Kdo je satan?

Kdo je satan, ďábel? Existuje satan? Existují démoni? Není to jen mýtus?

Satan je stvořená bytost. Satan byl před vzpourou nádherný anděl, byl plný vznešenosti a majestátu. Bezdůvodně se však povýšil a chtěl být rovný Bohu. Začal soupeřit s Bohem, proto ho Bůh vykázal z Nebe na Zemi.

„Odpověděl jim (pozn. Ježíš): „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Bible, Lukáš 17,18

Na tomto světě je satan duchovní a velmi inteligentní bytost, která velmi ovlivňuje lidi po celém světě. Používá falešné sliby, podvody, lsti a lži. Je příčinou věčné smrti lidí a všech válek. Je to ničitel tohoto světa. Vyvolává v lidech obavy a strach. Strach je vždycky od satana! Satan je pyšný, pořád chce, aby se mu svět klaněl a uctíval ho. To se ve velkém rozsahu děje – Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály, Olympijské hry jako satanistický obřad, Neuvěřitelná satanistická show… Pomocí oklamaných lidí vytvořil falešné kulty a falešná světová náboženství (např. římský katolicismus). Satan dokáže lidi klamat a manipulovat lichocením. Snad každý člověk má rád lichotky, satan toho zneužívá. S oblibou cituje Bibli a předkládá lidem větší část pravdy a malou část lži (oblíbený satanův mix je 95% pravdy a 5% nepravdy). To lze přirovnat k lahodnému nápoji, který nejenže chutná skvěle, ale i dobře vypadá. Tento nápoj obsahuje lahodný sirup, kousky ovoce, led. Také ale obsahuje kapku smrtícího jedu, který člověka zabije.

Satan nechce být odhalen, tají svou existenci, protože moc dobře ví, že kdyby byl odhalen, člověk by pochopil, že existuje i Bůh.

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Bible, Efeským 6,12

Satanova jména
Satan, Ďábel, Otec lži, Pokušitel, ten Zlý.

Satanova moc
Satan je sice mocný, ale Bůh Ježíš je mnohem mocnější. Démoni též mají omezené možnosti. Bůh dočasně toleruje jejich existenci. Značný vliv však mají na náš zvrácený svět. Tento vliv je ale omezený – není všudypřítomný. Satan někdy dá lidem peníze, moc, slávu, něco ale za to bude chtít. Jde mu o to, aby co nejvíc lidí zemřelo v ohnivém jezeře. Nedovol mu to, odhaluj pasti satana!

Satan lhář
Satan sám o sobě by nezmohl na tomto světě vůbec nic. Tento svět ovládá pomocí bezbožných lidí a neposlušných křesťanů. Lidem vnucuje polopravdy a lži, s oblibou předkládá lidem překroucenou pravdu. Lidem našeptává, že jejich hříchy jsou příliš velké, než aby jim je Bůh odpustil. Je to lhář, nevěřte mu! Pokud budeš činit biblické pokání, Bůh ti odpustí každý hřích! Jak krádež žvýkačky, tak i masové vraždy. Bůh odpustí a nepřipomíná. Pokud vám bude satan nalhávat, že vaše hříchy jsou příliš velké, razantně ho odmítněte Božím Slovem.

Satanovo stvoření, hřích a pád
Vše je pěkně popsáno v následujícím podobenství:

„Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben – rubínem, topasem a jaspisem, chrysolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem – to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!“
Bible, Ezechiel 28,12-19

Za čím vším stojí satan a jeho démoni?
Za vším, co člověku neprospívá, například:
1/ Okultismus – astrologie, věštění, horoskopy, homeopatie, meditace, magie, telekineze, reiki, jóga, vykládání karet, telepatie, věštění z ruky, akupunktura, Svobodné zednářství, proutkaření, New Age atd. O okultismu více zde.
2/ Láska k penězům a předlužení.
3/ Falešné křesťanské směry (Hnutí, Víry, Římsko-katolická církev, Církev Adventistů sedmého dne, Svědkové Jehovovi, atd.).
4/ Falešné kulty. Mariánský kult, atd.
5/ Homosexualita, pedofilie apod.
6/ Zločinnost – krádeže, vraždy, únosy, znásilnění…
7/ Evoluce a Velký třesk. Více článek zde.
8/ Závislost na alkoholu, drogách, cigaretách.
9/ Lidské vlastnosti jako je agrese, zlost, závist, pýcha
10/ Modloslužba. Například: klanění se k sochám, peníze, sledování televize, strach, nějaká služba Bohu…
11/ Sebevraždy a sebepoškozování.
12/ Motivační kurzy, kurzy pro rozvoj osobnosti, pozitivní myšlení atd.
13/ Týrání zvířat.
14/ Hudební průmysl. – Satan v hudebním průmyslu.

Satan má pomocníky
Satan je nejvyšší démon, který má k dispozici velké množství démonů. Démoni dokáží sugescí a manipulací ovlivňovat chování a postoje lidí. Mají stejné ambice a povahy jako jejich vůdce satan. Často se maskují za mimozemské a astrální bytosti, mariánská zjevení atd. Kdo nezná Boha a Jeho učení, nechá se snadno oklamat.

Bible nám říká, že člověk může být démonicky obsazený. Dokonce i křesťan (Může mít křesťan démona? Ano!)! Vyhánění démonů je biblické…

„A řekl jim (pozn. Ježíš): „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky“
Bible, Marek 16,15-18

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Satan a jeho démoni se třesou, když věříš v Boha, když se modlíš…

Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, Jakub 2,19

pozor na satana

SATAN V BIBLI

Satan na lidi nastražuje pasti…

„Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Bible, 2. Timoteus 2,25-26

Bible nazývá satana žalobníkem…

„A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů“
Bible, Zjevení 12,10

Bible nazývá satana jako pokušitele…

„Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
Bible, Matouš 4,3

Satan promlouvá s Bohem a pomlouvá lidi (satan pomlouvač, žalobníček)…

„Copak Job ctí Boha zadarmo? namítl satan Hospodinu. Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit! Tak dobrá, řekl Hospodin satanovi. Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš! A s tím satan od Hospodina odešel.“
Bible, Job 1,9-12

Satan klame i skrz zázraky. Někteří křesťané přijímají podvod, který na první pohled vypadá jako pravda, např. mariánská zjevení.

„Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit.“
Bible, 2. Timoteus 2,9-10

Satan byl vždycky pyšný a drzí. Dokonce požadoval uctívání i od Ježíše…

„Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
Bible, Matouš 4,9

Satan = otec lži a vrah…

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, Jan 8,44

Satan svádí všechny lidi, celý svět…

„Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible, Zjevení 12,8-9

Satan pořád čeká na svou příležitost. Obstojí jedině ten, kdo chodí v Duchu, zná Boží slovo a má osobní vztah s Bohem…

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Bible, 1. Petr 5,8-9

Úmysly satana jsou křesťanům známé – chce klamat, svádět lidi k hříchu…

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible, 2. Korintským 2,11

Satan oklamal mnoho křesťanů včetně známých evangelistů (Bethel Church, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání)…

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, 2. Korintským 11,13-15

Satan moc dobře ví, že má málo času (že se jeho likvidace blíží), proto chce oklamat co nejvíc lidí…

„Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.“
Bible, Zjevení 12,12

„Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

Co mám dělat?
Upni se k Ježíši. Jedině u Ježíše jsi v bezpečí! Měj s Ježíšem osobní, důvěrný vztah. Pak se tě bude satan obávat.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

nebot buh

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích