Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království

Bible jasně a neomylně hovoří o tom, že ne každý, kdo si říká křesťan, je křesťan:

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

/Neprorokovali jste o mocných Božích skutcích, ale bludy. Nevymítali jste démony, dělali jste závadné nebiblické rituály – byla to demonstrace démonické moci. Nedělali jste zázraky, neboť vaše činy byly klamem. Upřednostňovali jste člověka přede mnou. Chyběla vám pokora. Chtěli jste se hlavně zviditelnit./

Pojďme se podívat na tuto pasáž pod drobnohledem:

1. „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království,“. Ježíš zde hovoří o lidech, kteří vzývají jeho Jméno, ale Ježíš je u finálního Soudu nebude znát. Ať se nám to líbí nebo ne, ne všichni lidé, kteří si říkají křesťané, budou spaseni a jsou naši sourozenci v Kristu.

2. „ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“ Do Nebe vejde křesťan, který koná Boží vůli. Jde mj. o posvěcování se, což je neustálý proces, jde o dlouhodobé pů­so­bení Ducha Svatého v životě křesťana. Duch Svatý proměňuje charakter křesťana, jeho touhy a jednání tak, aby byl svatý a podobný Kristu. Pokud se někdo odmítá posvěcovat, je snadná kořist pro ďábla (snadno uvěří bludu).

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

„Za všech okolností buďte vděční, neboť  to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,18

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 15-17

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,2

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať  se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,9-13

3. „Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“. Velké množství „křesťanů“ („Mnozí…“) bude udivených z toho toho, že půjdou do ohnivého jezera. Z této pasáže je patrné, že je mezi křesťany hodně falešných proroků („copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?“). Prorocká služba není primárně o předpovídání nadcházejících událostí, prorocká služba je také o vyučování křesťanů, odhalování, budování a povzbuzování.

Dneska vidíme lidi, kteří ve jménu falešného krista („ve tvém jménu“), činí mnoho zázraků (fakticky se to děje). Jde o zázraky, které nevytváří biblický Bůh, ale falešný bůh  – ďábel a jeho démoni. I ďábel má moc uzdravovat lidi z fyzických nemocí atd.! Pokud to Bůh dopustí, stane se to. Ďáblovo působení a uzdravování se může dít i na křesťanských akcích. Toto se děje zejména tehdy, když člověk vykonává závadné nebiblické rituály, vyznává a praktikuje falešné učení, např. učení Hnutí Víry, kde se inklinuje k okultismu. V tomto křesťanském směru se často aplikuje pozitivní myšlení spojené s pozitivním vyznáváním. Tyto nebiblické rituály mají mít výsledek zhmotnění něčeho (člověk sám o sobě chce něco zhmotnit), např. uzdravení. Jde o rituály, kdy si člověk pořád dokola něco (nepravdu) vsugerovává (dobrovolně a záměrně se manipuluje). Mnoha křesťanům to nedochází, ale pozitivní vyznávání pochází z okultních zdrojů, je to druh magie! Díky těmto nebiblickým rituálům, si lidé vytvářejí falešné bohy, k těmto bohům (démonům) přistupují, s těmito bohy na určitých úrovních spolupracují, slouží jim, uctívají je.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Římští katolíci si myslí, že se modlí k Marii, která se má u Boha přimlouvat za lidi, ale ve skutečnosti se obracejí k duchům zemřelých (k démonům)! Nebiblickým učením a rituálem zvou do svého života démony, se kterými následně spolupracují, uctívají je. Stejně tak je to u „křesťanů“ („novodobých jehovistů“), kteří přímo nebo nepřímo popírají Kristovo Božství. Tito lidé svým nebiblickým výkladem Písma tvrdí (např. popíráním Boží Trojice), že Ježíš je pouhá stvořená (omezená) bytost.

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Bible, překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 9,5

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Titus 2,11-13

Velký pozor na lidi, kteří dělají závadné nebiblické rituály – srážení lidí „rukou“! Každého závadného nebiblického rituálu se chytá ďábel! Mnoho známých křesťanů (Benny HinnAndres BisonniChris OyakhilomeDavid Owuor…), spadajících svým učením pod křesťanský směr Hnutí Víry, dokáže pouhým mávnutím ruky a nebiblickým rituálem porážet na zem celé zástupy lidí (stovky, tisíce lidí). Daniel Kolenda, evangelista dychtítí po nové vlně Torontského požehnání – Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again), tyto rituály přirovnává k „výbuchu bomby“ (vzduchem létají lidé, předměty atd.). Toto je magie démonů!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Daloa, CfaN, Daniel Kolenda
Nahlásit nefunkční video

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

4. „A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“. Falešným křesťanům, kterých bude (je) hodně, Ježíš po jejich zbytečných argumentech řekne, že je nikdy neznal (nebyl tam žádný časový úsek křesťanského života). Tady je vidět, jak je důležité, správně pochopit evangelium a vyznávat pravého Boha.

„Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 2,19

„Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,20

Je možné se zříct pravého Boha
Kdo nezůstává v Kristově učení, kdo umanutě věří bludům (nepřipouští si, že se může mýlit), přistupuje k falešnému bohu („Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha“, 2. Jan 9). Může to být falešné učení o tom, že Ježíš po svém ukřižování sestoupil do „pekla“ (do reálného místa, kde z fyzikálního hlediska hoří oheň, hříšníci jsou zde šikanováni démony atd.), kam přenesl bitvu do sídla nepřítele  – ďábla. Až zde prý Ježíš přemohl ďábla tím, že mu rozdrtil hlavu. Tato nebiblická teorie naznačuje, že Ježíšova oběť na kříži byla nedostatečná! Pokud někdo věří v tuto nebiblickou teorii, věří ve falešného krista. Ve jménu tohoto falešného krista, může dělat démonické zázraky.

Velký problém mají lidé, kteří si myslí, že biblického pokání není nutné ke znovuzrození ani ke spáse. Tito lidé nejsou znovuzrození – nejsou to křesťané. Znovuzrození bez pokání, to není Kristovo evangelium! Může se stát, že křesťan zhřeší, ale nežije vědomém hříchu, neboť ho Duch Svatý vede k pokání.

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible, překlad 21. století, Marek 1,15

„Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 7,10

„Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,19

K tomuto bodu ještě zmíním podobenství, ve kterém Ježíš říká, že mnoho křesťanů skončí v „pekle“. V tomto podobenství nestojí, že Ježíš ty lidi nikdy neznal. Takže je tady skupina křesťanů, která z nějakého důvodu („Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!“), přišla o spasení (Jednou spasený – navždy spasený?).

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Milujte pravdu
Někteří křesťané se mylně domnívají, že pokud je nějaká církev podle zákonů ČR právnická osoba speciálního typu (státem uznaná náboženská organizace), je to záruka pravosti, spolehlivosti církve. Někdy je hlavním cílem, mít ve sboru co nejvíc členů za každou cenu, neboť státem uznané církve musí dodržovat světskou podmínku, že musí mít minimální počet členů (300).

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,4

Státem uznaná církev by měla spíše křesťany odrazovat, neboť  toto není biblický model zakládání a provozování církví. V Nové smlouvě nečtu, že by nějaký vládce (svět), na základě zákona zakládal křesťanské církve, umožňoval jim působit (podle světských pravidel), pravidelně je financoval (dával mzdu kazatelům) atd. Přes finance tak svět (satan) kontroluje a ovládá církve (jejich učení atd.)! Kázat evangelium (stejně jako pořádat demonstrace, průvody atd.) na veřejných místech, může každá fyzická osoba starší 18 let, nejen právnická osoba. Toto právo je zaručeno Listinou základních práv a svobod.

Někteří křesťané se mylně domnívají, že čím více má nějaká církev členů, čím více má nějaký křesťan příznivců, tím lépe, je to zaručeně od biblického Boha (jde o unikátní nástroj odhalení pravdy). Toto je nebiblické odhalování pravdy, spoléhání se na člověka. Boží slovo nám říká, že pokud uvidíme, že nějaký křesťanský směr nebo křesťan má hodně příznivců, máme zpozornět!

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,9-13

Nenásledujte učení jednoho křesťanského směru (adventisté, jehovisté, Hnutí Víry…), už vůbec ne učení jednoho člověka! Nenásledujte člověka jenom proto, že dělá zázraky. Kolik známých křesťanů se přes pýchu a peníze dostalo až ke spolupráci s démony (Ne všichni duchové jsou od Boha!). Následujte pravé Kristovo evangelium, které nám zjevuje Boží slovo.

Boží slovo křesťany varuje, že v posledních časech, což je od Ježíše (1. Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1. Petr 1,19-20), přijdou falešní proroci, kteří svedou mnoho křesťanů.

„Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,4-5

Nutno upozornit, že „Mesiáš“, hebrejsky: „מָשִׁיחַ“‎‎, v doslovném významu znamená: „pomazaný“. Pozor na to, pokud má nějaký křesťan mnoho následovníků a zároveň se označuje (nebo je považován) za „ speciálně pomazaného“! Zde určitě zpozorněte!!!

Žádný křesťan u finálního Soudu nebude moci svádět něco na někoho jiného, např. na státem uznanou náboženskou organizaci, na nějaký křesťanský směr a jeho učení, nějakého křesťanského učitele, křesťanskou knihu… Křesťanští učitelé budou souzeni přísněji, to ale neznamená, že tito lidé budou v plném rozsahu odpovědni za to, že někdo uvěřil bludu. Proč u Soudu žádný křesťan nebude moci říci, že byl někým sveden k bludu? Protože křesťané jsou Ježíšem pokřtěni Duchem Svatým, který je uvádí do pravdy.

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,11

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,9

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible, překlad 21. století, Jan 4,23-24

Pokud Ducha uhašujeme, což je vždycky naše chyba (Bůh nás stvořil s možností volby), odmítáme žít pravdu a Boží vůli. Je potřeba chtít poznat pravdu, nežít ve lži, v sebeklamu! Pozor, pokud někdo nechce poznat pravdu, Bůh tyto lidi může vydat bludu!

„Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,9-12

Také máme Boží slovo, které nám říká, že si máme všechno prověřovat (samozřejmě u Boha – Písmo, modlitby), nedat na pocity atd.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 3,5

„Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,11

Mnoho křesťanů zavádějí daleko od pravdy jejich lidské tužby, např. chtít se zavděčit lidem, přivést vlastní silou co nejvíc lidí k víře. Díky vlastním tužbám, potřebám a chtíčům, mnoho křesťanů padá do hříchu. Každá lidská tužba, to je žití pro tento život! Pokud se chce nějaký křesťan v prvé řadě zavděčit lidem, ne Bohu, není dobrý Kristův služebník.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

Závěr
Jsou lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. Jsou lidé, kteří horlivě pracují pro Krista (zakládají církve, pořádají velké evangelizace, dělají zázraky, všemožně pomáhají věřícím i nevěřícím…) a zároveň nemají důvěrný vztah s Kristem, ty věci nedělají s Kristem, nejednají podle Boží vůle. Je možné obětovat se pro Krista a nevstoupit do Božího království. Žádná naše služba Bohu nesmí být nad Ježíše, na modlářské úrovni! Vemte si, kolik křesťanů horlivě pracovalo pro Boha, najednou slyšíme o jejich odpadnutí, nebo dokonce o sebevraždě. Nebyl tam osobní, důvěrný vztah s Ježíšem, bylo tam upřednostňování člověka…

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,37-38

Myslete na to, že ne každý, kdo si říká křesťan, kdo dělá zázraky ve jménu Krista, je křesťan a vejde do Božího království. Mějte Ježíše na prvním místě, mějte s Ním osobní vztah, buďte pokorní k Bohu, nechte se vést Duchem Svatým, hledejte Boží vůli, milujte pravdu…

Milost Pána Ježíše s vámi. Amen.

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pozor na „ohnivé tunely“ (Daniel Kolenda a další)
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Může mít křesťan démona? Ano!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?