Co je afirmace?

V současnosti jsou velice oblíbené afirmace. Na internetu je mnoho článků a videí, které afirmace doporučují a učí. Co je afirmace? Jsou v něčem afirmace závadné?

Afirmace
Slovo „afirmace“ pochází z latiny (affirmo, affirmare – potvrdit, ujistit se). Afirmace je v současnosti velice oblíbená technika pro přeprogramování lidského podvědomí, kterou doporučují někteří psychologové, finančníci, lidé ze síťové marketingu, pořadatelé kurzů pro rozvoj osobnosti, okultisté atd. Afirmace dává důraz na „sílu osobní víry, sílu slova a myšlenky“. Člověk se snaží vlastní silou ovládnout chod svých myšlenek a běh událostí tím, že pořád dokola (nahlas nebo v myšlenkách) opakuje věty (prohlášení), aby přetvořil realitu podle vlastních představ (přání). Jednoduše řečeno, afirmace znamená: stokrát opakovaná nepravda (lidské přání) se stává pravdou (realitou). Afirmace není o budoucnosti, je o přítomném čase. Chci být bohatý, zdravý a podobně, to je budoucnost (pozitivní myšlení). Afirmace je o přítomnosti: jsem (je dokonáno) úspěšný, jsem bohatý, jsem zdravý a podobně.

Světské příklady afirmace:

„Já jsem jediným myslitelem ve své mysli. Já mám autoritu vytvořit si vlastní realitu. Já si vytvářím vlastní jistotu.“

Afirmace uzdravení z nemocí:

„Navracím a udržuji si své tělo ve stavu optimálního zdraví. Už došlo k uzdravení. Všechno v mém těle je v naprostém pořádku. Jsem uzdravený! „

Afirmace prosperity a hojnosti:

„Žehnám penězům, které mám. Ať  můj příjem se neustále zvyšuje. Ať  mám tolik peněz, kolik potřebuji. Ať  jsem vždy finančně solventní. Dovoluji si finančně prosperovat.“

Afirmace je od ďábla
Afirmace je o přeprogramování lidské mysli a změně reality lidskou silou. Člověk pořád dokola opakuje pozitivní afirmace nebo-li věty a tvrzení (magická slova), které dokáží zhmotnit myšlenky, představy a přání. Toto je rouhačská technika! Je vidět, že hadova (ďáblova) lež/nabídka z Ráje „budete jako Bůh“, je stále aktuální.

„Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
„Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“
Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Bible, překlad 21. století, Genesis 3,1-5

Afirmace, pozitivní myšlení, „síla osobní víry, slova a myšlenky“ je okultismus (magie mysli), čarodějnictví, sebedestruktivní a antikristovské jednání! Kdo toto ve svém životě vykonává, je čaroděj a antikrist. Každá magie (bílá, černá, magie mysli…) je duchovně nebezpečná technika, neboť  jde o okultismus. Je to ďábel a jeho démoni, kdo stojí za magií, okultismem obecně.

Doporučené články k prostudování: Pravda o magii, Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání

Ať  se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-12

Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
Bible, překlad 21.století,  Galatským 5,19-21

Afirmace v křesťanství
Někteří křesťané chtějí Boha donutit jednat (manipulace s Bohem, diktát Bohu) tím, že ve svém životě aplikují afirmace, tedy okultismus. Především jde o afirmace uzdravení z nemocí (vyznávání uzdravení – nejsem nemocný, jsem uzdravený, jsem uzdravený…) a finanční (mám hojnost peněz…). Tito křesťané, na základě falešného učení evangelia prosperity (všechny nemoci bez výjimky jsou od ďábla a plně uzdraveny v tomto věku – hlavně se nemodlit za své uzdravení, pouze přikazovat nemoci), vlastního přání a pomocí manipulativního výroku, záměrně žijí mimo realitu (ve lži), čímž se snaží vlastní silou přetvářet realitu (běh událostí). Kdo toto ve svém životě aplikuje, používá magii, čarodějnictví, duchovně smilní, hřeší, zve do svého života démony!

„Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů!“
Bible, překlad 21.století,  1. Korintským 10,21

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť  ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti. Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, než toliko nemocmi svými. Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť  proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne. A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,1-10

Doporučený článek k prostudování: Kdo, co byl Pavlův osten v těle?

Magicko-čarodějnický systém (magii mysli, magii prosperity – magii uzdravení, magii peněz a hojnosti), který se tváří jako křesťanská technika, ve velkém rozsahu šířil Kenneth Hagin. I dnes lze zakoupit knihy od Hagina, které křesťany učí tyto démonské techniky. V současnosti toto učí Curry Blake, Daniel Kolenda a řada dalších křesťanů spadající pod „křesťanský“ směr Hnutí Víry.

Doporučené kázání a článek k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age), Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Závěr
Ať to víte nebo ne, afirmace, pozitivní myšlení, pozitivní vyznávání uzdravení nemoci (žiji jako uzdravený, i když nejsem), je okultismus, magie, čarodějnictví, antikrist. Jde o duchovně nebezpečné (démonské) techniky, které způsobují lidem těžké duchovní problémy, fyzické nemoci, psychické poruchy, posedlost démony… Kdo tyto techniky vykonává, musí očekávat těžkou démonskou parazitaci! To se může projevovat následovně: „duchovní bolestí“, častým vnitřním nepokojem (démoni vedou člověka do nepokoje), častým nepokojem v rodinách (např. časté hádky mezi manžely), nadměrnou fascinací něčím stvořeným (člověkem, zvířetem, státem, univerzem…), mohou nastat nevysvětlitelné strachy a fóbie, opakující se zlé sny… Kdo zlo vyhledává nebo se mu vydává, ten se s ním také osobně setká!

Někteří křesťané si neuvědomují, že osobní víra v uzdravení a pozitivní vyznávání uzdravení, je ukázkový příklad afirmace, neboli magie, čarodějnictví! Pravda je taková, že tyto techniky jsou úzce spojeny se sebemanipulací, autosugescí, sebehypnózou, sebestředností a pýchou. S tím křesťan nemůže mít nic společného, neboť je to opak toho, co je Bohu milé! Křesťan má odmítat okultismus ve všech podobách, všechny démonské techniky a učení démonů, manipulaci ve všech podobách, sebestřednost, pýchu… Křesťan se má v pokoře obracet k Bohu v modlitbě, má křtít obrácené lidi, vymítat démony… Křesťan má stát v pravdě a realitě, ne používat pozitivní ani negativní myšlení. Amen.

Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 18,12

Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible, překlad 21.století, Jakub 4,6

Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.“
Bible, překlad 21.století, Přísloví 12,22

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 21,8

Může vás zajímat:
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity!
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry
Může mít křesťan démona? Ano!
Pravda o hypnóze