Antikrist, znamení šelmy

Kdo, co je antikrist? Může být antikrist režim, ideologie, náboženství? Co je znamení šelmy? Jsou RFID čipy znamením šelmy? Blíží se čipová totalita? Je znamením šelmy vakcína proti covid-19?

Znamení šelmy v Bibli
Kniha Zjevení mj. obsahuje proroctví o konci tohoto padlého světa. Ve 13. kapitole Zjevení čteme o dvou šelmách, které jednají proti Ježíši Kristu (jsou to antikristové). Tyto šelmy mezi sebou spolupracují. Šelma z moře je světská moc, která spolupracuje s šelmou ze země – náboženskou mocí lidské církve, která byla založena na základě podmínek světské moci.

„Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.
Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“
Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Má-li někdo uši, slyš: Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať  spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,1-18

Řeč je mj. o znamení šelmy. Lidé, kteří přijmou znamení šelmy, budou mít soužení a na konci času je čeká druhá smrt – Gehenna (totální likvidace).

„Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem. První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,1-2

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,9,12

666

Antikrist
Obecně řečeno lze říct, že antikrist je každý, kdo je proti pravému Kristu, kdo popírá Kristovo Božství, nebo kdo se za Něj vydává. Příklady antikristů: bezbožní lidé, falešní křesťané, Židé odmítající Krista… Antikrist nemusí být pouze člověk, může být také duchovní bytost (satan a démoni), nějaký systém (např. náboženský), stát (např. Izrael), předmět, symbolika (pentagram, hexagram…)…

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,30

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 1,7

Je jedním z antikristů papežství (Římsko-katolická církev)? Učení římského katolicismu jde proti pravému Kristu (uctívá se tam falešný bůh), takže se jedná o antikristovské učení. Je nepochybné, že Římsko-katolická církev hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě, svět jí uznávaná a financuje. Římský katolicismus spadá pod „velké soužení“, které odstartovalo otřesnou ohavností. Toto už nastalo dávno, vždyť  Ježíš na Olivové hoře řekl učedníkům, že se to začne dít ještě za jejich života („Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost…“). Otřesná ohavnost má přímou souvislost s křesťanstvím. Jde o zákeřný útok na pravé (Kristovo) evangelium a Kristovce – pseudokřesťané, falešné křesťanské směry svádí Boží lid k falešnému křesťanskému učení a modloslužbě.

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24, 15-21

V 19. kapitole Zjevení je zmíněn falešný prorok (falešný křesťan – antikrist), který má spolupracovat se šelmou. Jde o falešné křesťany, falešné křesťanské směry, které jsou prostředníci k přijetí znamení šelmy.

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 19,20

Antikrist se postaví proti Duchovnímu Izraeli, což je Kristova církev (armagedon je duchovní útok na Duchovní Izrael – křesťany). Někteří křesťané si pletou „Izrael“ se Státem Izrael (právnickou osobou), který vznikl v roce 1948. Ne všichni z Izraele jsou Izrael (Římanům 9,6). Antikrist se usadí v Božím chrámu (mysl křesťanů). Tím je myšleno falešné křesťanské učení a jeho přijetí člověkem – křesťan toto učení dobrovolně přijme a uvede ho do praxe.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť  ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,1-4

Antikrist a číslo 666
Podle čísla 666 je možné identifikovat šelmu – antikrista (Zjevení 13,16-18). Číslo 666 vidíme dneska takřka všude. Kdo chce, vidí. Satan se tím vyvyšuje, uctívá, propaguje a vysmívá se lidem. Zdůrazňuje, že vládne světu. Satanova vláda je však dočasná a omezená Bohem, který je svrchovaně nad ním. Číslo 666 lze spatřit na výrobcích (Monster Energy, Podravka, Fidget spinner…), v lozích (Walt Disney, Google Chrome, CERN, The National Lottery…), ve filmovém a hudebním průmyslu atd.

Víte o tom, že číslo 666 reprezentuje hexagram ✡ (okultní symbol ze židovské Kabaly), který lze spatřit na vlajce Státu Izrael? Hexagram geometricky a numericky odkazuje k číslu 666.

hexagram
Hexagram = 666

Pojďme se vrátit zpátky do Zjevení 13,16-18. Jak spočítat číslo šelmy (člověka)? Římanům je šestá kniha (6) v Nové smlouvě, v šesté kapitole (6), šestém verši (6) čteme o člověku, který je nepřítel Boha (jde proti pravému Kristu). Je to ten starý hříšný člověk, lidská tělesnost, svět… Tento verš popisuje hřích šelmy – člověka, který je antikrist. Číslo 666 označuje hříšného člověka, který je součástí ďáblova království. Je potřeba si uvědomit, že existují pouze dva druhy lidí – pravý křesťané, kteří nepatří tomuto světu a antikristové (nevěřící, falešní křesťané…), kteří jsou součástí ďáblova království.

„Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,6

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Bible, překlad 21. století, Filipským 3,18-21

Co je znamení šelmy?
Mnoho křesťanů říká (včetně pastorů), že znamením šelmy bude jedno (a žádné jiné) – RFID čip (mikročip), který totalitní vláda v budoucnosti implantuje všem obyvatelům země, aby měla absolutní kontrolu nad všemi lidmi. Někdo zase říká, že to je vakcína proti koronaviru. Jiní říkají, že to jsou čárové kódy, americká národní ID karta… Adventisté sedmého dne zase tvrdí, že je to vykonávání bohoslužby v neděli. Do RFID čipů budou lidé tlačeni, to ale neznamená, že to bude znamení šelmy. Znamení šelmy není ani vakcína proti koronaviru. Vakcína může způsobit zdravotní problémy (někdy velmi těžké), ale nemůže mít vliv na spasení. Myslet si, že po aplikaci vakcíny pacientům na přístrojích v nemocnici, nicnevědoucím dětem apod., bude odejmuto spasení, je nesmysl.

„Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť  Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás.“
V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,33-39

„Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,17-18

Jaký skutečný význam má znamení na ruce nebo na čele (Zjevení 13,16-17)? Je potřeba si uvědomit, že kniha Zjevení je knihou alegorickou a křesťan v ní musí hledat skrytý význam.  Čelo symbolizuje mysl (víru, intelekt, rozum, myšlenkový život) a ruka jednání (činy, dovednost). Čelo je symbol pro mysl, kde je buďto „umístěna“ Kristova mysl, nebo antikristova mysl – myšlení šelmy. Lidé, kteří mají myšlení Ducha jsou pravým tělem Krista. Lidé, kteří mají tělesné myšlení jsou tělem antikristovské šelmy.

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť  není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,6-7

„Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 5,30

Boží slovo říká, že člověk může mít vypálenou nefyzickou značku (cejch, pečeť) ve svém svědomí (v myšlení). Svědomí je vnitřní stav člověka, který vede soudy o tom, co sám vykonal nebo co se chystá vykonat.

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,“
Kralická, 1. Timoteus 4,1-2

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2

Řecké slovo pro „značka, znamení, cejch“ v Zjevení 13,16-17 je χαραγμα charagma (charakter – povaha, souhrn vlastností člověka). Lidé jsou ocejchováni charakterem – zformováni charakterem šelmy. Není pochyb o tom, že vypálená značka (cejch, pečeť) nemusí být vždycky fyzická. Vždyť  člověk, ve chvíli, kdy uvěřil, byl označen pečetí Ducha Svatého (označen pro člověka neviditelnou pečetí, značkou). Spasení je možné pouze v Ježíši Kristu. Pokud někdo nemá Kristův cejch na čele a na ruce, nebude zachráněn.

„V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 1,21-22

„A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,1

„Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,4

Zmíním ještě jeden verš ze Staré smlouvy.

„Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať  tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať  sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať  uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 6,4

Božím znamením je myslet a konat podle Božího slova. Znamením šelmy je přemýšlení a skutky podle světa, těla a ďábla. Šelma (antikrist) je ten starý hříšný člověk, který je plný pýchy, hněvu, závisti, nenávisti, agrese… Důsledek znamení šelmy je popření pravého Krista, víra ve falešného krista (falešné křesťanské učení), uctívání falešného krista. Křesťané, kteří mají víru v pravého Krista, jsou průběžně pečetěni na čele Boží pečetí (Zjevení 7,3). Ostatní (nevěřící, falešní křesťané) jsou průběžně cejchováni na čele a pravé ruce znamením šelmy. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy. Všichni nevěřící přijímají znamení šelmy tím, že odmítají pravého Krista a jeho úžasnou moc. Tím se klaní šelmě. Kdo nepřijímá znamení šelmy, ten není koupen (sveden) satanovým systémem. Takový člověk patří Ježíši, je vykoupen a není zaprodán ďáblu. Člověk odmítající znamení šelmy, není koupen, zaprodán. Ježíš křesťany vykoupil a pokud se k Němu upnou, nikdo je nemůže koupit ani prodat.

„Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 7,3

Šelma není pouze nevěřící člověk a pseudokřesťan, je to také ďábel a jeho království. Ďábel chce, aby člověk nepřijal Boží znamení (Krista), ale znamení šelmy (aby byl otročen ďáblovým královstvím). Ďábel chce hlavně lidi zotročit, dostat je do modloslužby, zastínit jim pravého Boha…

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2,18-19

Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

Modloslužbou se může stát závislost na internetu, informacích, politické situaci, mobilu, hrách, sledování televizních pořadů… A dále… Přehnaná starost (na úroveň modloslužby) o zvířecí miláčky. Někteří lidé podléhají satanovu učení a půjčují si, jak na pořízení zvířete, jeho stravu, tak i na předražené veterinární zákroky. K tomu dnešní lidi učí antikristův systém. Dále pozor na půjčování si na zubní implantáty. Lidé si na zubní implantáty půjčují až statisíce korun! Realita je taková, že někteří zubaři bezohledně „ždímají“ z peněz své pacienty. Antikristův systém totiž vnutil lidem myšlenku, že podmínkou úspěchu je být krásný. Tomu podléhají i někteří zaměstnavatelé, kteří si pak podle těchto kritérií vybírají své zaměstnance (kdo nesplňuje tato kritéria, nebude přijat do zaměstnání). Proto jsou lidé nuceni investovat tolik peněz (půjčovat si) do zubních implantátů, oblečení, kurzů rozvoje osobnosti (pozitivní myšlení), atd. Pozor na půjčku, hypotéku, která tě zotročí (finančně, časově atd.). Kdo má hypotéku, je celoživotním otrokem satanova systému! Každou půjčku konzultuj s Bohem! Všimni si, že antikristové nutí lidi platit bezkontaktně pomocí kreditních a debetních karet (je to cenově výhodnější atd.). Nejde jen o to, získat ještě větší kontrolu nad lidmi, ale také o ještě větší finanční zotročení lidí (když nemáme v ruce papírové peníze, víc utrácíme – to je psychologie). Pozor také na smlouvu, která bude mít důsledek pravidelné měsíční útraty (služby mobilních operátorů, internet, kabelová televize…). Pozor také na půjčky na dovolenou, vzdělávací systém v síťovém marketingu (MLM)

Satan je (dočasným a omezeným) vládcem světa
Mnoho lidí (včetně křesťanů)  si neuvědomuje fakt, že satan pomocí bezohledných lidí už sjednotil a ovládl celý svět (Nový světový řád – světovláda).

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 2,2-4

Nevědomost je sice blažená, ale pravda tě vysvobodí. Jak satan dokázal ovládnout celý svět? Satan by bez lidí nikdy nedokázal vůbec nic! Satan pomocí démonů a lidských antikristů  (lidské pýchy, touhy po moci a penězích), založil a ovládá nadnárodní a globální organizace – Organizaci spojených národů (založena v roce 1945), Světovou banku (založena v roce 1945), Mezinárodní měnový fond, (založen v roce 1944), Světovou zdravotnickou organizace – WHO (založena v roce 1948), Evropskou unii – EU (založena v roce 1993). Všichni vidíme, že tyto organizace si vytvářejí své vlastní zákony a tím terorizují celý svět. Ať se nám to líbí nebo ne, satan si dnes plně podrobil všechny státy včetně České republiky. Všechny státy světa jsou natolik zadlužené a závislé na satanových penězích (půjčkách – satan vytvořil „legální“ lichvu), že je má satan plně pod svou kontrolou (vytváří zákony, tiskne peníze, určuje cenu zlata…). Kdo má pod kontrolou finance, kontroluje svět. Určitě znáte přísloví: „Peníze vládnou světu“. Satan ovládá centrální banky každé země na světě (skrz lombardní, úrokové sazby atd.). Dnešní bankovní systém je založen na vytváření peněz z ničeho. Dnes se akorát tisknou peníze. Dříve byly peníze kryté zlatem (kolik měla banka zlata, tolik měla peněz), dnes mají jen hodnotu papíru.

Elitní antikristové (globalisté)
Satan (hlavní duchovní antikrist) vládne světu pomocí lidských antikristů (falešných židů a dalších), kteří skrz finance ovládají všechny státy světa (ekonomiky, politiku, zákony atd.). Vzhledem k zadluženosti států, s antikristy (nepřímo – skrz finanční společnosti) musí jednat všichni zástupci (politici) těchto států (včetně Vladimira Putina!). Musí totiž udržet sociální systém a tím i mír. Proč si myslíte, že severokorejský vůdce Kim Čong-un jednal s americkým prezidentem o jaderném odzbrojení? Byl k tomu donucen – skrz finance! Politici, které vidíme v médiích, jsou pouhé loutky satana. Antikristové, kteří manipulací ovládají životy lidí, jsou vždy v pozadí.

Lidští antikristové ovládají (vlastní) ty největší zpravodajské agentury, televizní a rozhlasové stanice. Díky tomu se vyhýbají pozornosti médií a kontrolují je. Skrz média manipulují a tvoří vaše názory, vytváří veřejné mínění, zákony… Nevěřte tomu, že v současné politice se děje jen tak… Antikristové ovládají svět skrz světové koncerny, banky, dobročinné a zdravotnické organizace… Jejich enormní bohatství bylo získáno skrytě, podvodně, spekulativně, zločinně. V časopisu Forbes naleznete falešný žebříček nejbohatších lidí (na předních příčkách chybí nejbohatší antikristové). Antikristové jsou bezohlední lidé, který denně ožebračují lidi, zatahují národy do válek a teroristických útoků… Antikristové praktikují satanovo učení a vykonává okultní rituály, které jsou totožné s tím nejhorším čarodějnictvím (modlitby k božstvu atd.).

Antikristové a televize. Televize je satanův velmi významný nástroj k manipulaci s lidským myšlením. Bez televize by nikdy nemohl být nastolen Nový světový řád. Pomocí televize se dlouhodobě provádí masová hypnóza, manipulace (více článek Pravda o hypnóze) – naše podvědomí je negativně programováno! V článku Satan v hudebním průmyslu jsem psal o podprahových signálech, které člověk zaregistruje, ale neuvědomí si je, protože obsah signálu mu přejde přímo do podvědomí. Podprahové signály se masivně používají ve filmovém a hudebním průmyslu. Ve filmech a reklamách bývá podprahovým signálem obrázek, záblesk nebo rychle střídající se světla, která vidí člověk velmi krátkou dobu (mikrovteřinu). Podprahové vzkazy (hlavně satanistické) se ukrývají i v některé písních. Satan (systém antikristů) v lidech buduje závislost na technice (televize, mobily, internet…). Proto dneska vidíme tolik modloslužebníků, kteří jsou doslova zotročeni (nutkání to dělat) technikou. Křesťany nevyjímaje! Všimněte si, že dnešní lidé přestávají žít svůj život (žijí život, který jim předložil/vnutil satan). Mnoho dnešních lidí má závislost na televizi, filmech, „nekonečných“ seriálech, předpovědi počasí, telefonech, internetu… Lidem jsou skrz média masově předkládány lži, dezinformace, podvody, hrůza, děs, bulvár, zlo, strach…

Dneska vidíme masy lidí, kteří bezmezně věří všemu, co jim předkládají média, věda, vzdělávací systém… Dnešní lidé si prakticky nic neověřují. Lidé věří falešným zprávám v médiích, falešným vědeckým teoriím, falešnému finančnímu systému, falešnému vzdělávacímu systému… Čím déle je člověk zapojen do satanova vzdělávacího systému, tím snadněji podlehne klamu. Poslechněte si někdy vědce, kteří obhajují evoluci, která je ze sta procent založena na spekulacích. Tam vůbec nic nedává logiku a oni tomu bezmezně věří. To je mj. důsledek vzdělávacího systému, ve kterém má velké slovo satan. Satan rád lidi mate, dezinformuje, manipuluje, zasévá pochybnosti… Satan mate nejen vědou, ale i např. konspiračními teoriemi, především konspiracemi o vzdálených mimozemských civilizacích, které tajně navštěvují Zemi a unášejí lidi. Tomuto podléhají i někteří křesťané! Teorie o mimozemských civilizacích je opravdu blud všech bludů. Tím nám chce satan říct, jak je nám Bůh vzdálený (což samozřejmě není pravda). Na druhou stranu, satan rád označuje pravdu za konspiraci, což je z jeho strany opravdu geniální tah.

Satanova vláda, vláda antikristů je založena na strachu. Lidé mají mít obavy z nukleární války, že přijdou o zaměstnání, že nebudou mít na živobytí, že poruší nějaký (nesmyslný) zákon, že si nenaspoří dostatek peněz na důchod… Proč si myslíte, že nechal satan pomocí svých služebníků zaplavit Evropu migranty? Nejen proto, aby ještě víc zadlužil státy (finančně je zotročil), ale i proto, aby v lidech vybudoval ještě větší strach. Kdo má strach je lépe ovladatelný, zmanipulovatelný. Žijeme v době, kdy je na lidi systematicky vyvíjen obrovský psychologický a ekonomický teror.

Neupínej se na antikristy!
Svět do určité míry řídí satan (jak mu Bůh dovolí) přes nadnárodní oligarchické klany – majetné lidi provozující Kabalu a další okultismus. Těmto lidem se Bůh směje (Žalm 2,2-4). Chceš všechny tyto antikristy identifikovat? K čemu by ti to bylo?! Vždyť to není vůbec důležité! Je to velká ztráta času. Upínej se raději na Boha Ježíše Krista! To je cesta, pravda a život. Bdi! Měj osobní vztah s Bohem, posvěcuj se, evangelizuj, vymítej démony, dychti po Ježíšovým příchodu… Pravdu hledej u Boha, ne u člověka. Nechoď v těle, ale v Duchu.

„Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 64,4

Žijeme v době konce (stejně jako první křesťané)
Někteří křesťané zkoumají, zda žijeme v době konce. Odpověď je v Bibli. Doba konce (poslední čas) je tady už od Ježíšova prvního příchodu! Už Jan hovořil o poslední době a mnoha antikristech. Znamení šelmy je tady po celou dobu konce!

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

Ježíš učedníky před svým ukřižováním upozornil na to, že budou perzekuováni, že budou na různých místech války, živelné pohromy… Dneska víme, že všechno, o čem Ježíš hovořil na Olivové hoře, má časový přesah – platí to pro každou generaci křesťanů. Co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře, bylo myšleno jako všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi, ne jenom na úplném konci času. Stíhání křesťanů, války atd., to tady bylo, je a bude až do úplného konce…

„Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení…“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,3-7

Ježíš také řekl učedníkům, až oni uvidí „otřesnou ohavnost“ („Až uvidíte na svatém místě stát „otřesnou ohavnost“) – uctívání falešného krista, v tu chvíli nastane velké soužení (šíření falešného učení o Kristu), jaké do té doby nebylo („Tehdy totiž nastane velké soužení“). Velké soužení, znamení šelmy, to platilo už pro učedníky a další první křesťany včetně apoštola Pavla!

„Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 4,6-8

Závěr
Antikrist je každý, kdo odmítá pravého Krista (nevěřící a pseudokřesťané). Tito lidé nesou označení 666 a přijímají znamení šelmy. Číslo 666 je symbol hříchu a odmítání pravého Krista. Znamení šelmy je neodpustitelný hřích, je to v podstatě totéž, co je rouhání proti Duchu Svatému. Všichni antikristové spadají po satanovo království, které je dočasné (bude zničeno ohněm). Nečekejte tedy finálního Antikrista (jednoho konkrétního člověka), který usedne v Třetím chrámu atd. – Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?. Čekejte na Krista, vzkříšení a uchvácení do Nebe! Jediná cesta k životu věčnému je pravý Ježíš Kristus. Smýšlejte tak, jak smýšlel Pán Ježíš. Myslete a konejte podle Božího slova, nechte se vést Duchem Svatým, ne vlastní rozumností. Pak budete pečetěni na čele Boží pečetí (Zjevení 7,3).

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš“
Bible, překlad 21.století, Filipským 2,5-8

Hlavně se nenechte děsit satanovým královstvím, které je velmi omezené (narozdíl od svrchovaného Boha) a jednou skončí. Neupínejte se na tento život, ve všem důvěřujte Bohu, mějte s Bohem osobní vztah, naslouchejte Bohu, choďte v Duchu Svatém (poslouchejte Ducha Svatého, nechte se řídit Duchem Svatým)… Pak budete žít v naprostém klidu! Jako křesťané máme zažívat Boží pokoj, protože víme, že Bůh Ježíš má všechno zlo (satana, démony, Synagogu satanovu, války, teroristické útoky…) pod plnou kontrolou. Ježíš má pod kontrolou každého antikrista!

Přijď, Pane Ježíši! Amen.

Může vás zajímat:
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší
Je CERN satanův projekt?
Co je Kabala?
Pravda o hypnóze
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru