Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

Byl apoštol Pavel zdémonizovaný? Bible říká, že ano:

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Podle Bible měl apoštol Pavel „osten v těle“ . Tento „osten“ byl uvnitř jeho těla a někdo mu ho tam dal („dán mi jest osten do těla). Tento „osten“ Pavel nazval jako „anděl satan“ (Bible 21: „satanův posel“, ČSP: „satanův anděl“). Kdo, co je „anděl satan“? Existují dva druhy andělů: Boží andělé a démoni. Pokud je v Božím slovu spojení „anděl satan“, tak z toho plyne, že je tím myšlen démon. Pavlův „osten“ byl démon, který měl silnou působnost uvnitř jeho těla – Pavel byl zdémonizovaný. Démonické obsazení (posedlost démonem) znamená, být obklopen temnými silami z duchovního světa, které mají na člověka (jako celek včetně fyzického těla) silnou působnost a vliv. Pavel o svém démonickém obsazení věděl, pravděpodobně mu to zjevil Duch Boží. Pavel se s tím nechtěl smířit, proto se několikrát modlil k Bohu, aby mu byl démon na základě Boží intervence odňat z těla. Bůh jeho modlitbu nevyslyšel („moc má v nemoci dokonává se“.) Jednalo se o démona, který v Pavlově těle způsoboval nějakou nemoc (handicap), žádným způsobem Pavla neovládal. Bůh může démonické obsazení přikázat nebo dopustit (ve výsledku je to to stejné). Vidíme, že se křesťan může modlit k Bohu, aby od něj ustoupila nemoc, démon. Proč Bůh připustil nebo přikázal, aby byl Pavel zdémonizovaný, aby měl démonickou nemoc? Příčina byla pýcha, tedy hřích („A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl.“). Příčina démonického obsazení velmi často bývá pěstovaný hřích. Pokud se tedy křesťan chce zbavit démona, v prvé řadě musí začít u sebe (modlitba a pokání).

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Bible, překlad 21. století, Marek 7,20-22

Zdémonizovaný člověk není vždy nepříčetný!
Mnozí lidé se mylně domnívají, že démonické obsazení člověka se projevuje výhradně tak, že zdémonizovaný člověk je plně ovládán démony (je nepříčetný, tzv. „mimo“). Může to tak být, ale ve většině případů to tak není. Případ apoštola Pavla to potvrzuje. Je potřeba si uvědomit, že démonické obsazení člověka, může mít mnoho různých podob, stupní a úrovní. Démonické obsazení člověka může mít doslova stovky podob. Z případu Pavla vidíme, že démonické obsazení člověka se může projevovat „pouhou“ nemocí. To rozhodně neznamená, že všechny nemoci mají démonický původ (jak učí následníci Kennetha HaginaHnutí Víry)!

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem

Démonické obsazení člověka má Bůh pod plnou kontrolou!
Démon si v člověku nemůže dělat co chce, neboť  každého démona (včetně satana) má pod plnou kontrolou Boží moc. Bůh prostupuje všechno stvoření včetně démonů – všudypřítomnost a všeprostupnost Boha. Pokud by si démon v člověku mohl dělat co chtěl, většina zdémonizovaných by dlouho nežila (démon by je usmrtil).

Doporučené kázání a článek k prostudování: Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh, Zdémonizovaný křesťan. Může být Duch Svatý vedle démona?

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible, překlad 21. století, Židům 4,13

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 135,6

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Závěr
Boží slovo říká, že apoštol Pavel byl zdémonizovaný. To se projevovalo nějakou nemocí, která měla srážet jeho pýchu. Toto je potřeba brát vírou. Projevy zdémonizování mohou být různé (modloslužba, falešná prorokování, Jeruzalémský syndrom…). Z případu Pavla vidíme, že znovuzrozený a Duchem naplněný křesťan, který byl pokřtěn Duchem Svatým a má Jeho dary, může být démonicky obsazený. Z případu Pavla také vidíme, že obsazení démonem automaticky neznamená, že má člověk těžké poruchy psychiky či zdraví, že je natolik sužován (ovládán) démony, že nemá svobodu rozhodovat se a pohybovat.

Může vás zajímat:
Kdo jsou démoni?
Jak vymítat démony?
Máme svazovat démony?
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Může mít křesťan démona? Ano!
Proč mnoho křesťanů skončí v “pekle”?
Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity!
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ