Co je okultismus?

Co je okultismus? Proč je okultismus nebezpečný? Protože za tím stojí démoni!

Okultismus
Okultismus je duchovní nauka, která je spojena se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají poznání. Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“. Okultní znamená: tajemný, skrytý, utajený. Proto jde o tajnou, skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, které nelze vědecky vysvětlit

Co všechno je okultismus?
Na okultismus dneska narazíme úplně všude – v televizi, na internetu i fyzicky. Co je okultismus? Astrologie, věštění, horoskopy, homeopatie (působení „energie“ v roztocích nebo pilulkách), spiritismus (vyvolávaní duchů), kouzlení, čarodějnictví, proklínání, meditace, magie (černá i bílá), psychotronika, woodoo, jasnovidectví (věštění), kabala (židovské čarodějnictví), trancendentální meditace, telekineze, reiki (léčení pomocí „inteligentní energie“), Silvova metoda (práce ve změněném stavu vědomí – hledání alfa), jóga ve všech podobách, vykládání karet, telepatie, věštění z ruky, fenk-šuej (nastolení harmonie v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie), hadži-ki (energie harmonie a klidu), komunikace s mimozemšťany, radiestézie (věštění pomocí kyvadla, virgule nebo proutku – např. zjišťování geopatogenní zóny anebo vodního zdroje – proutkaření), mumiální léčba (působení přes předměty patřící člověku), akupunktura, akupresura, shia-tsu (stlačení tzv. energetických bodů na těle), Svobodné zednářství, bojové umění (kung-fu, aikido, taekwondo…), New Age (myšlenkový proud lidské nadřazenosti), numerologie, modlářství (uctívání falešných božstev, např. mariánský kult), hypnóza, pozitivní myšlení, pozitivní vyznávání, atd. Těmto praktikám se vyhýbejte!

Kdo stojí za okultismem?
Za výše uvedenými činnostmi stojí satan a jeho démoni. Démoni napovídají lidem lži (démonské nauky). Například, pokud jde o víru v posmrtný život a tím související vyvolávaní duchů, démoni se v tomto případě vydávají za duchy zemřelých lidí. Bible nám říká, že se zemřelé osoby nemohou nikde zjevovat!

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible, Kazatel 9,5-6

Satan dá lidem peníze i slávu
Okultismus (satan) dává lidem peníze i slávu. Někteří lidé na tom vydělávají velké peníze. Co je to ale platné, když je to sžírá, vysává to z nich dobro, oddaluje je to od Boha. Ti lidé chodí jako tělo bez duše. Pokud se někdo zabývá okultismem, otevírá se zlu, nechá vstupovat do sebe zlo – démony. Dotyčná osoba se může dostat do stavu posednutí démonem!

Martin Ševčík
Martin Ševčík je člověk, který se zabýval jasnovidectvím, proutkařením. Časem ale pochopil, že slouží démonům. Více video…

„Za psychotronikou, za léčitelstvím, za jasnovidectvím, za proutky a kyvadlem stojí inteligentní bytosti, které jsou Bohu nepřátelské. Tak jsem pochopil, že jsou nepřátelské i člověku.“
Martin Ševčík

Video: Zfilmovaná přednáška Martina Ševčíka
Nahlásit nefunkční video

Proč to démoni dělají?
Satan a démoni chtějí jen ničit, klamat, zabíjet. Satan je od samého počátku lhář a vrah! Jde mu jen o to, aby byl člověk vtažen do hříchu. Moc dobře ví, že následek hříchu je „peklo“ – ohnivé jezero. Satan nemá šanci na věčný život, ale ty ano! Satana a jeho poskoky (démony) čeká smrt v ohnivém jezeře. To říká Bible. Satan nikdy nebude šéfem „pekla“ a nebude dohlížet na trýznění hříšníků!

„A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma (pozn. satan) byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.“
Bible, Zjevení 19,19-21

Na nebezpečí okultismu jsme v Bibli upozorňováni na mnoha místech:

„Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible, Deuteronomium 18,9–12

„Proto neposlouchejte svoje proroky, svoje věštce, svoje sny, svoje hadače ani svoje čaroděje, kteří vám říkají: Neslužte babylonskému králi, neboť vám prorokují klam, aby vás odvedli daleko z vaší země. Rozeženu vás a zahynete.“
Bible, Jeremiáš 27,9-10

„Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“
Bible, Galatským 5,19-21

„Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.“
Bible, Zjevení 21,8

Odmítej okultismus
Pokud jste nějakým způsobem vtaženi do okultismu, okamžitě se od toho odposťte. Uleví se vám. Pozvěte Ježíše Krista do svého života a on vás bude proměňovat. Když se dáte touto cestou, démoni vás přestanou kontrolovat a odejdou.

Jak mám pozvat Ježíše do svého života?
Nejprve je nutné se zcela odprostit od okultismu. Poté čiňte pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit). Co je všechno hřích? To se dočtete ve článku Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?. Vírou pozvěte Ježíše do svého života.

Může vás zajímat:
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Pravda o hypnóze
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Kvantová terapie je satanův podvod
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání