Antikrist, znamení šelmy

Kdo, co je antikrist? Může být antikrist režim, ideologie, náboženství? Co je znamení šelmy? Jsou RFID čipy znamením šelmy? Blíží se čipová totalita?

Znamení šelmy v Bibli (Zjevení Janovo)
Kniha Zjevení mj. obsahuje proroctví o konci tohoto padlého světa. Ve 13. kapitole Zjevení čteme o dvou šelmách, které představují dvě jiné osobnosti, které jednají proti Ježíši Kristu (jsou to antikristové). Tyto šelmy mezi sebou spolupracují.

“Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.
Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“
Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Má-li někdo uši, slyš: Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,1-18

Řeč je mj. o znamení šelmy. Lidé, kteří přijmou znamení šelmy, budou mít soužení a na konci věků je čeká druhá smrt – “peklo”.

“Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem. První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,1-2

“Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,9,12

666

Antikrist
Obecně řečeno lze říct, antikrist je každý, kdo je proti Kristu, kdo popírá Ježíšovo Božství, nebo kdo se za Něj vydává. Může to být bezbožný člověk i křesťan. Ukázkovými příklady antikristů jsou bezbožní lidé a Židé, kteří neuznávají Ježíše Krista za Mesiáše.

“Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.”
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 1,7

Je jedním z antikristů ze Zjevení papežství (Římsko-katolická církev)? Učení římského katolicismu je proti pravému Kristu (uctívá se tam falešný bůh), takže se jedná o antikristovské učení. Je nepochybné, že Římsko-katolická církev hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě, svět jí uznávaná a financuje. K tomu musím dodat, že velké soužení odstartuje otřesnou ohavností. To se pravděpodobně už dávno událo. Otřesná ohavnost má přímou souvislost s křesťanstvím. Jde o zákeřný útok na pravé (Kristovo) evangelium a Kristovce – falešný křesťanský směr bude na celosvětové úrovni svádět Boží děti k falešnému křesťanskému učení a modloslužbě. Neděje se to už nyní přes Římsko-katolickou církev?

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible 21, Matouš 24, 15-21

V 19. kapitole Zjevení je zmíněn falešný prorok (falešný křesťan), který má spolupracovat se šelmou (666). Půjde o člověka, falešný křesťanský směr, který bude prostředník k přijetí znamení šelmy! Za “falešného proroka” považuji systém římského katolicismu.

“A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 19,20

Zjevení říká, že Antikrist má před Ježíšovým druhým příchodem kontrolovat lidstvo, s pomocí satana se postaví proti Božímu Izraeli, což je Kristova církev (Armagedon – duchovní útok na pravé křesťany). Někteří křesťané si pletou “Izrael” se Státem Izrael, který vznikl v roce 1948. Je potřeba si uvědomit, že za zřízením Státu Izrael stojí sionisté (hlavně židovsko-sionisticko-zednářská rodina Rothschild). Sionismus je forma rasismu a rasové diskriminace. Sionisté jsou nepřátelé Církve! Ač je Stát Izrael “dítě” sionistů, nad zřízením každé vládní moci stojí Bůh (Bůh přikáže, dopuštění atd.) – Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha.

Někteří křesťané nebiblicky tvrdí, že kompletně všichni Židé, kteří žijí ve Státě Izrael, jsou Bohem Bible (bez podmínek – Ježíše Krista) vyvolený národ (více článek Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?). To je samozřejmě blud. Drtivá většina Židů dodnes podléhá učení Talmudu, který označuje Ježíše Krista za podvodníka, který provozoval magii. Někteří Židé dokonce podléhají učení čarodějnické Kabaly, která byla předloha (idol) nejen pro Alberta Einsteina, Isaaca Newtona a další “vědce”, ale i pro satanský spolek, který se nazývá Svobodní zednáři. Falešní Židé dodnes, podle kabalistické numerologie (magie čísel), vykonávají své (satanské) rituály!

Existuje rozšířené učení, že Stát Izrael (Jeruzalém) je klíčový pro naplnění apokalyptických proroctví. Toto osobně považuji za jednu z největších a nejúspěšnějších satanových lží. Touto lží oddaluje satan Ježíšův návrat do daleké budoucnosti (v Izraeli se to ještě neudálo, buďte v klidu, Ježíš ještě nemůže přijít) – až bude vybudován “Třetí chrám”, až se nějaký konkrétní člověk usadí ve fyzickém chrámu, až bude přímo říkat, že je Bůh, až očipuje všechny lidi na světě… Je potřeba si uvědomit, že Boží chrám je tělo křesťana (jeho mysl).

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

„Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 6,16

Pokud se šelma usadí v Božím chrámu, je tím myšleno falešné křesťanské učení a jeho přijetí člověkem – křesťan toto učení dobrovolně přijme a uvede ho do praxe.

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,1-4

Bude/je Antikrist Žid?
Někteří lidé tvrdí, že hlavním Antikristem (666) bude člověk židovského původu. Dá se s tím souhlasit? Ano. Dnešní Synagoga satanova (falešní Židé) se maskuje za „Boží vyvolené“, jako „Izrael“, rasu vyvolenou Bohem. Jde o falešné, lživé židovské podvodníky (okultisty), které vede sám ďábel. Jejich cílem je zničit křesťanství, zotročit lidstvo…

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Antikrist a číslo 666
Podle čísla 666 je možné identifikovat Antikrista (Zjevení 13,16-18). Číslo 666 vidíme dneska takřka všude. Kdo chce, vidí. Satan se tím vyvyšuje, uctívá, propaguje a vysmívá se lidem. Zdůrazňuje, že vládne světu. 666 lze spatřit na výrobcích (Monster Energy, Podravka, Fidget spinner…), v lozích (Walt Disney, Google Chrome, CERN, The National Lottery…), ve filmovém a hudebním průmyslu atd.

Víte o tom, že číslo 666 reprezentuje hexagram ✡ (okultní symbol ze židovské Kabaly), který lze spatřit na vlajce Státu Izrael? Má snad tento symbol co dočinění s Antikristem? Ano. Osobně se domnívám (rozsuzujte), že jedním z antikristů ze Zjevení (Zjevení 13,16-18) je Synagoga satanova (falešní Židé), která se označuje hexagramem, který geometricky a numericky odkazuje k číslu 666. Tato elita provozuje Kabalu a další druhy okultismu.

hexagram
Hexagram = 666

Co je znamení šelmy?
Mnoho křesťanů říká (včetně pastorů), že znamením šelmy bude jedno (a žádné jiné) – RFID čip (mikročip), který totalitní vláda v budoucnosti implantuje všem obyvatelům země, aby měla absolutní kontrolu nad všemi lidmi. Někdo zase říká, že to bude vakcína proti koronaviru. Jiní říkají, že to jsou čárové kódy, americká národní ID karta… Adventisté sedmého dne zase tvrdí, že je to vykonávání bohoslužby v neděli. Osobně se domnívám (rozsuzujte), že to není ani jedno z toho. Do RFID čipů budou lidé tlačeni, to ale neznamená, že to bude znamení šelmy. Nemyslím si ani, že znamením šelmy bude vakcína proti koronaviru. Pokud by si někdo nechal aplikovat vakcínu proti koronaviru, např. ze strachu, neztratí tím spasení. Všechno toto mohou být prostředky (cesta) k přijmutí znamení šelmy, ne ale samotné přijetí znamení šelmy.

“Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť  Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás.“
V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!”
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,33-39

“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.”
Bible, překlad 21. století, Marek 16,17-18

Jaký  skutečný význam má znamení na ruce nebo na čele (Zjevení 13,16-17)? Osobně se domnívám, že čelo symbolizuje myšlení (víru) a ruka jednání (činy). Písmo nás učí, že Ježíš přijde velmi nečekaně (jako zloděj v noci). Z toho je patrné, že znamení šelmy nebude/není na první pohled viditelné, známé (čip, tetování…), ale skryté, tajné.

Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,37-39

“Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.”
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,2-4

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne!”
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 3,10-12

Co konkrétně je znamení šelmy? Je to hřích, který člověk vykoná přes falešného křesťana, který spolupracuje se šelmou – Synagogu satanovou (“falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu”). Synagoga satanova a její antikristův (zločinný) systém chce lidi zotročit, udělat je závislými na jejich podvodném systému… Pokud se někdo stane otrokem tohoto systému, inklinuje k hříchu! Dalo by se říct, že znamení šelmy je každá modloslužba (modloslužba = hřích), kterou nabízí antikristův systém (závislost na internetu, na hrách, na sledování televize, na informacích…).

Ještě zmíním další možná znamení šelmy… Přehnaná starost (na úroveň modloslužby) o zvířecí miláčky. Někteří lidé podléhají satanovu učení a půjčují si, jak na pořízení zvířete, jeho stravu, tak i na předražené veterinární zákroky. K tomu dnešní lidi učí antikristův systém. Ukázkovým znamením šelmy je neřízené půjčování si na zubní implantáty. Lidé si na zubní implantáty půjčují až statisíce korun! Realita je taková, že někteří zubaři bezohledně “ždímají” z peněz své pacienty. Antikristův systém totiž vnutil lidem myšlenku, že podmínkou úspěchu je být krásný, úspěšný… Tomu podléhají i někteří zaměstnavatelé, kteří si pak podle těchto kritérií vybírají své zaměstnance (kdo nesplňuje tato kritéria, nebude přijat do zaměstnání). Proto jsou lidé nuceni investovat tolik peněz (půjčovat si) do zubních implantátů, oblečení, kurzů rozvoje osobnosti (pozitivní myšlení), atd. Znamením šelmy může být i půjčka, hypotéka, která tě zotročí (finančně, časově atd.). Kdo má hypotéku, je celoživotním otrokem satanova systému! Každou půjčku konzultuj s Bohem! Všimni si, že antikristové nutí lidi platit bezkontaktně pomocí kreditních a debetních karet (je to cenově výhodnější atd.). Není to jen proto, aby měl ještě větší kontrolu nad lidmi, ale i proto, aby ještě víc finančně zotročil lidi (když nemáme v ruce papírové peníze, víc utrácíme – to je psychologie). Znamením šelmy může být i smlouva, která bude mít důsledek pravidelné měsíční útraty (služby mobilních operátorů, internet, kabelová televize…). Mohou to být také půjčky na dovolenou, vzdělávací systém v síťovém marketingu (MLM)… Připomínám: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu” (Zjevení 14,9-10).

Nepodléhej světu, zotročení, nenech se od satana a jeho přisluhovačů zotročit! Nebuď jako bezbožní lidé, kteří jsou s prominutím “stádem” a lehce zmanipulovatelní.

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

Satan je vládcem světa
Mnoho lidí (včetně křesťanů)  si neuvědomuje fakt, že satan pomocí bezohledných lidí už sjednotil a ovládl celý svět (Nový světový řád – světovláda).

“Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.”
Bible, překlad 21.století, Žalm 2,2-4

Nevědomost je sice blažená, ale pravda tě vysvobodí. Jak satan dokázal ovládnout celý svět? Satan by bez lidí nikdy nedokázal vůbec nic! Satan pomocí antikristů (Synagoga satanova) a jeho démonů  (lidské pýchy, touhy po moci a penězích), založil a plně ovládá nadnárodní a globální organizace – Organizaci spojených národů (založena v roce 1945), Světovou banku (založena v roce 1945), Mezinárodní měnový fond, (založen v roce 1944), Světovou zdravotnickou organizace – WHO (založena v roce 1948), Evropskou unii – EU (založena v roce 1993). Všichni vidíme, že tyto organizace si vytvářejí své vlastní zákony a tím terorizují celý svět. Ať se nám to líbí nebo ne, satan si dnes plně podrobil všechny státy včetně České republiky. Všechny státy světa jsou natolik zadlužené a závislé na satanových penězích (půjčkách – satan vytvořil “legální” lichvu), že je má satan plně pod svou kontrolou (vytváří zákony, tiskne peníze, určuje cenu zlata…). Kdo má pod kontrolou finance, kontroluje svět. Určitě znáte přísloví: “Peníze vládnou světu”. Satan ovládá centrální banky každé země na světě (skrz lombardní, úrokové sazby atd.). Dnešní bankovní systém je založen na vytváření peněz z ničeho. Dnes se akorát tisknou peníze. Dříve byly peníze kryté zlatem (kolik měla banka zlata, tolik měla peněz), dnes mají jen hodnotu papíru.

Antikristové – Synagoga satanova
Satan (hlavní antikrist) vládne světu pomocí lidských antikristů (Synagoga satanova), kteří skrz finance ovládají všechny státy světa (ekonomiky, politiku, zákony atd.). Vzhledem k zadluženosti států, s antikristy (nepřímo – skrz finanční společnosti) musí jednat všichni zástupci (politici) těchto států (včetně Vladimira Putina). Musí totiž udržet sociální síť  a tím i mír. Proč si myslíte, že severokorejský vůdce Kim Čong-un jednal s americkým prezidentem o jaderném odzbrojení? Byl k tomu donucen – skrz finance! Politici, které vidíme v médiích, jsou pouhé loutky satana. Antikristové, kteří manipulací ovládají životy lidí, jsou vždy v pozadí.

Antikristové ovládají (vlastní) ty největší zpravodajské agentury, televizní a rozhlasové stanice. Díky tomu se vyhýbají pozornosti médií a kontrolují je. Skrz média manipulují a tvoří vaše názory, vytváří veřejné mínění, zákony… Nevěřte tomu, že v současné politice se děje něco neplánovaně. Antikristové ovládají svět skrz světové koncerny, banky, dobročinné a zdravotnické organizace… Jejich enormní bohatství bylo získáno skrytě, podvodně, spekulativně, zločinně. V časopisu Forbes naleznete falešný žebříček nejbohatších lidí (na předních příčkách chybí nejbohatší antikristové). Antikristové jsou bezohlední lidé, který denně ožebračují lidi, zatahují národy do válek a teroristických útoků… Antikristové praktikují satanovo učení a vykonává okultní rituály, které jsou totožné s čarodějnictvím (modlitby k božstvu atd.).

Satan zmanipuloval všechny lidi na světě
Jak satan zmanipuloval všechny lidi na světě? Především pomocí televize a hypnózy (více článek Pravda o hypnóze). Televize je satanův velmi významný nástroj k manipulaci s lidským myšlením. Bez televize by nikdy nemohl být nastolen Nový světový řád, který se řítí do finální verze. Pomocí televize se dlouhodobě provádí masová hypnóza, manipulace – naše podvědomí je negativně programováno! Ve článku Satan v hudebním průmyslu jsem psal o podprahových signálech, které člověk zaregistruje, ale neuvědomí si je, protože obsah signálu mu přejde přímo do podvědomí. Podprahové signály se masivně používají ve filmovém a hudebním průmyslu. Ve filmech a reklamách bývá podprahovým signálem obrázek, záblesk nebo rychle střídající se světla, která vidí člověk velmi krátkou dobu (mikrovteřinu). Podprahové vzkazy (hlavně satanistické) se ukrývají i v některé písních. Satan (systém antikristů) v lidech buduje závislost na technice (televize, mobily, internet…). Proto dneska vidíme tolik modloslužebníků, kteří jsou doslova zotročeni (nutkání to dělat) technikou. Křesťany nevyjímaje! Všimněte si, že dnešní lidé přestávají žít svůj život (žijí život, který jim předložil/vnutil satan). Mnoho dnešních lidí má závislost na televizi, filmech, “nekonečných” seriálech, předpovědi počasí, telefonech, internetu… Lidem jsou skrz média masově předkládány lži, dezinformace, podvody, hrůza, děs, bulvár, zlo, strach… Satanova vláda je založena na strachu. Lidé mají obavy z nukleární války, že přijdou o zaměstnání, že nebudou mít na splátky, že poruší nějaký (nesmyslný) zákon, že si nenaspoří dostatek peněz na důchod… Proč si myslíte, že nechal satan pomocí svých služebníků zaplavit Evropu migranty? Nejen proto, aby ještě víc zadlužil státy (finančně je zotročil), ale i proto, aby v lidech vybudoval ještě větší strach. Kdo má strach je lépe ovladatelný, zmanipulovatelný. Žijeme v době, kdy je na lidi systematicky vyvíjen obrovský psychologický a ekonomický teror. Satan ví, že jeho likvidace se blíží.

Neupínej se na antikristy
Svět řídí satan přes nadnárodní oligarchické klany – majetné lidi provozující Kabalu a další okultismus. Těmto lidem se Bůh směje (Žalm 2,2-4). Chceš tyto antikristy identifikovat? K čemu by ti to bylo?! Vždyť to není vůbec důležité! Je to velká ztráta času! Upínej se raději na Boha Ježíše Krista! To je cesta, pravda a život. Bdi! Měj osobní vztah s Bohem, posvěcuj se, evangelizuj, vymítej démony, dychti po Ježíšovým příchodu… Pravdu hledej u Boha, ne u člověka. Nechoď v těle, ale v Duchu.

“Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe.”
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 64,4

Žijeme v době konce!
Jako křesťané si musíme uvědomit, že poslední doba (doba konce, poslední časy) je tady už od Ježíšova prvního příchodu! Už Jan za života hovořil poslední době a antikristech (Židech):

“Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.”
Bible, překlad 21.století, 1.Jan 2,18

Další verše toto potvrzují:

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

Ježíš křesťany před svým ukřižováním upozornil na to, že budou perzekuováni, což se děje více než 2000 let. Co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře, bylo myšleno jako všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi, ne jenom na úplném konci. Stíhání křesťanů, války atd. je tady od počátku křesťanství!

“Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení…”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,3-7

Závěr
Žijeme opravdu ve zvláštní době. Žijeme v době neskutečné démonizace, kdy lidé (včetně křesťanů) bezmezně věří mnohému, co jim předkládá satanův systém (Synagoga satanova) skrz média, vědu, vzdělávací systém… Prakticky nic si neověřují. I mnoho křesťanů ignoruje fakt, že vládcem světa je satan (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním!). Pokud je vládcem světa satan, tak z toho plyne, že prakticky všechno je falešné, podvodné! Falešné zprávy v médiích, falešné vědecké teorie, falešný finanční systém, falešný vzdělávací systém… Čím déle je člověk zapojen do satanova vzdělávacího systému, tím snadněji podlehne klamu. Poslechněte si někdy vědce, kteří obhajují evoluci, která je ze sta procent založena na spekulacích. Tam vůbec nic nedává logiku a oni tomu bezmezně věří. To je mj. důsledek vzdělávacího systému, který zavedl a provozuje satan a jeho démoni. Satan rád lidi mate, dezinformuje, manipuluje, zasévá pochybnosti… Satan mate nejen vědou, ale i např. konspiračními teoriemi, především konspiracemi o vzdálených mimozemských civilizacích, které tajně navštěvují Zemi a unášejí lidi. Tomuto podléhají i někteří křesťané! Teorie o mimozemských civilizacích je opravdu blud všech bludů. Tím nám chce satan říct, jak je nám Bůh vzdálený (což samozřejmě není pravda). Na druhou stranu, satan rád označuje pravdu za konspiraci, což je z jeho strany opravdu geniální tah. Jako křesťané naštěstí známe pravdu a pokud máme pochybnosti, zeptáme se našeho Boha, který nám rád odpoví (skrz Ducha svatého, modlitby, Písmo). Jako křesťané jsme opravdově svobodní! Vemte si, kolik lidí hledá pravdu o konci světa. Křesťané sice přesně neví, kdy skončí “svět”, ale ví jak – druhým příchodem Ježíše. Konce světa (stvoření) se nemusíme trápit, už vůbec ne se ho obávat, protože nastane něco nového, něco mnohem lepšího (věčného). Dychti po Pánově příchodu, který ukončí historii lidstva. Těš se Domů! Denně volej: Přijď, Pane Ježíši! Hlavně se nenech znepokojovat satanovým královstvím, které je velmi omezené (narozdíl od svrchovaného Boha) a jednou skončí. Neupínej se na tento život, ve všem důvěřuj Bohu, měj s Bohem osobní vztah, naslouchej Bohu, choď v Duchu (poslouchej Ducha, nech se řídit Duchem)… Pak budeš žít v naprostém klidu! Jako křesťané máme mít v sobě Boží pokoj, protože víme, že Bůh Ježíš má všechno zlo (satana, démony, Synagogu satanovu, války, teroristické útoky…) pod plnou kontrolou. Amen.

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Je CERN satanův projekt?
Co je Kabala?
Pravda o hypnóze
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru