Jak vymítat démony?

Jak vymítat démony? Existuje spolehlivý návod, jak vymítat démony?

1. Démony může vymítat (vyhánět z člověka) každý křesťan. Pokud někdo tvrdí, že vymítat démony může pouze určená osoba (pastor, starší, speciálně vyškolený křesťan, křesťan s rozpoznáním duchů apod.), nehovoří pravdu.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible, překlad 21.století, Marek 16,15-18

„Mistře,“ řekl mu na to Jan, „viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“
„Nebraňte mu,“ odpověděl Ježíš. „Kdo není proti nám, je s námi.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 9, 49-50

2. Satan rozšířil mnoho falešných postupů (bludů), jak „vymítat“ (resp. nevymítat) démony – vymítat démony může jen kněz římské církve, musí se používat kříž a „svěcená“ voda, je potřeba mít speciální oděv, démona je potřeba nejprve „svázat“, démoni vycházejí během „křtu ohněm“… V 70. letech minulého století, díky nebiblickému vymítání katolických kněží, dokonce zemřela bavorská studentka Anneliese Michel. Římsko-katolická církev vymítá démony nebiblicky, falešně! Jak vymítat démony podle Bible? Biblické je vyhánět démony ve Jménu Ježíše Krista. Nic víc k tomu!

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Nebiblické vymítání démonů
Vyvarujte se „vymítat“ démony nebiblicky („svazovat“ démony, odříkáváním předepsaného textu, používáním nějakých předmětů…). Pokud nějaký křesťan vymítá démony nebiblicky, démon se nemusí ozvat, nebo se z „vymítání“ stane „divadlo démonů“. Během nebiblického „vymítání“ se může stát, že se démon ozve, ale pak se „stáhne“ – např. předstírá, že vyšel (démonicky obsazený člověk může cítit dočasnou nebo i dlouhodobou úlevu – může dojít k výměně démonů apod.). Pokud vymítáme démony nebiblicky, můžeme démonicky obsazenému člověku velmi uškodit (na fyzickém i psychickém zdraví).

Ohledně nebiblického vymítání démonů, ještě musím zmínit křesťany vyznávající Hnutí Víry (Andres Bisonni, Michael Koulianos, Daniel Kolenda, Todd White…), kteří tvrdí, že démoni vycházejí během nebiblických rituálů, kdy křesťan příkazem „oheň“ (nebo jiným nebiblickým příkazem), sráží lidi k zemi. Toto je nebiblické vymítání démonů! S těmito rituály nemá nic společného Duch Boží! Lidi sráží k zemi démonická moc. Jde o demonstraci démonické moci, kdy křesťané spolupracují s démony!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Video: Andres Bisonni – „křest ohněm“ (nebiblický rituál)
Nahlásit nefunkční video

Další nebiblické rituály jsou tzv. „ohnivé tunely“, kdy křesťané spolupracují (rozdávají) s démony. Pozor na Konference ohně a podobné akce!

Doporučený článek k prostudování: Ne všichni duchové jsou od Boha!

Vymítání démonů a křesťanský půst
Vymítání démonů lze vykonávat „z fleku“ a na různých místech. Ježíš vymítal démony i na veřejných místech. Pokud je vymítání plánované, držím před vymítáním křesťanský půst (půst bez Božího vedení, není křesťanský půst – jde o obyčejné hladovění). Křesťanský půst mj. držím, protože lépe vnímám Ducha Svatého. A také:

„A jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: „Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdekoli se ho zmocní, trhá jím, a on pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ On jim na to říká: „Ach, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás? Jak dlouho ještě vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně.“ I přivedli ho k němu. Jakmile ho duch spatřil, ihned s ním zalomcoval, chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce: „Jak je to dlouho, co se mu to stává?“ On řekl: „Od dětství. Často ho hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám.“ Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal: „Věřím, pomáhej mé nevíře!“ Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: „ Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!“ Ten vykřikl a silně jím zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“
Studijní překlad, Marek 9,17-29

Nech se vést Duchem Božím
Velký pozor na „zaručené“ návody (postupy), jak z člověka vyhnat démona! Takové „zaručené“ návody jsou velmi zavádějící a mnohdy i nebezpečné (křesťané podléhají učení démonů). Tyto „návody“ nalezneme v článcích na Internetu, v „křesťanské“ literatuře… Co platilo v jednom případě, nemusí platit v jiném! Odhoďte všechny „křesťanské“ knihy (které zpravidla vydávají křesťané spadající pod Hnutí Víry) a upněte se na Bibli a Živého Boha! Pokud se budeme držet nějakého návodu, jak „úspěšně“ vymítat démony, uhašujeme Ducha a vymítání nebude podle Boha (může se z toho stát „divadlo démonů“)!!! Je potřeba myslet na to, že každé vymítání démonů je originál, proto se VŽDYCKY nechte vést Duchem.

Pozor na „svazování“ démonů!
Někteří křesťané „svazují“ démony. V Písmu není jediný záznam o tom, že něco takového máme během vymítání démonů dělat. Ježíš „nesvazoval“ démony. Ježíš démony okřikoval, přikazoval jim. Démony svazují satanisté (např. do předmětů)! Blud o svazování démonů rozšířilo již zmíněné Hnutí Víry.

Doporučený článek k prostudování: Máme svazovat démony?, Talismanologie, výroba magických předmětů

Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 8,29

„(Ježíš mu totiž řekl: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!)“
Bible, překlad 21.století, Marek 5,8

Démonické obsazení křesťana
Satan rozšířil blud o tom, že žádný křesťan nemůže být démonický obsazený, což je pro něj ideální stav (buď klidný, ty démona mít nemůžeš…). Mnohokrát jsem se přesvědčil o opaku. Dokonce i křesťan, který má dary Ducha (prorokování, mluvení v jazycích…), může být démonicky obsazený. I démonicky obsazený křesťan může velmi úspěšně vymítat démony (biblické vymítání démonů vede Bůh – démony vyhání z člověka Boží moc, ne člověk samotný). Démonické obsazení se někdy velmi těžko odhaluje. Je potřeba mít na paměti, že démoni se hlavně zaměřují na pastory/kazatele! Pro satana je ideální, když ovládá člověka, který vyučuje křesťany, publikuje knihy a různé příručky…

Mimochodem, celoživotní démonické obsazení přiznal křesťanský kazatel Derek Prince. Zdémonizovaný byl také apoštol Pavel.

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Závěr – v prvé řadě se spoléhej na Boha, ne na člověka
Jako křesťané se máme v prvé řadě spoléhat na Boha, ne na lidi. U vymítání démonů toto platí dvojnásobně. Nevymítej démony podle zkušeností nějakého křesťana. Nevymítej démony podle nějakého „zaručeného“ návodu. Během vymítání démonů neber v potaz, co ses dočetl někde na Internetu nebo v křesťanských knihách. Během vymítání démonů ignoruj informace v tomto příspěvku. Během vymítání démonů nikdy nedělej žádné nebiblické rituály, kterých se milerád ujímá satan. Během vymítání démonů rozhodně neignoruj Písmo a bez výjimky se nech vést Duchem Svatým! Duch Svatý je náš nejlepší Učitel, Rádce… U Boha je absolutní pravda, ne u člověka! Každý člověk má jen částečné poznání.

„Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 13,8-13

Nejen ten, kdo vymítání démony se má během vymítání spoléhat na Boha, ale i ten, který požaduje odejmutí démona. Někteří křesťané, kteří chtějí odejmutí démona (nebo uzdravení z nemoci – démonické obsazení může souviset s démonickým obsazením), se v prvé řadě upnou na člověka – dokáží procestovat tisíce kilometrů s tím, aby je ten a ten křesťan uzdravil nebo z nich vyhnal démona. Když u jednoho neuspějí, jdou dál. Pokud máš takové myšlení, jsi na špatné cestě – nastane velká démonická svázanost. Je potřeba si uvědomit, že nadpřirozeně uzdravuje a vyhání démony Boží moc, ne člověk sám o sobě. Když někdo používá dar uzdravování, dar mocných činů, tak je potřeba si uvědomit, že tyto dary Ducha nejsou platné vždy a všude. Pokud dojde k nadpřirozenému uzdravení, tak se to stane na základě Boží svrchovanosti, ne na základě vůle člověka. Jako křesťané se musíme upnout v prvé řadě na Boha (modlitby, posty…), ne na člověka. Určitě máme vyhledávat naše sourozence v Kristu, kteří budou na nás vzkládat ruce a modlit se za uzdravení, kteří z nás budou vymítat démony, ale v prvé řadě musíme začít u sebe (nemáš problém u sebe?). K tomu bych ještě podotknul, že se máme horlivě modlit za uzdravení, odejmutí démona…, ale každou modlitbu je potřeba zakončit: „Ne má vůle ať se děje, ale Tvá!“. Amen.

„Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať  se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 6,7-10

Může vás zajímat:
Kdo je satan?
Posedlost démonem
Jak vymítat démony?
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Pravda o magii
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)