Církev Adventistů sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne vznikla v 60. letech 19. století v USA. Do začátku 20. století se jejich učení rozšířilo téměř do celého světa.

Pojďme se podívat na Adventisty pod drobnohledem:

1. Ellen Whiteová (1827 − 1915, USA) stála u zrodu této náboženské organizace. Whiteová za svého života tvrdila, že se jí zjevuje anděl, který jí dává vize (údajně obdržela více než 2000 vidění). Adventisté dodnes vycházejí z jejího učení, s oblibou citují pasáže z jejich knih apod. (Nespoléhej se na křesťanskou literaturu).

2. U zrodu této náboženské organizace stál i William Miller (1782 – 1849), který předpověděl, že druhý příchod Ježíš Krista nastane mezi jarem roku 1843 a jarem roku 1844.

3. Adventisté se hlásí k reformačnímu procesu, který zahájili Jan Hus, Martin Luther a další.

4. Adventisté jsou známí svojí charitativní činností. Je to v této oblasti nejaktivnější církevní organizace v České republice.

5. Adventisté nejedí nečisté maso (vepřové, pštros, zajíc…). Opírají se o verš z Izaiáše 66,17. Nemůžeme si vytrhávat jednotlivé verše, ale musíme brát Bibli jako celek! V Písmu také čteme (Nový zákon), že Bůh nařídil jíst všechna zvířata:

„Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“ Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“ Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,11-16

A také:

Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.
Bible, překlad 21. století, Genesis 9,3

Nejíst maso (ochudit se o přísun vysoce hodnotných bílkovin) je démonické učení, jak oslabit člověka, aby byl lépe napadnutelný démony. K tomu musím ještě zmínit vegetariánství, které je též jednoznačně od toho zlého.

6. Adventisté odmítají drogy, alkohol, tabák apod.

7. Vodní křest následuje až po důkladném/dlouhodobém vyučování Bible a přijetí jejího učení (viz. www.casd.cz), což je nebiblické. O křtu více v našem článku Biblický křest. U Adventistů se před křtem se zavazujete, že budete dobře pečovat o své tělo a platit tzv. desátky v podobě peněz (10% ze mzdy).

8. Velmi důležitým rysem Adventistů, je striktní dodržování Soboty (Šabatu), což je jednoznačně falešné vyučování. Mimochodem, Sedmý den je v ČR neděle. Adventisté zcela ignorují fakt, že nejsme pod Zákonem, ale pod milostí – máme Ježíše Krista, který je Pánem nad Sobotou. Kdo říká, že Ježíš není Pánem nad Sobotou, zpochybňuje Ježíšovo Božství a bere Boží jméno nadarmo, a do vyřešení svého problému by neměl přistupovat k Večeři Páně. O dodržování Soboty více zde.

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,14

„Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,8

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“
A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 4,4-7

9. Adventistický výklad o „pekle“ považuji více méně za správný. Též jejich výklad knihy Zjevení dává v některých případech smysl. Nemyslím si ale, že Antikrist (666), která má na konci věků ovládat celé lidstvo (USA, Evropu…), je papež František.

Okultní pozadí Adventismu
Nelze si také nevšimnout okultního pozadí Adventismu. Více video…

Video: Okultní pozadí Adventismu
Nahlásit nefunkční video

Závěr
Některá učení Adventistů jsou falešná. To konstatuji s velkou lítostí a pokorou. Adventisté mají v některých případech naprosto bezduché a nebiblické výklady Písma. Vrcholem všeho je falešné učení o Sobotě, kterému podléhá velké množství křesťanů po celém světě. Modleme se za všechny adventisty, držme za ně křesťanské posty, nesoupeřme s nimi ani k nim nepociťujme žádnou nenávist.

Může vás zajímat:
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?