Noemova archa

Byla biblická (celosvětová) potopa světa? Existovala Noemova archa? Nachází se zkamenělá Noemova archa u pohoří Ararat?

Globální potopa jako Boží soud
Bůh byl natolik znechucen lidmi, že je chtěl všechny zlikvidovat. Zkažené lidstvo nezničil ohněm a sírou, jako to bylo v případě Sodomy a Gomory, ale vodou – celosvětovou potopu. Noe nalezl u Boha milost. Bůh si vybral Noeho, aby postavil archu (obrovské plavidlo), která sloužila jako dočasný domov pro něho a jeho rodinu (celkem 8 lidí). Noe nestavěl archu sám, měl k dispozici tři syny. Bůh mu dal přesný návod, jak plavidlo postavit. Archa neměla sloužit pouze pro zachování života Noeho a jeho příbuzných, ale i pro vybraná suchozemská zvířata. Když Noe archu postavil, Bůh učinil co slíbil – všechny živé tvory smetl z povrchu zemského.

„Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“
Bible, Genesis 6,13-21

Voda sedmnáctého dne sedmého měsíce opadla a archa spočinula na pohoří Ararat.

„Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala až do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. (…) Vyjdi z archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe – veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať  se hemží na zemi a ať  se na zemi plodí a množí.“
Bible, Genesis 8,4-5 a 15-17

Ararat
Hora Ararat (současnost)

Podařilo se najít Noemovu archu?
Po velkém zemětřesení v roce 1948 byl na turecké hoře Ararat odkryt útvar, který připomíná zkamenělou Noemovu archu. Útvar připomíná tvar lodě – má okrouhlou záď a zašpičatělou příď. Amatérský archeolog Ron Wyatt (1933-1999) tvrdil, že radarovým průzkumem prokázal, že jde o zkamenělé dřevo s železnými součástmi. Podle něj šlo o dílo vytvořené člověkem. Faktem je, že turecká vláda v roce 1987 prohlásila toto místo za Národní park archy Noemovy. Bylo zde vybudováno návštěvnické centrum, ve kterém návštěvníci naleznou nákresy a fotografie objektu, vzorky odebrané z objektu, mořské zkameněliny, které mají prokazovat, že tato hora byla v dávné minulosti mořské dno.

Noemova Archa
Útvar připomínající Noemovu archu

Rozpory
1. Nalezený útvar nekoresponduje šířkou popsanou v knize Genesis. To lze vysvětlit tím, že se časem plavidlo rozevřelo do větší šířky.
2. Podle Genesis plavidlo spočinulo na nejvyšším vrcholu Araratu. Nalezený útvar se však nalézá cca 3000 metrů pod tímto vrcholem, což nekoresponduje s biblickým popisem. Je možné, že se plavidlo postupně sesouvalo s opadávající vodou.
3. Wyattovy výzkumné vrty a radarové skeny vyvracejí teorii skály a prokazují strukturu zkamenělého dřeva. Jiný geologický průzkum však přinesl zcela odlišné závěry o jejich složení.

Noemova Archa
Zkamenělé dřevo

4. Wyatt údajně v objektu našel otevřenou dutinu a vyvrtanou dírou se dostal do podpalubí. Byl nalezen zkamenělý zvířecí trus, kočičí chlupy a paroh.

Noemova Archa
Vrt do podpalubí a nalezené věci

5. Wyatt tvrdí, že uvnitř útvaru nalezl kovové nýty. To by vylučovalo, že jde o náhodný útvar i formu kovu z pohoří Ararat. Středem nýtu procházela kulatina, která se rozžhavila a rozklepla na konci tak, že nýt držel na svém místě.

Noemova Archa
Nalezený kovový nýt zasazený ve zkamenělém dřevě

5. Podle radarových snímků útvar nemá žádné kormidlo, má podlaží a vnitřní dveře. Wyatt v okolí nalezl údajné kotvící kameny, které arše umožňovaly lepší pohyb po vodě. Velké kotevní kameny visely dolů ze zádi lodi, aby udržovaly stabilitu plavidla. Loď tak byla odolnější vůči příchozím vlnám. Toto je však pouhá Wyattova teorie.

Noemova Archa
Animace kotvících kamenů
Noemova Archa - kotvící kameny, hrob
Údajné kotvící kameny

8. Wyatt v okolí nalezeného útvaru objevil naskládané kameny o výšce 3 metry. Podle něj jde o obětní oltář, který Noe postavil Hospodinu.

Noemova Archa
Obětní oltář

Závěr
Je nalezený útvar pod Araratem přírodním úkazem nebo jde o skutečnou Noemovu archu? Přesně nevíme. Jistě však víme, že Hospodin v minulosti způsobil globální potopu, která smetla z povrchu zemského vše živé. Není také pochyb o existenci tehdejšího obrovského plavidla, které postavil Noe na příkaz Hospodina. Toto plavidlo přistálo u pohoří Ararat.

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť  přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible, Zjevení 14,7

Máme Boží slovo, které říká čistou pravdu. Nebuďme nevěřící Tomášové, nemějme potřebu si sáhnout, abychom uvěřili. Amen.

Může vás zajímat:
Evoluce je velký podvod!
Sodoma a Gomora
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii