Slovo života

Slovo života
Česká křesťanská církev Slovo života byla založen na počátku 90. let švédskými misionáři. Tato církevní organizace je „odnož“ švédské Uppsale nadaci zvané Slovo života, v jejímž čele stál švédský kazatel Ulf Ekman. Ekman studoval na Haginově biblické škole v USA. Hagin byl jedním z nejuznávanějších charismatických učitelů a proroků. Hrál velmi významnou úlohu při vzniku pseudokřesťanského proudu Hnutí Víry.

Doporučené kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Kontroverze
Slovo života podléhá učení Hnutí Víry. Z toho plyne následující:

1. Uznávají falešné proroky a evangelisty prosperity, kteří svým učením spadají pod pseudokřesťanský směr Hnutí Víry: K.Hagin, R.Bonnke aj.

2. Ve sboru běžně káží ženy (vyučují muže).

„Žena ať  se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.
Kralická, 1. Timoteus 2,11-15

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Bible, překlad 21.století, 1. Korintským 11,3

3. Očekávají mega náboženské probuzení na konci věků. Toto je falešné učení.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?, Dojde v budoucnosti k hromadné spáse etnických Židů?, Prorok Eliáš byl Jan Křtitel

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 7,13-14

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible, překlad 21.století, Zjevení 9, 20-21 (šestá polnice)

4. Stát Izrael mají za obnovenou zemi izraelskou. Pravda je, že biblická země izraelská nekopíruje současné politické hranice Státu Izrael. Biblická země izraelská je vícenásobně větší než současné hranice Státu Izrael.

Doporučené články k prostudování: Stát Izrael není to stejné, co země izraelská, Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

„V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: „Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky až po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Kenijce, Kenizejce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce, Refajce, Emorejce, Kanaánce, Girgašejce a Jebusejce.“
Bible, překlad 21.století, Genesis 15,18-21

5. Pořádají kurzy Alfa.

Doporučený článek k prostudování: Co jsou kurzy Alfa?

6. Hovoří o dávání nebiblických „desátků“ v podobě peněz.

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“?

7. Používají cyklickou (hypnotickou) hudbu „v pozadí“, která lidi vede do stavu transu.

Doporučený článek k prostudování: Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

8. Před vodním křtem vyžadují dlouhodobé vyučování.

Doporučený článek k prostudování: Je dlouhodobé vyučování před vodním křtem biblické?

9. Je to státem uznaná a podporovaná církev – aktivně spolupracuje se světem.

Doporučený článek k prostudování: Která církev je ta pravá?