„Nefilim“ – potomci padlých andělů (démonů)?

Kdo byli „Nefilim“? Jednalo se o hybridní potomstvo padlých andělů (démonů) a lidských žen? Jaká je pravda o bytostech „Nefilim“?

Boží slovo o „synech Božích“ a „obrech“ (hebrejsky: „Nefilim“):

„Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let. Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. Ale Noé našel milost před Hospodinem.“
Kralická, Genesis 6, 1-8

„Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let. V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.
I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé, a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.“
ČSP, Genesis 6, 1-8

Označení „syn Boží“
Kdo je „syn Boží“ z Genesis šesté kapitoly? Podle názoru většiny jde o démona (satanova anděla) v hmotném těle, kterým plodil s pozemskými ženami „Nefilim“. Tato teorie říká, že před globální potopu, kterou díky lidskému hříchu způsobil Bůh, bylo možné křížení démonů s lidmi. S tím si dovolím nesouhlasit. V Genesis šesté kapitole nevidím, že by se démon (údajný „syn Boží“) dokázal proměnit (zhmotnit) v hmotnou bytost včetně sexuality a schopnosti reprodukce. Démon nemá a nikdy neměl DNA, kterou by mohl kombinovat s lidmi. V Bibli nikde nestojí, že démon v minulosti mohl měnit lidskou DNA. Démon vždycky byl a dodnes je duch, duchovní bytost bez fyzického těla a pohlavních orgánů. Démoni jsou duchové bez těla, kteří mají neodolatelnou touhu po lidském těle. Jde o tak silnou touhu, že když nemohou vejít do lidského těla, tak raději, než by měli zůstat bez těla, vstoupí do těla zvířete (Matouš 8,28-32). Démon může „pouze“ člověka tzv. posednout. Pak může v člověku působit různými způsoby, může způsobit fyzické onemocnění atd. Pořád je to ale duch bez vlastního fyzického těla.

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem

„Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 22,30

„Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. „Pokoj vám,“ řekl. Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha.
Řekl jim tedy: „Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách? Podívejte se na mé ruce a nohy – jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, já je mám!“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 24,36-39

„Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“
Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: „Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat.“
„Jděte!“ řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 8,28-32

Démoni rádi imitují postavy lidí, např. během spiritistických rituálů, zjevení Marie apod., vždycky se ale jedná pouze o světelnou iluzi, nebo o falešné vidění.

Opravdu si nemyslím, že „syn Boží“ je označení pro démona v hmotném těle s funkčními pohlavními orgány atd. Myslím si, že jde o člověka, který má víru v Boha Stvořitele. Bible to potvrzuje:

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Bible, překlad 21.století, Lukáš 20,34-36

„A odpovídaje, řekl jim Ježíš: Synové tohoto světa žení se a vdávají. Ale ti, kteříž hodni jmíni budou dosáhnouti onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženiti budou ani vdávati. Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Kralická, Lukáš 20,34-36


„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Bible, překlad 21.století, Římanům 8,12-14

Synové Boží, potomci Boha jsou všichni ti, kteří jsou narozeni z Boha (znovuzrození).

„Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 5,1

Všichni znovuzrození jsou Boží děti – synové a dcery Boží.

„Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.“
Bible, překlad 21.století, Jan 1,12-13

„Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme.“
Bible, překlad 21.století, 1. Jan. 3,1–2

Věřící jsou potomstvo Boží, rod Boží – syny a dcery Boží.

„Jsmeli tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu.“
ČSP, Skutky 17,29

„Nefilim“ – „obr“
Drtivá většina křesťanů považuje „Nefilim“, o kterých se zmiňuje šestá kapitola Genesis, za hybridní syny padlých andělů. Osobně to považuji za nesmysl. Je potřeba si uvědomit, že každý překlad z cizího jazyka je zároveň výklad. Pro překlady Bible to platí samozřejmě také. Nejčastější překlad/výklad hebrejského slova „Nefilim“ je „obr“. To považuji za zavádějící, neboť  někteří dnešní lidé si pod slovem „obr“ představují nadpřirozenou bytost z řeckých mytologií (Hydra, Kyklop) a pohádek. Tyto lidi zpravidla nenapadne, že „obr“ může být myšlen „normální“ člověk, který je velmi vysokého vzrůstu a velmi silný.

Je potřeba si uvědomit, že první lidé se dožívali velmi vysokého věku, např. Adam žil 930 let (Genesis 5,5). Než Bůh zkrátil lidem věk dožití (na 120 let), je pravděpodobné, že lidé měli odlišná těla než mají dnešní lidé (minimálně stárla pomaleji). Je možné, že tato těla byla vysokého vzrůstu, některá možná dosahovala extrémního vzrůstu.

Aby člověk pochopil správný význam označení „Nefilim“, je důležité pochopit kontext šesté kapitoly Genesis –  že „syn Boží“ není označení pro démona, nýbrž pro plnohodnostného člověka z masa a kostí, který má víru v Boha Stvořitele a následuje Ho:

Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let. V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.“

Z toho plyne, že „obr“ („Nefilim“) není hybridní potomek démonů, nýbrž potomek lidí (muže a ženy, které stvořil Bůh). Pak si představujme „obra“ jako člověka, který je vysoký vzrůstem, tím pádem i velmi silný.

Osobně se domnívám, že „Nefilim“ z Genesis je myšlen: „vysoký, silný, udatný, zkušený bojovník“. Pak by to skvěle doplňovalo: „dávní hrdinové, věhlasní muži“. Zkusme nahradit slovo „obr“ přímo v biblickém verši:

„V oněch dnech byli na zemi mimořádně silní a udatní bojovníci — a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.“

„Dávní hrdinové, „udatní hrdinové“ jsou v Bibli spojeni s bojovníky:

„Bude tam i Mešek, Tubal a celá jeho horda – jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny.“
Bible, překlad 21.století, Ezechiel 32,26-27

„Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim,“
Bible, překlad 21.století, Jozue 1,14

„Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím,“
Bible, překlad 21.století, 1. Letopisů 12,9

„Nefilim“ po globální potopě
„Nefilim“ po globální potopě je biblická pravda. V Genesis 6,4 stojí:  „V oněch dnech byli na zemi obři — a také potom…. V knize Numeri třinácté kapitole, která byla sepsána až po globální potopě, jsou zmíněni „obrovití muži“ – „Nefilim“.

Globální potopa byla mimo jiné kvůli „Nefilim“. Problém zastánců teorie Božích synů a démonů je, že o „Nefilim“ čteme i po této potopě. Z jejich teorie tedy plyne, že Bůh odvedl špatnou práci (což je nemožné). Další věc je, že pokud byl výskyt „Nefilim“ po potopě, mohou se vyskytovat dodnes. V Bibli nikde nestojí, že Bůh po potopě zakázal nebo zrušil „Nefilim“.

„Vyprávěli mu: Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněná a velmi velká. A také jsme tam viděli potomky Anákovy. Na území Negebu sídlí Amálekovci, v pohoří sídlí Chetejci, Jebúsejci a Emorejci a u moře a podél Jordánu sídlí Kenaanci. Káleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy: Směle pojďte vzhůru, obsadíme ji, jistě přemůžeme její obyvatele. Muži, kteří šli s ním, však říkali: Nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější nežli my. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele: Země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme tam obry — synové Anákovi totiž pocházejí z obrů — a připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích.“
ČSP, Numeri 13,27-33

„Nefilim“ po potopě… Goliáš byl vysoký 6 loktů a píď, což je přibližně 3 metry. To byl „obří muž“! To ale neznamená, že to byl potomek démona.

„Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď.“
Bible, překlad 21.století, 1. Samuel 17,4

I dneska se rodí velmi vysocí lidé (nad 2 metry)! Robert Wadlow měřil 2,72 m, přezdívalo se mu „Obr z Altonu“. Byl to snad potomek démona?

Také záleží na úhlu pohledu. Pokud si postavíte vedle sebe Evropana a Asiata, vidíte muže vysokého vzrůstu a muže malého vzrůstu. Asiat vidí Evropana jako člověka vysoké postavy („obra“). Evropan vidí Asiata jako malého člověka (člověka malého vzrůstu).

K zamyšlení
Projevovalo se páření démonů s lidmi pouze gigantismem? Démoni mají oproti lidem vyspělejší kognitivní schopnosti. Měl takové schopnosti po otci také potomek démona? Je pravděpodobné, že všichni démoni dodnes mají křídla. Měl potomek démona také křídla?

Pokud je „synem Božím“ myšlen démon, pak také tak můžeme označovat satana. Vždyť satan je pouhý padlý anděl. Pak lze předpokládat, že páření s lidmi si nenechal ujít ani satan osobně. Měl satan své lidské nevěsty a potomky?

Co se týče vykopávek gigantických koster, jde o prokazatelné podvody. Některé údajné lebky „Nefilim“ jsou větší ještě než „obyčejný“ člověk. To znamená, že toto stvoření měřilo desítky metrů…

Je potřeba si uvědomit, že Bůh tvoří lidi (Genesis 2,7, Jób 33,4; Žalm 139,13-16; Jeremiáš 1,5). Všemu živému dává Bůh „chřípí dech života“. Bůh samozřejmě stvořil i „Nefilim“ – lidi vysokého vzrůstu. Zastánci teorie o potomcích démonů si možná neuvědomují, že i tuto údajnou démonsko-lidskou rasu musel stvořit Bůh.

„Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 7,21-22

Henochova kniha
Teorii o křížení démonů s lidmi podporuje Henochova kniha: „Na zemi nyní plodí obry nikoli duchem, nýbrž tělem“. Henochova kniha vyobrazuje „Nefilim“, o kterých se zmiňuje kniha Genesis, jako démonsko-lidskou rasu mimořádně silných a nelítostných monster. Jejich mimořádná velikost a síla údajně pocházela z kombinace démonské „buňky“ s lidským genem.

Henochova kniha je démonský podvod! Tuto knihu nenapsal Henoch (Enoch), o kterém se zmiňuje Bible (Genesis 5,23-24). Je lež, že tuto knihu zachránil Noe před zničením. Stejná lež je (lež Židů), že Adam byl kabalista a že Noe zachránil kabalistické spisy před zničením. Někteří si evidentně myslí, že v Noemově arše byla pomalu celá knihovna… Henochova kniha není apokryf, už vůbec to není křesťanská kniha! Jde o knihu, která je plná démonských slátanin, na kterou navazují některé esoterické a okultní spisy. Mimo jiné na ní odkazuje Zóhar, což je kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře.

Doporučený článek k prostudování: Co je Kabala?

Každý křesťan by měl striktně odmítat rádoby pravdivé knihy, které šíří učení démonů!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible, překlad 21.století, 1. Jan 4,1

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible, překlad 21.století, Korintským 10, 20-21

Závěr
Značná část křesťanů věří, že před globální potopou docházelo k plnohodnotnému páření démonů s lidmi včetně reprodukce. Tito lidé považují „syny Boží“, o kterých je řeč v šesté kapitole knihy Genesis, za hmotné démonské bytosti včetně sexuality a schopnosti reprodukce. „Nefilim“ považují za potomky démonů a lidských žen (zlá démonská stvoření). Úplně mimo je učení, které zavání gnosticismem, Kabalou či řeckou mytologií, kde „syn Boží“ je vyobrazen jako potomek jakéhosi boha. Samozřejmě mimo je také to, že „Nefilim“ je mimozemská rasa z jiných (neznámých) světů. Tady je vidět, jak lidé včetně křesťanů touží po senzacích, vzrušení (tzv. „křesťanský adrenalin“). Problém některých lidí je to, že věří tomu, čemu věřit chtějí.

Je potřeba si uvědomit, že démon nemá hmotné tělo. Sám Ježíš říká: „duch přece nemá maso a kosti“. Z toho plyne, že páření démonů s lidmi včetně reprodukce, není možné.

Vzhledem okolnostem si nemyslím, že před globální potopou ani po ní, docházelo k páření démonů s lidmi (že by démon dokázal kopírovat Stvořitelovo dílo a stvořit novou démonsko-lidskou rasu). Nemyslím si, že Bůh dal svolení k tomu, aby démon na základě svévole měnil lidskou DNA.

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,29

Nemyslím si, že docházelo k sňatkům démonů s lidskými ženami (Genesis 6,2: „a brali si za ženy všechny, které si přáli.“). Nemyslím si, že označení „syn Boží“ je název pro démona v hmotném těle a s pohlavními orgány. Nemyslím si, že by Bible označovala démonský výtvor („Nefilim“) jako: „věhlasný muž“ (ČSP), „muži na slovo vzatí“ (Kralická), „muž slavné pověsti“ (Bible 21).

Co se týče „synů Božích“ z Genesis šesté kapitoly, domnívám se, že šlo o zbožné potomky Seta, kteří plodili potomky („Nefilim“) ve spojení s hříšnými potomky Kaina. „Nefilim“ jsou tedy potomci nevhodných manželských svazků plus mimořádně silní a udatní bojovníci.

„synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli.“
ČSP, Genesis 6,2

Je to v podstatě to, co platí dnes (v Nové smlouvě):

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou?“
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 6,14

Není dobré se upínat (nadměrně soustředit) na teorie o „Nefilim“. Je potřeba odmítat rádoby křesťanské knihy a dokumenty na Youtube, které jsou plné polopravd a domněnek.

„čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2,19

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

Křesťan se má upínat na Boží slovo a Pána Ježíše Krista, který je cesta do Nebe. Ježíš dal jeho následovníkům příkazy: kázat pravé evangelium, křtít obrácené lidi, bdít, nestrachovat se… Amen.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21.století, Jan 14,6

Může vás zajímat:
Měl satan lidské nevěsty a potomky?
Kdo je Bůh?
Co je biblické pokání?
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele
Kdo je satan?
Kdo jsou démoni?
Co je Kabala?
Co je okultismus?
Pravda o magii
Noemova archa byla nalezena!
Evoluce je velký podvod!
Sodoma a Gomora
Není manželství přežitek?