Pozor na křesťany žijící v zahálce!

Boží slovo nám říká: „Kdo nechce pracovat, ať  nejí!“. Křesťané si mají na živobytí vydělávat řádnou a poctivou prací. Boží slovo dále říká, že se máme vyhýbat křesťanům, kteří žijí v zahálce. Je to podobné jako s křesťanskými učiteli, kteří vyučují bludy – také se jim máme vyhýbat (Římanům 16,17-18). Z praxe víme, a Boží slovo to potvrzuje, že křesťané, kteří žijí v zahálce, se s oblibou do všeho pletou (dělají problémy v církvi).

Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.“
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 3,6-12

„Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,11

„Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 18,9

Lenivci a jejich vlastnosti
Jsou křesťanští lenivci, kteří většinu věcí berou laxně (na lehkou váhu). Zpravidla jde o tiché a bezproblémové lidi, kteří nijak zvlášť neprojevují emoce. Pak je tady ale další skupina křesťanských lenivců (pro církev velmi nebezpečná), kteří se s oblibou do všeho pletou (mají na to čas, protože nepracují). Tato skupina křesťanů ráda ostatním vnucuje svou pravdu, své zaručeně pravé učení atd.

„Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 26,16

Tento druh křesťanů se může vyznačovat těmito vlastnostmi:

Manipulátoři. Křesťanští lenivci mohou být zdatní manipulátoři, kteří si svou manipulaci nepřipouštějí, protože se manipulace stala běžnou součástí jejich života.

Intriky a lži. Často jde o intrikáře (pikle, postranní a nečestné jednání), kteří si zakládají na lži.

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 12,36-37

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!
Bible, překlad 21.století, Žalm 101,7

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

Faleš. Jde o falešné lidi, kteří ostatním lidem říkají, co chtějí slyšet. Bůh nesnáší faleš! Skrz faleš tito lidé rádi „hrají“ na city, emoce (hněv, radost, smutek, strach, lítost) ostatních lidí. Tito lidé často hledají vlastní prospěch.

Hysterie. Někdy jde hysterické křesťany. Každý hysterik chce být středem pozornosti (žije z pozornosti druhých, často má závislost na lidech – lidi jako modlu), proto teatrálně předvádí své emoce, aby upoutal pozornost okolí (smutek, předstírání nebo zveličování nějaké nemoci, předstírání uzdravení atd.). Hysterik se často uchyluje k citovému vydírání (já chudák – jsem osamocený, nemám dostatek peněz, vydal jsem se z peněz apod.). Hysterie je porucha osobnosti (nevyvážená osobnost), která se projevuje nestabilními emocemi. Porucha osobnosti není duševní nemoc, ale je to známka mimořádné démonické aktivity. Pokud jsme hysteričtí, vystavujeme se démonickému obsazení!

Pokrytectví. Křesťanští lenivci bývají pokrytci. Pokud někdo jedná pokrytecky, v tom není láska. Pokrytectví je dvojakost, přetvářka, nečestné jednání, když něco děláme z vypočítavosti. Pokrytectví se může projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. Pokrytectví je často spojené se lží (lžeme druhým, říkáme polopravdy). Pokrytectví je hřích. Žádný křesťanský pokrytec nemá co dělat u Večeře Páně, protože svým pokrytectvím žije ve vědomém hříchu.

„Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!“
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 1,14

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 2,1

„Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 23,27

„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli svou spravedlnost lidem na odiv. Neměli byste totiž odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,1-7

Pokrytecký křesťan s dvojakou myslí (dvojakého smýšlení) je pro církev velmi nebezpečný. Jde o lidi, kteří pokrytectvím uctívají Krista a zároveň i ďábla.

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 1,5-8

V této souvislosti nelze nezmínit křesťanské pokrytce Ananiáše a Safiru. Z tohoto biblického příběhu je vidět, jak se Bohu hnusí pokrytectví.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 5,1-11

Modloslužba. Mnoho dnešních lenivců má své modly. Každá modla obchází Boha. Modla je hřích. Rozšířenou modlou je v současné době nadměrné používání internetu a mobilního telefonu. Takto zotročení chudáci dlouhé hodiny leští prstem sklo mobilu, hovoří mnoho hodin do plastové krabičky, upnutě hledí do monitoru počítače. Jak ubohé a hříšné.

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Bible, překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

Související: Může křesťan používat mobilní telefon?

Vlažnost ve víře. Křesťanský lenivec může být vlažný křesťan. Pro tyto křesťany platí tento verš: „Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou“. Tito křesťané se nechtějí živit poctivou prací, ale ve sboru jsou aktivní, někdy až nadprůměrně. Často se nadměrně starají o životy druhých, ale vlastní hříchy nevidí nebo je záměrně tají. Vlažný křesťan je plný přetvářky, klamu. Vlažnost ve víře se vyznačuje sebeláskou, jde o nedostatek lásky k Bohu. Vlažnost křesťana je důkazem démonické aktivity.

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,15-19

Vypočítavost (prospěchářství), bezohlednost. Křesťanští lenivci bývají vypočítaví a bezohlední – jde jim v prvé řadě o své vlastní zájmy. Jejich vypočítavost může být spojena s pobíráním invalidního důchodu, kdy si známky své nemoci buď  zcela vymýšlejí, nebo zveličují. Obojí je podvod, tedy hřích. Pokud žijeme v pravdě, tak můžeme přicházet o přátelé, zaměstnání, sbor, finance, invalidní důchod a mnoho dalšího. Mysleme také na to, že pokud dojde k uzdravení nemoci (i třeba částečnému) Boží mocí nebo přes lékařský systém, díky které pobíráme invalidní důchod, tak to musíme nahlásit lékaři, případně žádat o pozastavení důchodu!

Nenech se zneužívat manipulátory
Zahálčivý křesťané, kteří se odmítají živit poctivou prací, mají spoustu času. A to je problém! Pokud máme spoustu času, dříve nebo později začneme vymýšlet věci, které jdou proti lidem i proti Bohu (dostáváme se do hříchu). Křesťané žijící v zahálce, mají čas vymýšlet různé (často nebiblické) teorie a rituály, uchylují se k nadměrnému posuzování druhých atd.

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Tito lidé často stíhají (otravují) pracovité křesťany, kteří nemají tolik času. Někdy dokonce pořádají až „hony na lidi“! Jde jim hlavně o to, upřednostňovat své „já“, být s někým v kontaktu, rádoby někomu pomáhat apod. Jde o egoisty, kteří jsou plni sebelásky. Těmto lidem velmi často zcela chybí svědomí a morální rámec. Svou pravou tvář se snaží skrývat sofistikovanou manipulací, hraním na city, předstíráním, polopravdou… Tento druh lidí na první pohled vzbuzuje v druhých dojem pozorného, milého, laskavého, citlivého člověka, ale opak je pravdou. Tito lidé jsou ve skutečnosti (ve svém nitru) plni nepokoje a agrese, což vždycky ukáže čas nebo okolnosti. Často jde o křesťany, kteří zneužívají své sourozence – jejich důvěřivosti, lásky k bližnímu atd. Jsme křesťané, kteří mají v sobě lásku, ale láska není tolerance hříchu, láska nemá nic společného s manipulací… Manipulace znamená démonickou aktivitu! Láska už vůbec není to, že se necháme nějakým psychicky nevyrovnaným egoistou, uplatňujícím výhradně své zájmy, zneužívat, manipulovat. Nenech se těmito lidmi manipulovat ani zotročovat! Už vůbec ne křesťany, kteří tvoří zlo v církvi.

“Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.”
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

Poctivost a pracovitost se vyplácí
Bůh má rád poctivé a pracovité křesťany, kteří žijí v pravdě. Tito křesťané bývají požehnaní.

„Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 10,4

„Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.
Bible, překlad 21. století, Přísloví 13,4

„Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 15,19

Závěr
Lenost, zahálka je hřích. Pokud se záměrně odmítáš živit poctivou prací, čiň pokání. Máme poctivě pracovat, nemáme být líní. Mějme v sobě pracovitost, přejícnost, pravou Boží lásku… Nic nikomu nezáviďme! Nezáviďme peníze, majetek, vizáž, duchovní dary…

„Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 5,21

Každý lenoch, povaleč, vypočítavec, pokrytec, lhář hřeší. Pokud žijeme ve vědomém hříchu, dáváme prostor tomu zlému (otevíráme bránu démonům). Proto napomínejme křesťanské lenochy a další hříšníky odmítající pokání. Láska je v tom, že se napomínáme (samozřejmě v mírnosti a pokoře). Nechceme přeci, aby nějaký náš sourozenec v Kristu skončil v „pekle“ (Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?)! I kdyby nám nějaký křesťanský lenoch ublížil, nemějme k dotyčnému nenávist nebo myšlenky na pomstu! Náš boj není proti lidem, ale proti démonům!

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible, překlad 21.století, Filipským 6,12

„Nikdy neříkej: „Tu křivdu pomstím,“ čekej na Hospodina – ten ti pomůže.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 20,22

Křesťané, kteří žijí v zahálce (ve vědomém hříchu), ti se nelíbí Bohu. Máme upřednostňovat druhé, ale podle Boží vůle. Boží vůle rozhodně není, aby s námi někdo manipuloval, aby nás někdo nějakým způsobem vysával (časově, duchovně atd.). Boží slovo dokonce říká, že se zahálčivým křesťanům máme vyhýbat!

„Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás.“
Bible, překlad 21.století, 2.Tesalonickým 3,6

„Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.“
Bible, překlad 21.století, Žalm 1,1

Křesťané žijící v zahálce nemají Boží požehnání (hroutí se jim vztahy v rodině, mohou nastat finanční a zdravotní problémy, mají problémy v zaměstnání nebo podnikání atd.). Zahálka je žití pro tento život. Tito křesťané rozhodně nemohou dychtivě vyhlížet příchod Božího dne.

„Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned!“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 6,6

Nenechme sebou manipulovat jen proto, že se chceme někomu zalíbit (zavděčit). Stejně se dotyčnému nezavděčíme. Nemáme se chtít zalíbit lidem, ale Bohu! Amen.

“Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! ”
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

Může vás zajímat:
Co je biblické pokání?
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského
Může mít křesťan démona? Ano!
Jednou spasený – navždy spasený?
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?
Není láska jako láska
Mám dávat “desátky”?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?