Pane, nauč nás se modlit

Pane, nauč nás se modlit.

„Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“
Bible, Lukáš 11,1

Následující není v Bibli, ale je to k zamyšlení:

Nemohu říct Otče, jestliže se k němu ve svém každodenním životě jako dítě nechovám, nemohu říct Náš, když myslím sobecky jen na sebe.

Nemohu říct Na nebesích, když dávám přednost věcem pozemským před poklady v nebi, nemohu říct Stvořiteli všeho a všech, když se pyšním tím, co jsem dokázal.

Nemohu říct Posvěť se jméno Tvé, když toto jméno ustavičně lehkovážně znesvěcuji, nemohu říct Tvé Království přijď k nám blíž, a přitom nic nedělat pro urychlení Jeho příchodu.

Nemohu říct A Tvoje vůle se staň a stavět se k ní pochybovačně, s neposlušností a vzdorem, nemohu říct V nebi i na Zemi, nejsem-li ochoten svůj život na zemi dát do jeho služeb.

Nemohu říct Dej nám chléb pro budoucí dny, když si úzkostlivě schraňuji zásoby na zítřek, nemohu říct a Odpusť nám naše prohřešení, i my chceme odpouštět všem, kteří se proti nám provinili, mám-li srdce plné ukřivděnosti, hněvu nebo zloby.

Nemohu říct Otče, buď naším vůdcem a ochráncem v pokušení a zároveň se tomuto pokušení vědomě vystavovat.

Nemohu říct Osvoboď nás z moci zla a zlu se nebránit ani sebekontrolou ani modlitbou, nemohu také říct Amen, když nedodám: Chci o to usilovat, ať to stojí cokoli!