Mariánská zjevení je podvod démonů

Římsko-katolická církev dlouhodobě žije zjeveními Marie. Katolíci tvrdí, že Marie se v minulosti zjevila na mnoha místech po celém světě. Jsou Mariánská zjevení biblická? Posílá sem Bůh panu Marii, aby byla uctívána místo Boha? Nestojí za tím satan, démoni?

Mariánská zjevení
Mariánská zjevení (zjevení Marie) jsou nadpřirozené události, které svádí katolíky k hříchu. Některá Mariánská zjevení:
Zjevení Marie v Guadalupe (Mexiko, 16. století)
Zjevení Marie v La Salettě (Francie, 1846)
Zjevení Marie v Lurdech (Francie, 1858)
Zjevení Marie ve Filipově (České království, 1866)
Zjevení Marie v Suchém Dole (Rakousko-Uhersko, 1892-1895)
Zjevení Marie ve Fátimě (Portugalsko, 1917)
Zjevení Marie v Turzovce (Slovensko, 1958)
Zjevení Marie v Garabandalu (Španělsko, 1961–1965)
Zjevení Marie v Medžugorii (Jugoslávie, od roku 1981)
Zjevení Marie v Litmanové (Slovensko, 1990–1995)

Údajné místo zjevení Marie v Lurdech
Údajné místo zjevení Marie v Lurdech, kde se vykonává modloslužba

Video: Mariánská zjevení
Nahlásit nefunkční video

Jaká je pravda?
Marie se nikde zjevovat nemůže, protože je mrtvá a čeká na vzkříšení. V Bibli nikde nestojí, že je Marie v Nebi a přimlouvá se za lidi. Je to satanova lež a lest, podvod démonů. Lidi vidí démony, kteří jsou přestrojeni za Marii. Katolíci se pak klaní sochám Marie, což je proti Bohu, je to modloslužba (hřích). Katolíci neznají Bibli, v tom je celý problém.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, 2. Korintským 11,14-15

Biblická pravda
Když zemře člověk, neví nic, nemůže se nikde zjevovat:

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible, Žalm 115,17

Modloslužbu (klanění se k sochám, obrazům, papeži…) Bible zakazuje:

„Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible, Exodus 20,4-6

Marie není přímluvkyně. Je jen jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, a to je Pán Ježíš Kristus:

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible, 1. Timoteus 2,5-6

Podívej se na dokument
Podívej na dokument (online video), které odhaluje pravou tvář Římsko-katolické církve a potvrzuje to, že za každým mariánským zjevením stojí démoni.

Video: Mariánský kult
Nahlásit nefunkční video

Modleme se za katolíky
Nemějme ke katolíků žádnou nenávist, nesoupeřme s nimi! Vždyť oni jsou oklamáni. Mějme s nimi soucit a modleme se za ně, ať  poznají pravdu, ať poznají pravého biblického Boha.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, 2.Jan 9-11

Modlím se k Marii nebo k jiným „svatým“, co mám dělat?
Nedělej to. Ověř si fakta v Bibli (tam je jediná pravda!). Nečti katolický katechismus, který je plný falešného učení o křesťanství. Svěř se Bohu v modlitbě, pros za odpuštění, studuj Bibli, Měj s Bohem Ježíšem důvěrný vztah….

Může vás zajímat:
Vatikán – doupě démonů
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Antikrist, znamení šelmy
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Jaký je skutečný význam hexagramu?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?