Co je Kabala?

Co je Kabala? Je studium a provozování Kabaly něčím závadné? Může Kabalu provozovat křesťan? Pomůže ti Kabala zlepšit tvůj život? Kdo opravdu stojí za Kabalou?

Co je Kabala?
Kabala je soupis židovských magických textů, které obdržel lidský rod od padlého anděla (démona), který si říká Raziel (toto může být falešné jméno!). V Kabale se dozvíte o paralelním „vesmíru“, struktuře hmoty, jak komunikovat s duchovním světem (ve skutečnosti s démony) a mnoho dalšího. Z učení Kabaly vycházel nejeden židovský fyzik, např. Albert Einstein. Kabalu studoval také Isaac Newton (anglický fyzik, matematik, astronom a alchymista). Židovští vědci tvrdí, že Kabala je vědou a základem všech věd.

Kabala je ve skutečnosti židovský okultismus (tajné učení), magie, čarodějnictví (učení démonů, spolupráce se satanem a jeho démony – komunikace s démonickými duchy je základem všech tajných nauk). Kabala je nejrozsáhlejší učení démonů, jaké kdy lidstvo mělo. Pro křesťana je dost neuvěřitelné, že ortodoxní Judaismus považuje Kabalu za esoterní tradici, která má svůj původ u Mojžíše na Sinaji. Někteří židovští kabalisté dokonce říkají, že počátky Kabaly sahají až k Abrahamovi či dokonce až k Adamovi. Je neuvěřitelné, že Kabala se odvolává na znalosti, které mají být obsaženy v Tóře (5 knih Mojžíše). Židovští kabalisté tvrdí, že největší přínos do tohoto učení dal král Šalamoun (třetí král Izraele). Proto se někdy hexagramu (✡) říká Šalamounova pečeť. Židé, kteří provozují Kabalu, zcela ignorují, že magie, čarodějnictví…, jsou praktiky Bohem zakázané!

Doporučený článek k prostudování: Jaký je skutečný význam hexagramu?

„Ať  se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10–12

Kabala
Original Kabala
Original Kabala
Original Kabala
Original Kabala
Original Kabala

Židovské učení Kabaly
Židovská Kabala obsahuje nauky, které jsou určeny pro „obyčejné“ Židy. Kabala ale také obsahuje nauky, které jsou určeny výhradně pro zasvěcené Židy. Kabala je židovská mystika, která je založena nejen na přímou komunikaci s nejvyšším božstvem (satanem), je to také tajná metafyzická nauka, způsob, jak šifrovat informace matematickým systémem čísel. Zasvěcení Židé se dodnes zabývají okultním (tajným) systémem šifrování a podle kabalistické numerologie (magie čísel), vykonávají své rituály. Je to systém, který je úzce spjat nejen s matematikou, ale i s architekturou. Proto má Kabalu v základu (jako osnovu) okultní organizace, která se nazývá Svobodní zednáři. Bez Kabaly by nebylo 33 rituálů zednářské lóže. Zednářské stavby obsahují mnohá tajemství a poselství, která jsou zašifrována přímo do jejich architektury, rozměru staveb, geometrie, tvaru atd. Nejen Svobodní zednáři, ale i další okultní organizace mají Kabalu v základu, např. Templáři a Golden Dawn.

Doporučený článek k prostudování: Existuje skrytý biblický kód?

Premiere Grand Lodge
Zednářská architektura (Londýn, Premiere Grand Lodge)

Kabala učí naprosto nebiblicky o Stvoření. Podle učení Kabaly, Bůh všechno (včetně člověka) stvořil skrze tzv. sefiry (sefira je slovo, odvozené nejspíše od slova safar – počítat), což je základní pojem Kabaly. Sefíry je deset cest, které tvoří základ všeho existujícího. Sefíry jsou tyto: Keter, Chochma, Bina, Da’at, Chesed, Gevura, Tif’eret, Necach, Hod, Jesod, Malchut.

Kabalistický strom života

Ma’ase berešit
Ma’ase berešit (doslovně „dílo stvoření“) je mystická (rouhačská) praktika, která má napodobovat Boží dílo. Během tohoto rituálu se židovský mystik pokouší zopakovat Boží dílo stvoření. Podle židovské tradice byli někteří rabíni schopni „vyrábět“ umělé bytosti (zvířata i lidi). Odtud se později rozvinula idea umělého člověka – Golema, který podle židovské kabalistické literatury, koncem 16. století „stvořil“ židovský rabín Jehuda Löw ben Becalel. Golema měl rabín vytvořit z hlíny. Golem byl prý vytvořen za účelem ochrany židovského ghetta před křesťany, kteří pravidelně ghetto napadali. V pohyb se měl Golem uvádět vložením tzv. šému a prý pak poslouchal toho, kdo mu do úst šém vložil a vykonával určenou práci. Je možné, že rabín Golema vytvořil z hlíny, je ale nepravděpodobné, že se Golem nějak pohyboval. I když, s pomocí satana a jeho démonů, to možné je. Osobně si myslím, že rabín Golema z hlíny vytvořil a chtěl ho použít proti křesťanům, kteří židovské ghetto napadali. Proč bylo židovské ghetto napadáno? V té době byl židovský národ napadán kvůli provozování falešného náboženství (rouhání se Bohu, hlavně urážky Ježíše Krista) a okultismu.

Jehuda Löw ben Becalel
Kresba Mikoláše Alše, jak rabín Jehuda Löw ben Becalel oživuje Golema

Video: O Golemovi

Kabala dnes
Kabala se provozovala v židovských kruzích přes celý středověk až do dneška. Dnes jí ve velkém rozsahu používá Synagoga satanova (falešní Židé označující se hexagramem), která se maskuje za „Izrael“, „Boží vyvolené“.

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

S nástupem New Age (Nový svět, Nová doba) se o Kabalu začalo zajímat i mnoho lidí z nežidovské komunity, např. Madonna. Dnešní nežidovská komunita se skrze Kabalu zabývá smyslem lidského bytí, probuzení duše, převtělovaní duší atd. Kabala se studuje i na univerzitách jakožto vědecký obor (zejména v USA a v Izraeli). Kabala na vyšších židovských školách (Ješivách), kde se studuje židovský Talmud (sbírka lidských příkazů, kde jsou mj. nenávistné projevy vůči Pánu Ježíši Kristu), je jako „zájmový předmět“. Kabalu praktikoval známý britský špión a okultista Aleister Crowley (1875-1947), který používal nauku Kabaly k tomu, aby mohl zabít člověka jediným pohledem. V Kabale se tomu říká „zlé oko“.

Aleister Crowley
Aleister Crowley

Kabalu praktikoval také francouzský okultista Eliphas Lévi (1810-1875), který je autorem baphometa (bytost podobná démonu s hlavou kozla).

Eliphas Lévi
Eliphas Lévi

Lévi napsal knihu o magii s názvem Dogme et Rituel de la Haute Magie, kterou přeložil do angličtiny Arthur Edward Waite jako Transcendental Magic (Transcendentální magie). Lévi do knihy zasadil „židovský hexagram“, o kterém si mnoho lidí myslí, že je to symbol dobra.

Dogme et Rituel de la Haute Magie
Kniha Dogme et Rituel de la Haute Magie

Pojďme se ještě podívat do České republiky. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš s manželkou Lydií navštívili (září 2018) v Barceloně výstavu nazvanou LA LLUM NEGRA: Tradicions secretes en l’art des dels anys cinquanta (překlad: ČERNÉ SVĚTLO: Tajné tradice v umění od padesátých let). Společně pózovali u kabalistického systému třech kruhů, které symbolizují zotročení pomocí nástrojů vyššího řízení. Všimněte si, že všechny tři kruhy obepíná had, který má hlavy na obou koncích, a ty se potkávají na vrcholu středového kruhu a nad nimi bdí „vševidoucí oko“. Ještě si všimněte si, že Ivan Bartoš symbolizuje sepjatými rukami symbol „vševidoucí oka“.

Ivan Bartoš s manželkou Lydií v Barceloně na výstavě LA LLUM NEGRA: Tradicions secretes en l’art des dels anys cinquanta

Mají židovští kabalisté Boha Bible?
Většina Židů dodnes neuznala Ježíše Krista za Mesiáše. Někteří křesťané si myslí, že Židé mají Boha Bible (Hospodina), jenom nepřijímají Ježíše. Židé, kteří nepřijímají Ježíše (ať už provozují Kabalu nebo ne), jsou antikristové. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce! Židovská „rouška“ mizí v Kristu.

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible, překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible, překlad 21.století, 2. Korintským 4,14-16

Závěr
Kabala je zlo v čisté podobě. Je to démonická nauka, která je silně proti Bohu. Pokud jsi křesťan, který provozuje nebo věří v Kabalu (nebo jinou okultní praktiku – horoskopy, numerologie, homeopatie, radiestézie…), čiň pokání a nech se zkontrolovat na démonické obsazení. Pokud jsi Žid, který neuznal Ježíše Krista za Mesiáše, žiješ podle Talmudu a provozuješ Kabalu, čiň pokání a jdi Ježíšovou cestou. Pokud provozuješ Kabalu a Boha neznáš vůbec, zanech toho, neboť  je to široká cesta, která vede do věčného zatracení. Amen.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, překlad 21.století, Jan 14,6

Může vás zajímat:
Jaký je skutečný význam hexagramu?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Peace symbol je falešný symbol míru
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?