Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

Může být křesťanská hudba závadná, manipulativní? Jsou křesťanské akce koncertového (světského) typu v pořádku (podle Boha)? Jsou Godzone a Awakening Europe od Boha?

Hudba a zpěv jsou Bohem stvořené. Hudbu je ale potřeba používat správně. Co dneska ve velkém rozsahu vidíme, jsou křesťanské akce, které se svým obsahem připodobňují světu. Zde nastává problém! Na některých křesťanských akcích vidíme umělé vytváření emotivní atmosféry, manipulaci, sugesci, hypnózu, lidi v hypnotickém transu, davovou psychózu… Velký pozor na křesťanské akce, kde je manipulace, umělé vytváření emotivní atmosféry, nepokoj, zmatek, chaos, rámus… Kde toto vidíte, vidíte působit satana a jeho démony!

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

„Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi“
Bible, překlad 21. století, Filipským 4,9

Prvky světské hudby v křesťanské hudbě
Na některých křesťanských akcích lze spatřit křesťanskou hudbu, která se velmi připodobňuje té světské, a to je špatně, protože je to prostor pro satana a jeho démony. Na některých křesťanských akcích vidíme diskotéková světla (záblesky světel), která jsou doplněna světským stylem hudby, v některých případech slyšíme dokonce meditační, hypnotickou hudbu. Toto jsou světské (satanské) techniky, které uvádějí lidi do hypnotického stavu transu, který je spojen s démony.

Celý svět leží pod mocí satana (nad ním je samozřejmě svrchovaný Bůh), a to včetně světského hudebního průmyslu. Křesťan by měl vědět, že světský hudební průmysl je ovládán satanem a jeho démony.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Světský hudební průmysl svým způsobem kontroluje myšlení lidí. Satan moc dobře ví, že lidská mysl je vstupními dveřmi k lidskému srdci. On moc dobře ví, že lidské emoce a prožitky jsou velice snadno ovlivnitelné a manipulovatelné. Hudba má velký vliv na naše emoce, nálady, myšlení…

V žádném případě tedy nezatahujme do křesťanských chval prvky světské hudby, a to ani částečně! Satan rád křesťanům vsugerovává, ať si k dobrému přidají alespoň kousíček špatnosti. Satan miluje lež, která se podobá pravdě.

Křesťan, který chce žít zbožně, musí odmítat světský styl hudby v křesťanství.

„Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,10-11

Hudební styly
Je potřeba si uvědomit, že je nemožné chválit Boha kdejakým hudebním stylem. Křesťan by měl odmítat křesťanské chvály v podobě elektronické hudby, hip hopu, metalu a rocku. V těchto hudebních žánrech jsou zřetelné prvky satanismu. Od křesťanského rocku ruce pryč! Pokud vidíte rockovou křesťanskou kapelu, tak vězte, že je za tím působnost satana.

Americký hudební skladatel a zpěvák Little Richard (*1932), který je jedním z otců „ďáblovy hudby” zvané rokenrol, prohlásil:

„Moje opravdové smýšlení a můj plán s rockem: věřím, že je to druh démonické hudby. Mnoho rytmů v dnešní hudbě je z voodoo.“
Little Richard

V této souvislosti nelze nezmínit Jimiho Hendrixe (1942-1970), který za svého života veřejně řekl:

„Skrze hudbu se mohu lépe vyjádřit. Je tak možno hypnotizovat osobu a přivádět ji do stavu bezmocnosti a diktovat do jejího podvědomí všechno, co jí chceme říct.“
Jimi Hendrix

Ještě zmiňme Johna McLaughlina (*1942), anglického kytaristu a skladatele hudebního stylu jazz fusion:

„Jednou v noci, když jsme hráli, náhle vešel do mě duch, a když jsem hrál, nebyl jsem to již já, kdo hraje.“
John Mclauqhlin

I zpěváci ze světa si uvědomují, že ve světské hudbě je něco v nepořádku! Někteří si dokonce uvědomují, že slouží temným silám…

„Nade mnou vládne někdo jiný. Jsem přítomen, ale sám se neúčastním. Když jsem na pódiu, jsem posedlý.“
Angus Young (kytarista AC/DC)

„Nevím, nejsem–li médium, které jedná pod vlivem vnější síly. Upřímně řečeno, ať je to, co chce, doufám jen, že to není to, co si myslím, totiž satan.“
Ozzy Osbourne

Godzone
Godzone je slovenský křesťanský evangelizační projekt, který je zaměřen na evangelizace mládeže. Projekt realizuje občanské sdružení „SP“ ze Sliače. Zastřešuje ho Sdružení křesťanských společenství mládeže (ZKSM) a Rada pro mládež a univerzity Konference biskupů Slovenska (KBS). KBS tvoří biskupové (řecko a římskokatoličtí) ze Slovenska. Od roku 2010 projekt Godzone pořádá každý rok v rámci Týdne církve pro mládež hudebně koncertní turné Godzone Tour, což je týdenní koncertní turné. Na akcích vystupují křesťanské kapely (ESPÉ , PiarMusic, Lamačské chvály atd.), jsou k vidění divadelní scénky, tance, videoprojekce…

Není pochyb o tom, že Godzone se svým obsahem připodobňuje světu. Vidíme zde prvky světské hudby, diskotéková světla (záblesky světel), hypnotickou atmosféru…  Kapela ESPÉ, to není z Ducha Božího. Godzone akce uměle vyvolávají v lidech emoce, a to je velmi nebezpečné. To je manipulace (manipulace = démoni)! V Písmu nečtu, že by první křesťané pořádali evangelizační koncerty světského typu. Co v Písmu čtu, je to, že křesťané mají zemřít starému způsobu života.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Bible, překlad 21. století, 1 Jan 2,15-17

Video: Godzone
Nahlásit nefunkční video

Godzone má být evangelizační akce, která má za úkol přivést lidi ke Kristu. Je něco takového vůbec možné? Ježíš křesťanům přikázal, že mají kázat evangelium:

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-16

Problém je, že někteří křesťané se nenechávají vést Duchem (uhašují Ducha) a vlastním úsilím, pýchou (bez Boha) se snaží přivést lidi ke Kristu. Marně, protože nic takového není možné. Bez Boha to zkrátka nejde. Někteří křesťané se mylně domnívají, že když člověku vše řádně a srozumitelně vysvětlí, ten člověk musí uvěřit v Krista. Někteří křesťané se mylně domnívají, že existují zvláštní způsoby, techniky nebo triky, jak přivést lidi k víře. Někteří křesťané používají psychologii, prvky hypnózy, vymýšlejí nejvýstižnější jména pro církev, vymýšlejí nové formy modliteb, nové a nové chvály, křesťanské kurzy, pořádají koncerty…, jen aby to přivedlo co nejvíc lidí k víře. Pokud některý křesťan něčemu podobnému věří, žije v bludu a jedná proti Bohu. Máme kázat pravé evangelium, ničím si ho nesmíme přikrášlovat ani ho překrucovat. Během evangelizací rozhodně nesmíme používat psychologii ani manipulaci!

„Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 1,17

Kažme evangelium, vysvětlujme, odpovídejme na případné otázky, ale nikomu nenuťme víru, nemanipulujme lidi. Zdůrazňuji, že manipulace je vždycky spojená s démony! Žádná pozitivní manipulace není, to jen satanův klam. Rozhodně nesmíme přemlouvat lidi – „netlačit“ je do víry v Krista. Ježíš nikomu nenutil víru v Boha. Je špatné chtít někoho „přeargumentovat“. To by bylo víc škody než užitku (to lidi odrazuje). Je potřeba si uvědomit, že žádný člověk sám o sobě nepřivedl jiného člověka ke Kristu, protože víru v Boha Krista dává výhradně Bůh. Bůh dává poznání pravdy (víru), člověk na tom nemá sebemenší zásluhu. Je samozřejmě otázka, zda dotyčný víru přijme (víru můžeme dříve nebo později odmítnout). Pokud by někdo tvrdil, že sám o sobě přivedl k víře nějakého člověka, nehovoří pravdu. Křesťané jsou pouhými prostředníky, které si Bůh používá k různým účelům.  Pokud by chtěl někdo někoho přivést k Bohu vlastní silou (bez Boha), dává se na úroveň Boha (rouhání)!!!

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Bible, překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,4-9

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, 1.Timoteus 1,12-14

„Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“
Bible, překlad 21.století, 2.Timoteus 1,9-10

„Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Už Mojžíšovi přece řekl:
„Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: „Proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.“ Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 9,14-18

„Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás).
Bible, překlad 21. století, Galatským 4,8-9

Určitě nechtějme vlastní silou zaplnit pozemskou církev. Nechme to na Bohu (využívejme modlitby a posty). Určitě lze někoho přemluvit k víře (zpravidla manipulací). Určitě lze vlastní silou zaplnit pozemskou církev. Toto všechno je ale k ničemu. Hlavně je to satanovo vedení! Musíme si uvědomit, že v prvé řadě jde o víru v pravého Krista, spasení. Toto může dát jedině Bůh. Pokud někoho nalákáme do církve na něco (např. hudbu), tak ten člověk tam bude chodit pouze na to, na co byl nalákán. To nemá s vírou nic společného. To, že má nějaká církev hodně členů, ještě neznamená, že se tam káže pravé evangelium. Vemte si, kolik je katolíků, jehovistů, adventistů, mormonů…

Ježíš křesťany varoval, že na konci časů, což je od Ježíše (1.Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1.Petr 1,19-20; Skutky 2,1-17 atd.), stoprocentně přijdou falešní křesťanští učitelé, falešní proroci, kteří budou svádět křesťany k bludům, hříchu. Falešné evangelium se ve velkém rozsahu káže více než 2000 let. Včetně dnešní doby! Falešné evangelium se může šířit i přes křesťanskou hudbu, křesťanské akce… Ježíš řekl, že tyto falešné křesťany bude mnoho lidí následovat. Přijdou a mnozí křesťané je budou následovat (podléhat jejich falešnému učení)! Zpozorněte (rozsuzujte), pokud má nějaký kazatel, křesťanský směr, křesťanská akce mnoho následovníků, obdivovatelů (např. po celém světě)! To může být znak falešnosti. Co dnes ve velkém rozsahu vidíme, je popírání pravého Krista (Kristova učení), popírání Kristova Božství, propagace falešných Kristů (falešných bohů), podvodné křesťanské směry, rouhání proti Duchu svatému…

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Musíme si uvědomit, že ne každý, kdo cituje a vykládá Písmo, používá jméno Ježíš Kristus, je křesťan! Pokud křesťan nezůstává v Kristově učení (pozor na různé přídavky), ztrácí pravého Krista! Takový člověk si vytvořil vlastního (falešného) Krista a k němu také přistupuje. Falešný Kristus = démoni! Na místě tedy není duchovní spojování se s každým (falešný ekumenismus), kdo si říká křesťan!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Boží Slovo (Ježíš) nás upozorňuje na falešné křesťanské učitele, kteří jsou součástí „velkého soužení“. Pro Kristovu církev „velké soužení“ znamená těžký duchovní boj – Armagedon (duchovní útok na Boží Izrael – Kristovu církev). Falešní křesťanští učitelé budou ukazovat divy a zázraky (může docházet k falešnému uzdravování, falešnému vymítání démonů, falešným úkazům na nebi atd.). Tito lidé se dokonce pokusí svést k bludu/hříchu Boží vyvolené!

„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. (…) Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24, 15 a 21

Kde se dnes dějí velké divy a zázraky? U adventistů, jehovistů, katolíků? Ne. Divy a zázraky vidíme především v Hnutí Víry. Tam, kde se uctívá falešný (nesvrchovaný) bůh, kde se provozuje magické myšlení, kde se dělají závadné nebiblické rituály, kde křesťané nebiblicky příkazem „oheň“ (a dalšími nebiblickými příkazy a rituály) srážejí lidi na znak (Andres Bisonni, Todd White atd.).

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Awakening Europe
Awakening Europe je mezinárodní křesťanský festival, který pořádá GODfest Ministries Inc. (právnická osoba z USA), sdružující řadu světově působících evangelistů. Ředitelem Awakening Europe je Ben Fitzgerald. Ben pochází (bývalý pastor) z apoštolského hnutí Bethel Church, což je kontroverzní „biblická“ škola, která je mixem Hnutí Víry, evangelia prosperity (Kennetha Copelanda a Kennetha Hagina), hnutí zázraků a divů Bennyho Hinna a Torontského požehnání. Učení některých pastorů z Bethelu je takové, že křesťané mohou na sebe převzít („nasát“) pomazání a sílu Ducha svatého z mrtvých těl (hrobů) zesnulých významných křesťanů. Toto jsou nebiblické rituály, které vede satan. Jde o spiritimus (okultismus). Tyto rituály vykonává i kontroverzní křesťanský kazatel Benny Hinn, což tvrdí on sám.

Awakening Europe proběhl i v Praze (červenec 2017). Vystoupil zde Todd White, evangelista spadající pod Hnutí Víry, který propaguje sjednocení církví pod jednu – Římsko-katolickou církev (video zde). Na Awakening Europe dále vystoupili: Reinhard BonnkeDaniel Kolenda, Ben Fitzgerald, Paul Manwaring (z Bethel Church) a další evangelisté. Na akci šlo spatřit evangelisty, kteří bohatnou z prodeje svých knih (evangelium prosperity). Tito evangelisté bohatnou na svých zážitcích, svém výkladu Písma… Nepatřičně (manipulativně) tady propagoval svou knihu Reinhard Bonnke (jeden z hlavních představitelů Hnutí Víry). Opravdu díky jeho knihám křesťané trpí nespavostí?

Video: Reinhard Bonnke – propagace knihy

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Kdo utlačuje chudého, aby rozmnožil svůj majetek, a kdo dává bohatému, oba budou mít jen nouzi.“
CSP, Přísloví 22,16

Podobně jako Godzone, je Awakening Europe (nemyslím pouze akci v Praze, ale obecně) akce koncertového (světského) typu, kde vidíme prvky světské hudby, umělé vytváření emotivní atmosféry, manipulaci, davovou psychózu, uvádění lidí do hypnotického (démonického) stavu transu… Vidíme tady zřetelnou démonickou aktivitu! U některých kazatelů, kteří zde vystupují, slyšíme „v pozadí“ cyklickou (hypnotickou) hudbu, která u člověka vyvolává hypnotické stavy, u kterých jsou vždy přítomni démoni. Hypnóza je ve všech podobách, „stádiích“ spojena  s démony! Více článek Pravda o hypnóze. Je opravdu smutné, že křesťané pořádají koncerty, které mají za úkol přemluvit lidi k víře a manipulovat křesťany. Toto jsou neosobní akce Osobního Boha. Jde o akce nasáklé démonickým učením Hnutí Víry (Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu – New Age). Na těchto falešných křesťanských akcích je vidět, že Ježíš přijde brzy. Tolik oklamaných lidí! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že všechny akce Awakening Europe jsou v pořádku, že zde vidí od začátku do konce působit Živého Boha, měl by se nechat zkontrolovat na démonické obsazení.

Video: Awakening Europe Praha 2017 (místo nepokoje)
Nahlásit nefunkční video

Video: Awakening Europe (Praha) – akce koncertového (světského) typu
Nahlásit nefunkční video

K výše uvedeným videím jednoznačně platí: křesťanská akce světského typu, prvky světské hudby, umělé vytváření emotivní atmosféry, manipulace, davová psychóza… Zkrátka velké působení satana a jeho démonů!

Pozor na manipulaci v křesťanské hudbě
Ať  to víme nebo ne, hudba může být nástroj k manipulaci s lidským myšlením. Hudba za určitých podmínek dokáže měnit naše myšlení, názory, náladu, přesvědčení… Hudba dokáže u člověka navodit stav dobré nálady, stav smutku. To jistě pociťuje každý sám na sobě, když poslouchá nějakou hudbu. Dejte si pozor, pokud je v hudbě opakování melodie pořád dokola (cykličnost). Pokud toto trvá delší dobu (desítky minut), navozuje to u lidí změněné stavy vědomí, stavy transu, což je spojeno s démony (člověk se otevírá démonickému vlivu). Rytmické bubnování pořád dokola se např. provozuje v modlitební místnosti křesťanského sboru Bethel Church. Nejsou to jen šamanské bubny (rytmické bubnování pořád dokola), ale i meditační a relaxační hudba, která navozuje u člověka zmíněné stavy. Někteří kazatelé, zejména ti, kteří svým učením spadající pod Hnutí Víry, během svých vystoupení vytvářejí magickou a mystickou atmosféru, mj. pomocí akustického podkresu. Jde o tzv. hudbu „v pozadí“ (meditační, hypnotickou, často hudebník hraje na klávesy nebo jiný hudební nástroj pořád dokola to stejné nebo podobné, melodií se přizpůsobuje situacím…). Na toto velký pozor! V těchto případech u člověka dochází k manipulaci, kdy je uměle vyvoláván démonický stav transu. Netvrdím, že je to vždy záměrné, vědomé! Křesťané mohou podlehnout křesťanskému směru (takto se to dělá jinde, tak to budeme dělat i u nás), démonické sugesci, démonickému vedení, démon v něm může diktovat – démonické obsazení. Křesťané, kteří vytvářejí umělou emotivní atmosféru, často ve správnou chvíli zdůrazňují své učení (někdy falešné), dávají důraz na zázraky atd. Pozor na křesťanské manipulátory, kteří manipulují lidi gesty, zvyšováním a snižováním hlasu v určitých pasážích, změnou rytmu řeči… Toto jsou známé techniky manipulátorů. Zase, toto může být nevědomé, může jít o stav, kdy křesťan podléhá démonické sugesci (což není démonické obsazení). Uměle vytvářenou emotivní atmosféru a manipulaci je možné spatřit nejen u Benny Hinna, ale i mnoha dalších kazatelů a kazatelek.

Manipulaci a hypnózu skrz hudbu, lze také v okultismu, např. ve voodoo jsou lidé během rituálů (dlouhodobé cykličnosti v hudbě) hypnotizováni hudbou, uváděni do stavu transu, vystaveni démonickému vlivu, dochází k následné (vědomé nebo nevědomé) spolupráci s démony. Anebo v nočních klubech, kde je zřetelná hypnotická atmosféra (= démonická aktivita) spojená se záblesky světel, kde se alkoholem opojená těla, pod hypnózou a sugescí (démonickým působením), vlní do stejného rytmu pořád dokola.

Satan není žádný hlupák!
Někdo může o nějaké křesťanské akci říct, že to bylo skvělé, jen tam byl nějaký kazatel, co říkal občas bludy, pouze párkrát tam bylo vytváření emotivní (hypnotické) atmosféry, občas tam byla nějaká ta manipulace a sugesce, davová psychóza tam sice byla, ale pouze u několika málo písní, ve stavu transu jsem byl, ale nebylo to zas tak špatné… Prosím vás, satan není žádný hlupák! Satan vám nedá stoprocentní lež. To by byl podvod odhalený hned. Nejoblíbenější satanův mix je 95% pravdy a 5% lži. Jak jsem již psal v úvodu, satan miluje lež, která se podobá pravdě. K tomu ještě dodávám, že lež se musí schovávat za pravdu, musí pravdu připomínat, jinak na ni přece nikdo nenaletí!

Zážitky na křesťanských akcích
Dnešní křesťané dají hlavně na pocity (ne na Boží vedení), chtějí zážitky na křesťanských akcích, v některých případech si dokonce zážitky vynucují – už abych tam padl pod Boží mocí, už abych byl na té akci uzdraven (uzdravení mají před spasením)… Někteří křesťané se „táhnou“ za lidmi, kteří mají dar uzdravování (dar Ducha). Je potřeba si uvědomit, že dar uzdravování nemusí být platný vždycky a všude. Pokud je uzdravení od Boha (léčit může i satan), uzdravuje vždycky Boží moc! Vždycky je tedy na Bohu, kdy a za jakých okolností nastane uzdravení. Dar uzdravování může být i jednorázová záležitost! Pozor na křesťany, kteří podléhají nebiblickému učení, že se nemáme modlit za své uzdravení, ale jen přikazovat nemoci, protože všechny nemoci jsou démonického původu. Toto je lehce odhalitelné falešné učení, díky kterému křesťané nepřistupují k Bohu Bible. Nebo chce snad někdo říct, že když křesťan někde nastydne, spustí se mu rýma z nosu, že je za tím vždycky démon (je plný démonů)?

Už abych padl pod Boží mocí… Na toto velký pozor! Jak jsem již psal, na některých křesťanských akcích lidé padají, resp. jsou tvrdě a bezohledně sráženi na znak příkazem „oheň“. Srážení lidí na znak (hlasem – příkazem „oheň“ atd.) je pod falešným duchem (Ne všichni duchové jsou od Boha!). Já v Písmu nikde nečtu, že má křesťan používat příkazy „oheň“ – přikazovat Bohu).

Dnešní křesťané chtějí všechno „krásné“, už je ale zas tak nezajímá pravda. To je žití pro tento život. Pro pravé křesťany je tady soužení, jaké tady ještě nebylo! Tolik falešných evangelistů, tolik falešného učení (šířeného mj. přes křesťanské knihy), křesťané upřednostňují křesťanské knihy před Biblí (hledají výklad Písma v knihách)…

K tomuto opakuji již zmíněný verš:

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Uctívej Boha
Jak jsem již psal v úvodu: hudba a zpěv jsou Bohem stvořené. Dodávám… Během chval Bohu se vždycky nech vést Duchem Božím. Zpívej Bohu od srdce, s vážností a úctou. V každé chvále Bohu by mělo být v prvé řadě uctívání Boha, ne sama sebe ani jiného člověka, ne umělé vytváření emotivní atmosféry, manipulace… Chválící skupina by nikdy neměla poutat pozornost na sebe, ale vždycky na Boha. Během chval nepoutejme zbytečně pozornost na sebe gesty, hlasitostí… Toto může nastat, ale mělo být vždy z Ducha Božího.

Všechno si ověřuj!
Vždycky si ověř, co zpíváš (text písně)! Aby to byla skutečně chvála Bohu! V některých křesťanských písních je prezentace falešného učení! Jedna křesťanská kapela zpívá, že Ježíš po ukřižování sestoupil do „pekla“ (do fyzického místa, kde hoří oheň atd.), kde vedl boj se satanem – až zde ho porazil. Toto je falešné učení, které naznačuje, že Ježíšova oběť  na kříži byla nedostatečná. Toto učení vidíme u některých kazatelů, kteří vyznávají Hnutí Víry. Kdo káže jiného Ježíše, káže jiné (falešné) evangelium!

Pokud zpíváte chvály Bohu v cizím jazyku (v angličtině, hebrejštině…), musíte znát význam slov. Jinak uctíváte jiného boha.

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Chval Boha od srdce
Radujte se, chvalte Pána pořád! Chval Boha každý den! Chval Boha nejen slovy, ale i zpěvem. Chvály Bohu jsou součástí křesťanského života. Vždyť  Bůh se o tebe stará na každý den. Neber to za samozřejmost, děkuj za to Bohu.

„Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat.“
Bible, překlad 21.století, Žalm 63,4

„Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!“
Bible, překlad 21.století, Žalm 136,1

„Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!“
Bible, překlad 21. století, Žalmy 145,1-3

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy – dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich.“
Bible, překlad 21. století, Žalmy 139,13-16

Chval Boha, uctívej Ho, důvěřuj Mu, ve všem se na Něj obracej… Choď v Duchu. Vždycky se raduj společně s Ježíšem. Pak budeš plný klidu, lásky, pokory, mírnosti… Duch Boží bude radostný, bude dosvědčovat tvé spasení. Amen.

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.“
CSP, Římanům 8,16

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, Filipským 4,4-7

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Satan v hudebním průmyslu
Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály
Antikrist, znamení šelmy
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?