Jak se modlit?

Jak se mám modlit? Jak má správná modlitba vypadat? Modlím se správně?

Modlitba není nic jiného, než upřímný rozhovor s Pánem Bohem. Bůh tě zná moc dobře, zná tvou povahu i tvé myšlenky. Bůh přesně ví, co potřebuješ, ale chce to slyšet od tebe. Modlit se můžeš úplně za všechno – za sebe, za ostatní lidi (přímluvná modlitba), aby ti Bůh nedal soužení, za uzdravení, politiky, aby ti Bůh dal dary ducha Svatého atd.

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Bible, Filipským 4,6

modlitba

Bůh je naprosto svrchovaný
Během modlitby je potřeba myslet na to, že Bůh je naprosto svrchovaný a má své plány. Samozřejmě má plány i pro naše životy, které předem připravil.

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Bible, Efeským 2,10

Naše modlitby mají směřovat k uskutečňování Božích plánů, ne k tomu, že chceme Boha k něčemu donutit. Ježíš na konci modlitby k Otci řekl (Lukáš 22,42): „Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“. Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Jen on zná budoucnost. Proto se upni ke svému Otci – mluv s Ním, ptej se Ho, jaký má s tebou záměr, plány.

Musíme si uvědomit, že nevyslyšená modlitba není důkazem naší malé víry, ani toho, že je s námi něco v nepořádku, že nás Bůh nemá rád. Stejně tak vyslyšená modlitba není potvrzením toho, že je s námi všechno v pořádku, ale spíše svědectvím o Boží lásce.

Na toto nezapomínej
1. Je dobré si hned ráno vyšetřit chvilku pro modlitbu. Hned ráno je též dobré vykázat od sebe démony (ve jménu Ježíše Krista) a poprosit Otce, aby tě před nimi ochraňoval.
2. Také je vhodné se před každou činností modlit (před jízdou autem, návštěvou lékaře, evangelizací, pročítáním Bible atd.). Modlit se můžeš i mezi nevěřícími lidmi (např. v zaměstnání) v duchu, myšlenkách.
3. Nezapomínej též chválit a uctívat Pána, za všechno Mu děkovat, a to za všech okolností.
4. Důležité jsou chvilky ztišení během modlitby, kdy čekáme na Boží odpovědi. Nauč se poslouchat, co ti Bůh říká. Bůh s tebou komunikuje skrze tvé myšlenky a vize.
5. Hovoř s Bohem, On chce mít s tebou kontakt. Je opravdu velmi důležité upřímně hovořit s Bohem – s tvým Stvořitelem. Bůh chce, abys ho miloval, měl s ním vztah a mluvil s ním. On chce, abys s ním hovořil pořád a otevřeně. Hovoř s ním o všem možném: jak se cítíš, co bys chtěl – sdílej s Ním své touhy, říkej Mu své sny, své slabosti a problémy…
6. Udělej si na Boha čas, víc času. Určitě není závadné se modlit před spaním, ale Bůh chce, abys s ním trávil víc času (chození v Duchu).
7. Před Pánem nic neskrývej. To ani nelze. Bůh zná i tvoje myšlenky!
8. K Bohu vždycky přistupuj v pokoře, poslušnosti, pravdě, s díkuvzdáním a maximální důvěrou.
9. Každou modlitbu je dobré končit slovy: „Ať se děje vůle tvá“.
10. Jak se modlíš, jaký máš s Ním vztah, takový je tvůj křesťanský život.

A další…

V modlitbě máme mít vytrvalost (zároveň pokoru). Myslete na to, že modlitba nemusí být vyslyšena ihned (všechno má svůj čas).

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,“
Bible, Kazatel 3,1-3

Ptej se Boha na modlitbách v „pokojíku“, proč nedošlo k vyslyšení modlitby, jaká je Boží vůle…

„V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení)“
Bible, Koloským 4,2-3

Správnou modlitbu ti nikdo neukáže. Správnou modlitbu musíš najít ty sám. Mluv k Bohu srdcem, v pokoře, s vděčností, díkuvzdáním… Musíš cítit, že tvoje srdce je spjaté s Bohem. Bohu se hnusí, když někdo bezmyšlenkovitě odříkává naučený text.

„Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pokrytci; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“
Bible, Matouš 6,7–8

Děkujte Bohu a modlete se pořád…

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,16-22

Když se křesťan nemodlí, může být v pokušení…

„Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. Jak to, že spíte? řekl jim. Vstaňte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení.“
Bible, Lukáš 22,45-46

Ještě připomenu, že každou modlitbu je vhodné zakončovat (a samozřejmě to tak i myslet): „Tvá vůle se staň“

„Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se: Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá!
Bible, Lukáš 22,42

Za modlitbou musím do kostela?
Rozhodně ne. Bůh je všudypřítomný, takže je s tebou doslova pořád!

„A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Bible, Matouš 18,20

„Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj.“
Bible, Jan 14,23

Zde je potřeba zdůraznit modlitby v soukromí – v „pokojíku“. V „pokojíku“ se otevíráš Bohu, buduješ s Ním vztah, činíš pokání… Společné modlitby jsou bezpochyby důležitou součástí církevního života (stejně jako uctívání, Večeře Páně…), protože vytváří jednotu, ale jednoznačně musí v tvém životě převažovat modlitby v „pokojíku“, neboť to je centrum křesťanského života (všechno ostatní jsou plody „pokojíku“). Modlitby v „pokojíku“ musí být pro tebe mnohem důležitější, než společné modlitby na skupinkách apod. Tvůj „pokojík“ může být místnost, kde jsi sám, může to být procházka po lese atd.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého.“
Bible, Matouš 6,5-13

Varujte se katolických kostelů (jsou to místa plá modloslužby, teritoriálních démonů – duchovně nebezpečná místa), kde se lidé modlí k sochám, obrazům (sochy Marie, apod.) – démonům.

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible, Exodus 20,4-6

Mám při modlitbě používat růženec?
Rozhodně ne! Růženec je velmi rozšířen mezi katolíky (ve falešném křesťanství). Růženec lze považovat za okultní předmět, za kterým stojí satan a jeho démoni. V římském katolicismu lze poměrně často spatřit okultní symboliku, např. „vševidoucí oko“, hexagram

Modlitební řetězce
Modlitební řetězec je hromadný modlitební přístup k Bohu (přímluvná modlitba), kdy se křesťané modlí za určitou věc, např. za uzdravení člena sboru. Přímluvné modlitby za lidi určitě závadné nejsou, modleme se za lidi, politické systémy atd.! Co se ale týče mnoha modlitební řetězců, jsou často tyto modlitby ve stylu „donutíme Boha jednat“. Někteří křesťané si myslí, že čím víc lidí se bude modlit za stejnou věc, tím budou jejich modlitby automaticky zázračně zesíleny (vyslyšeny) – Boha donutí jednat. Pokud je modlitební řetěz v tomto stylu, je ignorována Boží vůle, nebiblicky si vynucujeme vyslyšení modlitby. Tímto způsobem chceme Boha k něčemu donutit, a to je špatně. Křesťan se má podřizovat Bohu a Jeho vůli, mát mít důvěrný vztah s Bohem, má být pokorný… Všechno toto, modlitební řetěz, ve výše uvedeném stylu, postrádá. Pokud se modlíme za sebe nebo někoho jiného, je nutné hledat a také respektovat Boží vůli. Musíme si uvědomit, že Bůh je absolutně svrchovaný!

Závěr
Modlitba je součást křesťanského života. Modlitbou budujeme náš vztah s Bohem. Ježíš, když se modlil k Otci, zakončil modlitbu slovy: „Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“. Boží vůle musí být pro nás priorita! Další věc je, že Bůh nám předem připravil plán (Efeským 2,10), takže pokud se nemodlíme v souladu s Jeho plánem, modlitby nemusí být vyslyšeny. Modlete se za všechno, co vám přijde na mysl – za své sourozence v Kristu a jejich problémy, za politiky, falešné křesťanské směry… Amen.

Může vás zajímat:
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Pravda o hypnóze v křesťanství
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích