Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!

Je Římsko-katolické církev jediná pravá církev? Je modlení se k Marii v pořádku? Je papež František neomylný? Jaká je pravda o papeži? Odpověď na tyto otázky nalezneme v Bibli.

Vatikán
Vatikán je vnitrozemský suverénní městský stát, který se nachází uvnitř města Řím (Itálie). Tento stát má rozlohu pouze 44 hektarů. Vatikán je nejmenší stát na světě (co do počtu obyvatel a rozlohy). Vatikán vznikl v roce 1929 na základě Lateránských smluv, které podepsal kardinál Pietro Gasparri jménem Svatého stolce a italský diktátor Benito Mussolini (první politik, kterému se podařilo aplikovat fašismus ve státní praxi) jménem království Itálie. Smlouvy o Vatikánu hovoří jako o novém útvaru (preambule a článek III.), nikoli jako o pozůstatku mnohem většího papežského státu (756–1870), který dříve zahrnoval velkou část střední Itálie. Vatikán disponuje obrovským bohatstvím, celosvětovou politickou mocí a vlivem. Zajímavostí je, že Vatikán je stát s vysokou kriminalitou. Kriminalita je zde 20x vyšší než v Itálii. Tuto kriminalitu mají hlavně na svědomí zloději, kteří okrádají poutníky a turisty.

Katechismus je zlo
Katechismus je pro Římsko-katolickou církev oficiální výklad křesťanství, Bible. Každý katolík ho má studovat a řídit se ním. A to je špatně! Každý křesťan by měl studovat hlavně Bibli. Je jedno, zda to je katolík nebo člen jiné církve. Je potřeba si uvědomit, že katechismus není Bible ani neomylné dogma. Jediná pravda je v Bibli, Bible musí být pro každého křesťana pravá autorita!

Katechismus je snůška polopravd, lží a nekřesťanských názorů. Katechismus zmiňuje „smrtelné“ a „lehké“ hříchy. Bible ale říká, že hřích je hřích. Co se týče homosexuálů, katechismus uvádí, že homosexuální styk není nečistý. I když je pravda, že homosexuály povolává k čistotě. Ovšem Bible jasně říká, že odplatou za hřích – homosexualitu a homosexuální chování, je věčná smrt – peklo.

Římsko-kalolická církev k Písmu přidává tradice. Pokud se podíváme do Katechismu na pragraf 80, tak zjistíme, že „Posvátná tradice a Písmo svaté jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení. Obojí vyvěrá z téhož božského pramene, splývá jaksi v jedno a směřuje k témuž cíli.“. Římsko-kalolická církev říká, že křesťané mají přijímat Katechismus na stejné úrovni jako Bibli. To je oficiální učení Římsko-kalolické církve! Toto je nebilické učení. Je to démonské učení, které je celá staletí šířeno Římsko-kalolickou církví. Vatikán (papež) si neuvědomuje, že pouze Boží Slovo je pravda, ne žádná lidská tradice. K Božímu Písmu člověk nic nesmí přidávat!

Samo Boží Slovo usvědčuje Vatikán ze lži a manipulace…

„Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají. K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.
Bible, Přísloví 30,5-6

„Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu.“
Bible, Marek 7,13

Papež František

Římsko-katolická církev a pohanství
Římsko-katolická církev převzala obřady a ceremonie z řeckého a babylónského období, pohanských náboženských systémů. Stačí se podívat na trojitou korunu, kterou nosí papež. Ta je perského původu. Člověk, který jí byl korunován, byl prohlášen za „krále nebes, země a podsvětí“. Katolická církev též převzala od pohanského boha Dágona roucha, která nosí katoličtí biskupové a kardinálové, a to včetně mitry ve tvaru rybí hlavy. Pokud se podíváme na tzv. „vševidoucí oko“, které nachází v katolických kostelích, zjistíme, že je jedná o Horovo oko (staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem nebe, slunce a světla). Vrcholem všeho je obrovský sluneční kruh (okultní symbol), který se nachází v centru Vatikánu – na Svatopetrském náměstí. Na tomto náměstí stojí i obrovský obelisk (stojící sloup ve tvaru štíhlého čtyřbokého komolého jehlanu) jako symbol satanova působení ve Vatikánu. A takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Vatikán
Vatikán

Papež František
Vůdce Římsko-katolické církve je papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio). Podle Katechismu je papež František v církevních záležitostech neomylný (stejně tak biskupové). Katechismus totiž předpokládá, že tito lidé jsou vedeni Duchem Svatým. Jsou ale pokřtěni Duchem svatým? A co biblický křest, který římská církev neprovádí? Katechismus naštěstí říká, že papež není neomylný ve svém světském vědění. Ovšem i tak je papež František srovnáván s Bohem, což je hřích. Papež František sám sebe bere za nevyššího – nechá si říkat „Svatý otec“, lidi před ním klekají a líbají mu ruce. To všechno je nebiblické, hříšné a odporné!

„Neboť jsem já Bůh silný, a ne člověk, u prostřed tebe svatý“
Bible, Ozeáš 11,9

Papež František uznal velký třesk a evoluční teorii, podporuje používání RFID čipů (sledovací zařízení v těle člověka). Skandální a odporné je, že hájí homosexuální a pedofilní kněze (homosexuály obecně). Papež mlčí o vyhlazování křesťanů Římsko-katolickou církví, což je taky špatně. Papež by měl oficálně prohlásit, že Římsko-katolická církev v minulosti zavraždila miliony nevinných křesťanů, a že toho lituje. Papež František s oblibou hovoří o milosrdenství, což je určitě hezké. Špatné ale je, že v této souvislosti nezmiňuje hřích a obrácení. Pokud ignoruje hřích, uráží Boha.

Video: Papež František

Nebiblické učení Římsko-katolické církve
1. Modlářství – klanění se lidem, sochám, obrazům apod. Katolíci se klaní démonům.
2. Marie spoluprostředník, přímluvkyně – Marie podle Vatikánu byla vždy bez hříchu, dokonce se narodila bez hříchu (bez hříchu byl jen Ježíš). Co je ještě horší, pro Vatikán je Marie spoluvykupitelka a přímluvkyně, která se u Boha za lidi přimlouvá. Podle Bible je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem, a to je Ježíš. Více Mariánská zjevení je podvod démonů.
3. Bezmyšlenkovité odříkávání (opakování) modliteb – nebiblické opakování „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“. Toto Bible nazývá ohavností (stejně jako homosexualita a další hříchy).
4. Speciální osoby v katolické komunitě – svatí a kněží jsou něco víc. Povyšování lidí Bible neuvádí.
5. Nebiblické křty – katolíci křtí nicnevědoucí nemluvňata, která nemohou činit pokání. Tvrdí, že pokud tyto děti zemřou před „křtem“, skončí v pekle (druhá smrt). Katoličtí kněží také „křtí“ dospělé osoby, ovšem pokapáním vody. Oba postupy jsou nebiblické a lze je nazvat démonickými rituály. Vše o biblickém křestu se dozvíte zde (nová stránka).
6. Vyznávání hříchů knězi – podle Bible se vyznávají hříchy Bohu, a to v soukromí.
7. Obětování Krista na oltáři při mši – katolický kněz obětuje Krista na oltáři při každé mši. Katechismus, paragraf 1364: „Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, v níž je ‚obětován náš velikonoční beránek, Kristus‘ uskutečňuje se dílo našeho vykoupení“. Podle katolíků nebyla Kristova oběť na kříži dostačující, což se rozhodně neslučuje s Písmem. V Bibli jasně stojí, že Ježíš Kristus se obětovat jednou (na kříži) a za všechny lidi. Tyto mše nelze nazvat jinak než nebiblické rituály.
8. Svatořečení (kanonizace) – prohlášení určitého člověka za svatého. Další démonický rituál. Podle Bible je každý znovuzrozený křesťan svatý.
9. Odpustky. Miliony katolíků po celém světě nosí i dnes na fary peníze za účelem vykoupení duší zemřelých, kteří se podle katolíků nacházejí v tzv. očistci. To je další nebilické učení Římsko-katolické církve.
10. Okultní symboly. Celá staletí používá Římsko-katolická církev okultní symboly (kostely, chrámy, náměstí) – tzv. vševidoucí oka, obelisky, pentagramy, symboly uctívání slunce a měsíce… Obrovský obelisk je přímo ve Vatikánu na náměstí sv. Petra! O této problematice zde nebo zde.
11. Spasení skrze Římsko-katolickou církev. Katechismus učí, že spasení může být uděleneno skrze Římsko-katolickou církev. Konkrétně paragraf 1129 říká: „Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti“. Je to spasení na základě skutků, což rozhodně není biblické, protože nám Písmo říká, že spasení je možné pouze na základě víry. Spasení nám nedá žádná pozemská církevní organizace, spasení nám dá pouze Pán Ježíš Kristus. Člověk je spasen pouze díky Ježíšově oběti na kříži. Římsko-katolickou církev ze lži a manipulace opět usvědčuje Boží Slovo…

„Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible, 1. Jan 5,11

Vyhněte se nebiblickému učení Římsko-katolické církve, jinak vás čeká ohnivé jezero!

Klanění se sochám

Křesťanství není Vatikán
Uvědomte si prosím, že křesťanství není Vatikán – římský katolicismus, papež. Já osobně odmítán papežský systém, distancuji se od něj. Každý opravdový křesťan se musí od tohoto luciferova spolku distancovat (a modlit se za změnu). Římsko-katolická církev je velkým nepřítelem křesťanství, je to satanův projekt, jak nevědomky poslat co nejvíc lidí do ohnivého jezera.

Závěr
Římský katolicismus je nebezpečné falešné náboženství, které popírá Boží Slovo, a které káže člověkem upravené evangelium. Římsko-katolická církev je doupě démonů, přesně jak se píše ve Zjevení: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých a ohavných ptáků!“ (Zjevení Janovo 18,2). Papež František je oddaný služebník satana a nečistých duchů (démonů).

Je velká škoda, že Římsko-katolická církev je taková, jaká je. Musíme se modlit za to, ať ještě spousta katolíků procitne a pozná pravdu. Ať poznají Živého Boha a vykonají biblický křest. Rozhodně není na místě žádná nenávist k nim!

Jsem katolík, modlím se k Marii, vyznávám hříchy knězi. Co mám dělat?
Neprve je potřeba si uvědit, že činíš špatnost a nesmíš chtít v tom pokračovat. Čiň pokání – vyznej hříchy Bohu. Bible nám říká, že se máme zavřít do pokojíku, mluvit s Bohem (Bůh je všudypřítomný) a tam mu vyznávat hříchy. Toto samozřejmě můžeš činit i jinde v soukromí. Bůh ti všechno odpustí a bude rád, že jsi to učinil. Studuj Bibli, nech se pokřtít a žij jen pro Boha (Bůh musí být pro tebe vždycky na prvním místě). Všechny podrobnosti najdeš ve článku Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Sdílejte: