Homosexualita, homosexuální chování

Homosexuálové jsou osoby, které mají náklonnost ke stejnému pohlaví. Jedna věc je homosexuální orientace, druhá homosexuálního jednání. Homosexuální orientace je přitažlivost k sobě stejného pohlaví. Homosexuálního jednání se mohou dopouštět osoby, jak homosexuální, tak heterosexuální.

Fakta o homosexuálech
1/ Mužská homosexualita je úzce spojená s pedofilií. Studie říká, že homosexuálové, kteří nejsou silně přitahováni dospívajícími, často ještě dětmi, jsou vzácní. S tím jsou spojeny sexuální zneužívání mládeže kněžími z Římsko-katolické církve.
1/ Mužská homosexualita je též úzce spojena s pornografií. Mnoho gay filmů se natáčí v Praze. Je ale pravda, že z 80 % jsou aktéři heterosexuálové (dělají to pro peníze).
2/ Na světě je asi 37 milionů HIV pozitivních lidí. Poprvé byla nemoc AIDS zaznamenána v roce 1981. Nakaženi virem jsou častěji muži – homosexuálové.
3/ Homosexuální páry mají vyšší promiskuitu oproti párům heterosexuálním.
4/ Česko je rájem prostituce. Míří sem davy sexuchtivých turistů. Do homosexuální (gay) prostituce se velmi často pouští mladí heterosexuální chlapci, kteří si takto vydělávají na pomíjivé věci – mobilní telefony, pařby… Gay prostituce je stále častější obživa mladých studentů.

Proč je homosexualita a homosexuální chování špatné?
Protože to Bůh říká. Bůh není lhář! Bůh nám říká, že je to odpudivé (ohavnost), že se tomu máme vyhýbat. Bůh stvořil muže a ženu, aby byli jedno tělo. Bůh nic neříká o dvou mužích či dvou ženách. Homosexualita je modla (idol), je to forma modlářství (hřích).

Bible v otázce homosexuality nemlží, jednoznačně označuje homosexualitu za špatnost:

„S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“
Bible, Leviticus 18,22

„Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.“
Bible, Leviticus 20,13

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Bible, 1. Korintským 6,9-10

„Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich zcestná mysl se ocitla ve tmě… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou zcestnost.“
Bible, Římanům 1,21,26–27

„Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.“
Bible, Judův 1,7

gay

Registrované partnerství a adopce dětí homosexuálními páry
Ještě v minulém století bylo pronásledováno a trestáno homosexuální jednání. Dnes je homosexualita běžná, v mnoha případech dokonce obdivovaná a vyvyšovaná! Každou generací se posunuje hranice toho, co je ještě přijatelné (tím nemyslím jen homosexualitu). Podívejme se na sňatky homosexuálních párů – registrované partnerství. Dnes je to „normální jev“, který je vidět takřka po celém světě. Registrované partnerství znejistilo postavení muže a ženy. Také nemůže být pochyb o tom, že má velké mravní důsledky. Manželství dvou osob stejného pohlaví je přímém rozporu s Božími zákony. Podle Božích zákonů má být v manželském svazku muž a žena.

Další věc je adopce dětí homosexuálními páry. Pokud dva muži vychovávají dítě, není pochyb o tom, že vychovávají dítě proti Božím zákonům. Jednoznačně lze říct, že je takové dítě vychováváno v duchu antikrista (antikrist = proti Kristu). V homosexuálních domácnostech jednoznačně vládne satan a jeho démoni.

K tomu musím ještě dodat, že manželství dvou osob stejného pohlaví a adopce dětí homosexuálními páry, je bezpochyby jedna z myšlenek New Age.

Co (kdo) stojí za homosexualitou
Satan a jeho démoni zasahují do lidského světa citů a myšlení. Jde jim o to, zničit šťastný život s Bohem. Homosexualita je jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Satan ti nejprve řekne: „Udělej to!“, pak ti řekne: „Cos to udělal?! Za to tě nikdo nebude mít rád! A hele, nebylo by lepší, kdybys vůbec nebyl…“. Tak pracuje satan a jeho démoni. Pozor na démonickou sugesci!

Důvod homosexuality MŮŽE BÝT v dědičném hříchu, a to nejen od Adama a Evy. Problém může být ve vašich vlastních předcích, kteří hříchy nevyznávali (interrupce, okultismus, modlářství, sebevraždy, záměrně nesplacené dluhy…). Není to ale tak, že Bůh trestá křesťany, za hříchy svých rodičů! Satan křesťanům vnucuje, ať se upnou na mezigenerační tresty. Pokud se podíváme do Písma (Exodus 20,5-6), tak zjistíme, že je řeč o hříchu modlářství. Důležité je, že v těchto verších stojí „kdo mě nenávidí“. Bůh tedy takto trestá pouze ty, kdo Ho nenávidí (např. pokračují v hříších svých rodičů). Myslím si, že neexistuje křesťan, který by nenáviděl Boha Bible.

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible, Exodus 20,5-6

Homosexualita jako důkaz posledních časů
Homosexualita byla vždycky. Vždycky to ale bylo něco špatného, zavrhujícího a trestného. U nás přestala být homosexualita trestná od roku 1961, o to se kromě gay-lesbických organizací zasloužili lékaři, včetně pražského sexuologa Kurta Freunda. Homosexuální chování mezi osobami starších 18 let přestalo být trestné, pokud byl jeden z partnerů mladší 18 let, trestnost zůstávala. Poslední právní úprava ve vztahu k homosexuálnímu chování se uskutečnila v roce 1990. Homosexualita byla zrovnoprávněna s heterosexualitou. Věková hranice pro zákonem povolený sexuální styk se sjednotila pro homosexuály i heterosexuály na 15 roků.

Dnes je homosexualita „normální“, vyvyšována až obdivována. To jeden z mnoha důkazů posledních časů. Je tady něco, co tady ještě nikdy nebylo!

„Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, Lukáš 17,28-30

O zvrácenosti doby (sodomii) hovoří dokumentární film Sodoma…

Video: Film Sodoma (nutné přihlášení na Youtube)
Nahlásit nefunkční video

Video: Film Sodoma (lze přehrát bez přihlášení)
Nahlásit nefunkční video

Bůh osvobozuje od homosexuality!
Biblický Bůh je absolutně všemocný. Může tě osvobodit od tvé homosexuality. Je to možné! Podívej se na následující příběhy…

Video: Bůh osvobozuje od homosexuality
Nahlásit nefunkční video

Video: Osvobození od homosexuality
Nahlásit nefunkční video

Je potřeba si přiznat svou vlastní hříšnost. Volej Boha Ježíše Krista právě teď! Vyznej Bohu tento a další hříchy (pokání). Bůh ti je odpustí a nebude ti je už nikdy připomínat. Pokud budeš chtít, Bůh tě proměňovat k lepšímu…

Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele:

Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?
Co je biblické pokání?
Ženská homosexualita není v Bibli jednoznačně zmíněna?
Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru