuje na mnoha místech…

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Exodus 20,3-6

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Exodus 34,14

„Nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět ani jim sloužit ani jim obětovat.“
2. Královská 17,35

Modla může být i člověk. Bible nám jasně říká, že si nemáme vytvářet modly v podobě člověka a nemáme se mu klanět (papeži atd.):

„Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“
Zjevení 19,10

„Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Lukáš 4,7-8

Vždyť je přeci jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, a tím je všudypřítomný Pán Ježíš…

„Pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli.“
1. Korintským 8,6-7

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
1. Timoteus 2,5-6

modla

Římsko-katolická církev a modly
Římsko-katolická církev je náboženská organizace, za kterou stojí miliony zavražděných a jinak zničených lidí. Tato církev dlouhodobě praktikuje falešné a zločinné náboženství, které nesplňuje ani základními principy křesťanství, natož biblické učení. Římsko-katolická církev je plná ohyzdných model (chrámy a kostely, sochy…), za kterými se skrývají démoni. Pokud se katolíci klaní a modlí k sochám Marie a různým svatým, modlí se k démonům. Římsko-katolická církev vytvořila Mariánský kult, který je cesta do pekla.

Ze Zjevení víme, že lidi se budou klanět démonům až do konce dějin…

„Nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.“
Zjevení 9,20

Jak se zbavit modly, modlářství?
Identifikuj modlu, nechtěj jí dál sloužit a čiň pokání. Pokud neznáš Pána Ježíše, Bůh ti dal milost poznání, přijmi Ho za svého Spasitele a Pána, pokáním (změnou smýšlení) a vírou v Něho. O hříchu, jak vyznat hříchy více zde (nová stránka). Čti článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Jan 6,44 a 65

Nemějme v sobě nenávist
Tento článek jsem psal s velkou láskou a pokorou. Nebudujme v sobě vůči katolíkům žádnou nenávist ani soupeření! Milujme je, protože Bůh je taky miluje. Modleme se za to, ať procitnou a začnou žít podle Bible.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Vatikán – doupě démonů
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Antikrist, znamení šelmy
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?