Žijeme v kompletně falešném světě

Myslíte si, že ve světě je pravda? Myslíte si, že vám média říkají pravdu? Myslíte si, že zpravodajská agentura Reuters vydává jen pravdivé informace? Je potřeba vědět, že většina médií je v rukách sionistů (klan Rothschild a spol). Jejich propaganda je mnohem důmyslnější, než za Hitlera a za komunistů. Sionisté jsou velcí nepřátelé Církve. Není dobré porovnávat biblická proroctví s tím, co nám přinášejí v média!

Pravda je taková, že většina lidí si neuvědomuje, že žije v kompletně falešném světě.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 5,19

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 4,3-4

Video: Žijeme v kompletně falešném světě – pravda o světě v 5 minutách
Nahlásit nefunkční video

Satan lidi manipuluje už od útlého dětství. Satan vytvořil školský systém, který nás má za úkol naprogramovat na satanovu lež/hypnózu. Ve školách démoni vedou kantory. Kantoři jsou pro satana zvláštní osoby, neboť ve velkém rozsahu a přesvědčivě vyučují satanovu lež (nejen podvodnou nauku o evoluci).

Doporučený článek k prostudování: Škola, vzdělávací proces a ďábel

Satan pomocí oklamaných lidí tvoří pohádky, filmy a seriály, které mají za úkol v lidech budovat falešný pocit jistoty, programovat podvědomí, propagovat satanismus…  Hollywood plně ovládá satan. Velmi mocným nástrojem jsou podprahové signály/sdělení, které se do lidského mozku dostávají očima a ušima (televize, rozhlas…). Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že jsou pod neustálým vlivem masové hypnózy – pohádky, filmy a seriály slouží k programování diváků. Vemte si, kolik se točí katastrofických filmů. Satan lidem předkládá, že svět skončí jinak (dopad asteroidu, nukleární zima, tzv. zombies apokalypsa…), než druhým příchodem Ježíše Krista. Velmi mnoho se točí sci-fi filmů. Jelikož má evoluce čím dál větší trhliny, satan lidem vnucuje, že určitě někde v dalekém „vesmíru“ žijí mimozemšťané, kteří mohou stát za stvořením Země. Sci-fi filmy mají též prezentovat vyspělost lidské rasy – jak lidé jednou poletí na Mars a podobné nesmysly. Horory mají v lidech vyvolávat strach, který je pro satana velmi mocný nástroj k manipulaci lidí. Mnoho filmů slouží k propagaci a omlouvání násilí, sebevražd, falešné lásky, manželské nevěry, LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transsexuálové), čarodějnictví (Harry Potter…) atd. Už chápete, proč je stahování filmů (z ulož.to a ze stovek dalších servrů po celém světě) na internetu dlouhodobě ignorováno?

Velmi silným satanovým nástrojem k programování lidí je hudební průmysl. Hudební průmysl kontroluje myšlení lidí. Hudební průmysl nastavuje směr, co si mají lidi myslet a jak jednat. Zpěváci a kapely (Rihanna, Lady Gaga, Eminem, Led Zeppelin, Beatles, Annie Lennox, Michael Jackson, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, The Cranberries, Kabát…) programují lidi podle satanových instrukcí, zároveň propagují a uctvívají satana. Satan jim dá na oplátku peníze, moc, slávu. V 80. letech minulého století, pomocí heavy metalu, satan do mladých lidí naprogramoval satanismus. V současnosti totéž satan dělá pomocí elektronické taneční hudby (elektronické hudební festivaly), hip hopu a popu. Točí se videoklipy, které jsou plné satanismu, okultních symbolů a rouhání se Bohu. Více článek Satan v hudebním průmyslu.

Satan vytvořil New Age, Nový světový řad. Satan vytvořil politické systémy, které mají za úkol se zmocnit celého světa, škodit lidem včetně křesťanů. Je potřeba si uvědomit/přiznat, že satan a jeho démoni stojí za politikou, vědou, každým falešným náboženstvím (Římsko-katolická církev, Svědkové Jehovovi, Církev Adventistů sedmého dne…), lidskými naukami, humanismem, UFO…

Realita je taková, že satan pomocí bezbožných vytváří zákony, které mají za úkol maskovat jeho existenci a pravdy, nastavovat psychologický a ekonomický teror. Satan v dnešním světě klade důraz na materiálnost, půjčky, sebestřednost, aroganci, pýchu, dlouhodobé plány, okultismus, jógu, olympijské hry, vegetariánství, mít zvířata na/nad úroveň člověka, technická média (internet, mobilní telefon…)… Satanovým záměrem je zotročení lidí. Satanův podvod je tak dokonalý, že ho málokdo odhaluje.

Satan v církevních organizacích
Satan a jeho démoni velmi významně ovlivňují chod církevních organizací. Já hovořím doslova o démonické invazi do církevních organizací. Zde se velmi dobře daří bludu. Církevní organizace (pastoři) si vytvářejí vlastní (nebiblické) zákony. Odmítají křtít, resp. oddalují vodní křty na neurčito. Dnešní církevní organizace kladou důraz na dlouhodobé vyučování před křtem, což je prokazatelně proti Bibli – Bohu. Křesťané, kteří oddalují křest na neurčito (budeme tě vyučovat několik měsíců, let) dokonce drze přistupují k Večeři Páně! A přitom záměrně neplní příkazy Pána Ježíše, což je velmi závažné!

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Jan 7-11

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

Je neuvěřitelné, kolik křesťanů považuje křesťanský směr Hnutí Víry za dobro. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů považuje známý křesťanský sbor Bethel Church za dobro. V tomto sboru mají démoni doslova reje. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů považuje Torontské požehnání za dílo Ducha svatého. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů považuje symbol „vševidoucího oka“  za symbol Boha vševidoucího. Je také neuvěřitelné, kolik křesťanů považuje hexagram, který se nachází na vlajce Státu Izrael, za dobro. Je až s podivem, kolik křesťanů používá satanovu symboliku!

Největší problém je v tom, že miliony a miliony křesťanů nehledají pravdu a nerozlišují duchy, proto jsou oklamáni satanem!

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Bible, překlad 21. století, Jan 8,32

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 4,1

„Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži.“
Bible, překlad 21. století, 2.Tesalonickým 2,10-11

Závěr
Svět je plný lží a klamu, protože jeho dočasným vládcem je satan. Žádného křesťana by toto nemělo překvapit!  V satanově světovládě je vidět jeho velká omezenost – tím, že všechny lidi ještě nezahubil. Věřte, že kdyby mohl, udělal by to okamžitě. Z toho je patrné, že Bůh stoprocentně kontroluje všechno zlo! Tím je řečeno, že křesťané mohou být v naprostém klidu. Každý křesťan by měl mít v satanově světovládě Boží klid, protože má toho Nejsilnějšího – Boha Ježíše Krista. Satan je oproti Bohu strašně moc omezený. Pokud to nevidíš, satan ti nějakým způsobem ovládá mysl.

Jako křesťané nepatříme světu, se světem se nemáme přátelit.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,4

Křesťané mají občanství, ne tady na zemi, ale v Nebi. Proto za všech okolností miluj pravdu. Nechtěj se zalíbit lidem, ale Bohu.

„Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,4

Satan se nepřetržitě snaží odpoutávat všechny lidi od Boha – od skutečné pravdy. Je mi líto lidí, kteří toto nevidí. Je čas se probudit. Řekni dost a nenech se manipulovat světem – satanem! Pořád odhaluj pasti satana. Nespoléhej se na lidi ani na křesťanskou literaturu, pořád bdi, žij s Bohem, buď na Něj nepřetržitě napojený (chození v Duchu), VŠECHNO si ověřuj v Bibli a u Boha, VŠECHNO konzultuj s Bohem, plně důvěřuj Bohu… Jedině u Boha je absolutní pravda! Amen.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 12,2

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,11-17

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Peace symbol je falešný symbol míru
Evoluce je velký podvod!