Kdo žehná Izraeli, bude požehnán?

Možná znáte křesťanské učení, které říká, že křesťan, když bude žehnat současnému Státu Izrael (a místním Židům), který vznikl v roce 1948, obdrží Boží požehnání. Křesťané, kteří tomuto učení věří a šíří ho přes internetové články, sociální sítě, videa na Youtube atd., se opírají o tyto verše:

„Hospodin Bůh řekl Abramovi: (…) Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 12,1 a 3

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: „Ať  ti Hospodin žehná a chrání tě! “
Bible, překlad 21.století, Numeri 6,22-24

“Za pokoj Jeruzaléma se modlete: “Ti, kdo tě milují, ať  žijí pokojně!”
Bible, překlad 21. století, Žalm 122,6

Vidíte v těchto verších, že pokud budete žehnat současnému Státu Izrael a Židům, kteří tam žijí, tak automaticky přijde Boží požehnání? Já to tam nevidím. Já za tímto křesťanským učením vidím snahu křesťanů donutit Boha jednat, ovládnout Ho a ve finále Ho zautomatizovat (udělat z Něj automat, mechanický stroj) – člověk udělá rituál a z Boha něco automaticky vypadne. Bůh automat, to je nesvrchovaný, náboženský a falešný bůh! Ve zmíněném učení vidím zákonický systém, náboženství, uvíznutí ve Staré smlouvě. Falešný učitel je každý, kdo staví své učení na zákonictví. Křesťan má zažívat radost a pokoj v Duchu Svatém, ne žít v nějakém zákonickém systému (musíš: dodržovat Sobotu, platit „desátky“, každý týden chodit do církve atd.).

Stát Izrael a manipulátorství s tím spojené
Všímám si, že část křesťanů, která je příliš upnutá na Stát Izrael, k dosažení vlastních umanutých cílů, s oblibou používá techniku čtení myšlenek spojenou s vlastní představivostí, manipulací a sugescí. Toto jsou démonské techniky! Tito křesťané, na základě démonských technik, sami sobě vsugerují (sebemanipulace, autosugesce), že když někdo něco řekne proti Státu Izrael a Židům, tak automaticky tento stát a všechny Židy nenávidí, nemiluje je, nežehná jim, nemodlí se za ně k Bohu, je antisemita a bojuje proti lidem. Tito lidé, po vyvození jejich domnělého závěru a rituálu sebemanipulace, mají chtíč své představy vmanipulovat do myslí svých „odpůrců“. Toto je ukázkový příklad tělesného smýšlení, zastrašování, manipulátorství a nespravedlivého soudu! Manipulátorství je okultismus! Vyvozovat závěry na základě dedukce, uplatňovat manipulaci, sugesci apod., to je od démonů a hřích! Tady vidíme, jak se Církev se ochotně obrací k démonům a jejich technikám.

“Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.”
Bible, překlad 21.století, Jan 7,24

Také jsem si všiml, že někteří křesťanští manipulátoři si myslí (myslet znamená nic vědět), že „odpůrci“ Izraele si myslí, že biblický Bůh není ve Státě Izrael přítomen. Opět nespravedlivý soud a hříšné jednání! Snad každý křesťan ví, že biblický Bůh je absolutně svrchovaný, všudypřítomný, všeprostupující (proniká vším stvořeným)… Pokud toto někdo zpochybňuje, věří ve falešného boha. Bůh je přítomen VŠUDE na Nebi i na Zemi. Pro křesťana je kriticky důležité, aby v takového Boha věřil. Myslet si, že Bůh o něčem neví (např. o utrpení lidí), že někde nebyl přítomen (např. v nacistických vyhlazovacích táborech), že něco neprostupuje (např. démony), že něco nemůže (např. usmrtit člověka), je nebiblické. Něčím omezený bůh, to je falešný bůh! Falešný bůh nemůže nikomu dát spásu!

Doporučené kázání k prostudování: Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama“
Bible, překlad 21.století, Skutky 17,24

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Křesťan nemá žít ve svém vylhaném a iluzorním světě
Křesťan má sobě i ostatním lidem říkat pravdu. Křesťan má odmítat lež ve všech podobách (polopravda je lež).

“Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou.”
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 13,8

„žádná lež nemá nic společného s pravdou“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 2,20

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

Hrozné je, když křesťan slepě (bez rozsuzování) přijímá nějaké křesťanské učení. Úplně nejhorší je, když křesťan věří tomu, čemu chce věřit , tuto „pravdu“ žije a nutí ji ostatním. Takový člověk žije ve lži, mimo realitu, ve svém vylhaném a iluzorním světě. Takové jednání odsouvá Boha, vede k manipulaci, do tělesného smýšlení. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské!

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 8,6-7

Každý křesťan má stát v pravdě a tuto pravdu žít. Pravdy se dopátráme jedině tehdy, když se na věc podíváme z různých pohledů  (hlavně z pohledu Bible, ne však hereticky). Jakmile křesťan zatvrdí své srdce vůči pravdě a začne žít ve svém vyfantazírovaném světě, nedokáže se obrátit na Ježíše a umožnit mu, aby ho duchovně uzdravil.

„Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: „Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte,
zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť  srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 13,14-15

Pokud dovolíme, aby nás vedl Duch Svatý, poneseme ovoce spasení, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost (Galatským 5,22-23).

Nepodléhejte lidem, kteří vás chtějí zastrašit a vnutit vám svůj iluzorní svět, nebiblický výklad nebo přejaté nebiblické učení. Nebojte se nazývat pravdu pravdou. Biblická pravda je taková, že každý, kdo překračuje a neřídí se doktrínou Krista, nemá biblického Boha. Kdo se doktrínou Krista řídí, ten má Otce i Syna. Není to tedy tak, že Židé odmítající Krista mají Boha Stvořitele, jen nemají Krista. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce – je antikrist! Bible přísně dodává: „Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích“. Pozor, abys neměl účast na zlých skutcích, abys z hříšníka nedělal oběť! Odmítat Krista znamená žít pod Božím hněvem (Jan 3,36). Odmítat Krista znamená odcizení od Boha Stvořitele a společnosti Duchovního Izraele!

„Neboť  do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení [Kristově], má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
ČSP, 2. Jan, 1, 7-11

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,30

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

“Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.”
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,12

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Bible, překlad 21. století, Jan 3,36

Pravda je taková, že ve Státě Izrael nevládne systém, který by ukazoval na biblického Boha a Krista. Díky tomu je tento stát antikrist, který vede světskou, agresivní a prohomosexuální politiku. Pravda je taková, že je Státě Izrael propagována a hýčkána LGBT komunita (naleznete tam gay bary, pořádají se tam Gay Pride průvody kopírující Sodomu a Gomoru, součástí dřívější izraelské vlády byl homosexuál (Amir Ochana), který se ke své homosexuální orientaci otevřeně hlásí, a který se svým partnerem vychovává v Tel Avivu dvě děti). Pravda je taková, že se na oficiální izraelské vlajce nachází okultní symbol (hexagram), který používají satanisté a okultisté (mj. židovští kabalisté). Duchovní ovoce této země je zjevně ďábelské! Nad tím vším je samozřejmě Svrchovaný Bůh, který omezuje ďáblovu moc a dohlíží na ní.

Máme žehnat Státu Izrael a Židům?
Určitě ano. Ale pozor na to, aby to nebylo vynucené a jen za účelem toho, že z Boha něco „vypadne“ (přijde požehnání atd.). Modlíme se za nevěřící, občany států, politické systémy atd., v prvé řadě kvůli tomu, že chceme, aby co nejvíc lidí poznalo Pána Ježíše Krista. Křesťan, který opravdově miluje Krista, nehledá v prvé řadě své vlastní zájmy, nýbrž upřednostňuje druhého. Pozor na to, aby se někdo tak neupnul (modloslužba) na tento židovský stát a jeho obyvatele, že by zapomínal na ostatní státy a národy! Bohu je milé, aby se křesťan modlil za všechny světské vládní moci a národy.

“Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.”
Bible, překlad, 21. století, 1. Timoteus 2,1-2

Vždyť Bůh miluje celý ten zvrácení svět (Jan 3,16). Vemte si, kolik je v současnosti ve světě válečných konfliktů! Od roku 1991 zuří občanská válka v Somálsku, která si dosud vyžádala statisíce lidských životů. Přesná čísla nelze určit, protože vraždění je tady na denním pořádku. Modlíš se za Somálsko? Je tady stále trvající občanská válka v Sýrii, která si podle odhadů vyžádala půl milionu lidských životů. Modlíš se za Sýrii? Je tady také stále trvající válka v Afghánistánu. Je tady nelítostná válka na východní Ukrajině, díky které od r. 2014 lidé umírají a jinak strádají. Na východní Ukrajině se bojuje pořád (stav 5/2021). To, že naše a další média o tom mlčí, to je další věc. Seznam probíhajících válečných konfliktů je dlouhý. Křesťan by se měl modlit a postit za tyto země. Ne však z povinnosti, ale kvůli tomu, že chce a miluje Boha a lidi.

Myslím si, že je Bohu milé, aby se křesťan modlil za Stát Izrael a židovský národ, který silně nenávidí křesťany a našeho Pána Ježíše Krista. Připomínám fakt, že se dneska židovský národ nenachází pouze ve Státě Izrael, ale po celém světě. Podle statistik je nejvíc Židů v USA. Na druhém místě je Stát Izrael. Na třetím Ruská federace. Bohu je také jistě milé, aby se křesťan modlil a žehnal všem, kteří stojí proti Státu Izrael a židovskému národu. Všechny tyto lidi máme milovat! Máme milovat islamisty, kteří uřezávají hlavy křesťanům. To, že žehnáme islamistům (hříšníkům), ještě neznamená, že souhlasíme s jejich hříchem.

„Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 5,44

“Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte.”
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,9

„Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 6,14-15

Modlitba za světské vládní moci a národy může vypadat takto: „Bůh dej mír a pokoj Izraeli. Bůh dej mír a pokoj Palestincům. Bůh dej mír a pokoj všem národům. Ať  se děje Tvá vůle. Amen.“.

Pozor na rodokmeny
Velký pozor na to, aby někdo nedostal do podrobného zkoumání, kdo je Žid a kdo není! Bible nám říká, že se máme vyvarovat rodokmenů. Bible říká, že dneska není podstatné, kdo je rozený Žid, Čech, Maďar… Božími dětmi se stáváme jedině skrze víru Ježíše Krista. Pouze lidé víry jsou símě Abrahamovo, synové Abrahamovi.

“Ať  už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.”
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 1,4

“Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť  jsou neplodné a marné.”
Bible, překlad 21.století, Titus 3,9

“Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.”
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,28

„Abraham, jak je psáno, „uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost“. Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“ Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,6-9

Tělesný a Duchovní Izrael
Je dobré, aby si každý křesťan uvědomil, že pokud se v Bibli píše o Izraeli, tak tím není vždycky myšlen současný Stát Izrael, který má dneska mnohem menší hranice, než tomu bylo v biblických dobách. Také se tady nedodržuje Mojžíšův zákon (starozákonní oběti atd.) a Desatero. Je tady Stát Izrael, ve kterém žije fyzický národ Izrael (tělesný Izrael). Pak jsou tady Židé, kteří žijí mimo Stát Izrael (těch je většina). A pak je tady Duchovní Izrael. Duchovní Izrael nejsou všichni Abrahamovi tělesní potomci, nýbrž pouze a výhradně lidé víry. Zaslíbení o požehnání těm, kteří budou žehnat Abrahamovi (Genesis 12,3), neplatí pro tělesný národ Izrael, ale pro Kristovu Církev, která je duchovní potomstvo Abrahamovo.

“Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval.”
Bible, překlad 21.století, Římanům 11,32

„Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 9,6-7

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 2,28-29

Písmo hovoří o pravých a falešných Židech. Pravý Žid je ten, kdo má srdce obřezané Duchem. Falešný Žid je ten, kdo o sobě tvrdí, že je Žid, ale nemá srdce obřezané Duchem. V souvislosti s falešným židovství Ježíš hovoří o Synagoze satanově:

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Shrnutí
Pokud někdo účelově žehná Státu Izrael a tamnímu národu, který je v současnosti odpadlý od Boha Stvořitele, a v této souvislosti očekává prosperitu v podobě Boží požehnání, je náboženského smýšlení a mimo Novou smlouvu (uvízl v zákonictví). Kdo si myslí, že v dnešním fyzickém Jeruzalému (např. u Zdi nářků) je zesílená Boží moc, je na tom stejně. V Nové smlouvě nestojí, že je dneska Bůh ve fyzickém Jeruzalémě přítomen jako byl za dnů Staré smlouvy a izraelských králů. Díky tomu nelze očekávat žádná speciální požehnání, která plynou např. ze Žalmu 122. Bůh nebydlí v chrámech udělaných rukama (Skutky 17,24)! Dneska Boží sláva přebývá v Nebeském Jeruzalému. Kristova církev je pravým Božím Izraelem.

Křesťané, kteří věří falešnému učení, o kterém je řeč v tomto příspěvku, se v některých případech nadměrně upínají na Stát Izrael a nepřímo vyvyšují židovskou modloslužbu (hřích), falešné židovské náboženství, které je prosáklé okultismem (ukazuje na démony). Takové jednání je velmi nebezpečné, neboť  vede člověka do duchovních problémů, svázanosti, vnitřního neklidu a modloslužby (do hříchu)! Křesťan se má upínat na Krista, ne na nic stvořeného. Díky „izraelské modloslužbě“, existuje tzv. Jeruzalémský syndrom. Jedná se o akutní psychotickou poruchu, která vzniká u některých turistů cestujících na „svatá místa“, která se nacházejí v Jeruzalémě a dalších místech. Tady vidíme, že křesťané, kteří mají Stát Izrael za modlu, mají duchovní (někdy i duševní) potíže.

Osobně věřím, že Bůh s tělesným izraelským národem neskončil. Bible to potvrzuje: „Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek…“. Je jisté, že Bůh založil izraelskou vládní moc (Stát Izrael), protože Bůh zakládá všechny vládní moci. Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Věřím, že si Bůh svolává tělesný Izrael do země, o které čteme v Bibli. Z toho však neplyne, že všichni místní Židé budou spaseni. Nevěřte učení, že bude etnický Izrael plošně spasený ve vzdálené budoucnosti. Bude spasený celý Duchovní Izrael, ne celý etnický Izrael. Apoštol Pavel zopakoval to, co o Božím lidu prohlásil Izaiáš: „I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání.“ (Římanům 9,27). Zachrání se jen ti, kteří uvěří v Krista. Ti, kteří neuvěří, skončí v „pekle“.

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Bible, překlad 21.století, Juda 1,5

Je tady dobrá zpráva! Díky „židovské roušce“, která mizí v Kristu, Židé po celém světě, přibližně 2000 let, přijímají Pána Ježíše za svého Spasitele. Sláva Pánu!

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 4,14-16

„Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 14,1

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 21,20

My jsme rodem Židé, a ne hříšníci z pohanů; když [však] víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk.“
ČSP, Galatským 2,15-16

Je důležité vědět, že v Kristu je Stará a Nová smlouva spojena dohromady a všechna zaslíbení jsou a budou nyní naplňována na Duchovním Izraeli. Ježíš Kristus je završením Zákona, cesta, pravda a život. Pouze v Kristu se může člověk zachránit! Neexistuje jediný člověk, který by byl z této milosti vyřazen. Pokoj všem. Amen.

„Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,4

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14:6

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus 2,5-6

Může vás zajímat:
Vše o Státu Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Stát Izrael není to stejné, co země izraelská
Poučte se od fíkovníku (Matouš 24, 32). Je fíkovníkem myšlen Stát Izrael?
Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?
Co je Kabala?
Antikrist, znamení šelmy