Pro pastory

Bible definuje, jaké požadavky má pastor (kazatel) splňovat:

„Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.“
Bible, překlad 21. století,1.Timoteus 3,1-7

„Desátky“ jedině dobrovolně a ze srdce!
Žádný pastor by neměl vytvářet zákon vybírání „desátků“. Povinné (vymáhání) dávání „desátků“ je nebiblické (hříšné) – je to satanova myšlenka (past). Nikde v Písmu nenaleznete, že Ježíš nějaké „desátky“ dával. Křesťané mají dávat dary a almužny, a to bez výjimky dobrovolně (ze srdce), ne z donucení ani doporučení! Pokud chce někdo dávat každý měsíc církevní organizaci 10% ze svého příjmu, ať  dává, ale ať  to není na základě zákonictví, z donucení ani z doporučení. Nežijeme pod zákonem, ale pod milostí Pána Ježíše!

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 9,6-9

Placení pastoři
Ježíš neustanovil placené pastory. Pokud je v nějaké církevní organizaci pastor placený z „desátků“, je to zpravidla tak, že drtivá většina vybraných peněz jde na jeho plat, přičemž potom chybí peníze na misijní aktivity apod. Plat pastora by rozhodně neměl být financovaný z povinných „desátků“. Též by měl být odsouhlasený všemi členy církve.

Příchod Pána Ježíše
Každý pastor by měl v prvé řadě ukazovat na Pána Ježíše (ne na sebe), měl by připravovat „své ovečky“ na Jeho příchod, měl by učit, že Pánův příchod bude pro všechny lidi viditelný a bude souviset s troubením Boží polnice, vzkříšením věrných. Také je velmi důležité učit, že Pánův příchod je vyvrcholením evangelia a každý křesťan by se měl na něj těšit, být na tuto slavnostní událost připravený (bdít).

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 15,51-52

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible, překlad 21. století,1. Tesalonickým 4,16-18

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Bible, překlad 21. století,2.Petr 3,10-14

Nepřivlastňovat si lidi
Velmi důležité je, nepřivlastňovat si lidi. Je potřeba pořád lidem připomínat, že chodí na shromáždění a na skupinky dobrovolně, ne z donucení. Pokud křesťan opustí nějaký sbor a začne chodit jinam, měl to ten „starý“ sbor plně respektovat. Nehovořit o krádeži lidí. Zcizit lze pouze to, co někdo jiný vlastnil!

Okamžité křty obrácených lidí
Mnoho pastorů (církevních organizací) podléhá satanovu učení (démonický duch nekřtění), že před vodním křtem je nutné obrácené a poučené lidi dlouhodobě vyučovat (několik měsíců až let!). Tímto nebiblickým počínáním se oddaluje křest na neurčito a lidé se posílají na širokou cestu, která vede do „pekla“ (mnoho z nich odpadne od Boha). V Bibli nalezneme výhradně pasáže, kdy byl obrácený člověk OKAMŽITĚ pokřtěný ve vodě. V Bibli není jediný záznam o tom, že by se s křtem otálelo!

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,41-42

Je potřeba si uvědomit, že křtít obrácené a poučené lidi, je příkaz Pána Ježíše! Kdo toto nečiní, neplní příkaz Pána Ježíše!

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Bible, CSP, Matouš 28,19-20

V některých církevních organizacích je dokonce učení, že může křtít pouze pastor. To je absolutně nebiblické! Může křtít každý znovuzrozený křesťan – ať je pokřtěný před hodinou nebo před 20 lety.

Vymítání démonů
Někteří pastoři vyučují, že vymítání démonů může dělat pouze určená osoba. To je samozřejmě nebiblické učení. Vymítat démony může každý znovuzrozený křesťan (muž i žena) a v církvích by se to mělo dít velmi často. – Může mít křesťan démona? Ano!.

Pastoři budou souzeni přísněji
Písmo nás učí, že pastoři budou souzeni přísněji.

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 3,1

Doporučení pro pastory
1. Každý pastor by měl pořád poznávat a konat Boží vůli.

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 6,6

2. Pastor by se neměl spoléhat na křesťanskou literaturu, ale na Boží vedení. Měl by službu vykonávat dobrovolně, ne z povinnosti nebo vypočítavosti. Pastor by měl jít ostatním příkladem.

„Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.“
Bible, překlad 21. století,1.Petr 5,1-4

3. Bázeň před Bohem (vědomí Jeho nepřetržitého pohledu na člověka) a plnění Jeho příkazů by měla být pro každého pastora priorita.

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Bible, překlad 21. století,Kazatel 12,13

4. Pastor by měl všechno konzultovat s Bohem. Neměl by se spoléhat se na vlastní rozumnost a lidskost, ale na Boha.

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

5. Pastor (jako každý křesťan) by samozřejmě neměl by milovat svět – satanský systém, který vládne bezbožným lidem. Křesťané mají občanství v Nebi.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,15-16

6. Pastor (jako každý křesťan) by měl mít Boha vždycky na prvním místě.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,37-39

7. Pastor by měl učit, že máme lidi evangelizovat s pokorou a netlačit na ně (nepřemlouvat je). Je potřeba učit, že poznání Boha, spasení, je Boží dar, není to z lidských skutků. Pozor také na falešné vyučování jednou spasený – navždy spasený.

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Bible, překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
Bible, překlad 21. století, Efeským 2,8-9

8. Pastor by rozhodně neměl být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a měl by být schopen učit se.

„Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 2,22-26

Démonické obsazení
Někteří pastoři jsou postiženi démonickým obsazením. To konstatuji s velkou lítostí a pokorou. Jedná se zejména o pastory, kteří spadají pod křesťanský směr Hnutí Víry. Díky tomuto démonickému obsazení vidíme démonické projevy v církvích.

Je potřeba si uvědomit fakt, že satan a jeho démoni se zejména zaměřují na pastory/evangelisty!  Každý pastor, který chce dobře sloužit Bohu, by se měl nechat kontrolovat na démonické obsazení MINIMÁLNĚ 3x do roka.

Pozor na falešné učitele
Musím konstatovat, že někteří pastoři podléhají učení démonů a vyučují bludy. Vyplňuje se tím biblické proroctví, že na konci věků bude mnoho falešných učitelů (pastorů).

Když se např. podíváme na Bena Fitzgeralda  (bývalého pastora z Bethelu a ředitele konferencí Awakening Europe), tak zjistíme, že chodí „nasávat“ pomazání z hrobů zemřelých křesťanů! Video zde. Benny Hinn zase věří v devět božských osob. Reinhard Bonnke zase vyučuje, že Duch svatý se křesťanům zjevil až ve 20. století (myslí tím pravděpodobně Torontského požehnání).

Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

Ptej se Boha
Pokud v nějakém společenství křesťanů vidíš nebiblické učení, nepodléhej tomu a ptejte se Boha, zda máš tento sbor dále navštěvovat.

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Všechno si ověřuj
Písmo nás jasně učí, že si VŠECHNO máme ověřovat. Samozřejmě v Písmu a u Živého Boha.  Ověřuj si i každé kázání tvého pastora! Křesťan by měl chodit v Duchu (poslouchat Ducha, spoléhat se na Ducha), aby rychle odhalil podvod.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

Závěr
Pastor by se měl striktně držet Písma. Je též velmi důležité, aby pastor upřednostňoval Boží vedení před vlastními pocity, myšlenkami, chtíči. Pokud pastor vede pouze líbivé řeči, není to dobré. Kázání tvého pastora tě musí usvědčovat (Písmo napadá lidi – usvědčuje je z jejich nepravostí).

Každý pastor by si měl uvědomit, že má velkou odpovědnost za to, co vyučuje (Jakub 3,1). Každé kázání by měl konzultovat s Bohem, nechat se vést Duchem Božím. Osobně odmítám, abych do kázání zahrnoval své vlastní myšlenky, potřeby atd. Do kázání zahrnuji to, co Bůh požaduje. I tento článek byl napsán pod vedením Božího Ducha.

Modleme se za všechny pastory, ať  výhradně vyučují podle Bible, ať  okamžitě křtí obrácené a poučené lidi atd. Nesoupeřme mezi sebou, nemějme k mezi sebou žádnou nenávist.

„Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 5,26

Může vás zajímat:
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?