Církev Adventistů sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne (CASD) vznikla v 60. letech 19. století v USA. Do začátku 20. století se jejich učení rozšířilo téměř do celého světa.

Pojďme se podívat na tuto církev pod drobnohledem:

1. Ellen Whiteová (1827 − 1915, USA) patřila spolu se svým manželem k zakladatelům CASD. Podle svých slov dostávala od Boha vidění (za svůj život asi 2000), prostřednictvím kterých předávala církvi rady, kdy největší důraz kladla na oblast osobní spirituality. Často mluvila o tématu velkého konfliktu mezi dobrem a zlem a přibližovala Ježíše jako Záchrance a Spasitele, který bojuje o každého člověka a jeho vztah. Za svůj život napsala asi 100 000 stran rukopisů, kdy jejím neznámějším dílem je pentalogie Velké drama věků popisující biblické události od samého počátku vzniku zla, dějiny Izraele, události Ježíšovy doby, prvoapoštolskou církev a dále přes středověk, reformaci až po druhý Ježíšův příchod a následné vyřešení problému zla.

Adventisté dodnes vycházejí z jejího učení, s oblibou citují pasáže z jejich knih.

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

2. Důležitou osobností se pro historický vznik adventismu stává také William Miller (1782 – 1849), který předpověděl, že druhý příchod Ježíše Krista nastane mezi rokem 1843 a 1844 podle proroctví o očištění svatyně (Da 8,14). Později bylo toto datum upřesněno na 22. října 1844, tedy na den smíření. Hnutí, které zvěstováním započal, se zapsalo do amerických náboženských dějin a jeho přívrženci byli nazývání millerité nebo adventisté. Nejvýraznějším důsledkem tohoto hnutí byl pak vznik CASD v roce 1863. (V roce 2015 byl o tomto hnutí natočen film Pověz to světu – Austrálie).

Miller byl falešný prorok!

3. Adventisté se hlásí k reformačnímu procesu, který zahájili Jan Hus, Martin Luther a další.

4. Adventisté jsou známí svojí charitativní činností. Vlastní humanitární organizaci ADRA (Adventist Development and Relief Agency) působící v ČR i po celém světě zajišťující okamžitou pomoc při katastrofách, vzdělávací programy, dobrovolnictví apod. V ČR jde o třetí největší humanitární organizaci se kterou je spojena také Nadace ADRA zajišťující pomoc jednotlivcům, rodinám a skupinám v mimořádné krizové životní situaci přímo v ČR.

5. CASD je v České republice právnická osoba speciálního typu (státem uznaná církevní organizace). Toto není biblický model zakládání a provozování pozemských církví. Rozhodně není potřeba zakládat právnické osoby speciálního typu (ani jiné právnické osoby, např. spolky – z.s.), které světský (satanův) systém zakládá, kontroluje, ovlivňuje a financuje.

6. Adventisté zdůrazňují zdravý životní styl. Někteří nekon­zumují maso, ryby, alkohol, kávu… Řada z nich jsou vegetariáni. Nejíst maso (ochudit se o přísun vysoce hodnotných bílkovin) je démonické učení, jak duchovně oslabit člověka (aby byl lépe napadnutelný démony).

V Písmu je zmínka o křesťanech, kteří konzumují jen zeleninu (Římanům 14,2). Řeč je o vegetariánech. Ty Bible označuje za „slabé“. Adventisté podporují vegetariánský způsob stravování, čímž generují „slabé“ křesťany.

Křesťan může konzumovat všechny druhy masa včetně vepřového!

Doporučené články k prostudování: Může jíst křesťan vepřové maso?, Může křesťan pít alkohol?

„Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť nesoudí toho, kdo jí. Vždyť  Bůh ho přijal.“
ČSP, Římanům 14,2-3

„On jim odpověděl: „To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!“ Tak očistil všechny pokrmy. Potom řekl: „Člověka špiní to, co z něj vychází.“
Bible, překlad 21. století, Marek 7,17-19

„Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“ Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,11-16

„Všecko, což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko.“
Kralická, Genesis 9,3

7. Vodní křest následuje až po důkladném/dlouhodobém vyučování Bible a přijetí jejího učení (viz. casd.cz). Toto je nebiblické a silně závadné! Navíc se před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit tzv. desátky v podobě peněz (10% ze mzdy).

Doporučené články k prostudování: Biblický křestMám dávat „desátky“?

8. Adventisté dodržují Sobotu (Sedmý den). Mimochodem, Sedmý den je v ČR neděle. Adventisté zcela ignorují fakt, že nejsme pod Zákonem, ale pod milostí – máme Ježíše Krista, který je Pánem nad Sobotou po celou dobu posledního času (celé období mezi oběma Kristovými příchody). Kdo tvrdí (přímo nebo nepřímo), že Ježíš není Pánem nad Sobotou, zpochybňuje Ježíšovo Božství!

Adventistické učení o Sobotě zavádí zákonictví a odkazuje na falešného boha (ďábla)!

Doporučený článek a kázání k prostudování: Význam Soboty (Šabatu), Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,14

„Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,8

Co se ještě týče Soboty, adventisté rádi argumentují veršem z Genesis: „Sedmého dne Bůh dokončil dílo…“ Adventisté tvrdí, že Bůh dal lidem Sobotu už při stvoření, avšak zároveň odkazují na Mojžíšův zákon.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh sedmého dne odpočinul

Jak adventisté dodržují Sobotu? Pojďme se podívat na oficiální stránku této církve, konkrétně na dokument Jak zachovávat sobotu.

„Jsme-li na cestách, měli bychom jako turisté vynaložit veškeré úsilí, abychom uchovali svatost soboty a strávili ji společně se svými spoluvěřícími tam, kde se právě nacházíme. Vzhledem ke svatosti sedmého dne doporučujeme všem adventistům, aby neprožívali tento den jako jiné dny dovolené a vyhnuli se takovým činnostem, jako je prohlídka pamětihodností a jiným všedním činnostem“

Zdroj: casd.cz

„Zákon zapovídá vykonávat v den Páně světskou práci. Činnost, kterou si člověk vydělává na živobytí, musí v sobotu ustat, stejně jako účast na světských zábavách a práce spojená se ziskem. Bůh ukončil v sobotu své stvořitelské dílo, odpočinul a požehnal ji. Stejně tak i člověk by měl v sobotu zanechat každodenního zaměstnání a věnovat čas zdravému odpočinku, bohoslužbě a dobrým skutkům.“
(Touha věků, str. 137)

Zdroj: casd.cz

„Nákup zboží a zadávání služeb v sobotu
1. Sobota je určena k tomu, aby poskytla duchovní svobodu a radost každému člověku (2 Moj
20,8-11). Jako křesťané musíme zastávat základní lidská práva, která udělil Stvořitel každému
jedinci. Jako obecné pravidlo platí, že nakupování zboží, stravování v restauracích a placení
služeb, které nám poskytli jiní lidé v sobotu, bychom se měli vyhnout, protože nejsou
v souladu se zásadami svěcení soboty.
2. Navíc, zmíněné obchodní činnosti odvrací vaši mysl od svatosti soboty. (Viz Neh 10,31;
13,15.) Budete-li dobře plánovat, můžete si obstarat odpovídající zásoby na sobotu předem.“

Zdroj: casd.cz

„Cestování v sobotu
Nikdy bychom v sobotu neměli cestovat za světskými cíli. Je-li však sobotní cesta nezbytnou součástí našeho sobotního programu, můžeme tuto cestu podniknout, ale měli bychom si všechno připravit předem. Pohonné hmoty pro automobil a ostatní potřebné věci bychom si měli obstarat před začátkem soboty. Měli bychom se vyvarovat cestování za obchodními záležitostmi, ať z osobních nebo pracovních důvodů.“

Zdroj: casd.cz

9. Adventisté mají nebiblické a závadné učení o znamení šelmy. Adventisté tvrdí, že v budoucnu politicko-náboženská moc vydá zákon, který bude přikazoval uctívání Boha v neděli – svěcení neděle na konci času je znamením šelmy. Kdo se tomuto zákonu podřídí, kdo nebude striktně dodržovat Sobotu, přijme znamení šelmy a na konci věků skončí v Gehenně. Toto je falešné učení! Pro spásu není nutné a nikdy nebude striktní dodržování Soboty.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmyKdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Je mnoho křesťanů, kteří možná světí špatný den a stejně budou v Nebi, a Bible nám říká, že hřích je, když víme co je správné, ale neděláme to (…) V tuto chvíli neexistuje žádný zákon, který by přikazoval uctívání. Takže toto zatím není otázkou znamení šelmy, dokud zde nebude hnutí, které to přikáže.“
Douglas Batchelor, prezident Amazing Facts International (evangelizační služba adventistů sedmého dne)

„Lidé přijmou znamení šelmy, když vyjde zákon, který je bude nutit k náboženským praktikám a budou postihy, pokud to neudělají.“
Douglas Batchelor, prezident Amazing Facts International

10. Adventisté málokdy vymítají démony. Díky tomu vidíme řadu zdémonizovaných adventistů.

Doporučené články k prostudování: Posedlost démonemJak vymítat démony?Může mít křesťan démona? Ano!

„Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,8

11. CASD se silně zaměřila na Římsko-katolickou církev. To souvisí s jejich falešným učením o znamení šelmy. Ano, Římsko-katolická církev je ďáblův spolek, ale adventisté jsou to stejné (uctívají falešného boha).

Rozhodně máme rozsuzovat křesťanská učení, rituály, máme se napomínat a upozorňovat na nepravost. Toto se však musí dít v lásce a pokoře!

Okultní pozadí Adventismu
Nelze si také nevšimnout okultního pozadí adventismu. Více video…

Video: Okultní pozadí Adventismu
Nahlásit nefunkční video

Závěr
CASD je státem uznaná církevní organizace a tím je řečeno mnohé. Adventisté mají v některých případech naprosto scestné výklady Písma. To konstatuji s velkou lítostí a pokorou. Vrcholem všeho je falešné učení o Sobotě a znamení šelmy.

Modleme se za všechny adventisty, držme za ně křesťanské posty, nesoupeřme s nimi ani k nim nepociťujme žádnou nenávist. Amen.

Může vás zajímat:
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Svědkové Jehovovi
Jak poznám problematickou církevní organizaci?
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království