Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

Boží slovo nám říká, že všechny (bez výjimky) vládní moci jsou zřízeny (vytvořeny) Bohem, který to tady všechno stvořil, udržuje a vede. Svrchovaný Bůh tvoří tyto vlády po svém a různými způsoby.

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,1-8

„Každá duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť  není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou. A protož, kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, tiť  sobě odsouzení dobudou. Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní. Boží zajisté služebník jest, tobě k dobrému. Pakli bys zle činil, boj se; neboť ne nadarmo nese meč. Boží zajisté služebník jest, mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí. A protož musejíť vrchnostem všickni poddáni býti, netoliko pro hněv, ale i pro svědomí. Nebo proto i daň dáváte, poněvadž služebníci Boží jsou, pilnou práci o to vedouce. Každému tedy což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu čest, tomu čest. Žádnému nebývejte nic dlužni, než to, abyste se vespolek milovali. Nebo kdož miluje bližního, Zákon naplnil,“
Kralická, Římanům 13,1-8

Toto potvrzuje také kniha Daniel:

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 2,21

„A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále; dává moudrost moudrým a umění majícím rozum.“
Kralická, Daniel 2,21


„Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes.“
Bible, překlad 21. století, Daniel 4,21-23

„Tenť  jest výklad, ó králi, a ortel Nejvyššího, kterýž vyšel na pána mého krále.  Nebo zaženou tě lidé od sebe, a s zvěří polní bude bydlení tvé, a bylinu jako volům tobě jísti dávati budou, a rosou nebeskou smáčín budeš, až se vyplní sedm let při tobě, dokudž bys nepoznal, že panuje Nejvyšší nad královstvím lidským, a že komuž chce, dává je. Že pak řekli, aby zanechán byl kmen kořenů toho stromu, království tvé tobě zůstane, jakž jen poznáš, že nebesa panují.“
Kralická, Daniel 4,21-23

A dále:

„Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna.“
Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: „Odkud jsi?“
Ježíš neodpovídal.
„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry.“
Bible, překlad 21. století, Jan 19,7-11

„Připomínej jim, ať  se podřizují vládcům [a] vrchnostem, ať  je poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku. Ať nikoho neurážejí, ať  nejsou svárliví, nýbrž mírní, a ať ukazují veškerou tichost ke všem lidem.“
ČSP, Titus 3,1-2

„Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: Já jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na ní a já ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 27,4-7

„Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 19,2-4

Co to znamená?
Každá vládní moc („Veškerá moc…“) má svůj původ od Boha, samozřejmě i ta, která je z našeho lidského pohledu nejhorší, tyranská a zločinná. Tvrdit, že nějaká vládní moc nebyla zřízena Bohem, je nebiblické. To se týká všech vlád v minulosti, současnosti i budoucnosti. Myslet si, že Bůh neměl nic společného s německým národním socialismem (nacistickou vládní mocí) – že jí nějakým způsobem nezřídil (pravděpodobně dopuštěním), že jí nemohl okamžitě ukončit, že o ní nevěděl, je nebiblické. To by z Boha dělalo nesvrchovaného, omezeného  (falešného) boha. To by byl velký zásah do Boží svrchovanosti. Nacistická vládní moc byla okultní. A nejen nacistická, ale i komunistická! Například komunistické Československo bylo psychotronickou (okultistickou) velmocí. Psychotronika (okultismus) se dokázala v tehdejším Československu etablovat jako vědní obor. V mnoha vědních oborech v ČR, dodnes vidíme mocně působit démony! Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh dává lidem i okultní a satanistické vlády. To vidíme už ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně vidíme panovníky okultisty. Bůh dal nebo dá vládní moc šelmám ze Zjevení, které budou tyranizovat obyvatele země. Bůh dal současnou vládnoucí okultní elitu, která pomocí démonů a ziskuchtivých lidí vytvořila a provozuje Nový světový řád (který v roce 1990 vyhlásil George Bush ve své řeči v Kongresu), který na různých úrovních zotročuje celé lidstvo. Bůh dává lidem vládní moci v rámci válek i udržení míru, v rámci Božích soudů, v rámci tříbení věřících atd.

Je s podivem, že řada lidí (včetně křesťanů) nevidí, že většina dnešních vlád je okultních. Představitelé těchto vlád vykonávají své rituály, nejen skrytě, ale i veřejně. Je neuvěřitelné, že většině lidem to nepřichází divné. Je to o tom, že dnešní lidé jsou zmanipulovaní školským systémem, vědou, médii, televizí, hudbou atd. V této souvislosti nelze nezmínit satanské obřady vykonávané během olympijských her a na elektronických hudebních festivalech. Hanebný satanský obřad byl vykonán během slavnostního otevření Gotthardského železničního tunelu ve Švýcarsku, kterému přihlížela vládnoucí okultní elita (německá kancléřka, francouzský prezident atd.).

Zarážející je také fakt, že lidé nevidí okultní vládu v Izraeli. Izrael je jediný stát na světě, který má za oficiální symbol okultní a satanistickou symboliku – hexagram ✡ (Jaký je skutečný význam hexagramu?), který se nejčastěji používá v satanismu a židovské kabale (židovské čarodějnictví). Kdo prezentuje okultní symbolikou, ten je úzce spjat s ďáblem a jeho démony! Díky tomu je démonizace v Izraeli na samém vrcholu, což je prokazatelné: Izrael vede agresivní politiku, která je proti zájmu Židů; u Zdi nářku vidíme otřesnou modloslužbu, veřejné a obdivované uctívání falešných bohů (démonů) – okultní rituály židovských kabalistů se sexuálním podtextem; Jeruzalémský syndrom atd.

Svrchovaný Bůh všechny tyto vlády nejen založil, ale i kontroluje. Bůh je úplně nade vším! Bůh dává světu řád (světové řády). Bůh je absolutně svrchovaný a všemohoucí! Boží svrchovanost znamená, že není nikdo, kdo by mohl Bohu v čemkoliv zabránit, nic se nemůže stát za jeho zády nebo aniž by o tom Bůh nevěděl.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 46,11

„Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše srdce a ví všechno!“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 3,20

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 135,6

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Bible, překlad 21. století, Žalm 33,13-14

Jakými způsoby Bůh tyto vlády tvoří?
Různými. Výhodou Boha je, že je nad časem, takže vidí do budoucnosti. Obecně řečeno lze říct, že Bůh tvoří vládní moci přímo nebo dopuštěním. Přímo znamená, že je to vykonáno na Boží příkaz (Bůh stanovuje pravidla). Taková vláda je Bohem vytvořena působením vlastní moci, přes lidi, pomocí satana a jeho démonů. Bůh dá konkrétní příkaz konkrétnímu člověku (nebo skupině lidí) nebo mocnosti. Následně člověk nebo mocnost vykoná dané úkony, které povedou k vytvoření vládní moci. V některých případech toto může trvat řadu let. Na konci věků bude (nebo už je) na Boží příkaz vytvořena tyranská vláda, kdy budou vypuštěni čtyři velící démoni, kteří budou velet mohutnému démonskému vojsku, které nějakým způsobem (fyzicky, duchovně?) pobije třetinu lidí.

„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Zřízení vládní moci dopuštěním. Význam slova „dopustit“: dovolit, umožnit, dát svolení. Zřízení vládní moci tímto způsobem znamená, že je vládní moc založena na popud někoho jiného než Boha. Když Bůh vytváří vládní moc dopuštěním, tak zasahuje nebo nezasahuje do událostí. Lidé nebo mocnosti vykonávají určité úkony, které vedou k založení této vlády. Vše je o tom, že svrchovaný a vševědoucí Bůh ví, jak se budou věci vyvíjet i jak dopadnou. Bůh ví, co si lidé myslí, jak budou jednat atd. Bůh celý proces vytváření vládní moci dozoruje (vše je absolutně pod Jeho kontrolou). Bůh ví úplně všechno. Ač to tak někdy nevypadá, Bůh všechno na zemi řídí! Pokud by to tak nebylo, byl by to nesvrchovaný (falešný) bůh. Pozor na falešné křesťanské učitele, kteří mají víru v nesvrchovaného (falešného) boha. Tím jsou např. Dan Mohler a Todd White, kteří na celosvětové úrovni vyučují, že Bůh neřídí všechno. Pokud má někdo víru ve falešného boha, tak s tímto bohem i spolupracuje! – Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,29-31

„Zdaliž neprodávají dvou vrabců za malý peníz? a jeden z nich nepadá na zem bez vůle Otce vašeho. Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou. Protož nebojte se, mnohých vrabců dražší jste vy.“
Kralická, Matouš 10,29-31

„Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.“
ČSP, Matouš 10,29-31


„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible, překlad 21. století, Židům 4,13

„A neníť  žádného stvoření, kteréž by nebylo zjevné před obličejem jeho, nýbrž všecky věci jsou nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše.“
Kralická, Židům 4,13


Bůh je králem celé země, zpívejte žalmy s porozuměním. Bůh kraluje nad národy, Bůh sedí na svém svatém trůnu.“
ČSP, Žalm 47,8-9

Ještě nutno dodat, že zřízení vládní moci dopuštěním se neobejde bez Božího svolení (souhlasu). Bez svolení Boha k vytvoření vládnoucí moci dopuštěním nemůže dojít. Bůh v tomto případě dává svolení přímo nebo nepřímo. Dát svolení přímo znamená, že vládní moc je založena na popud někoho jiného než Boha, ale Bůh dává přímo svolení osobě nebo mocnosti, která má vykonat určité kroky, které povedou k založení vlády. Dát svolení nepřímo znamená, že vládní moc je založena na popud někoho jiného než Boha, ale Bůh dává nepřímo svolení osobě nebo mocnosti, která má vykonat určité kroky, které povedou k založení vlády. Dát svolení nepřímo neznamená, souhlasit s tím, co se stane, ale jde o svolení k tomu, že někdo může něco vykonat. Když tedy Bůh něco dopustí, tak to neznamená, že souhlasí s tím, co se stane (v některých případech samozřejmě může), ale dává souhlas k tomu, že něco nebo někdo (člověk, mocnost) může vykonat nějakou činnost. Pokud Bůh vytvořil nějakou vládní moc dopuštěním, neznamená to, že se tak stalo podle Jeho vůle! Vůle znamená: záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě vytyčeného cíle. Obecně lze říct, že ne všechno, co se ve světě děje, je Boží vůle. To je ale na jiný článek.

Vytvoření vládní moci přímo nebo dopuštěním jsou dva rozdílné postupy, jejichž výsledek je ale totožný – vládní moc je vytvořena Bohem (příkazem nebo svolením).

Co se týče Božího dopuštění, v této souvislosti zmíním knihu Job, kde vidíme, jak Bůh dopustil trápení bezúhonného Joba satanem. Svolení dal Bůh přímo (démonické moci) plus stanovil pravidla. Pokud čteme tuto knihu pozorně, tak vidíme, že i když to byl satan, kdo Joba trápil, tak Bůh toto trápení bral tak, že je od Něj.

„Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby předstoupil před Hospodina. „Odkud jdeš?“ zeptal se Hospodin satana.
„Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ odpověděl mu satan.
„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi mě podnítil, abych ho bezdůvodně trápil.“
Bible, překlad 21. století, Job 2,1-3

I sám Job vnímal nelehkou situaci, ve které se nacházel, jako soužení od Boha.

Boží hrůzy mě obkličují ze všech stran.“
Bible, překlad 21. století, Job 6,4

„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.
Job seděl v popelu a škrábal se střepem. „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řekla mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“
„Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ odpověděl jí. „Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?
Bible, překlad 21. století, Job 2,6-10

Boží slovo jasně říká, že neštěstí, která Joba postihlo, a které vykonával satan, pocházelo od Boha. Je s podivem, že Job v době obrovského utrpení zůstal věrný Bohu a neztratil víru. Nelze nezmínit, že poté, co se satan vzdal, Bůh Jobovu životu dvojnásobně požehnal. Tady vidíme, jak Bůh dokáže obracet zlo v dobro.

„Když se Job modlil za své přátele, Hospodin obrátil jeho úděl a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl. Každý z nich mu dal kousek stříbra a jednu zlatou náušnici.“
Bible, překlad 21. století, Job 42,10-11

Boží soudy
Bůh stvořil člověka jako svobodnou bytost, která se může rozhodnout. Když se člověk rozhodně špatně, nese si následky. Někdy je to bohužel tak, že následky nese skupina lidí. Proto je dobré hledat Boží vůli. Vládní moc vytvořená dopuštěním má zpravidla pro lidi negativní následky. I když to tak samozřejmě nemusí být vždycky. V rámci Božích soudů má každý národ takovou vládu, jakou si zaslouží, nebo jakou sám přímo nebo nepřímo požaduje. V rámci Božích soudů jsou Bohem zřízeny tyranské vlády, protože Bohu se nikdo rouhat ani vysmívat nebude. Pokud si někdo myslí, že národ, který ve velkém rozsahu a dlouhodobě pěstuje mimomanželský sex, homosexualitu, provozuje modloslužbu atd., bude mít Boží požehnání, ten se hluboce mýlí. Nutno dodat, že Boží soudy zpravidla nemají úkol trestat, ale mají lidi přivést k pokání. Na druhou stranu, některé Boží soudy přímo trestají hřích a hříšníky. Bohu se nikdo žádným způsobem vysmívat nebude!

„Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný“
ČSP, Galatským 6,7-8

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 3,5-6

John Lennon prohlásil, že Beatles jsou slavnější než Ježíš Kristus. Předčasně zemřel. Majitelé Titaniku veřejně tvrdili, že jejich loď nemůže potopit ani samotný Bůh. Titanik šel hned během první plavby ke dnu. Bohu se nikdo vysmívat nebude! Co se týče křesťanství, v této souvislosti mohu uvést dva případy z Písma, kdy Bůh tvrdě potrestal konkrétní hříšníky za jejich hříšné skutky:

1. Pokrytce Ananiáše a Zafiru, kteří lhali Bohu (Skutky 5,1-11).

„Nelhal jsi lidem, ale Bohu! Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 5,5

2. Herodese, který ve své pýše dovolil, aby byl oslavován jako Bůh.

„A ihned jej udeřil Pánův anděl za to, že nevzdal slávu Bohu: byl rozežrán červy a zemřel.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 12,23

Křesťané mají poslouchat světské vlády
Bůh ustanovuje lidské vlády a křesťané je mají poslouchat (Římanům 13,1-8). Tím však není řečeno, že se křesťané nemohou v některých případech vzepřít. Pokud dochází k hrubým proviněním vládnoucí moci, např. má křesťan na základě světských zákonů vykonat hřích (lhát, zabít člověka atd.), může se vzepřít.

Nenadávejte na politiky
Nevěřící s oblibou a nadmíru řeší politiku, často nadávají na politiky. Někteří z nich toto mají na modlářské úrovni. Někteří věřící se do těchto nesmyslných debat zcela zbytečně zapojují. Pozor, tímto způsobem se křesťan může spřahat s nevěřícími!

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“
„Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Pán.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 6,14-18

Proč Bůh tvoří zlo?
V Písmu stojí, že Bůh tvoří zlo:

„Já formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hospodin to všechno působím.“
Bible, překlad 21. století, Izaiáš 45,7

„Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.“
Kralická, Izaiáš 45,7

„Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.“
ČSP, Izaiáš 45,7

Tímto jsou mj. myšleny i zmíněné tyranské vlády. Proč Bůh tvoří zlo? Může to být v rámci Božích soudů. Opět opakuji, že Boží soud zpravidla bývá k dobrému! Bůh tvoří zlo, aby si nás k sobě přitáhl, abychom činili pravé pokání… Bůh tvoří zlo za účelem toho, aby z něj vzešlo dobro (Bůh zlo obrací v dobro).

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 2,20-22

K vykonání zla si Bůh může použít ďábla a jeho démony. Veškeré zlo, ďábla a jeho démony, má Bůh pod plnou kontrolou! Pokud bychom věřili, že Bůh nemá všechno pod plnou kontrolou, věřili bychom ve falešného boha (omezený bůh = falešný bůh). Je potřeba si uvědomit, že ďábel má pouze omezenou moc. Ďábel rozhodně nemá pravomoc (právo a moc), jak stojí v překladu Bible od charismatiků (ČSP). Ďábel má moc, na kterou nemá právo. On má pouze takovou moc, jakou mu propůjčil Bůh. Nad ďáblem a každým lidským vládcem je Bůh Ježíš Kristus, proto pravý křesťané zažívají Boží pokoj.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 28,18

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 1,4-5

Závěr
Ať se nám to líbí ne, Bůh je ten, kdo různými způsoby ustanovuje a sesazuje světské vlády, kdo naklání srdce vládců (politiků). Pokud s tímto máte problém, berte to vírou, že to tak je. Jak jsem již psal, křesťané mají poslouchat světskou vládu i Boha, ale Bůh má přednost. Pokud jde vládní nařízení proti tomu Božímu, je potřeba poslechnout Boha. Musíme si uvědomit, že politika je především v Božích rukou! Já osobně řeším politiku jen velmi okrajově a mám klid. Musíme si také uvědomit, že žádná světská vláda (zřízení), nezřídí na zemi ráj, nevyřeší naše problémy. Nemáme doufat v lidi, ale v Boha! Nemáme se upínat k lidským řešením, ale k Bohu! Určitě se modleme za politické systémy a konkrétní politiky! Modleme se za to, ať jsou ve vládě poctiví lidé, ať se politici správně rozhodují, ať  se  křesťané mohou bez perzekuce scházet, ať je dostupná Bible atd.

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Bible, překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Mějme na mysli, že biblický Bůh není jen láskyplný a trpělivý, On je také spravedlivý, trestající, poučující, přikazující a zásadový. Biblický Bůh je také Soudce – už tady lidi soudí! Pozor na láskyplného boha, který nemá už žádnou jinou vlastnost. Kdo v takového boha věří, věří ve falešného boha.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl:
„Má je pomsta, já zjednám odplatu,“ a dodal: „Hospodin bude soudit svůj lid.“
Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Bible, překlad 21. století, Židům 10,26-31

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní. Když jsme si vážili svých tělesných rodičů, kteří nás vychovávali, neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti. Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“
Bible, překlad 21. století, Židům 12,6-11

„Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení“
Bible, překlad 21. století, Skutky 14,22

Pravý Bůh je ten, kterého nám zjevuje Boží slovo (Starý i Nový zákon). Někteří křesťané věří, že se Bůh změnil – že je jiný než ve Starém zákoně. To v žádném případě! Bůh je neměnný, stálý, nepodléhá žádné změně, a to už ve své podstatě. Stálost dělá Boha Bohem. Nestálý bůh, to je falešný bůh. Pro křesťana je důležité, aby věřil ve stálost Boha – v Boha, u něhož nejsou žádné změny, žádný proměnlivý stín.

„Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 1,17

„Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel, u něhožto není proměnění, ani jakého pro obrácení se někam jinam zastínění.“
Kralická, Jakub 1,17


„Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Bible, překlad 21. století, Malachiáš 3,6

„Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.“
Kralická , Malachiáš 3,6

Pozor, rozhodně není pravda, že Starý zákon byl nahrazen Novým zákonem! Starý zákon samozřejmě platí. Jsou tady ale výjimky. Výjimka není to, že se Bůh změnil! Mysleme na to, že Bůh je vševědoucí, On dopředu ví, co nastane. Některé části Starého zákona jsou Kristovou obětí překonány (naplněny), jiné sám Ježíš (Bůh) svým učením překonal (např. Sedmý den).

Věříš ve svrchovaného Boha, který má všechno pod svou kontrolou? Věříš v Boha Ježíše Krista, který má úplně všechny vlády a mocnosti ve svých rukou? Pravda je taková, že Ježíš pevně drží vládu nade vším stvořením a vůbec nic se nemůže vymknout z jeho ruky! Z následujících veršů je patrné, že každý vládce, satan a každý démon, je jako pes uvázaný na vodítku, které pevně drží Bůh Ježíš ve svých rukou.

„V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,9 a 13-15

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 1,4-5

Proto se upněte k Bohu a budete mít klid v srdcích. Spoléhejte se na Ježíše a budete si užívat Božího pokoje, který je pro každého křesťana důležitý. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 3,15

Může vás zajímat:
Trojjediný Bůh
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Máme svazovat démony? Rozhodně ne!
Může mít křesťan démona? Ano!
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Kdo, co byl Pavlův osten v těle?
Mám dávat “desátky”?