Svět po „vytržení“ Církve

Někteří křesťané věří a učí ostatní křesťany, že druhé sestoupení Ježíše Krista pod nebeskou klenbu, bude tajné a nastane před dobou “velkého soužení”. Podle tohoto učení, po prvním vzkříšení a uchvácením (nebiblicky „vytržení“) věrných do Nebe, má na zemi nečekaně nastat totální destrukce, panika, chaos a zmatek. Má nastat nejhorší destrukce země od druhé světové války (krvavá lázeň). Až tato nárazová destrukce skončí, mají na zdevastované zemi dlouhodobě žít přeživší lidé. Jak konkrétně to má vypadat? Sergej Mihál to ve své knize Vytržení  připodobňuje k potopě světa, která měla pro lidstvo fatální následky (Božím řízením se zachránila pouze malá skupina lidí – osm):

“Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Média budou mít jediné téma: “Kam zmizely tisíce lidí?”. Celým světem to otřese na nejvyšší míru. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště. V leteckých koridorech je nepřetržitě ve vzduchu okolo 25 tisíc letadel. Dokážeme si představit, že by najednou několik desítek z nich spadlo? Policejní stanice budou přeplnění lidmi hledajícími své blízké, kteří se v ukrutném strachu a bezmocnosti nenechají odbýt. Realita podobná potopě světa. Všechny armády budou uvedeny do nejvyšší pohotovosti, protože ateistický svět si to v první chvíli bude vysvětlovat jako útok z vesmíru.“

Z tohoto učení plyne:

Velký problém bude dopravní kolaps a nefunkční integrovaný záchranný systém (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba). To zapříčiní, že se požáry budou nekontrolovatelně šířit, zranění budou umírat bez lékařského ošetření, dojde k rabování obchodů, firem, úřadů, bank atd. Problém budou stroje, zařízení a systémy bez lidské obsluhy. Díky okamžitému úbytku kvalifikované obsluhy a dopravnímu kolapsu, zmizelé zaměstnance nebude mít kdo nahradit. To logicky zapříčiní celosvětový blackout, budou padat dopravní i vojenská letadla, budou vybuchovat jaderné elektrárny, celé firmy (chemičky atd.) a plynovody, vojenské systémy a zbraně bez obsluhy budou způsobovat totální destrukci, auta bez řidičů (včetně nákladních) usmrtí mnoho lidí. Z toho plyne, že zemře obrovské množství lidí strašnou smrtí a celá země bude zamořená chemickými látkami, oxidem uhelnatým, radiací atd. Civilizace se zhroutí po všech stránkách – žádná ekonomika, žádná elektřina, žádné mobily, žádný internet…

Video: Svět po „vytržení“ Církve (sestřih filmu o „vytržení“)
Nahlásit nefunkční video

Opravdu toto nastane?

Sergej Mihál ve své knize tvrdí, že první vzkříšení (druhý tajný příchod Ježíše pod klenbu) má nastat do roku 2024. Další (viditelný) Ježíšův příchod, který bude mít souvislost se zničením stvoření, má nastat v letech 2043-2052. Pravda je taková, že Boží slovo nic takového neříká! Vycházet z archivu NASA a izraelských svátků je nejen naivní, ale hlavně nebiblické. Co Boží slovo říká, je fakt, že Ježíš slíbil, že si pro věrné přijde. Tehdy nastane první vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe.

“Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.”
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,15-18

První vzkříšení nastane v období falešného klidu a bezpečí – jako bylo za dnů Noemových. Jedni (spasení) budou uchváceni do Nebe a druzí (nespasení) zanecháni. Z verše “V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán” rozhodně neplyne, že zanechaní zůstanou po Ježíšově příchodu živí!

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,26-37 a 18,1

Skutečnost, že při druhém příchodu Ježíše budou zanechaní zničeni, je vysvětlena v následujících verších:

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.
Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: „Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 19,11–18

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.“
Bible, překlad 21. století, 2. Tesalonickým 1,7–10

Druhý Ježíšův příchod pod nebeskou klenbu rozhodně nebude tajný! Druhý příchod Ježíše pod nebeskou klenbu bude viditelný, slyšitelný a destruktivní. Nebeská klenba se totiž v ohni rozpadne a spadne dolů na zemi.

Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 17,24-30

“Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.”
Bible, překlad 21. století, 2.Petr 3,10-14

Ježíš podruhé přijde v poslední (nejposlednější) den staré země (už žádný další den nebude – skončí čas).

Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

Ježíšovo druhé sestoupení pod nebeskou klenbu a první vzkříšení nastane v období „velkého soužení“. Boží slovo jasně říká, že žijící křesťané zažijí „velké soužení“ (vždyť je určeno pro ně!), během kterého nastane doslovný příchod Ježíše, první vzkříšení, uchvácení věrných do Nebe a konec světa (konec stvoření a času). Stačí si přečíst podobenství o koukolu a pšenici.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,24-30

Ježíš vysvětluje toto podobenství:

„Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: „Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli.“ Odpověděl jim: „Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 13,36-43

Je potřeba si uvědomit “velké soužení” má přímou souvislost s křesťanstvím. “Velké soužení” začne „otřesnou ohavností“. „Otřesná ohavnost“ (falešné křesťanské učení, falešný kristus) stojí tam, kde by stát neměla – uprostřed Božího chrámu (v myslích oklamaných křesťanů). Tady vidíte, že se „velkého soužení“ přímo účastní Kristova Církev. Vždyť  je to duchovní útok na pravé křesťany!

“Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj). Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,15 a 21-22

Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24, 15-21

„Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 11,31

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 3,16-17

Závěr
Boží slovo říká, že svět jak ho známe, po druhém sestoupení Ježíše pod nebeskou klenbu a prvním vzkříšení, nebude existovat. Tento Ježíšův příchod nebude tajný, ale viditelný a slyšitelný. Všechno bude spáleno ohněm. Křesťanské učení o tom, že druhý Ježíšův příchod bude tajný, že poté (na v těžce poničené zemi) budou žít na zemi dlouhodobě lidé, je falešné a zavádějící. Je to svádění Božích dětí k bludu!  Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů, proto je nutné každé učení rozsuzovat na základě Boží slova a Ducha Svatého. Pokud nějaký křesťan zapojí do rozsuzování svou rozumnost, emoce, zkušenosti, jiné křesťanské učení nebo světské prostředky, nastupuje cestu démonů, jejichž působení vidíme takřka všude (státní správa, bezpečnostní složky, školství, zdravotnictví, věda atd.). Velice nebezpečné je rozsuzovat na základě poznatků vědy! Některé poznatky vědy jsou falešné, jiné ne (ďábel vám nedá stoprocentní lež). Velkým podvodem vědy, resp. démonů, je např. evoluce.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Osobně nemám důvěru v učení, které nějakým způsobem stanovuje období Ježíšova druhého příchodu a s tím související první vzkříšení. Je potřeba si uvědomit, že toto křesťanům nepřísluší. Ježíš jasně řekl:

“Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku.”
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,6-9

Bratři a sestry, nenechte se žádným způsobem klamat!

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-7

Křesťané mají kázat evangelium, bdít, křtít, vymítat démony a dychtivě očekávat Pána Ježíše, ne tvořit a upínat se na nějaké pochybné teorie, které matou a rozdělují Kristovu církev. Amen.

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“
Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 22,20-21

Může vás zajímat:
Kniha Vytržení (Sergej Miháľ)
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Mám dávat “desátky”?
Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha
Ne všichni duchové jsou od Boha!
V jakých tělech jsou lidé v Nebi a “pekle”?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?