Podivné zvuky – troubení polnice

Záhadné nebeské trubky se ozývají po celém světě. Máme skutečné nahrávky a záběry. Jde o troubení Boží polnice? Blíží se konec světa? Kdy nastane konec světa?

Od roku 2011 se ozývají podivné zvuky po celém světě. Podle mnoha svědků tyto zvuky vycházející z oblohy. Jedná se o zvuky, které nápadně připomínají zvuk trumpet. Zvuky byly zaznamenány v Německu, Polsku, Rusku, Velké Británii, USA, Maďarsku, Kanadě, Slovensku, Řecku, Francii, Skotsku… A také v České republice!

Podívejte se na online videa:

Troubení Boží polnice (11.8.2011, Kyjev, Ukrajina)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (2013, Texas, USA)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (2013, město Terrace, Kanada)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (2014, Londýn)
Nahlásit nefunkční video

Troubení Boží polnice (17.6.2015, Vrchlabí, okr. Trutnov)
Nahlásit nefunkční video

Boží polnice troubí po celém světě (sestřih)
Nahlásit nefunkční video

Co na to odborníci?
Nic. Tápají. Nejčastěji je původ zvuku přisuzován pohybu litosférických desek. To ale geologové vylučují. Odborníci tedy nemají žádné vysvětlení!

Polnice jako hudební nástroj
Polnice (šofar, trumpeta, roh) je hudební nástroj používaný při židovských slavnostních příležitostech. Je to židovský náboženský předmět, který je vyroben opracováním rohu z ovce, kozy, antilopy nebo gazely.

Doporučený článek k prostudování: Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?

Video: Zvuk polnice

Boží polnice
Troubení nebeských polnic odstartovává určité události (Boží soudy), které mají lidi duchovně probudit, lidé mají hledat Boha a činit pokání. Kniha Zjevení o těchto soudech hovoří alegoricky. Bůh lidi varuje před finálním koncem světa – druhým příchod Ježíše Krista (druhé Kristovo sestoupení po nebeskou klenbu), který bude přímo souviset s likvidací stvoření a koncem času.

Troubení nebeských polnic úzce souvisí se sedmi pečetěmi (Zjevení 6,1-17, 8,1-5) a se sedmi číšemi (Zjevení 16,1-21). Vylití číší a troubení na polnice se děje souběžně. Pečeti, polnice i číše jsou znamením pro poslední dobu (poslední čas). Poslední doba je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

Boží polnice v Bibli:

Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.
Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.
Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena.
Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.
Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc.
Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: „Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 8,6-13

Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.
Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.)
Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. 10Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.
První „běda“ pominulo, hle, dvojí „běda“ se blíží!
Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 9,1-21

Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající:
„Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 11,15

Jdi za Kristem!
Myslete na to, že konec světa můžete přežít! Jak? Nezakládej si svůj život na pozemských věcech a hodnotách. Uvědom si svou ztracenost, hříšnost a odevzdej svůj život Bohu Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je cesta k životu věčnému v Nebi! Neodkládej své rozhodnutí na pozdější dobu. Zítra může být pozdě!

Doporučené články k prostudování: Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, Uvěřil jsem v Boha, co dál?

„Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď  blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 13,11-14

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21.století, Jan 14,6

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Druhý příchod Ježíše Krista
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Co je biblické pokání?
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Biblický křest
Antikrist, znamení šelmy
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?