Co znamená „pomazání“? Kdo je „pomazaný“?

Co je to „pomazání“? Co znamená „pomazaný“?

Pomazání ve Starém zákoně
Akt pomazání byl ve Starém zákoně obřad ustanovení kněze nebo krále do úřadu. Pomazání se provádělo speciálně připraveným olejem smíchaným s vonnými přísadami. Pomazaný člověk byl ustanoven a zmocněn pro vykonávání daného úřadu. Kdo byl pomazaný, na toho vstoupil Duch Hospodinův, který ho následně vedl při vykonávání poslání.

„A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. „To je on,“ řekl Hospodin. „Vstaň a pomaž ho.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Samuel 16,12-13

Pomazání v Novém zákoně
Co znamená, když dneska o někom řekneme, že je „pomazaný“? „Pomazaní“ nejsou pouze nějací speciální křesťané (pastoři, starší, teleevangelisté apod.), ale celá Kristova církev. „Pomazaný“ je každý, kdo byl Bohem pokřtěn Duchem Svatým. Pomazání tedy přichází přímo od Boha.

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

„Pomazaný“ znamená „křesťan“ a pochází od jména samotného Krista (Kristus = Pomazaný), kterého Bůh „pomazal Duchem Svatým“.

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“
Bible, překlad 21.století, Žalm 2,2-3

Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 10,38

Otec pomazal Syna a Syn pomazal jeho následovníky. Celá Kristova církev je svatý lid Boží pomazaný Duchem Svatým.

„Pokoj vám, opakoval Ježíš. Jako mě poslal Otec, i já posílám vás.“
Bible, překlad 21.století, Jan 20,21

Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné – není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. “
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 2,27

„Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 36,27

„totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť  žije u vás a bude ve vás.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,17

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 16,13

„Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,26

„Pomazat“ znamená „nalít a vetřít (dovnitř)“. „Zůstávat“ („Ve vás však zůstává to pomazání“) znamená „zabydlet se a žít uvnitř“. Každý křesťan by si měl uvědomit, že je chrám (nádoba) Ducha Svatého.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6,19-20

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 3,16-17

Křesťané mají takové privilegium, že Duch Svatý může pozitivně ovlivňovat jejich život. Problém nastává ve chvíli, kdy křesťan Ducha Svatého neposlouchá (uhašuje). V tu chvíli se dostává do tělesnosti a často se rozhoduje podle vlastní rozumnosti.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,16-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

„Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 28,26

Každý křesťan by si měl uvědomit, že pomazání Duchem Svatým může být za jistých okolností přenositelné na druhé. Na druhého ho můžeme převést tehdy, když kážeme evangelium. Kázat evangelium je primárním posláním Církve. Ježíš dal příkaz migrace za účelem hlásání evangelia. Ohledně kázání evangelia (koho a kde evangelizovat), by se měl každý křesťan nechal vést Duchem Svatým.

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Bible, překlad 21.století, Marek 16,15

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť  mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 4,18-19

„Já jsem speciálně pomazaný!“
Boží slovo křesťany varuje, že v posledním času, což je od Ježíše (1. Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1. Petr 1,19-20), přijdou falešní křesťané, kteří svedou mnoho křesťanů.

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,4-5

Tito falešní křesťané mohou tvrdit (přímo nebo nepřímo): „Já jsem speciálně pomazaný!“. Ve výše uvedených verších sice stojí “Mesiáš”, to ale hebrejsky: “מָשִׁיחַ”‎‎, v doslovném významu znamená: “Pomazaný”. Pozor na to, pokud má nějaký křesťan mnoho následovníků a zároveň se označuje (nebo je považován) za „speciálně pomazaného“!

Nenechte se zastrašovat tím, že údajně nesmíte napomínat falešné křesťany, kteří se samozvaně označují za „speciálně pomazané“. Boží slovo nám říká, že máme, na základě Božího slova, odhalovat, označovat, kárat a konfrontovat falešné křesťany hlásající bludy. Pokud odhalíme falešného křesťanského učitele, máme se ho stranit (nemáme navštěvovat jeho shromáždění atd.).

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Závěr
Pomazání = Duch Svatý. „Pomazaný“ je to stejné, co „křesťan“. Křesťan je ten, kdo byl pokřtěn Duchem Svatým. Žádné „speciální pomazání“ neexistuje, to je lidský výmysl. Křesťané mají dary Ducha Svatého (rozlišování duchů, mluvení v jazycích atd.), to ale se samotným „pomazáním“ nemá nic společného. Pomazání (Ducha Svatého) dává vždy Bůh, nikdy ne člověk. O křtu Duchem Svatým svrchovaně rozhoduje Bůh a neprovádí se rituálně. Někteří křesťané (hlavně charismatické kruhy) si křest Duchem Svatým pletou se službou, s naplněním, dary a projevy Ducha Svatého. Naplnění Duchem Svatým často nastává po vodním křtu, kdy potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu.

“Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.”
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,9

Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,26-29

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!”
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13-14

“A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.‘ Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu?“ Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: „Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!”
Bible, překlad 21. století, Skutky 11,15-18

Může vás zajímat:
Duch Svatý
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Může mít křesťan démona? Ano!
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry