Antikrist, znamení šelmy

Kdo, co je antikrist? Může být antikrist režim, ideologie, náboženství? Co je znamení šelmy? Jsou RFID čipy znamením šelmy? Blíží se čipová totalita?

Znamení šelmy v Bibli (Zjevení Janovo)
Kniha Zjevení mj. obsahuje proroctví o konci světa. Je zde také zmíněna apokalyptická šelma a antikrist.

“Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

Lidé, kteří přijmou znamení šelmy, budou mít soužení a na konci věků je čeká druhá smrt – “peklo”.

“Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem. První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,1-2

“Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 14,9,12

666

Antikrist
Kdo je antikrist? Kdo je proti Kristu, kdo popírá Ježíšovo Božství, kdo se za Něj vydává. Může to být bezbožný člověk i křesťan. Ukázkovými případy antikristů jsou bezbožní lidé a Židé, kteří neuznali Ježíše Krista za Mesiáše. Adventisté sedmého dne tvrdí, že antikrist ze Zjevení je papežství (Římsko-katolická církev), potažmo papež František. Opravdu je současný papež antikrist? Pravděpodobně ne. I když je vysoce pravděpodobné, že s antikristama spolupracuje (na náboženské úrovni plní svou úlohu). Římsko-katolická církev zase považuje za dílo antikristů protestantismus (letniční, adventisté, baptisté, metodisté…).

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.”
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,22

“Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.”
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 1,7

Antikrist má těsně před Ježíšovým druhým příchodem kontrolovat lidstvo, s pomocí satana se postaví proti Božímu Izraeli, což je Kristova církev (Armagedon – duchovní útok na pravé křesťany). Někteří křesťané si pletou “Izrael” se Státem Izrael, který vznikl v roce 1948. Je potřeba si uvědomit nepopiratelný fakt, že za zřízením Státu Izrael stojí sionisté (sionismus je forma rasismu a rasové diskriminace). Stát Izrael je “dítě” sionistů. U zrodu Státu Izrael stála nejen Organizace spojených národů (antikristův nástroj, stejně jako EU), ale i židovsko-sionisticko-zednářsko-satanská rodina Rothschildů. Někteří křesťané dokonce tvrdí, že kompletně všichni Židé, kteří žijí ve Státě Izrael, jsou Bohem Bible (bez podmínek – Ježíše Krista) vyvolený národ (více článek Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?). To je samozřejmě blud. Drtivá většina Židů dodnes podléhá učení Talmudu, který označuje Ježíše Krista za podvodníka, který provozoval magii. Někteří Židé dokonce podléhají učení okultní kabaly, která byla předloha (idol) nejen pro Alberta Einsteina, Isaaca Newtona a další “vědce”, ale i pro satanský spolek, který se nazývá Svobodní zednáři. Někteří (elitní) Židé dodnes, podle kabalistické numerologie (magie čísel), vykonávají své (satanské) rituály!

Existuje rozšířené učení, že Stát Izrael (Jeruzalém) je klíčový pro naplnění apokalyptických proroctví. Toto osobně považuji za jednu z největších a nejúspěšnějších satanových lží. Touto lží oddaluje satan Ježíšův návrat do daleké budoucnosti (v Izraeli se to ještě neudálo, buďte v klidu, Ježíš ještě nemůže přijít) – až bude vybudován “třetí chrám”, až se nějaký konkrétní člověk usadí ve fyzickém chrámu, až bude přímo říkat, že je Bůh, až očipuje všechny lidi na světě…

Pojďme se podívat do Písma:

“Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!”
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,3-4

“Bezbožník a zatracenec” nutně nemusí být antikrist. Písmo nám říká, že antikrist bude spolupracovat s falešným prorokem (náboženský podvodník, falešný učitel, který vyučuje falešné náboženství).

“A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 19,20

Boží chrám jsou křesťané:

“Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.”
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

Bude/je antikrist Žid?
Někteří lidé tvrdí, že antikristem bude člověk židovského původu. Dá se s tím souhlasit? Ano. Každý z nás máme mnoho předků (miliony), pokud půjdeme hluboko do svého rodokmenu (např. 1000 let zpátky), tak je vysoce pravděpodobné, že tam jsou Židé. Rodokmeny se ale zabývat nemáme. Díky Nové smlouvě není podstatné, zda si někdo říká Žid. Kriticky důležité je, aby přijal Božího Syna (Ježíše Krista) za Pána a Spasitele.

„Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.“
Bible, překlad 21.století, 1.Timoteus 1,4

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

Číslo 666
Podle čísla 666 je možné identifikovat antikrista (Zjevení 13,16-18). Číslo 666 vidíme dneska takřka všude. Kdo chce, vidí. Satan se tím vyvyšuje, uctívá, propaguje a vysmívá se lidem. Zdůrazňuje, že vládne “světu”. 666 lze spatřit na výrobcích (Monster Energy, Podravka, Fidget spinner…), v lozích (Walt Disney, Google Chrome, CERN, The National Lottery…), ve filmovém a hudebním průmyslu atd.

Číslo 666 reprezentuje hexagram ✡ (okultní symbol ze židovské kabaly), který lze spatřit na vlajce Státu Izrael. Má snad tento symbol co dočinění s antikristem? Ano. Osobně se domnívám (rozsuzujte!), že antikristem ze Zjevení (Zjevení 13,16-18) je okultní elita, která se snaží vládnout světu. Tato elita provozuje kabalu a další druhy okultismu.

“Znám tvé soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,9

hexagram
Hexagram = 666

Co je znamení šelmy?
Mnoho křesťanů říká (včetně pastorů), že znamením šelmy bude jedno (a žádné jiné) – RFID čip (mikročip), který totalitní vláda v budoucnosti implantuje všem obyvatelům země, aby měla absolutní kontrolu nad všemi lidmi. Někdo zase říká, že znamení šelmy jsou čárové kódy nebo americká národní ID karta. Adventisté sedmého dne zase tvrdí, že znamením šelmy je uctívání neděle. Osobně se domnívám, že to tak není. Satan svým učením, až bude celé lidstvo označeno RFID čipy, křesťanům nalhává, že Ježíšův příchod je v daleké budoucnosti. Satan tímto dává některým křesťanům falešný pocit bezpečí (hlavně těm, kteří nebdí, nedychtí po Pánově příchodu), a to je velmi nebezpečné. RFID čipy jsou určitě zlo! Do RFID čipů budou lidé tlačeni, to ale neznamená, že je to jediným (takto a nikdy ne jinak) znamením šelmy!

Co je znamení šelmy?
Jaký  skutečný význam má znamení na ruce nebo na čele? Osobně se domnívám, že čelo symbolizuje myšlení (víru) a ruka jednání (činy). Písmo nás učí, že Ježíš přijde velmi nečekaně (jako zloděj v noci). Z toho je patrné, že znamení šelmy nebude/není na první pohled viditelné, známé (čip, tetování…), ale skryté, tajné.

Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,37-39

“Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.”
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,2-4

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne!”
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 3,10-12

Co konkrétně je znamení šelmy? Je to všechno, co tě zotročí, co tě udělá závislým na systému antikristů, na jejich penězích atd. Zotročení vede k hříchu. Dalo by se říct, že znamení šelmy je každá modloslužba, kterou vytvořil systém antikristů. Konkrétně? Na to jsem už odpovídal ve článku Satan v hudebním průmyslu:

“Ukázkovým znamením šelmy je sledování televize, internet, půjčky, anebo třeba světská hudba (znameních šelmy mohou být stovky). Znamení šelmy jsou prostředky, které vytvořil a ovládá satan pomocí lidí. Tyto prostředky nás mají manipulovat – dovést k hříchu. Pouze křesťan, který nechodí v těle, ale v Duchu, se tomu může ubránit.”

Ještě zmíním další znamení šelmy… Přehnaná starost (na úroveň modloslužby) o zvířecí miláčky. Někteří lidé podléhají satanovu učení a půjčují si, jak na pořízení zvířete, jeho stravu, tak i na předražené veterinární zákroky. K tomu dnešní lidi učí antikristův systém. Ukázkovým znamením šelmy je, půjčování si na zubní implantáty. Lidé si na zubní implantáty půjčují až statisíce korun! Realita je taková, že někteří zubaři bezohledně “ždímají” z peněz své pacienty. Antikristův systém totiž vnutil lidem myšlenku, že podmínkou úspěchu je být krásný, úspěšný… Tomu podléhají i někteří zaměstnavatelé, kteří si pak podle těchto kritérií vybírají své zaměstnance (kdo nesplňuje tato kritéria, nebude přijat do zaměstnání). Proto jsou lidé nuceni investovat tolik peněz (půjčovat si) do zubních implantátů, oblečení, kurzů rozvoje osobnosti (pozitivní myšlení), atd. Znamením šelmy může být i půjčka, hypotéka, která tě zotročí (finančně, časově atd.). Kdo má hypotéku, je celoživotním otrokem satanova systému! Každou půjčku konzultuj s Bohem! Všimni si, že antikristové nutí lidi platit bezkontaktně pomocí kreditních a debetních karet (je to cenově výhodnější atd.). Není to jen proto, aby měl ještě větší kontrolu nad lidmi, ale i proto, aby ještě víc finančně zotročil lidi (když nemáme v ruce papírové peníze, víc utrácíme – to je psychologie). Znamením šelmy může být i smlouva, která bude mít důsledek pravidelné měsíční útraty (služby mobilních operátorů, internet, kabelová televize…). Další znamení šelmy: půjčky na dovolenou, vzdělávací systém v síťovém marketingu (MLM)… Připomínám: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu” (Zjevení 14,9-10).

Nepodléhej “světu”, zotročení, nenech se od satana a jeho přisluhovačů zotročit! Nebuď jako bezbožní lidé, kteří jsou s prominutím “stádem” a lehce zmanipulovatelní.

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

Satan je vládcem světa
Mnoho lidí (včetně křesťanů)  si neuvědomuje fakt, že satan pomocí bezohledných lidí už sjednotil a ovládl celý svět (Nový světový řád – světovláda).

“Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.”
Bible, překlad 21.století, Žalm 2,2-4

Nevědomost je sice blažená, ale pravda tě vysvobodí. Jak satan dokázal ovládnout celý svět? Satan by bez lidí nikdy nedokázal vůbec nic! Satan pomocí antikristů a svých démonů  (lidské pýchy, touhy po moci a penězích), založil a plně ovládá nadnárodní a globální organizace – Organizaci spojených národů (založena v roce 1945), Světovou banku (založena v roce 1945), Mezinárodní měnový fond, (založen v roce 1944), Světovou zdravotnickou organizace – WHO (založena v roce 1948), Evropskou unii – EU (založena v roce 1993). Všichni vidíme, že tyto organizace si vytvářejí své vlastní zákony a tím terorizují celý svět. Ať se nám to líbí nebo ne, satan si dnes plně podrobil všechny státy včetně České republiky. Všechny státy světa jsou natolik zadlužené a závislé na satanových penězích (půjčkách – satan vytvořil “legální” lichvu), že je má satan plně pod svou kontrolou (vytváří zákony, tiskne peníze, určuje cenu zlata…). Kdo má pod kontrolou finance, kontroluje svět. Určitě znáte přísloví: “Peníze vládnou světu”. Satan ovládá centrální banky každé země na světě (skrz lombardní, úrokové sazby atd.). Dnešní bankovní systém je založen na vytváření peněz z ničeho. Dnes se akorát tisknou peníze. Dříve byly peníze kryté zlatem (kolik měla banka zlata, tolik měla peněz), dnes mají jen hodnotu papíru.

Antikristové
Satan vládne světu pomocí antikristů, kteří skrz finance ovládají všechny státy světa (ekonomiky, politiku atd.). Vzhledem k zadluženosti států s antikristy (nepřímo – skrz finanční společnosti) musí jednat všichni zástupci (politici) těchto států včetně Vladimira Putina. Musí totiž udržet sociální síť  a tím i mír. Proč si myslíte, že severokorejský vůdce Kim Čong-un jednal s americkým prezidentem o jaderném odzbrojení? Byl k tomu donucen skrz finance! Politici, které vidíme v médiích, jsou pouhé loutky satana. Antikristové, kteří manipulací ovládají životy lidí, jsou vždy v pozadí.

Antikristové ovládají (vlastní) ty největší zpravodajské agentury, televizní a rozhlasové stanice. Díky tomu se vyhýbají pozornosti médií a kontrolují je. Skrz média manipulují a tvoří vaše názory, vytváří veřejné mínění, zákony… Nevěřte tomu, že v současné politice se děje něco neplánovaně. Antikristové ovládají svět skrz světové koncerny, banky, dobročinné a zdravotnické organizace… Jejich enormní bohatství bylo získáno skrytě, podvodně, spekulativně, zločinně. V časopisu Forbes naleznete falešný žebříček nejbohatších lidí (na předních příčkách chybí nejbohatší antikristové). Antikristové jsou bezohlední lidé, který denně ožebračují lidi, zatahují národy do válek a teroristických útoků… Antikristové praktikují satanovo učení a vykonává okultní rituály, které jsou totožné s čarodějnictvím (modlitby k božstvu atd.).

Satan zmanipuloval všechny lidi na světě
Jak satan zmanipuloval všechny lidi na světě? Především pomocí televize a hypnózy (článek Pravda o hypnóze). Televize je satanův velmi významný nástroj k manipulaci s lidským myšlením. Bez televize by nikdy nemohl být nastolen Nový světový řád. Pomocí televize se dlouhodobě provádí masová hypnóza, manipulace – naše podvědomí je negativně programováno! Ve článku Satan v hudebním průmyslu jsem psal o podprahových signálech, které člověk zaregistruje, ale neuvědomí si je, protože obsah signálu mu přejde přímo do podvědomí. Podprahové signály se masivně používají ve filmovém a hudebním průmyslu. Ve filmech a reklamách bývá podprahovým signálem obrázek, záblesk nebo rychle střídající se světla, která vidí člověk velmi krátkou dobu (mikrovteřinu). Podprahové vzkazy (hlavně satanistické) se ukrývají i v některé písních. Satan (systém antikristů) v lidech buduje závislost na technice (televize, mobily, internet…). Proto dneska vidíme tolik modloslužebníků, kteří jsou doslova zotročeni (nutkání to dělat) technikou. Křesťany nevyjímaje! Všimněte si, že dnešní lidé přestávají žít svůj život (žijí život, který jim předložil/vnutil satan). Mnoho dnešních lidí má závislost na televizi, filmech, “nekonečných” seriálech, předpovědi počasí, telefonech, internetu… Lidem jsou skrz média masově předkládány lži, dezinformace, podvody, hrůza, děs, bulvár, zlo, strach… Satanova vláda je založena na strachu. Lidé mají obavy z nukleární války, že přijdou o zaměstnání, že nebudou mít na splátky, že poruší nějaký (nesmyslný) zákon, že si nenaspoří dostatek peněz na důchod… Proč si myslíte, že nechal satan pomocí svých služebníků zaplavit Evropu migranty? Nejen proto, aby ještě víc zadlužil státy (finančně je zotročil), ale i proto, aby v lidech vybudoval ještě větší strach. Kdo má strach je lépe ovladatelný, zmanipulovatelný. Žijeme v době, kdy je na lidi systematicky vyvíjen obrovský psychologický a ekonomický teror. Satan ví, že jeho likvidace se blíží.

Působnost antikristů v křesťanství
Působnost antikristů v křesťanství je obrovská. Je to především tím, že antikristové úzce spolupracují s falešným náboženským učitelem (Zjevení 19,20). Křesťané, kteří nechodí v Duchu, mohou mít velký problém se spasením. Bůh každého antikrista je satan, a přesně toto se majetní antikristové snaží vštěpit i křesťanům (přes falešného náboženského učitele). Proto vidíme tak masivně vyučovat evangelium prosperity (prosperita v uzdravení, ve financích…). S tím souvisí odmítání křtít (vodní křest) obrácené a poučené lidi, kteří činí pravé pokání. Za tím stojí démoničtí duchové (duchové nekřtění) – démonicky obsazení křesťané (Může mít křesťan démona? Ano!) odmítají křtít (plnit příkaz Pána Ježíše).

“Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.”
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,4 a 8

Další věc je, že mnoho světoznámých křesťanů otevřeně spolupracuje s démony (Andres Bisonni, Benny Hinn…) – Ne všichni duchové jsou od Boha!. Tito falešní křesťané zatahují okultismus do křesťanství, dokonce používají satanské praktiky (kundaliny). Je to neuvěřitelné, ale některým křesťanům to nepřijde divné! Tobě to také nepřijde divné? Nech se zkontrolovat na démonické obsazení (to nemyslím nijak zle, ale pro tvé dobro). Je opravdu kriticky důležité, nechávat se pravidelně kontrolovat na démonické obsazení. Další věcí je, spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví, která je velmi významným nástrojem antikristů. To proběhlo i Awakening Europe v Praze, video zde. Opravdu se nemůžeme duchovně spojovat s někým (katolickou církví atd.), kdo dlouhodobě šíří falešné náboženství, kdo se spojuje s politickými vládci, hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě… Vyplňuje se tím biblické proroctví o sjednocení církví. Jako křesťané nemůžeme tolerovat falešné náboženství, falešné učení, falešné učitele… Falešné církve a křesťany máme napomínat, ne se s nimi duchovně sjednocovat. Sjednocováním podporujeme jejich falešné učení!

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!”
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1-3

Neupínej se na antikristy
Svět řídí satan přes nadnárodní oligarchické klany – majetné lidi provozující kabalu a další okultismus. Těmto lidem se Bůh směje (Žalm 2,2-4). Chceš tyto antikristy identifikovat? K čemu by ti to bylo?! Vždyť to není vůbec důležité! Je to velká ztráta času! Upínej se raději na Boha Ježíše Krista! To je cesta, pravda a život. Bdi! Měj osobní vztah s Bohem, posvěcuj se, evangelizuj, vymítej démony, dychti po Ježíšovým příchodu… Pravdu hledej u Boha, ne u člověka. Nechoď v těle, ale v Duchu.

“Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe.”
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 64,4

Žijeme v době konce!
Jako křesťané si musíme uvědomit, že poslední doba (doba konce, poslední časy) je tady už od Ježíšova prvního příchodu! Už Jan za života hovořil poslední době a antikristech (Židech):

“Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.”
Bible, překlad 21.století, 1.Jan 2,18

Další verše toto potvrzují:

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

Ježíš křesťany před svým ukřižováním upozornil na to, že budou perzekuováni, což se děje více než 2000 let. Co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře, bylo myšleno jako všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi, ne jenom na úplném konci. Stíhání křesťanů je tady od počátku křesťanství!

“Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení…”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,3-7

Závěr
Žijeme opravdu ve zvláštní době. Žijeme v době neskutečné démonizace, kdy lidé (včetně mnoha křesťanů) bezmezně věří mnohému, co jim předkládá satanův systém skrz média, vědu, vzdělávací systém… Prakticky nic si neověřují. I mnoho křesťanů ignoruje fakt, že vládcem “světa” je satan (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním). Pokud je vládcem světa satan, tak z toho plyne, že prakticky všechno je falešné, podvodné! Falešné zprávy v médiích, falešné vědecké teorie, falešný finanční systém, falešný vzdělávací systém… Čím déle je člověk zapojen do satanova vzdělávacího systému, tím snadněji podlehne klamu. Poslechněte si někdy vědce, kteří obhajují evoluci, která je ze sta procent založena na spekulacích. Tam vůbec nic nedává logiku a oni tomu bezmezně věří. To je mj. důsledek vzdělávacího systému, který zavedl a provozuje satan a jeho démoni. Satan rád lidi mate, dezinformuje, manipuluje, zasévá pochybnosti… Satan mate nejen vědou, ale i např. konspiračními teoriemi, především konspiracemi o vzdálených mimozemských civilizacích, které tajně navštěvují Zemi a unášejí lidi. Tomuto podléhají i někteří křesťané! Teorie o mimozemských civilizacích je opravdu blud všech bludů. Tím nám chce satan říct, jak je nám Bůh vzdálený (což samozřejmě není pravda). Na druhou stranu, satan rád označuje pravdu za konspiraci, což je z jeho strany opravdu geniální tah.  Jako křesťané naštěstí známe pravdu a pokud máme pochybnosti, zeptáme se našeho Boha, který nám rád odpoví (skrz Ducha svatého, modlitby, Písmo). Jako křesťané jsme opravdově svobodní! Vemte si, kolik lidí hledá pravdu o konci světa. Křesťané sice přesně neví, kdy skončí “svět”, ale ví jak – druhým příchodem Ježíše. Konce světa (stvoření) se nemusíme trápit, už vůbec ne se ho obávat, protože nastane něco nového, něco mnohem lepšího (věčného). Dychti po Pánově příchodu, který ukončí historii lidstva. Těš se Domů! Denně volej: Přijď, Pane Ježíši! Hlavně se nenech znepokojovat satanovým královstvím, které je velmi omezené (narozdíl od svrchovaného Boha) a jednou skončí. Neupínej se na tento život, ve všem důvěřuj Bohu, měj s Bohem osobní vztah, naslouchej Bohu, choď v Duchu (poslouchej Ducha, nech se řídit Duchem)… Pak budeš žít v naprostém klidu! Jako křesťané máme mít v sobě Boží pokoj, protože víme, že Bůh Ježíš má všechno zlo (satana, démony, Nový světový řád, války, teroristické útoky…) pod plnou kontrolou. Amen.

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Je CERN satanův projekt?
Co je Kabala?
Pravda o hypnóze
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru