V jakých tělech jsou lidé v Nebi a „pekle“?

Nebe
Není pochyb o tom, že Nebe je reálné místo. Někteří křesťané tvrdí, že když křesťan zemře, okamžitě jde k Bohu do Nebe. V jakých tělech jsou tito lidé v Nebi? Vždyť  mocná duchovní těla dostanou křesťané až po vzkříšení (uchvácení do Nebe), které bude na konci věků.

„Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.“
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 15,39-44

“Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.”
Bible, překlad 21. století, Jan 5,28-29

“Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.”
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,16-17

“Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.”
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

„Peklo“
Někteří křesťané tvrdí, že existuje místo, kam jdou všichni hříšníci okamžitě po své pozemské smrti. Toto místo tito křesťané nazývají „peklem“. Má jít o místo, kde přebývají démoni, kteří tady psychicky a fyzicky trýzní lidské hříšníky. Dneska spoustu křesťanů cestuje do „pekla“, proto poměrně přesně víme, jak má toto místo vypadat. Všichni údajní návštěvníci „pekla“ shodně tvrdí, že nešlo i vidění budoucího času, ale o přítomnost. Tito lidé tvrdí, že jsou v „pekle“ hříšníci v tělech, která jim démoni devastují.

“V pekle je mnoho věcí jako ohnivé jámy a obrovská ohnivá místa. Také vězeňské kobky s obyčejnými závorami na dveřích. V jedné z nich jsem se ocitl i já. V té kobce jsem potkal několik démonů, kteří byli posláni, aby mě mučili. Jejich těla byla pokryta šupinami jako jsou u zmijí. Způsobovali mi nesnesitelná muka. Jeden démon se mě dotkl svými hnáty a začal trhat mé tělo. Cítil jsem hroznou bolest. Divil jsem se, že mé rány nekrvácely, že v mém těla nebyla krev ani jiná tekutina.”
Bill Wiese

“Peklo je uprostřed Země. Má tvar lidského těla ležícího na zádech. Má různé úrovně, stupně a rozličné ohně mučení.”
Mary K. Baxter

„Byla tam skupina lidí, kteří pojídali svoje vlastní tělo. To, co snědli, vzápětí vyzvraceli a tyto zvratky se po chvíli samy od sebe vznesly zpět na jejich tělo a znovu se proměnily v tělo, které znovu pojídali. Tohle probíhalo neustále dokola v nekonečném koloběhu trápení. Anděl mi řekl: „Tito lidé, které vidíš, jak pojídají své tělo, jsou ti, kteří praktikovali okultní praktiky na zemi. Zaměřovali se na pojídání lidského masa. A proto teď budou pojídat sami sebe navěky. Sklízejí to, co zaseli“ (pojídání lidského masa při okultních praktikách je v Africe běžná věc). Další skupinu tvořili lidé, kteří kradli ostatním lidem jejich půdu, zatímco byli na zemi. Ti museli svýma holýma rukama kopat tvrdou kamenitou půdu.“
Daniel Ekechukwu

Otázky
1. Kde se v Písmu píše, že každý člověk, ihned po své pozemské smrti, dostává nové funkční tělo, které je schopné žít, provádět úkony?
2. Kde se v Písmu píše, že každý spasený křesťan, v okamžiku své pozemské smrti, jde fyzicky (v těle) do Nebe k Ježíši?
3. Kde se v Písmu píše, že všichni hříšníci, v okamžiku své pozemské smrti, jdou fyzicky (v tělech) do „pekla“ k démonům, kteří je tam trýzní?
4. K čemu by bylo vzkříšení, když by se každý vrátil tam, kde byl?
5. Ďábel a jeho démoni budou na konci věků zlikvidováni. Kdo pak bude mučit hříšníky v „pekle“?

Závěr
Opravdu je “peklo” současné fyzické místo, ve fyzikálním slova smyslu (hořící oheň – aby oheň dobře hořel, nutně potřebuje správný tlak a množství kyslíku), kde jsou hříšníci v tělech mučeni démony? Vždyť  Písmo nám říká, že „peklo“ bude sloužit k věčnému zániku lidské bytosti. V “pekle” (ohnivém jezeře) skutečně bude pláč a skřípění zubů!

“Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.”
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,28

Písmo nás učí, že existuje duchovní prostor, které se nazývá “šeol” (hebrejsky) a “hádes” (řecky), nebo také hrob, podsvětí… V tomto prostoru jsou pro den soudu a vzkříšení “uloženy” duše spravedlivých i nespravedlivých (symbolicky v tělech).

“Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.”
Bible, překlad 21.století, Skutky 24,13-14

“Šoel”/”hádes” je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

“Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.”
Bible, překlad 21.století, Lukáš 16,26

Jan viděl duše před prvním vzkříšením:

„Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 20,4-6

Písmo naznačuje (hovoří neurčitě), že v Nebi nějací lidé mohou být, např. Mojžíš a Eliáš. Pánovo proměnění na hoře, kdy se ukázal Mojžíš a Eliáš, bylo vidění. Osobně se domnívám, že šlo o vidění o budoucím Království Božím, které teprve přijde. Nelze ale samozřejmě vyloučit, že si Bůh k sobě bere nějaké křesťany už před vzkříšením. Vždyť Bůh je svrchovaný. To ale rozhodně neznamená, že úplně každý křesťan, v okamžiku své pozemské smrti, jde v obnoveném těle do Nebe k Bohu. Písmo nás neučí, že v tomto věku démoni někde mučí hříšníky. To je můj výklad Písma. Rozsuzujte.

Může vás zajímat:
Je možná návštěva Nebe a „pekla“?
Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?
Je lidská duše smrtelná?
Chtěli byste do Nebe nebo do “pekla”?
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?