Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

Jsou všechny nemoci démonického původu? Je pozitivní vyznávání jako cesta k uzdravení? Nemáme se modlit za své uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

Někdy si říkám, jakého učení se ještě dočkám. Ohledně uzdravování lidí, někteří křesťané tvrdí, že se nemáme modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci (ať opustí nemoc tělo). Satan tím křesťanům doporučuje, ať  se nemodlí za uzdravení – ať  ignorují Boha, ať  je nezajímá Boží vůle… Tento postup „uzdravování“ vidíme hlavně u křesťanů, kteří vyznávají učení Hnutí Víry. Tito křesťané nepravdivě tvrdí, že všechny nemoci jsou od satana, démonů. Z tohoto tvrzení plyne, že od satana jsou i tyto nemoci:

1. Infekční onemocnění (angína, chřipka, kvasinková infekce – např. zánět pochvy, opar, plané neštovice, příušnice, spála, spalničky, svrab, tetanus – otrava krve, zarděnky, žloutenka, úplavice, tuberkulóza, cholera, mor, záškrt, úplavice, trachom – infekční forma zánětu spojivek způsobená chlamydiemi, břišní tyfus – infekční bakteriální onemocnění vyvolané druhem salmonely…).
2. Nemoci přenášené hmyzem včetně tropických nemocí (klíšťová encefalitida, lymská borelióza, malárie, žlutá zimnice…).
3. Nemoci z tepla (úpal, úžeh, mdloba a křeče z horka…) a zimy (nachlazení, omrzliny…).
4. Nemoci přenášené potravou a vodou.
4. Nemoci z povolání (porucha sluchu způsobená hlukem, nemoc ze rtuti, arzénu, olova…).
5. Nemoci způsobené elektromagnetickým zářením (např. z nadměrného používání mobilního telefonu).
6. Nemoci přenosné ze zvířete na člověka (vzteklina, toxokaróza, leptospiróza…).
7. Menopauza.
8. Puchýř, mozol, kuří oko.
9. Zánět dásní, zubní kaz.
10. Dekompresní nemoc.
11. Otrava (oxydem uhelnatým, alkoholem, léky, etylenglykolem, houbami…).
12. Matabolické poruchy.
13. Žilní trombóza.
14. Úrazy a poúrazové stavy (nemoci).
15. Nemoci z nežádoucích účinků léčiv.
16. Degenerativní onemocnění (mozku, očí, kloubů, kůže, artróza…).

A tak dále.

Doporučuji přečíst: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Za uzdravení se máme modlit
Není pochyb o tom, že se za uzdravení máme modlit k Bohu, vkládat ruce na nemocné. Písmo nám jasně říká, že to máme dělat. Modlitba je způsob, jak spolupracujeme s Bohem na uskutečňování Jeho vůle/plánu. Modlitba víry za uzdravení z fyzických nemocí znamená, že se modlíme k Bohu ve víře (důvěřujeme Bohu).

„Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 5,13-15

„Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.“
Bible, CSP, 3. Jan, 1,2

„A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí znamení a zázraky!“ Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 4,27-31

Někdy se modlíme za uzdravení, ale uzdravení nepřichází. Bůh má totiž s naším životem dokonalý plán. Je potřeba setrvat v modlitbách a myslet na to, že všechno má svůj čas…

Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Bůh může přikázat nemoc
Fakta jsou taková, že Bůh uzdravuje křesťany i bezbožné lidi. Člověk (ani jeho zbožnost) nikoho neuzdravuje, uzdravuje vždy Boží moc.

„Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: „Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 3,12-13

Bůh dovolí, připustí, přikáže. Toto může platit úplně ve všem, tedy i v nemoci. Nelze tedy obecně říct, že příčinou každé nemoci je satan/démon. Vždyť  lidé mají i nemoci, které patří ke stáří (lidské tělo se přirozeně opotřebovává), máme nemoci, které způsobuje naše nezdravá životospráva atd. Dále je potřeba říct, že Bůh na nás může (pokud to bude Jeho vůle) seslat démony. Bůh může přikázat, aby nám démon něco vyvedl (soužení), např. nám škodil na zdraví. Pokud je to Boží vůle a Bůh sešle démona nemoci, tak není pravou příčinou nemoci démon, ale Bůh, neboť  Bůh nařídil, přikázal. Pak je nesmyslné tvrdit, že Bůh chce vždy uzdravit všechny nemoci. Pokud tvrdíme (nebo dokonce vyučujeme), že Bůh chce vždy uzdravit, tak diktujeme Bohu, co má dělat, napadáme Jeho svrchovanost. Každý křesťan musí myslet na to, že Bůh je absolutně svrchovaný, všemohoucí. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh je v něčem omezený, věří ve falešného boha.

Ať  se nám to líbí nebo ne, Bůh na lidi může seslat démony (přikázat jim). Bůh v minulosti dokonce poslal démony na proroky:

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Bible, překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

Další případy, kdy Bůh seslal démony na lidi:

„Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích.“
Bible, překlad 21.století, Izaiáš 19,14

„Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy – vaše vidoucí.“
Bible, překlad 21.století, Izaiáš 29,10

„ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.“
Bible, překlad 21. století, 1.Samuel 5,9 a 11-12

Pokud by chtěl někdo namítnout, že toto platilo ve Starém zákoně, že je dnes Bůh jiný (že se změnil), věří v nestálého (falešného) boha. Bůh je neměnný, stálý!. To dělá Boha Bohem.

Ještě je potřeba zmínit Apoštola Pavla, kterému byl mu byl dán „osten“ (anděl satan, satanův posel – démon) do těla. Šlo o nemoc, resp. démona nemoci. Je spekulativní diskutovat o tom, jaká to byla nemoc, ale nemoc to byla („moc má v nemoci dokonává se“). Z níže uvedené pasáže z Písma je patrné, že Apoštol Pavel se modlil k Bohu za své uzdravení – odnětí démona, ale Bůh mu nevyhověl. Démony nám z těla odnímá Boží moc, ne člověk sám o sobě (a to i během vymítání démonů). Boží vůle byla, aby Pavel nebyl uzdraven. Toto je biblický příklad, kdy nebylo Boží vůlí uzdravit, odejmout démona.

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh může dát lidem nemoc. Rozhodně netvrdím, že všechny nemoci jsou od Boha!

„Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 1,20

„Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!“ Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 13,9-11

„Hospodin tě raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 28,27-28

„Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene – mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak tě postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 28,58-63

„Kdo dal člověku ústa?“ odpověděl mu Hospodin. „Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 4,11-12

Bůh dává smrt i život
Někteří křesťané tvrdí, že Bůh lidem nedává smrt, ale jen život. Za smrtí člověka prý stojí vždy satan. Toto vyučují někteří evangelisté spadající pod Hnutí Víry, např. Dan Mohler, video zde. Písmo nám ale říká, že Bůh dává smrt i život. Bratr Mohler velice troufale, zpochybňuje Boží svrchovanost. V Hnutí Víry je velmi často napadána Boží svrchovanost, ignorována Boží vůle (křesťané si hrají na bohy). Ještě je potřeba zmínit, že příčinou smrti člověka, často bývá nějaká nemoc. Pokud Bůh dává smrt, pak může dát i nemoc, která v některých případech lidský život ukončí. Smrt je nejvyšší formou nemoci.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Bible, překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ať stojí jakkoli! séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna má naděje v tobě spočívá!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 39,5-8

„Hle – mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 18,4

„Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Bible, překlad 21. století, Job 1,21

Ještě si připomeňme Ananiáše se Zafirou – pokrytce, kteří podvedli Boha (obelhali Ducha svatého). Jejich podvod a pokrytectví bylo potrestáno rychlým a hrozným Božím soudem (smrtí). Je evidentní, že jejich život ukončila nemoc od Boha. Mohl to být např. infarkt myokardu, což je nejzávažnější onemocnění srdce.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 5,1-11

Bůh si nás prozkušuje
Bůh je láska, On chce pro nás dobro, ale Boží vůle může být i naše utrpení (soužení), které je nám dáno za jistým účelem. Bůh si nás může skrz soužení (např. nemoc) prozkušovat (viz. Job), vychovávat si nás, snižovat naší pýchu… Nebo si nás chce k sobě přitáhnout (upevnit vztah). Důvodů může být mnoho.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.“
Bible, překlad 21. století, 1.Petr 3,17

„Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci ležel na holé zemi.“
Bible, překlad 21.století, 2.Samuel 12,15-16

„Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení“
Bible, překlad 21.století, Skutky 14,22

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Bible, překlad 21. století, Židům 12,6-11

Bůh nám však nikdy nedá zkoušku, která by byla nad naše síly.

„Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 10,13

Bůh trestá křesťany za hříchy jejich rodičů?
Někteří křesťané mají nebiblickou teorii, že Bůh trestá křesťany za hříchy svých rodičů (např. nemocí). Satan křesťanům vnucuje, ať se upnou na mezigenerační tresty. Pokud se podíváme do Písma (Exodus 20,5-6), tak zjistíme, že je řeč o hříchu modlářství. Důležité je, že v těchto verších stojí „kdo mě nenávidí“. Bůh tedy takto trestá pouze ty, kdo Ho nenávidí (např. pokračují v hříších svých rodičů – okultismus atd.). Myslím si, že neexistuje křesťan, který by nenáviděl Boha Bible.

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20,5-6

Jsou děti trestané za hříchy svých rodičů?

„Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?‘ – Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 18,19-20

Než uvěříte nějaké teorii, tak si nejprve pořádně přečtěte Boží slovo!

Špatné pochopení
Je nebiblické tvrdit, že každé uzdravení člověka bylo v minulém čase (z našeho pohledu) na 100% dokonáno/vytvořeno (nachází se v Nebi), jen ho stačí přijmout dostatečně silnou vírou a vyznáváním – učení Hnutí Víry. Podle kazatelů Hnutí Víry, víra není to, že věříš Bohu, ale to, že žiješ jako uzdravený, nepřipouštíš si nemoc, nemáš strach, nevoláš k Bohu – více kázání R.Bindera Jsme ospravedlněni skrze víru (nová stránka). Pokud uzdravení nepřichází, není problém u Boha, ale u tebe (máš malou víru). Křesťané, kteří vyznávají toto učení, argumentují těmito verši:

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“ Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21. století, 1.Petr 2,21-25

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.“
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

Pokud berete tyto verše v kontextu, vidíte tam snad, že úplně každá nemoc (úpal, puchýř, dekompresní nemoc, menopauza, zubní kaz, nemoci z povolání…) byla v minulosti z našeho pohledu uzdravena, už se nachází v Nebi, stačí si uzdravení přivlastnit dostatečně silnou vírou (že žijeme jako uzdravení, nevoláme k Bohu)? Já to tam tedy nevidím. Pokud vykládáme tyto verše Duchem Božím, tak je jasné, že tyto verše hovoří o spravedlnosti a duchovním uzdravení (uzdravení ze hříchu), ne o fyzickém uzdravení lidí. „Jeho rány vás uzdravily“ znamená odpuštění a spásu.

I další verš prokazuje, že je řeč o duchovním uzdravení – odpuštění a spáse.

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

Ohledně víry, vždyť  Bůh uzdravuje i bezbožné lidi, kteří nemají vůbec žádnou víru. Nicméně, víra je určitě důležitá, ale biblická víra. Pravá biblická víra je, když hluboce věříme v Boha Bible a důvěřujeme Mu, když se poddáváme Bohu, když jsme poslušní a pokorní, když věříme, že Bůh může něco učinit (např. uzdravení). Ježíš Kristus určitě chce vyléčit mnoho našich nemocí. Někdy v uzdravení stojí nějaké překážky (neodpuštění k lidem, falešné pokání, pěstování si hříchu (např. modloslužbou), omlouvání hříchu…). Je potřeba si uvědomit, že plné uzdravení máme zaslíbené až v Nebi (mocná duchovní těla bez nemocí, život věčný). A také je potřeba myslet na to, že důležitější než fyzické uzdravení, je naše spása! I dnes Bůh koná zázraky, ale největším zázrakem ze všech, je spása člověka. Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od nemocí, ale usmířit jejich hříchy! Ježíš uzdravoval lidi proto, aby jim připravil cestu ke spáse.

„Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky.“
Bible, překlad 21.století, 1.Timoteus 1,15

„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 5,29-30

Ježíš řekl, že nemoc může být k Boží slávě.

„Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: „Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl.
Potom řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska.“
Bible, překlad 21.století, Jan 11,1-7

Křesťané se často upínají na svůj fyzický stav, čímž opomíjejí svůj duchovní stav (to je satanova past). To je samozřejmě špatně. V prvé řadě se máme hlavně zajímat o náš duchovní stav, pak až o fyzický atd.

„Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 12, 1-2

Nebiblické učení
Je nebiblické učení, že všechny nemoci jsou od satana, démonů a tečka. Pravou příčinou nemoci může být démon, ale také nemusí. Nemoc může mít různé podoby a původy. Vždycky se nech vést Duchem svatým. Pokud tě povede Duch svatý k vykazování nemoci (démona nemoci), dělej to, ale ne, že se to stane pravidlem (jen takto a nikdy ne jinak). Aby to byl ale opravdu Duch svatý, kdo tě vede! Je potřeba rozlišovat duchy, ne všichni duchové jsou od Boha! K vykazování démonických duchů připomínám, že je na místě vhodná modlitba a půst (Matouš 17,21). Vidíte, že i vymítání démonů je spojeno s modlitbou.

„Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.“
Kralická, Matouš 17,21

Je nebiblické učení, že Ježíš chce uzdravit vždy, uzdravení musíš přijmout dostatečně silnou vírou a tečka. Když toto někdo vyučuje, tak vlastně říká, že pokud tvé uzdravení nepřichází, můžeš si za své neuzdravení (utrpení) jen ty sám. Utíkejte o křesťanských učitelů, kteří tyto bludy vyučují! Paradoxní je, že tito lidé (často údajní strůjci zázraků – zázraky koná Bůh, ne člověk sám o sobě) jsou nemocní – mají špatný zrak (používají brýle), používají sluchové pomůcky, mají v těle ortopedické implantáty, nastydnou a mají rýmu… Jak je možné, že evangelista Reinhard Bonnke v minulosti onemocněl rakovinou (nádor na krku) a prošel sérií chemoterapií? Proč svěřil svou nemoc lékařům, když se mohl vyléčit sám dostatečně silnou vírou (učení Hnutí Víry)?

Kdo káže jiného Ježíše, káže jiné (falešné) evangelium!

Boží vůle
Bůh vyslýchá modlitby a uzdravuje i dnes! Osobně jsem se o tom přesvědčil. Boží mocí jsem byl vyléčen z vysokého krevního tlaku (víc jak 20 let jsem užíval léky na snížení krevního tlaku), astmatu… Bůh mi odňal i žlučníkový kámen. Mám osobní zkušenost s tím, že Bůh je Bohem zázraků! Bůh může uzdravit zázračným způsobem, ovšem za předpokladu, pokud je to Jeho vůle. Základem každého uzdravení, je Boží vůle. Boží vůle by měla být pro každého křesťana priorita!

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 6,7-10

„Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: „Posaďte se tu. Já se zatím půjdu tamhle modlit.“ Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. „Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“ Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: „Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“ Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. „Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?“ řekl Petrovi. „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!“ “
Bible, překlad 21.století, Matouš 26,36-42

„Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.“
Bible, překlad 21.století, 1.Jan 5,14

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,26-27

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Věříš ve svrchovaného (pravého) Boha?
Kdo nevěří v absolutní Boží svrchovanost (že Bůh může všechno), věří ve falešného boha. Nesvrchovaný Bůh by nebyl Bohem!

1. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou všechny naše nemoci, má víru ve falešného boha.
2. Pokud někdo tvrdí, že se nesmíme modlit za své uzdravení k Bohu, protože by nám to mohlo přivodit ještě větší zdravotní problémy nebo smrt, a Bůh s tím nemůže nic udělat, má víru ve falešného boha.
3. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá plnou kontrolu nad smrtí člověka, že nemůže přikázat smrt, má víru ve falešného boha.
4. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou všechna naše soužení, má víru ve falešného boha.
5. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemůže dát žádnému člověku nemoc, má víru ve falešného boha.
6. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemá pod plnou kontrolou satana a jeho démony, má víru ve falešného boha.
7. Pokud někdo tvrdí, že si Bůh nemůže používat satana a jeho démony, má víru ve falešného boha.
8. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemůže přikázat démonické obsazení člověka, má víru ve falešného boha.
9. Pokud někdo tvrdí, že Bůh nemůže pro lidstvo udělat nic, dokud ho někdo nepoprosí, má víru ve falešného boha.

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

Závěr
Pokud někdo tvrdí, že za úplně každou nemocí stojí démon, tak tím říká, že každý dlouhodobě nemocný (i křesťan), je pod dlouhodobých démonickým vlivem, útlakem (ukazuje na démonické obsazení).

Rozhodně nemějme ke křesťanům, kteří vyučují nebiblické věci, žádnou zlost, nenávist ani myšlenky na soupeření. Na místě je nejen láska k nim, ale i modlitby a posty. Písmo nás upozorňuje na to, že nebiblická učení máme odmítat, odhalovat, upozorňovat na ně a nemít podíl na hříchu falešných učitelů (nesledovat jejich kázání, nekupovat jejich knihy, dál nešířit jejich bludná učení atd.). Amen.

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Jan 9-11

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible, překlad 21. století, 2.Korintským 11,2-4

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?