Noemova archa

Víte o tom, že biblická Noemova archa byla objevena? Nevěříte? Důkazů je víc než dost.

Bůh byl natolik znechucen lidmi tak, že je chtěl všechny zlikvidovat. Zkažené lidstvo nezničil ohněm a sírou, jak to bylo v případě Sodomy a Gomory, ale vodou – celosvětovou potopu. Noe nalezl u Boha milost. Bůh si vybral Noeho, aby postavil archu (obrovské plavidlo), která sloužila jako dočasný domov pro něho a jeho rodinu (celkem 8 lidí). Noe nestavěl archu sám, měl k dispozici tři syny. Bůh mu dal přesný návod, jak plavidlo postavit. Archa neměla sloužit pouze pro zachování života Noeho a jeho příbuzných, ale i pro suchozemská zvířata. Když Noe archu postavil, Bůh učinil co slíbil – všechny živé tvory smetl z povrchu zemského.

„Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně.“
Bible, Genesis 6,13-21

Když voda sedmnáctého dne sedmého měsíce opadla, archa spočinula na pohoří Ararat (Genesis 8,4), Noe se bál opustit archu. Bůh mu řekl:

„Vyjdi z archy – ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe – veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. Ať se hemží na zemi a ať se na zemi plodí a množí.“
Bible, Genesis 8,15-17

Ararat
Hora Ararat

Objevení archy
V roce 1959 byla na turecké hoře Ararat objevena zkamenělá Noemova archa (ve výšce 1900 metrů). Objekt má okrouhlou záď a zašpičatělou příď (připomíná tvar lodě). Později objekt zkoumal vědecký tým, který při radarovém průzkumu prokázal, že objekt je zkamenělé dřevo s železnými součástmi. Jde tedy o dílo vytvořené člověkem. Turecká vláda v roce 1987 prohlásila toto místo za Národní park archy Noemovy. Bylo zde vybudováno návštěvnické centrum, ve kterém návštěvníci naleznou nákresy a fotografie archy, vzorky odebrané z archy, mořské zkameněliny, které prokazují, že tato hora byla v dávné minulosti mořské dno.

Noemova Archa
Noemova archa
Noemova Archa
Noemova Archa

Pro ateisty
1. Archa má přesné umístění, jak popisuje Bible – dnešní východní Turecko, Hora Ararat (v minulosti činná sopka).
2. Nalezený objekt má přesné rozměry, jaké uvádí Bible (300 loktů). Bylo změřeno, že objekt má délku 156,97 metrů, což odpovídá 300 egyptským loktům. Mojžíš, který psal o celosvětové potopě, používal egyptský loket (1 loket = 52,3 cm).
3. Někteří bezbožní lidé argumentují tím, že je to jen náhodný útvar. Průzkumné vrty a radarové skeny vyvracejí teorii skály a prokazují strukturu zkamenělého dřeva.

Noemova Archa
Noemova archa – zkamenělé dřevo

4. Nálezy kovových nýtů a jejich složení vylučují, že jde o náhodný útvar i formu kovu z pohoří Ararat. Středem nýtu procházela kulatina, která se rozžhavila a rozklepla na konci tak, že nýt držel na svém místě.

Noemova Archa
Noemova archa – nalezený kovový nýt zasazený ve zkamenělém dřevě

5. Radarové snímky prokazují, že zkamenělý objekt nemá žádné kormidlo, má podlaží a vnitřní dveře. Vzhledem k absenci kormidla je jasné, že plavidlo bylo postavené za jediným účelem – k přežití lidí a zvířat.
6. V okolí archy byl nalezen náhrobní kámen, zbytky obydlí, ve kterých Noe bydlel s rodinou a kotvící kameny, které arše umožňovaly lepší pohyb po vodě. Velké kotevní kameny visely dolů ze zádi lodi, aby udržovaly stabilitu plavidla. Loď tak byla odolnější vůči příchozím vlnám.

Noemova Archa
Noemova archa – animace kotvících kamenů
Noemova Archa - kotvící kameny, hrob
Noemova archa – kotvící kameny

Náhrobní kámen vyobrazuje 8 lidí a plovoucí loď na vlně. Hrobka byla exhumována, sarkofág měřil 5,5 metru, šperky z hrobky byly prodány na černém trhu.

Noemova Archa
Noemova archa – náhrobní kámen

7. Na pravoboku se radarem podařilo najít otevřenou dutinu. Vyvrtanou dírou se tým dostal do podpalubí. Byl zde nalezen zkamenělý zvířecí trus, kočičí chlupy a paroh.

Noemova Archa
Noemova archa – vrt do podpalubí

8. Poblíž archy byl též objeven oltář krychlovitého tvaru o výšce 3 metry, který Noe postavil Hospodinu. Podle Bible tento oltář sloužil pro předkládání obětí Bohu.

Noemova Archa
Noemova archa – oltář

Pořád nevěříte, že Noemova archa byla objevena? Podívejte na dokumenty…

Biblická archeologie: Noemova archa dokument
Nahlásit nefunkční video

Noemova archa dokument 1. část
Nahlásit nefunkční video

Noemova archa dokument 2. část
Nahlásit nefunkční video

Noemova archa dokument 3. část
Nahlásit nefunkční video

Může vás zajímat:
Evoluce je velký podvod!
Sodoma a Gomora
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii