Jak rozpoznat démonické obsazení?

Může být křesťan obsazen démonem nebo více démony? Je snadné rozpoznat démonické obsazení člověka? Jaké jsou projevy démonů?

Obsazení démonem (posedlost démonem)
Je potřeba myslet na to, že démonické obsazení člověka může mít mnoho různých podob, stupní a úrovní. Obsazení démonem automaticky neznamená, že má člověk těžké poruchy psychiky či zdraví, že je natolik sužován (ovládán) démony, že nemá svobodu se rozhodovat a pohybovat! Může to tak být, ale ve většině případě to tak není. Často se v této souvislosti používá výraz „posedlost démonem“. Ano, to je naprosto přesné označení! Význam slova „posedlost“: jde o označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým. Přesně takto se cítí démonicky obsazený člověk. Démonicky obsazený člověk má trvalá nebo nárazová nutkání dělat nějakou činnost, má nutkání na něco myslet, upnout se na něco nebo někoho.

Doporučený článek k prostudování: Podrobně o posedlosti démonem

Může být křesťan obsazen démonem?
Ano. Znovuzrozený člověk může být obsazen démonem nebo skupinou démonů. To víme nejen z praxe, ale říká to i Boží slovo. Apoštol Pavel napsal o svém démonickém obsazení, které se projevovalo nemocí (Pavel nebyl démonem ovládán):

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (pozn. překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Doporučené články k prostudování: Kdo, co byl Pavlův osten v těle?, Zdémonizovaný křesťan. Může být Duch Svatý vedle démona?

Když se člověk znovuzrodí, dochází ke křtu Duchem Svatým (křtí Bůh na základě své vůle, ne člověk). To ale neznamená, že všichni démoni automaticky opustí lidské tělo! Může to tak být, ale také nemusí. Mnoho křesťanů má démony právě ze starého života. Pokud člověk (díky Bohu) uvěří, démoni se mohou projevovat stejně jako ve starém životě. V některých případech se tzv. transformují, přizpůsobují okolnostem – démonické obsazení se začne projevovat odlišně (např. démon závislosti na něčem se transformuje na démona falešného křesťanského učení). Toto často nastává tehdy, když se démoni vymítají nebiblicky („svazování démonů“ apod.). Po falešném vymítání si křesťan myslí, že démon vyšel, protože se potlačil nebo úplně zmizel problém (např. závislost), ale pravda je taková, že se démon pouze transformoval do jiné podoby (nebo došlo k výměně démonů)!

Démonické obsazení jako důsledek hříchu
Démonické obsazení je často důsledek našeho vědomého hříšného jednání – pěstovaného a nevyznaného hříchu. Pokud máme vědomé a pěstované hříchy, necháváme si prostor v duši pro sebe. Tím dáváme démonům prostor k parazitaci. Bůh nám dal svobodnou vůli, proto záleží jen na každém z nás, do jaké míry, komu a čemu se otevřeme! Pokud dobrovolně dáváme místo démonům, pak může přijít jejich vliv. Křesťan může být obsazen démonem (nebo skupinou démonů), pokud pro jeho vstup dobrovolně otevře svou duši! Je potřeba si uvědomit, že hřích není jen slovo či skutek, může to být i myšlenka. Pozor na lež, pýchu, strach na modlářské úrovni, braní Božího jména nadarmo, neodpuštění někomu, tetování atd.

Jak rozpoznat démonické obsazení?
Rozpoznat démonické obsazení není v některých případech vůbec jednoduché. Sám člověk to zpravidla nevidí, nepřipouští si to. Člověk, který je na první pohled pokojný a veselý, nemusí být takový i ve svém nitru. Člověk přetvářkou může maskovat své problémy. Vemte si, kolik sebevrahů před svým činem nevykazovalo známky destruktivního chování.

Démonické obsazení se může projevovat:

1. Nejen agresivním chováním, ale také přecitlivělostí. Určitě zpozorněte, pokud nezvládáte vlastní emoce  (hněv, radost, smutek, strach, lítost atd.).

2. Fascinace něčím nebo někým – rituálem, člověkem, předmětem, tajemnem (žádaný pocit tajemna), budovou, prostorem, státem, učením, křesťanskou knihou, knihou Zjevení atd. Fascinace je krásný příjemný hřejivý pocit, kdy se cítíme jako omámeni. Pozor, démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity! Toto má však svůj účel! Démoni tím chtějí vytvořit závislost na něčem – na člověku, učení, rituálu, na objektu atd. (ve skutečnosti na nich samotných). To vidíme např. během meditace a v józe, kdy je člověk manipulován démonem, který mu dává euforické pocity, různá doporučení a příkazy. Někteří zažívají tyto pocity v katolickém kostele, který je plný otřesné modloslužby (démonů). Katolické kostely = svatostánek ďábla! Uctívání svatých = uctívání démonů!

Zpozorni, pokud jsi něčím často a nadměrně oslňován, přitahován, uchvacován, extrémně se o něco stvořeného zajímáš! Zpozorni, pokud jsi fascinován „vesmírem“ – fascinovaně sleduješ filmy a dokumenty s touto tématikou; představuješ si, jak prolétáš „vesmírem“ apod. V okultismu vidíme vesmírného Ježíše a další falešné bohy, kteří jsou spojeni právě s „vesmírem“. Má zkušenost je taková, že fascinováni „vesmírem“ jsou démonicky obsazení lidé! Zpozorni, pokud jsi fascinován postapokalyptickou budoucností, kterou nám podvodně přinášejí filmy (Den poté, Živí mrtví, Resident Evil atd.). Jde o podvodné scénáře popisující konec lidstva, jak ho známe.

Pozor na vynucování si duchovních prožitků od Boha (chceme být fascinováni Boží mocí). Duchovní prožitky od Boha můžeme chtít, co ale nemůžeme, si je u Boha vynucovat (vynucovat = nutit, vymáhat). Bůh nám dává duchovní dary a prožitky podle své vůle. Pokud si někdo duchovní prožitky u Boha vynucuje, zpravidla nastupují naše emoce nebo démoni.

3. Máme častá vidění, sny, o kterých si myslíme, že jsou od Boha. Můžeme mít vidění a sny od Boha, je ale potřeba rozsuzovat. Ďábel se pořád snaží kopírovat Boha! Démoni rádi lidem dávají fascinující vidění. Tato vidění mohou být nejen stresující, ale i vizuálně krásná, pokojná, emotivní… Démonům jde o to, zavést člověka na scestí. Myslete na to, že sen nemusí být jen od Boha nebo od démonů, může ho také vyplodit lidský mozek.

4. Máme víru ve falešného boha. Pokud někdo věří, že biblický Bůh je jakási energie, vesmírná energie, vibrace apod., věří ve falešného boha. Takový bůh je často spojován s okultismem.

Pokud někdo věří, že Bůh je pouze láska, věří ve falešného boha. Pravý Bůh je láska, zároveň je také ale poučující a trestající.

„Vždyť  koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna.“
Bible, překlad 21.století, Židům 12,6

K falešnému bohu se můžeme dostat i přes křesťanství. Pokud dlouhodobě nezůstáváme v Kristově učení, ztrácíme pravého Krista. Ochotně nastupuje falešný kristus (démoni), ke kterému přistupujeme a spolupracujeme s ním. Díky víře ve falešného krista, zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ! Člověk, který mají víru ve falešného krista, nemůže přikazovat démonům! Je kriticky důležité, aby člověk věřil v biblického Boha, tím je Trojjediný Bůh, který je absolutně svrchovaný. Všechno ostatní jsou falzifikáty vytvořené ďáblem! Pokud přistupujeme k falešnému bohu, hřešíme! Pokud dlouhodobě přistupujeme k falešnému bohu (dlouhodobě nečiníme pokání), naše démonické obsazení je jen otázka času!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2. Jan 9-11

5. Bezmezně (až fanaticky) věříme ve falešné křesťanské učení a dlouhodobě v něm setrváváme. Pokud bezmezně, fanaticky a na sektářské úrovni věříme ve falešné křesťanské učení, zaděláváme si na velké problémy. Falešné křesťanské učení: žena může vyučovat muže, rituální „svazování démonů“ je biblické, dodržování Soboty je nutné ke spáse, po pozemské smrti lidé okamžitě dostávají duchovní tělo a jdou do Nebe nebo do „pekla“… Pokud spadáte pod nějaký falešný křesťanský směr, zcela jistě podléháte falešnému učení. Římský katolicismusadventismusHnutí Víry atd., toto všechno je démonické!

Doporučené články k prostudování: Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 1.část, Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 2.část

6. Nadmíru se upínáme na jedno křesťanské učení (o „vytržení“, poslední době atd.) a všechno ostatní jde stranou. Hodně vás štve, čemu lidé věří? Nadmíru se tím zabýváte? Toto je démonické působení na člověka! Pozor, i „zdravé“ křesťanské učení se pro nás může stát modlou – hříchem! Cesta do “pekla” je velmi často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými činy!

7. Jsme manipulátoři. Manipulace velmi často bývá spojena s démony! Pokud např. chceme někoho zmanipulovat k víře v Ježíše, hřešíme a otevíráme se démonům! Velmi zpozorněte, pokud se často uchylujete k citové manipulaci.

8. Máme nějakou modlu. Modloslužba je cokoliv k čemu připoutáme své city, zalíbení, to čemu dopřáváme nadměrnou/extrémní (hříšnou) pozornost. Modla je všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější, než Bůh. Všechno, na co se nezdravě upínáš, čím jsi zotročen. Modla může to být: člověk (např. zpěvák nebo křesťanský kazatel), křesťanské učení, technické médium (např. mobil), stát (např. Izrael)… Každá modla zaměstnává naší mysl, pozornost. Tím nás připravuje o živé/přímé spojení s Bohem a drahocenný čas, který můžeme věnovat Živému Bohu. Modloslužba je velmi závažný hřích proti Bohu! Pro Boha je to ohavnost! Každou modloslužbou satan přebírá kontrolu mysli a vládne rozpolcenému srdci. Každá modla je vstupní brána pro démony!

“Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.”
Bible, překlad 21.století, Galatským 5,19-21

“Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.”
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

9. Neustále si na něco stěžujeme, jsme nepřetržitě negativní. Křesťan má být spokojen s tím, co má.

„Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
Bible, překlad 21. století, Židům 13,5

10. Máme víru v homeopatii, užíváme homeopatika. Homeopatie je působení “energie” (démonů) v roztocích nebo pilulkách. Homeopatie je démonická – je to okultismus! Pokud dlouhodobě užíváte homeopatika, je vysoce pravděpodobné, že máte démona. Obecně řečeno, pokud máte víru v nějaký druh okultismu (horoskopy, akupunktura, hypnóza, jóga, pozitivní myšlení a pozitivní vyznávání, atd.), nebo pokud ho praktikujete, anebo obojí současně, otevíráte své nitro démonům a démoni mají legální právo ve vašem životě silně působit!

Doporučený článek k prostudování: Co je homeopatie? Pravda o homeopatii

11. Vykonáváme závadné nebiblické rituály v křesťanství, jsme aktivními účastníky těchto rituálů. Toto je velký prostor pro démonické působení na člověka! Ukázkovými příklady nebiblických rituálů jsou tzv. “ohnivé tunely”„svazování démonů“ a již zmíněné pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění prosperity (uzdravení z fyzických nemocí atd.). Všechno toto je okultismus!!!

Pozor na velmi nebezpečný okultní rituál – srážení lidí démonickou mocí (duch kundalini)! Někteří křesťané, po vzoru okultistů, sráží „rukou“ (démonickou mocí) a nebiblickým příkazy (např. „oheň“) lidi na znak. Někdy jde až o život ohrožující pády! Více článek Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?. Toto vidíme u Andrese Bisonniho, Daniela Kolendy a dalších.

Doporučené články k prostudování: Nebezpečí kundalini, Kvantová terapie je satanův podvod, Ne všichni duchové jsou od Boha!.

12. Jsme hysteričtí. Hysterie je znak silné démonické aktivity. Každý hysterik chce být středem pozornosti (žije z pozornosti druhých, často má závislost na lidech – lidi jako modlu), proto teatrálně předvádí své emoce, aby upoutal pozornost okolí (smutek, předstírání nebo zveličování nějaké nemoci, předstírání uzdravení, finanční problémy atd.). Hysterik se často uchyluje k citovému vydírání (já chudák – jsem osamocený, nemám dostatek peněz, vydal jsem se z peněz apod.). Hysterie je porucha osobnosti (nevyvážená osobnost), která se projevuje nestabilními emocemi. Pokud jsme hysteričtí, vystavujeme se démonickému obsazení, nebo to může být démonický projev!

13. Jsme vlažní křesťané. Vlažnost ve víře je pro Boha ohavnost! Vlažný křesťan je plný přetvářky, klamu. Vlažnost ve víře se vyznačuje sebeláskou (pýchou), jde o nedostatek lásky k Bohu. Vlažnost křesťana je důkazem mimořádné démonické aktivity.

Doporučený článek: Nejsi vlažný křesťan?.

14.  Máme stigmata. Jde o krvácející rány na těle člověka, které se zpravidla objevují v místech, kde byl při ukřižování Kristus přibit ke kříži. Stigmata jsou důsledek hříchu a démonského působení v těle člověka.

15. Máme časté noční můry. Démoni nás rádi straší. Libují si, když prožíváme strachy, když máme obavy (např. z války, pozemské smrti).

16. Přitahuje nás okultní symbolika a okultní předměty. Tady bych určitě velmi zpozorněl! Zdémonizovaný křesťan je často fascinován okultní symbolikou. Démon se chce nechat označit, proto se zdémonizovaní lidi nechávají tetovat (často právě okultní symboliku) nebo si pořizují okultní symboly domů, do sboru atd. Okultní symbolika je: „vševidoucí oko“, hexagram, unicursal hexagram, číslo 666, černé slunce, sigil, ptačí hnízdo (symbol plodnosti)… Zdémonizovaní lidé často dělají okultní symboliku prsty (666, „paroháč“ atd.). Pozor na symbol “V” – “victory” (údajný symbol vítězství), který pochází z čarodějnictví! Původem znamená hru stínů – člověk prsty vytvoří stín, který vypadá jako ďábelská tvář.

Doporučené články k prostudování: Jaký je skutečný význam tzv. “vševidoucího oka”?, Jaký je skutečný význam hexagramu?, Co je Kabala?.

17. Jsme často nemocní, nemoci se nám pořád vracejí. Některé nemoci mají démonický původ, jiné ne. Příčiny našich nemocí mohou být různé, např. okolnosti. Je nebiblické tvrdit, že za každou nemocí stojí démon. K tomuto bodu je dobré dodat, že démoni následkem hříchu naplňují především břišní dutinu, odkud mají „proudit řeky živé vody“. Proto mají zdémonizovaní lidé časté problémy s břichem, problémy v oblasti sexu atd.

„Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“
Bible, překlad 21. století, Jan 7,38

Doporučený článek k prostudování: Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?.

18. Přitahují nás „křesťanské“ akce, které se připodobňují světu (akce koncertového – světského typu). Na těchto akcích vidíme prvky světské hudby (diskotéková světla, prudké záblesky světel apod.), hypnotickou (manipulativní) atmosféru. Tím jsou např. křesťanské festivaly Awakening Europe, kde vidíme skrytý okultismus, ekumenu, liberalismus, pragmatismus, manipulaci, hypnózu, davovou psychózu, světský styl hudby… Zkrátka jiné duchy v akci! Nevidíš na těchto akcích mocně působit démony? Tak šup na vymítání démonů!

Doporučené články k prostudování: Awakening Europe, Torontské požehnání (Light the fire again), Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích.

19. Omlouvání hříchů svých nebo někoho jiného. Čiňte pravé pokání a vaše hříchy vám budou odpuštěny. Pravé pokání je: hřích rozpoznat, vyznat ho Bohu a opustit. Čiňte pravé pokání, z hříchu si vezměte poučení a už se dál o něj nezajímejte. Vyznané hříchy nám Bůh nepřipomíná!

20. Často lžeš, lež se pro tebe stala samozřejmostí. Pozor na milosrdnou lež (tobě to dneska sluší…), polopravdu (to všechno je lež)! Pokud lžeme, dáváme místo ďáblu. Pozor, všichni lháři mají svůj díl v ohnivém jezeře!

“Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.”
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

21. Sledování pornografie. Pornografie je démonický podvod, učení démonů. Démoni dávají lidem, kteří sledují pornografii, silné emocionální prožitky. Zase jsme u toho, že démoni chtějí vytvořit závislost na škodlivém rituálu.

„Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘ Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 5,27-28

22. Neochota nebo neschopnost odpustit. Je kriticky důležité, aby křesťan co nejrychleji odpustil!

„Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 6,14-15

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Bible, překlad 21.století, Efeským 4,26

23. Posuzování svým rozumem místo Duchem Svatým. Pokud to tak máte, jste minimálně pod démonickou sugescí.

“Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.”
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

“Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.”
Bible, překlad 21. století, Přísloví 28,26

24. Prožíváme časté strachy, někdy bez příčin. Je to ďábel, kdo se nás snaží zastrašovat, děsit (strach z lidí, budoucnosti, událostí, nečistoty, virů a bakterií, nemocí atd.). Ať  je to útok zvenčí, nebo démon v nás, máme nástroj, díky kterému se tomu můžeme vzepřít. Tím je Ježíš Kristus! Ty máš toho Silnějšího! Proto se ve všem spoléhej na Ježíše!

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,14

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 4,18

„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,15-16

25. Byl jsi účastníkem Torontského požehnání. Torontské požehnání byl obrovský křesťanský úlet, který zapříčinil rozmach démonského učení v církvích a masivní proud démonických bytostí do křesťanů. V tomto období se nepřítel lidských duší, na tělech křesťanů silně manifestoval (zdémonizovaní křesťané!), viz. videa v doporučeném článku Torontské požehnání. Jak se toto mohlo stát? Původcem byl pěstovaný a nevyznávaný hřích a s tím související Boží soud. Na straně křesťana je obrovská síla a moc, která vítězí nad každým démonem včetně ďábla. Pokud se ale křesťan (nevyznaným hříchem) zřekne použití mocných duchovních zbraní, dobrovolně se vrhá démonům do náruče! Ti pak na něm mají legální právo parazitovat.

Doporučené články k prostudování: Torontské požehnání, Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again).

26. Dlouhodobě odmítáme pokání. Duch Boží nám zjevuje naše hříchy plus nás vede k pokání. Proto se křesťané nestresují nevědomostí hříchu. Duch Boží ale není žádný manipulátor. Zjevuje naše hříchy, vede nás k pokání, ale respektuje svobodnu vůli člověka – hřích můžeme ignorovat, omlouvat si ho, pokání můžeme odmítnout… Dlouhodobé odmítání pokání je známkou démonické aktivity. Pokud dlouhodobě a záměrně tolerujeme hřích, může dojít k našemu démonickému obsazení!

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 16,13

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?.

27. Máme zvíře na/nad úroveň člověka, máme zvíře jako modlu. Toto je učení démonů a velmi závažný hřích proti Bohu, díky kterému je mnoho lidí zdémonizovaných! Démoni chtějí, aby člověk vyvyšoval zvíře nad člověkem (přizpůsoboval se mu atd.) a odmítal konzumovat zvířecí maso. Kdo nejí maso, je snadno duchovně napadnutelný! Zabíjení zvířat pro obživu není týrání! V této souvislosti vidím silné démonické hraní na city člověka. Vidím mediální masáže (do kterých se zapojují i známé osobnosti), ve kterých je lidem vštěpováno do mysli, že zvíře má větší hodnotu než člověk. Také vidím falešné fotografie o týrání zvířat, které kolují po internetu. V rodinách, kde je zvíře nejmilovanější, nejhýčkanější a hlavní osobností, tam mají velké slovo démoni, tam se nacházejí zdémonizovaní lidé. Zpozorněte, pokud máte časté nutkání kontrolovat ostatní lidi, zda se dobře starají o zvířata apod. Zpozorněte, pokud srovnáváte zvíře (např. psa) se svými dětmi. To může být známkou toho, že je ve vás démon!

“Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.”
Bible, překlad 21. století, Genesis 1,26-27

“Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Bible, překlad 21. století, Genesis 2,20

Doporučený článek k prostudování: Mýty a fakta o vegetariánství, Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?.

28. Praktikujeme homosexualitu, homosexuální chování, sklony k promiskuitě… I někteří lidé, kteří mají víru v Krista, mají s tímto problém (odmítají činit pokání)!

Doporučený článek k prostudování: Homosexualita, homosexuální chování.

29. Hraní si na „něco“, „někoho“. To vidíme dneska poměrně často. Za tím nebývá sebevědomost, ale těžké duchovní problémy (problémy s démony). Tito lidé se snaží potlačovat své duchovní problémy tím, že klamou sebe i ostatní lidi. To se může projevovat tak, že si pořád kupují nové a nové věci (často předražené a na půjčky), čímž chtějí dát najevo, že jsou „někdo“.

V křesťanství se toto může projevovat tak, že křesťané prohlašují: „Já jsem pomazaný!“.

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,4-5

“Mesiáš” v doslovném významu znamená “Pomazaný”. Pomazaný je Bůh Ježíš Kristus. Zpozorněte, když se někdo přímo nebo nepřímo označuje za Boha –  „já jsem Bůh!“.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému“
Bible, překlad 21. století, Žalm 2,2

30. Máme poruchy příjmu potravy. To se může projevovat neovladatelnou chutí k jídlu, záchvaty přejídání. Démon nás také může nutit k pravému opaku – máme odpor k jídlu. Tím není myšlena pouze bulimie a anorexie!

31. Upneme se na padlé anděly (démony). Démoni nechtějí být prozrazeni, ale křesťané vědí, že existují a mají působnost v mnoha odvětvích (politika, věda, školství…). Boží slovo říká, že svět je do značné míry pod mocí ďábla a jeho démonů (svrchovaný Bůh je samozřejmě nad nimi). Ďábel má pouze moc, ne pravomoc (právo a moc), jak je chybně přeloženo v ČSP.

“Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.”
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Fakt, že působení démonů vidíme takřka všude (ve státní správě, v armádě, ve farmaceutickém průmyslu…), některé křesťany vede k jejich nadměrnému zkoumání (jejich hierarchie atd.). Zkoumání démonů je velmi zavádějící a nebezpečné, protože nás to zavede zase jenom k démonům (jejich lžím, nebiblickým rituálům atd.)! Pokud máme závislost na démonech (neustálé nutkání je zkoumat), může to být znak démonického obsazení křesťana! Démony máme vyhánět (ve jménu Krista), okřikovat je, přikazovat jim, ne je zkoumat ani se na ně soustředit!

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

32. Chceme se nechat tetovat. Démon se chce velmi často nechat označit! Vrchol všeho je, když si křesťan nechá vytetovat na kůži smyšlenou podobiznu Ježíše (muž s dlouhými vlasy apod.). Ničím si nezobrazujte Boha! Tetováním se lidé zaprodávají démonům! Tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony!

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 10,31

33. Máme sebedestruktivní chování, autodestruktivní tendenci.  Zpozorněte, pokud máte nutkání sebepoškozovat sebe sama (alkoholem, závislostí na drogách – cigarety atd., promiskuitou, špatnou hygienou, způsobováním bolesti, ničením věcí atd.). To se může také projevovat tak, že o sobě záměrně říkáme negativní věci (nebo lži), za účelem pocitu vnitřní radosti (hřejivého pocitu) z toho, že si o nás lidé myslí špatné věci. Za sebedestruktivní chování lze také považovat sebevražedné sklony.

34. Podstoupení umělého přerušení těhotenství. Záměrné vyjmutí nenarozeného dítěte z těla matky, je obětování dítěte ďáblu. Jde doslova o satanistickou oběť! Žena, která k tomu svolila, nechala svévolně zabít Boží stvoření. Vzhledem k těmto okolnostem, je vysoce pravděpodobné, že došlo k přenosu démonických bytostí do jejího těla.

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 1,5

“Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!”
Bible, překlad 21. století, Žalm 139,13-16

Doporučený článek k prostudování: Potrat je vražda!.

35. Nechuť číst Písmo. Démoni nechtějí, aby křesťan studoval Písmo. Proto nás všemožnými způsoby odrazují od čtení Písma (běž raději dělat nějakou fyzickou práci, raději běž číst nějakou křesťanskou knihu atd.). Někteří zdémonizovaní křesťané, jakmile otevřou Bibli, zažívají stavy nezvladatelné únavy, kdy je démon účelově uspává.

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.”
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

Zdémonizovaní křesťané s oblibou upřednostňují křesťanské knihy před Biblí. Zpravidla je to tak, že je démon k tomu navádí. Zdémonizovaní křesťané, kteří mají křesťanskou literaturu za modlu (což je hřích), často argumentují tím, že Bůh k nim může přes křesťanskou knihu hovořit. To samozřejmě ano, ale je tam to slovo „může“. Ďábel je velmi často v detailu! Přes Boží slovo k nám Bůh hovoří vždycky a absolutní pravdu. Boží slovo je neomylné (narozdíl od knih)! Myslete na to, že každý člověk má pouze částečné poznání. Zpozorněte, pokud berete obsah křesťanských knih velmi vážně, upínáte a spoléháte se na ně, hledáte v nich výklad Písma, používáte jako „návod k použití“…

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu.

36. Upnutí se na Stát Izrael (nesprávně/zkráceně Izrael). Izrael je v současnosti mimořádně duchovně (démonicky) aktivní. Tel Aviv byl zvolen „světovým městem homosexuálů“, každoročně se tady pořádá jedna z největších „Gay Pride“ párty na světě. V Izraeli lze spatřit zvláštní jev, který se nazývá Jeruzalémský syndrom. Jde o duševní stav člověka, který postihuje návštěvníky poutních míst v Izraeli, kteří se považují za nějakou biblickou postavu. Postižený má zrakové a sluchové iluze, je dezorientovaný, dochází k vnímání hlasů nabádajících k něčemu špatnému atd. Toto je démonické. Zpozorni, pokud jsi nadmíru fascinovaný Izraelem; pokud jsi přesvědčený o tom, že je tam k nalezení zesílená Boží moc; pokud obdivuješ kabalisty u Zdi nářků, kteří tam vykonávají démonské rituály. „Izrael je hodinami světa“, to často tvrdí zdémonizovaní křesťané. Zdémonizované křesťany silně přitahuje již zmíněný hexagram – emblém na izraelské vlajce, který je podvodně nazýván jako „Davidova hvězda“. Ve skutečnosti to je prastarý pohanský symbol (okultní symbol) používaný mj. v židovském čarodějnictví (kabale). Tady opět platí, že démon se chce nechat označit – zdémonizovaní lidé mají často hexagram doma, ve sboru… Kde je hexagram, tam mají démoni své teritorium (tam je jim dobře).

Není závadné se zajímat o Izrael. Vždyť tam žil Pán Ježíš. Ale tady jde o to, aby to pro nás nebyla fascinace, upnutí se, modla (hřích). Každá modla přitahuje démony!

Doporučené články k prostudování: Stát Izrael, Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?, Co je Kabala?.

37. Máme životní styl zákonictví, jsme maximálně soustředěni na plnění nejrůznějších pravidel. Zákonictví vždy vychází z pýchy a vede k pýše. Pýcha = aktivita démonů. Zákonictví je např. nekompromisní vybírání „desátků“ (nepřipouští se svobodné rozhodnutí křesťana). Kdo zákonicky tvrdí, že „desátky“ v podobě peněz křesťané musí platit (že existuje novozákonní desátkový zákon), nehovoří pravdu a hřeší. Často jde o pastory, kteří financují svoji mzdu z „desátků a vidí svoji práci jako zaměstnání, ne jako poslání. To jsou falešní pastoři najatí za mzdu. Ve sborech, kde se toto děje, mají velké slovo démoni.

„Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 5, 2-4

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat “desátky”?.

Na druhou stranu, určitě zpozorněte, pokud vás odmítnutí zákonictví vede k bezmezné svobodě a neukázněnosti (Bůh se nezajímá o mé hříchy, pokání není potřeba apod.). Křesťan má poslouchat Pána Ježíše Krista, to rozhodně není zákonictví. Sebeovládání je ovoce Ducha Svatého.

38. Máme za vzor (modlu) nějakého falešného křesťanského učitele, na kterého nedáme dopustit. Pozor, každý falešný křesťanský učitel je zasvěcený démonům, protože za každým falešným učením stojí démon! Zpozorněte, pokud berete velmi vážně, spoléháte se na učení a rádoby křesťanské knihy od Reinharda Bonnkeho, Daniela Kolendy, Kennetha Hagina, Bennyho Hinna a jim podobných. V jejich učení (Hnutí Víry) mj. vidíme omezeného (falešného) boha. Přes falešného boha nemůže být nikdo spasen! Pozor také, pokud se nadměrně upínáme na tzv. pouliční „natahovače nohou“, např. na Todda White, který „uzdravuje“ manipulací, magií a kouzelnickými triky.

39. Máme závislost na sledování televize. Pokud modlářsky sloužíme tomuto přístroji (máme časté nutkání sledovat televizi – filmy, seriály, zprávy, předpověď počasí…), hřešíme. Televize je manipulativní a hypnotický nástroj, který má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí. Zmanipulovaní lidé pak žijí podle toho, čemu je televize vyučila! Zpozorni, pokud automaticky (roboticky) televizi zapínáš a sleduješ. Zpozorni, pokud se zapnutá televize stala zvukovou kulisou. Tam je dílo manipulace dokonané!

40. Jsme součástí mariánského kultu, vykonáváme modlitby ke svatým, Marii, andělům. To je pro Boha strašná ohavnost! Lidé, kteří toto vykonávají, dobrovolně přistupují k démonům, zvou je do svého života. Démoni pak mají legální právo na nich parazitovat.

Doporučené články k prostudování: Mariánská zjevení je podvod démonů, Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!.

Uvedl jsem pouze několik málo příkladů, které mohou vést k identifikaci démonického obsazení člověka. Démonické obsazení člověka může mít stovky podob. Pokud se v nějakém výše uvedeném příkladu vidíš, tak to ještě nutně nemusí znamenat, že jsi démonicky obsazený. Může se jednat „pouze“ o démonický útlak, podléhání démonické manipulaci a sugesci (démonské útoky zvenčí). Nicméně, pokud tyto útoky dlouhodobě neodmítáme, otevíráme se démonům a démonické obsazení je jen otázkou času! Pokud máš podezření na démonické obsazení, jdi k Bohu na modlitby a do postu. Bůh ti v daný čas řekne, jak na tom jsi a jak máš postupovat.

Závěr
Démonicky obsazený člověk má silné až nezvladatelné tužby, často žije jako „ve zlém snu“ apod. Démonické obsazení se často projevuje vtíravými (obsedantní) myšlenkami, nutkáním něco dělat (nutkání k jednání). Vnitřně jste nuceni dělat něco, co nechcete dělat, ale děláte to. Démonické obsazení se také projevuje zvýšeným zaujetím na něco (upnout se na něco). Viz. definice posedlosti v úvodu.

Démonické obsazení samo o sobě, nemá vliv na spasení. Jde ale o to, že nás to může dovést k mnoha těžkostem, hříchům a k uctívání falešného boha (např. v omezeného boha). Život s démonem vůbec není jednoduchý. To vám potvrdí každý osvobozený člověk. Pravda je taková, že démonické obsazení se v některých případech špatně odhaluje. Ďábel křesťanům namluvil, že se jich démonické obsazení netýká vůbec. Díky tomu žijí křesťané ve falešném pocitu bezpečí. Kdo vymítá démony z křesťanů, vidí, že během vymítání z nich proudí až davy démonů. Poslední dobou, děsivě mnoho křesťanských kazatelů spáchalo sebevraždu. Jak je to možné? Někdo poslechl démona! Démoni se hlavně soustřeďují na kazatele, na známé křesťany, kteří pořádají konference, publikují knihy apod.! Nechávej se naplnit Duchem Svatým, ne démony!

„Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,18

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,25

Kdo si připustí možné démonické obsazení, je na velmi dobré cestě k rychlému odnětí démona. Kdo je v tomto směru umanutý, dobrovolně bude zažívat démonský teror, který může mít různé podoby. Pokud u sebe identifikujete obsazení démonem, začněte v prvé řadě u sebe. V prvé řadě jděte k Bohu na modlitby, čiňte pravé pokání ze všech hříchů a podřiďte se Bohu (tím se vše urychlí).

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,7-8

Na úplný závěr zdůrazňuji, že příčinou démonického obsazení nejčastěji bývají vědomé, pěstované a zaměrně nevyznané hříchy. Hříchem může být víra ve falešného Ježíše, neodpuštění někomu nebo cokoliv jiného. Pozor, pěstované vědomé hříchy = Boží finální soud!

Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: „Má je pomsta, já zjednám odplatu,“ a dodal: „Hospodin bude soudit svůj lid.“ Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Bible, překlad 21. století, Židům 10, 26-31

Může vás zajímat:
Kdo jsou démoni?
Jak vymítat démony?
Máme svazovat démony?
Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?
Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Co je biblické pokání?
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání