Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království

Bible jasně a neomylně hovoří o tom, že ne každý, kdo si říká křesťan, je křesťan:

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

/Neprorokovali jste o mocných Božích skutcích, ale bludy. Nevymítali jste démony, dělali jste nebiblické rituály, byla to demonstrace démonické moci. Nedělali jste zázraky, neboť vaše činy byly klamem. Upřednostňovali jste člověka přede mnou. Chyběla vám pokora. Chtěli jste se hlavně zviditelnit./

Pojďme se podívat na tuto pasáž pod drobnohledem:

1. „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království,“. Ježíš zde prokazatelně hovoří o lidech, kteří vzývají Jeho jméno. Z tohoto verše plyne, že ne každý, kdo si říká křesťan, je skutečně křesťan. Ať se nám to líbí nebo ne, ne všichni lidé, kteří si říkají křesťané (modlí se ke Kristu atd.), jsou naši sourozenci v Kristu. Pozor na to!

Může se jednat o vlažné křesťany. Vlažný křesťan je člověk, který duchovně umírá. Vlažný křesťan je taková „živá mrtvola“, která žije křesťanský život jen napůl (žije z větší části pro sebe, pro tento život, dá na pocity, touží po finančním zabezpečení, nezajímá se o Boží vůli, chce se zviditelňovat, atd.). Vlažní křesťané dychtivě nevyhlížejí příchod Božího dne (Ježíšův příchod oddalují na budoucí čas – hodiny, dny…). Vlažnost ve víře nemusí být známka nedostatku aktivity! Vlažný křesťan se může účastnit všech aktivit církve, jeho aktivity dokonce mohou být nadprůměrné. Tady jde o to, že ty aktivity dělá pro Boha, ale ne s Bohem (ne podle Boží vůle), v prvé řadě pro sebe (baví ho to, má z toho dobré pocity, chce vlastní silou dovést lidi k víře atd.). Více kázání Nejsi vlažný křesťan?.

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,15-16

Dnešní křesťané se touží navzájem duchovně spojovat. To by určitě nebylo závadné, kdyby se nejednalo o spojování s falešným křesťanstvím. Co se dneska ve velkém rozsahu děje, je spojování protestantských církví s Římsko-katolickou církví. Křesťané touží být duchovně jednotní s církví, která dlouhodobě hledá světské výhody, chce zasahovat do politiky, uctívá božstvo (démony), vykonává nebiblické rituály atd. Spojování s Římsko-katolickou církví propaguje např. Todd White (evangelista spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry).

2. „ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“ Do Nebe vejde křesťan, který koná Boží vůli. Jde mj. o posvěcování se, což je neustálý proces, jde o dlouhodobé pů­so­bení Ducha svatého v životě křesťana – Duch svatý proměňuje charakter křesťana, jeho touhy a jednání tak, aby byl svatý a podobný Kristu. Pokud se někdo odmítá posvěcovat, je snadná kořist pro ďábla (snadno uvěří bludu).

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

„Za všech okolností buďte vděční, neboť  to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,18

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 15-17

„I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 4,1-2

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,2

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať  se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,9-13

3. „Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“. Velké množství „křesťanů“ („Mnozí mi v onen den řeknou“) u Soudu bude překvapených z toho, že půjdou do žehu („pekla“). Z této pasáže je patrné, že je mezi křesťany hodně falešných křesťanských proroků („copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?“), kteří křesťanům vysvětlují věci z Božího pohledu (to je prorok). Je tady mnoho křesťanů, kteří rituálně ve jménu falešného krista („ve tvém jménu“), činí mnoho zázraků (fakticky se to děje). Jde o zázraky, které nevytváří biblický Bůh, ale falešný bůh  – ďábel a jeho démoni. I ďábel má moc uzdravovat lidi z fyzických nemocí atd.! Pokud to Bůh dopustí, stane se to. Ďáblovo působení a uzdravování se může dít i na křesťanských akcích, a to ve jménu Krista (samozřejmě falešného Krista). Toto se děje zejména tehdy, když člověk vykonává nebiblické rituály, vyznává a praktikuje falešné křesťanství, např. učení Hnutí Víry, kde se inklinuje k okultismu. V tomto křesťanském směru se často aplikuje pozitivní myšlení spojené s pozitivním vyznáváním. Tyto nebiblické rituály mají mít výsledek zhmotnění něčeho (člověk sám o sobě chce něco zhmotnit), např. uzdravení. Jde o rituály, kdy si člověk pořád dokola něco (nepravdu) vsugerovává (dobrovolně a záměrně se manipuluje). Mnoha křesťanům to nedochází, ale pozitivní vyznávání pochází z okultních zdrojů, je to druh magie! Díky těmto nebiblickým rituálům, si lidé vytvářejí falešné bohy, k těmto bohům (démonům) přistupují, s těmito bohy na určitých úrovních spolupracují, slouží jim, uctívají je.

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Například římští katolíci si myslí, že se modlí k Marii, která se má u Boha přimlouvat za lidi, ale ve skutečnosti se obracejí duchům zemřelých (démonům)! Nebiblickým učením a rituálem zvou do svého života démony, se kterými následně spolupracují, uctívají je. Stejně tak je to u „křesťanů“ („novodobých jehovistů“), kteří přímo nebo nepřímo popírají Kristovo Božství. Tito lidé svým nebiblickým výkladem Písma tvrdí (např. popíráním Boží Trojice), že Ježíš je pouhá stvořená (omezená) bytost. Tito lidé, pokud se modlí k této stvořené bytosti (božstvu), např. během Večeře Páně, vytvářejí otřesnou modloslužbu (hřeší). „Novodobé jehovisty“ rozhodně nenechme přistupovat k Večeři Páně!!!

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Bible, překlad 21.století, Koloským 2,8-10

„O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.“ „Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš.“
Bible, překlad 21. století, Jan 20,26-28

„jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 9,5

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21.století, Titus 2,11-13

Pozor také na křesťany, kteří dělají závadné nebiblické rituály – srážení lidí „rukou“! Každého závadného nebiblického rituálu se chytá ďábel! Mnoho známých křesťanů (Benny HinnAndres BisonniChris OyakhilomeDavid Owuor…), spadajících svým učením pod křesťanský směr Hnutí Víry, dokáže pouhým mávnutím ruky a nebiblickým rituálem porážet na zem celé zástupy lidí (stovky, tisíce lidí). Daniel Kolenda, evangelista dychtítí po nové vlně Torontského požehnání – Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again), tyto rituály přirovnává k „výbuchu bomby“ (vzduchem létají lidé, předměty atd.). Toto je magie démonů!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Daloa, CfaN, Daniel Kolenda
Nahlásit nefunkční video

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

4. „A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“. Falešným křesťanům, kterých bude (je) hodně („Mnozí mi v onen den řeknou“), Ježíš po jejich zbytečných argumentech řekne, že pod Jeho jménem páchali zlo.

„Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 2,19

„Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,20

Ježíš těmto lidem řekne, že je nikdy neznal! To znamená, že tam nebylo žádné časové období. Tito lidé věřili po celou dobu svého falešného křesťanského života bludu (ve falešného Krista). Tady jde o to, že každý, kdo nezůstává v Kristově učení, přistupuje k falešnému bohu (2.Jan 9). Například v křesťanském směru Hnutí Víry panuje učení, že Ježíš po svém ukřižování sestoupil do „pekla“ (do reálného místa, kde z fyzikálního hlediska hoří oheň, hříšníci jsou zde šikanováni démony atd.), čímž přenesl bitvu do sídla nepřítele  – ďábla. Až zde prý Ježíš přemohl ďábla tím, že mu rozdrtil hlavu. Tato nebiblická teorie naznačuje, že Ježíšova oběť na kříži byla nedostatečná! Pokud někdo věří v tuto nebiblickou teorii, věří ve falešného Krista. Ve jménu tohoto falešného Krista (ve spolupráci s démony), potom může dělat démonické zázraky.

Velký problém mají lidé, kteří si myslí, že biblického pokání není nutné ke znovuzrození ani ke spáse. Tito lidé nejsou znovuzrození – nejsou to křesťané. Znovuzrození bez pokání, to není Kristovo evangelium! Může se stát, že křesťan zhřeší, ale nesmí žít ve vědomém hříchu (činí biblické pokání).

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Bible, překlad 21. století, Marek 1,15

„Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 7,10

„Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,19

K tomuto bodu zmíním podobenství, ve kterém Ježíš říká, že mnoho křesťanů skončí v „pekle“. V tomto podobenství nestojí, že Ježíš ty lidi nikdy neznal. Takže je tady skupina křesťanů, která z nějakého důvodu („Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!“), přišla o spasení (Jednou spasený – navždy spasený?).

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Milujte pravdu
Někteří křesťané se mylně domnívají, že pokud je nějaká církev podle zákonů ČR právnická osoba speciálního typu (státem uznaná náboženská organizace), je to záruka pravosti, spolehlivosti církve. Toto by spíše mělo křesťany odrazovat, neboť  toto není biblický model zakládání a provozování církví. V Bibli nečtu, že by nějaký vládce (svět), na základě zákona zakládal církve a umožňoval jim působit (podle světských pravidel), pravidelně je financoval (dával mzdu kazatelům) atd. Kázat evangelium (stejně jako pořádat demonstrace, průvody atd.) na veřejných místech, může každá fyzická osoba starší 18 let, nejen právnická osoba. Toto právo je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Někteří křesťané se mylně domnívají, že čím více má nějaká církev členů, čím více má nějaký křesťan příznivců, tím lépe, je to zaručeně od biblického Boha (jde o unikátní nástroj odhalení pravdy). Toto je nebiblické odhalování pravdy, spoléhání se na člověka. Boží slovo nám říká, že pokud uvidíme, že nějaký křesťanský směr nebo křesťan má hodně příznivců, máme zpozornět!

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,9-13

Nenásledujte učení jednoho křesťanského směru (adventisté, jehovisté, Hnutí Víry…), už vůbec ne učení jednoho člověka! Nenásledujte člověka jenom proto, že dělá zázraky. Kolik známých křesťanů se přes pýchu a peníze dostalo až ke spolupráci s démony (Ne všichni duchové jsou od Boha!). Následujte pravé Kristovo evangelium, které nám zjevuje Boží slovo.

Boží slovo křesťany varuje, že v posledních časech, což je od Ježíše (1.Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1.Petr 1,19-20), přijdou falešní Kristové, kteří svedou mnoho křesťanů.

„Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 24,4-5

Nutno upozornit, že „Mesiáš“, hebrejsky: „מָשִׁיחַ“‎‎, v doslovném významu znamená: „pomazaný“. Pozor na to, pokud má nějaký křesťan mnoho následovníků a zároveň se označuje (nebo je považován) za „ speciálně pomazaného“! Zde určitě zpozorněte!!!

Žádný křesťan u Soudu nebude moci svádět něco na někoho jiného, např. na státem uznanou náboženskou organizaci, na nějaký křesťanský směr a jeho učení, nějakého křesťanského učitele, křesťanskou knihu… Křesťanští učitelé budou souzeni přísněji, to ale neznamená, že tito lidé budou v plném rozsahu odpovědni za to, že někdo uvěřil bludu. Proč u Soudu žádný křesťan nebude moci říci, že byl někým sveden k bludu? Protože křesťané jsou Ježíšem pokřtěni Duchem svatým, který uvádí do pravdy.

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,11

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,9

„Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“
Bible, překlad 21. století, Jan 4,23-24

Pokud Ducha uhašujeme, což je vždycky naše chyba (Bůh nás stvořil s možností volby), odmítáme žít pravdu a Boží vůli. Je potřeba chtít poznat pravdu, nežít ve lži, v sebeklamu! Pozor, pokud někdo nechce poznat pravdu, Bůh tyto lidi může vydat bludu!

„Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,9-12

Také máme Boží slovo, které nám říká, že si máme všechno prověřovat (samozřejmě u Boha – Písmo, modlitby), nedat na pocity atd.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 3,5

„Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 17,11

Mnoho křesťanů zavádějí daleko od pravdy jejich lidské tužby, např. chtít se zavděčit lidem, přivést vlastní silou co nejvíc lidí k víře. Díky vlastním tužbám, potřebám a chtíčům, mnoho křesťanů padá do hříchu. Každá lidská tužba, to je žití pro tento život! Pokud se chce nějaký křesťan v prvé řadě zavděčit lidem, ne Bohu, není dobrý Kristův služebník.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Bible, překlad 21. století, Galatským 1,10

Někteří kazatelé, aby neubývalo členů, káží to, co lidi chtějí slyšet („lechtají“ jim sluch). Někdy v tom nemusí být jen to, chtít se zavděčit lidem, ale chtít mít ve sboru co nejvíc členů, protože státem uznané církve, musí dodržovat světskou podmínku, že musí mít minimální počet členů (300). Přes finance tak svět (satan) kontroluje a ovládá církve (jejich učení atd.).

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,4

Závěr
Verš, o kterém je řeč v tomto příspěvku, je důkazem toho, že je možné horlivě pracovat pro Krista (zakládat církve, pořádat velké evangelizace, dělat zázraky, všemožně pomáhat věřícím i nevěřícím…) a zároveň nemít důvěrný vztah s Kristem, nedělat ty věci s Kristem, nejednat podle Boží vůle. Tento verš říká, že je možné obětovat se pro Krista a nevstoupit do Božího království. Žádná naše služba Bohu nesmí být nad Ježíše, na modlářské úrovni! Vemte si, kolik křesťanů horlivě pracovalo pro Boha, najednou slyšíme o jejich odpadnutí, nebo dokonce o sebevraždě. Nebyl tam osobní, důvěrný vztah s Ježíšem, bylo tam upřednostňování člověka…

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,37-38

Myslete na to, že ne každý, kdo si říká křesťan, kdo dělá zázraky ve jménu Krista, je křesťan a vejde do Božího království. Mějte Ježíše na prvním místě, mějte s Ním osobní vztah, buďte pokorní k Bohu, nechte se vést Duchem svatým, hledejte Boží vůli, milujte pravdu…

Milost Pána Ježíše s vámi. Amen.

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pozor na „ohnivé tunely“ (Daniel Kolenda a další)
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Může mít křesťan démona? Ano!
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?