Úzká a široká cesta. Nebe a peklo.

Říká se, že široká je cesta do záhuby („pekla“), úzká je cesta do Nebe. Je to pravda?

Někteří lidé (bezbožní i křesťané) si myslí, že žijí dobrý život, myslí si, že když nebudou škodit a budou dělat dobré skutky, půjdou do Nebe. Není to tak, skrze dobré skutky se nikdo do Nebe dostat nemůže.

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible, překlad 21. století, Efezským 2,8

Široká a úzká cesta
Existují dvě cesty života – široká je cesta do záhuby, úzká je cesta do Nebe. Na jakou cestu se dáme, je doslova otázka života a smrti. Kterou cestou se kdo vydá, se musí rozhodnout každý sám. Ježíš pro tebe připravil úzkou cestu, na jejímž konci je věčný život s Bohem. Úzká cesta je sice trnitá cesta, ovšem máme na ní Ducha Božího, který nás touto cestou provede, bude nás ochraňovat a ukáže nám, čeho se máme vyvarovat. Satan pro tebe připravil širokou cestu, na jejímž konci je věčná smrt – „peklo“. Ano, satan přichází jako anděl světla, který má pro tebe připraveny jen lži, utrpení a prázdnotu.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,13-14

Neboj se úzké cesty
Úzká cesta je sice trnitá a plná potíží, ale cíl stojí za to. Také nezapomeň, že máš na své straně Boha, který nám slíbil plnou podporu. Bůh nám slíbil, že nás vždycky podpoří…

Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
Bible, překlad 21.století, Izaiáš 41,10

I někteří křesťané kráčí širokou cestou
Nejen bezbožní lidé kráčí širokou cestou, i mnoho křesťanů se dalo na tuto cestu. Myslí si sice, že kráčejí po správné cestě, opak je ale pravdou.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Jak může mít křesťan našlápnuto na širokou cestu nebo už po ní kráčí?

1. Věří ve falešného boha. Např. tvrdí, že Ježíš Kristus není Bůh.
2. Praktikuje nebiblické křty (pokapání nicnevědoucího dítěte apod.).
3. Odrazuje lidi od biblického křtu (např. říká: „To je sice hezký, že jsi se oddal Ježíši, svěřil si Mu hříchy a nechceš dál hřešit, ale na křest ještě nedozrál čas, nejdřív tě budeme dlouhodobě vyučovat“).
4. Manipuluje ostatní bratry a sestry (zasahuje jim do jejich životů, vymáhá „desátky“ atd.).
5. Bezmyšlenkovitě odříkává modlitbu. Pravá modlitba je upřímný rozhovor s Bohem, viz. Jak se modlit?.
6. Má své modly. Modlou může být: člověk, stát, peníze, telefon, internet, služba Bohu…
7. Bere Boží jméno nadarmo, viz. článek Braní jména Božího nadarmo.
8. Je falešný učitel. Falešný učitel je každý, kdo vyučuje falešné evangelium.
9. Podléhá falešnému učení. Falešných učení je nyní v době konce opravdu mnoho: falešné učení o Sobotě (Šabatu), falešné učení o „pekle“, falešné učení o „vytržení“, atd. Mnoho křesťanů podléhá křesťanské literatuře, což je velmi zavádějící – to je může zavést na širokou cestu (viz. článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu). Písmo nás učí, že si máme všechno ověřovat (v Písmu, u Boha), takže nikdo nejde do „pekla“ se zavázanýma očima!
10. Křesťan samozřejmě také může kráčet po široké cestě díky svým lžím (polopravda = lež), intrikám, pomluvám, láskou k penězům, cizoložství, neodpuštění lidem apod.

A tak dále.

Jak mám poznat, že kráčím po široké cestě?
Pokud pominu výše uvedené, podle ovoce se to dá poznat. Duch Boží tě bude usvědčovat.

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,22-26

Široká a úzká cesta

Pozor na falešné náboženství
Velké nebezpečí pro křesťana je falešné náboženství, uctívání falešných bohů. Ukázkovým příkladem vyučování a šíření falešného náboženství je Římsko-katolická církev, která provozuje falešné náboženství celá staletí. Mnoho katolíků prochází širokou cestou a ani o tom neví (nebo nechce vědět). Mnoho katolíků je ve velké modloslužbě.

Ukažme lidem tu správnou cestu
Pravda je, že budeme souzeni ze všechny věci, které tady děláme. Někteří to neví nebo nechtějí vědět, nebo jsou zaslepeni pozemskými tužbami (peníze, nový dům, nové auto, počítačové hry, koníčky…). Těmto lidem je potřeba říct o Ježíši, ukázat jim Jeho lásku. Ukaž Ježíšovu lásku svým příbuzným a přátelům. Každý má okolo sebe lidi, kteří nutně potřebují Boží lásku a klid.

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 9,16

Jdu po široké cestě, co mám dělat?
To je dobrá zpráva, že jsi v sobě indentifikoval špatnost! Změň to hned! Předej svůj život Ježíši Kristu, který zemřel za tvé hříchy a vyznej Mu všechny svoje hříchy (pokání). Přečti si článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?. Pokud jsi křesťan, čiň pokání a upni se k Bohu, měj s Ním důvěrný vztah.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,6

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno.“
Bible, překlad 21. století, Jan 1,12