Znamení posledních časů

Jak poznáte, že se blíží konec světa? Bůh nám slibuje, že nám bude dávat znamení. Jaká to budou znamení?

Podle biblického proroctví (Bible) víme, že svět, jak ho známe, skončí. Morálně i fyzicky devastovaný svět skončí druhým příchodem Ježíše Krista na Zemi, což je vyvrcholení evangelia. Druhý příchod Ježíše Krista na Zemi se bude týkat všech lidí! Kdy nastane konec toho světa? Bible říká, že přesně datum konce zná jedině Bůh. Bůh stvořil tento svět, Bůh je stvořitelem času. Jedině On zná budoucnost (dneska už ví, co bude zítra a další dny). Pokud nějaký člověk tvrdí, že zná přesné datum konce světa, je podvodník, nebo je oklamaný démonským učením (numerologie, horoskopy, vykládání karet…). Takovým lidem nevěřte!

Bůh nám sice říká, že přesně datum konce nejde spočítat, ale také nám říká, že nám dá znamení času. Bůh nám slibuje, že před příchodem Ježíše bude lidstvo důrazně varovat.

„Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“
Bible, Marek 13,29

Znamení posledních časů

1. Dramatický nárůst vědomostí. Biblický prorok Daniel předpověděl, že v posledních časech Země, budeme svědky dramatického nárůstu vědomostí. Během jedné jediné generace se neuvěřitelně změnil způsob dopravy, letů do vesmíru, počítačová technika, mobilní komunikace… Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“
Bible, Daniel 12,4

2. Morální úpadek společnosti. Jsme na samém vrcholu toho, co je ještě pro společnost přijatelné. Takový morální úpadek tady ještě nikdy nebyl!

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, 2. Timoteus 3,1-5

„Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin má žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení – rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami.“
Bible, Ozeáš 4,1-3

3. Stát Izrael vznikl v jednom dni (přesně jak Bůh řekl). Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad země v jednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik?“
Bible, Izaiáš 66,8

4. Největším znamení posledních časů je právě stát Izrael. Izrael se stal v roce 1948 samostatným státem. To tady ještě nikdy nebylo! Fíkovník v Bibli znázorňuje národ Izrael. Na 60 místech v Bibli najdete odkaz na fíkovník v souvislosti s Izraelem. Tento verš je v Bibli v souvislosti druhým příchodem Ježíše…

„Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.“
Bible, Matouš 24,32-34

5. Židé se masivně vrací do Izraele. Především Židé z Evropy se vracejí díky uprchlíkům – agresivním islamistům. Židé vědí, že Izrael je vlastník nejmodernějších jaderných zbraní a všichni mají před ním respekt. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„a řekni jim – Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti.“
Bible, Ezechiel 37,21-22

6. Proti Jeruzalému se shromáždí všechny světové národy. Organizace spojených národů (OSN) schválila v prosinci 2016 rezoluci, která odsuzuje a prohlašuje za nezákonné všechny židovské osady na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě. Její přijetí, které poprvé po 37 letech umožnily USA tím, že se zdržely hlasování, provázely dramatické okolnosti. Šokovaný Izrael ale rezoluci odmítá a nerespektuje. OSN je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (k březnu 2016 měla OSN 193 členských států).

„V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy.“
Bible, Zachariáš 12,3

7. Lhostejnost k důkazům blížícího se konce. Noe na příkaz Boha vystavěl archu (obrovské plavidlo) na souši a mnoho lidí se mu smálo. Proč? Protože v té době nehrozila povodeň, jejich život byl zdánlivě bezpečný a klidný. Pán Ježíš v té souvislosti vlastně říká, že hřích lidí před potopou byl v tom, že nedávali pozor, nevšímali si, co a proč Noe dělá. Pouze Noe se svými nejbližšími se zachránil. Příběh Noeho je spojován s druhým příchodem Ježíše…

„Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“
Bible, Matouš 24, 37-39

Stejně tak je tomu i dnes! Lidi si nevšímají mnoha nezvratných důkazů blížícího se konce (červené řeky, troubící polnice…), na které křesťané z celého světa řadu let upozorňují. Ignorují to, protože žijí v blahobytu a zdánlivém bezpečí a klidu. Takže dneska ten, kdo si nevšímá znamení času, hřeší.

8. V posledních časech bude hodně lidí, kteří se budou vysmívat varovným znamením posledních časů i samotným návratem Ježíše na Zemi. Takových posměvačů je dneska víc než dost. Konec světa dneska už moc lidí nebere vážně, protože už tu bylo v novodobé minulosti nečetně lžiproroků.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

9. Děti jsou vzpurní k rodičům jako nikdy předtím. Nikdy tady nebyla taková nevděčnost a neúcta k rodičům. V minulosti (ještě nedávné) byl rodič ctěn. Ještě před několika desítkami let se rodičům dokonce vykalo. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,“
Bible, 2. Timoteus 3,2-3

10. Sexuální nemorálnost. Manželská nevěra a sex s náhodnými partnery je dnes normální. Lidé čím dál častěji zkouší úchylné sexuální praktiky (bisexualita, homosexuální chování je normální).

„Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti.Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní.“
Bible, Juda 1,4,7,8,12

11. Celosvětově přijatelná homosexualita. V nedávné minulosti byla homosexualita trestná, dnes je plně legální a dokonce vyvyšována a obdivována. Dokonce i současný Papež František otevřeně schvaluje homosexuály tím, že podle něj nemusí činit žadné pokání! Papež tímto ruší Boží zákon a ničí morální hodnoty. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, Lukáš 17,28-30

12. Země je na pokraji globální katastrofy (tání ledovců, ozonová vrstva atd.). To tady ještě nikdy nebylo! Zničenou planetu člověkem přepovídá Bible:

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Bible, Izaiáš 24, 4-5

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Bible, Izaiáš 24,20

13. Exploze okultismu (věštění, senzilbilové, astrologie…). O okultismu více zde. Stačí si pustit televizi, sledovat internet, číst inzeráty. Vemte si, kolik lidí cvičí jógu, medituje! Tedy spolupracuje s démony, otevírá jim bránu do svého života… Je tady něco, co tady bylo vždycky, nyní je to ale daleko četnější.

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
Bible, 1.Timoteus 4,1

14. Evangelium je masivně šířeno do celého světa. Díky satelitní televizi, internetu, elektronickým knihám… je intenzivně hlásáno evangelium do celého světa (všem národům). Nikdy před tím se evangelium nešířilo tak masivně. Také je potřeba připomenout, že Bible již byla přeložena do více než 2 300 jazyků. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo! Je to proto, aby žádný člověk u Božího soudu nemohl říct, že nikdy neslyšel o Ježíši a jeho poselství.

„Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.“
Bible, Marek 13,10

„Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Bible, Matouš 24,14

„Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu“
Bible, Zjevení 14,16

15. Veliká znamení z nebe – znamení na slunci, měsíci a hvězdách. Krvavý Měsíc v minulosti způsobil pro židovský národ významné historické události. Krvavý Měsíc byl v letech 162 a 163 (nejhorší perzekuce Židů a křesťanů v Římské říši), 1493-1494 (před prvním krvavým Měsícem vstoupil ve Španělsku v platnost dekret, který měl za následek vyhnání Židů – 210 000), 1948 – 1950 (vytvoření státu Izrael a jeho uznání v OSN) a 1967 – 1968 (v rámci šestidenní války Izraele s arabskými státy došlo k dobytí Jeruzaléma židovským státem a k následnému rozšíření jeho území). V letech 2014 až 2015 byl krvavý Měsíc pětkrát. V roce 2014 začala válka na Ukrajině, v roce 2015 nastala migrace do Evropy. To mj. způsobilo návrat Židů do Izraele.

„Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;“
Bible, Genesis 1,14

„Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.“
Bible, Jóel 3,3-5

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, Lukáš 21, 11

Dne 23. září 2017 se ukázal na nebi veliký div, který popsal Jan ve Zjevení ve 12. kapitole:

„Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.“
Bible, Zjevení 12,1-2

Dne 21. listopadu 2016 do vstoupila do lůna Panny planeta Jupiter, po dobu odpovídající těhotenství ženy (41. týdnů) se v něm pohybovala a 9. září 2017 vyšla porodními cestami ven. 23. září 2017 se unikátním způsobem seřadily planety Merkur, Venuše a Mars, které společně se souhvězdím Lva vytvořily korunu 12 hvězd. Tento den byla Panna oděná Sluncem a pod jejíma nohama byl Měsíc. Nikdy v minulosti takový úkaz na nebi nebyl. Za pomoci programu, který umožňuje sledovat pohyby vesmírných těles v jakémkoliv časovém období, je průběh tohoto velikého znamení simulován. Na tuto simulaci se můžete podívat zde (nová stránka).

Rekordní vedra, pálení slunce. V létě 2015 bylo v ČR přes 40 °C ve stínu. Mohlo se jednat o čtvrtou číši Božího hněvu…

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“
Bible, Zjevení 16, 8

16. V posledních časech přijdou falešní mesiášové, kteří se budou rouhat proti Bohu a svedou miliony lidí, kteří neznají Písmo. Za reinkarnaci Ježíše se vydává např. Sergey Anatolyevitch Trop a Inri Cristo. Video zde (nová stránka).

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible, Matouš 24,23-25

17. Války a přírodní katastrofy (povodně, sopky, tsunami, vichřice, tropické cyklony…). Za posledních 250 let nebyl na této planetě ani jeden den v míru. Za posledních 20 let se zečtyřnásobilo množství všech zemětřesení a přírodních katastrof ve srovnání se zbytkem 20. století. Například v USA za posledních několik let vzrostl počet zemětřesení o stovky procent. Je tady něco, co tady bylo vždycky, nyní je to ale daleko četnější.

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět..“
Bible, Matouš 24,6-9

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, Lukáš 21,11

18. V posledních časech budou lidi volat po bezpečí, míru. Nepokoje a války jsou dnes ve všech koutech světa. Lidi volají po míru…

„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.“
Bible, 1. Tesamonickým 5,3

19. Od roku 2011 se v oceánech a řekách po celém světě mění voda v červenou. (Čína, Francie, Afrika, Kanada, Indie…). To tady ještě nikdy nebylo!

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9 (druhá polnice)

Video: Řeky a oceány po celém světě červenají
Nahlásit nefunkční video

20. Zvuky polnice od roku 2011 zní celou Zemí. Polnice ohlašují brzký návrat Ježíše Krista na Zemi. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův.“
Bible, Jóel 2,1

Video: Polnice troubí po celém světě
Nahlásit nefunkční video

Další online videa polnic zde (nová stránka).

21. Mnoho chamtivých biblických učitelů, pro které budou peníze na prvním místě, a kteří svedou mnohé. Dnes jich je nespočet! Benny Hinn a mnoho dalších pastorů/evengelistů, kteří spadají pod Hnutí Víry.

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.
Bible, 2.Petr 2,1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, 2.Timoteus 4,3-5

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, Římanům 16,17-18

22. Exploze vegetariánství, veganství, makrobiotická strava… Dnes vidíme, že lidem je masivně doporučováno nejíst maso. Satan a jeho démoni doporučují nejíst maso! Více článek Mýty a fakta o vegetariánství.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
Překlad 21. století, 1.Timoteus 4,1-5

Nechci děsit. Mám povinnost je upozornit.
Doufám, že jsem vás tímto článkem nevyděsil nebo nedeprimoval. To skutečně nebyl můj úmysl. Cílem bylo upozornit na biblická fakta a upozornění na to, že konec dějin je s největší pravděpodobností tady (ověřte si v Bibli a u Boha!). Vždyť Kniha Zjevení je prorocká kniha, kterou máme lidem předčítat. Máme lidi upozorňovat na to, co se tam píše…

„Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.“
Bible, Zjevení 1,3

V Bibli jsou zaznamenány stovky proroctví. Většina z nich se již naplnilo. Některé se nám plní přímo před našima očima. Stačí číst Bibli a vnímat události. Bible hovoří jasně – lidé se nezmění, ba naopak, budou čím dál horší. Mezilidské vztahy jsou čím dál horší, vzrůstá agrese. Láska mezi lidmi zkrátka vychládá. Doba se neuvěřitelně zrychlila, jakoby i čas. To jsou všechno důkazy posledních časů.

Co mám dělat?
Pokud jsi křesťan, očekávej příchod Pána, bdi! Pokud máš nevyřešené nějaké záležitosti ohledně Boha, vyřeš to hned teď!

„Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Bible, Marek 13,33-37

Pro ateisty. Pokud jsi ještě nepřijmul Pána Ježíše za svého Pána Spasitele, máš ještě možnost. Udělej to hned teď! Jak? Přečti si článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?. Využij toho, že doba milosti je ještě v platnosti!

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

Sdílejte: