Dan Mohler

Dan Mohler je evangelista, který káže po celých Spojených státech. Dan Mohler je něco jako „duchovní otec“ evangelisty, který se jmenuje Todd White.

Pojďme se podívat na to, co Dan Mohler vyučuje na celosvětové úrovni. První video:

„Ježíš nevylíčil Otce jako toho, který uzdraví někoho a neuzdraví všechny, nebo ne? Uzdravil všechny, kdo k němu přišli a každý, kdo se ho dotkl, byl uzdraven. Takže On deklaroval, že Boží vůle je uzdravit.“
Dan Mohler

„Není to tak, že se modlíte a řeknete: „Co bude to bude, pokud je Boží vůle uzdravit, bude uzdraven. Buď zdráv“. A nic se nestane: „Tak to asi nebyla Boží vůle“. Tak to není. Je to o modlitbě víry.“
Dan Mohler

První video: Dan Mohler – Uzdravení
Nahlásit nefunkční video

Druhé video:

„Ale Dane, Bůh vždycky neuzdraví, víš?“ Ukaž mi to skrze Syna! „No ale Bůh někdy sesílá svůj hněv, Dane.“ Ukaž mi to skrze Syna! To říká ten hlas, který slyšela Eva a je to podvod a my se chytneme na háček a jíme to ovoce a padáme znovu a znovu. Bůh řekl: „Vkládejte ruce na nemocné a oni budou uzdraveni.“ My říkáme: „Ale ne všichni.“
Dan Mohler

Druhé video: Dan Mohler – Jaká je Boží vůle
Nahlásit nefunkční video

Třetí video:

„Bůh přijímá vaše ztracené milované, když zemřou, ale Bůh neurčuje jejich smrt. Bůh nám řekl, abychom křísili mrtvé! Proč by zabíjel lidi?“
Dan Mohler

Třetí video: Dan Mohler/Todd White – Řídí Bůh všechno, co se děje?
Nahlásit nefunkční video

Shrnutí
Ohledně uzdravení atd., bratr Mohler jednoznačně spadá pod křesťanský směr Hnutí Víry, kde se si lidé hrají na bohy, kde se uctívá falešný Kristus…

Opravdu je Boží vůle vždycky (neexistují výjimky) člověka uzdravit ze všech fyzických nemocí? Ne.

„Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn.“
Bible, překlad 21.století, Jan 11,4

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Biblický příklad, kdy Ježíš uzdravil pouze jednoho z mnoha nemocných:

„V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už třicet osm let.
Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. „Chceš být uzdraven?“ zeptal se ho.
„Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda,“ odpověděl mu nemocný. „Když tam zamířím, někdo mě předstihne.“
„Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit“
Bible, překlad 21.století, Jan 5, 2-8

Bratr Mohler je omylu, když vyučuje, že Bůh dává jen život, s pozemskou smrtí člověka nemá nic společného (za smrtí člověka stojí vždycky ďábel). Toto učení vlastně říká, že každého křesťany zabil ďábel. Pravda je taková, že biblický Bůh stojí nad životem i smrtí. Biblický Bůh má pod kontrolou úplně všechno!

„Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili. Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte.“
Kralická, Lukáš 12,4-5

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Bible, překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,26-27

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Bible, překlad 21. století, Job 1,21

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 9,5

Vzhledem k tomu, že bratr Mohler věří v omezeného boha (omezený bůh = falešný bůh), nepřistupuje k biblickému Bohu.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Na úplný závěr musím zdůraznit, že Bible nám jasně říká, že Bůh je absolutně Svrchovaný, Všemohoucí, Vševědoucí… To znamená, že může absolutně všechno, že má pod kontrolou všechno – dobro i zlo! Od bratra Mohlera je velice troufalé, zpochybňovat Boží svrchovanost. Musíme se za něho modlit a postit!

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha
Máš v sobě Boží pokoj?
Pravda o hypnóze
Bude spasená celá Afrika?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?