Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?

Co se děje s člověkem po smrti? Existuje nebe a peklo? Proč věřit v peklo? Patří peklo do pohádek, nebo je skutečné? Je vládce pekla satan – ďábel? Jak se lze peklu vyhnout? Bude peklo hořet navždy a bude hříšníky Bůh mučit navěky? Co je to druhá smrt?

Ježíš je správná cesta
Výsledkem našeho žití může být věčný život s Bohem (nebe), nebo věčné zatracení – druhá smrt (peklo). V Bibli stojí, že duše, bude buďto zachráněna, nebo ztracena. Nic mezi nebem a peklem tedy neexistuje. I učení o očistci je nebiblické (kupování odpustků). Toto učení pochází z pohanského náboženství starověkého Babylona. Já si myslí, že je každému jasné, jaká cesta je ta správná. Pokud chcete jít do nebe a mít život věčný, musíte jít cestou za Ježíšem…

„Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14,6

Klamné představy o pekle
Klamné představy o pekle šíří nejen pohádky a různé pověry, ale i některé křesťanské církve, které šíří nebiblické učení . Tyto církve učí, že ihned po smrti vylétne z těla nesmrtelná duše, která putuje do nebe nebo do pekla. Oni tvrdí, že bezbožní mají nesmrtelnost. Toto učení není Biblické. V Bibli nestojí, že bezbožné čeká ihned po smrti věčně utrpení. Toto je v naprostém rozporu s Ježíšovým učením.  Ježíš je jediný, kdo může dát dar věčného žití.

Některé církevní organizace tvrdí, že Bůh bude držet nesmrtelné duše naživu, aby je viděl trpět po celou věčnost. Tato teorie uvádí Boha nejen jako mstvivého trýznitele, ale i jako nespravedlivého. Podle této teorie totiž bezbožný člověk, který například zemřel před 3000 lety, je už 3000 let trýzněn v pekle (z hlediska pozemského času), kdežto člověk, který zemřel včera, je trýzněn v pekle jeden den. To je velmi nespravedlivé, nemyslíte? Bůh je nejen láska, ale i spravedlnost. To netvrdím já, to stojí v Bibli.

Existují lidé, kteří tvrdí, že měli vidění pekla. Tito lidé detailně popisují, jak jsou v pekle hříšníci mučeni, jak jsou krutě mučeni lháři, závistivci, zloději, homosexuálové, cizoložníci a další hříšníci. Viděl jsem video, ve kterém jedna dívka tvrdí, že v pekle je i Jan Pavel II, prý je tam soustavně mučen za to, že za života miloval peníze. Dá se tomu věřit? Odpověď na toto nám může dát jedině Bible.

Myslíte si, že zlo a utrpení bude existovat věčně? Biblická pravda je taková, že bezbožní budou spáleni na konci věků. Z toho plyne, že v současnosti žádné peklo není. Bible popírá teorii o věčně hořím pekle. Chcete důkazy? Čtěte dál…

Pravda o pekle
V koutku duše lidi ví, že je čeká za své zlé činy trest – peklo. Většina lidí si představuje peklo, jak nám ho celá staletí líčí Římsko-katolická církev. Lidi si představují, že tam dochází k trýznění bezbožných lidí. Opravdu si myslíte, že Bůh je sadistický tyran? Vždyť i každý sadista nechá nakonec svou oběť zemřít. Bible nám ukazuje Boha jako milujícího Stvořitele. Bůh je láska, není žádný sadista. Není pochyb o tom, že Bůh bezbožné spravedlivě potrestá, určitě se na nich ale nebude mstít.

Biblická fakta jsou taková, že je to tělo, co jde do ohně, ne duch nebo duše…

„Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.“
Marek 9,43

„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Matouš 13,41-43

„Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“
Matouš 5,29

Vzhledem k tomu, že soud má přijít až po Ježíšovém návratu (druhý příchod Ježíše), je nemožné, aby byl někdo trestán (a umístěn do pekla) před touto dobou. Z toho je též patrné, že od doby smrti až do vzkříšení, neobdrží žádný člověk žádnou odměnu ani trest…

„Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Jan 5,28-29

„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu.“
2.Petr 2, 9-10

Kde jsou tedy zemřelí uchovány do dne soudu? V hrobech – zemi…

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Kazatel 9,10

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Kazatel 9,5-6

Až zatroubí poslední polnice, nastane návrat Ježíše a dojde ke vzkříšení všech zemřelích křesťanů – první vstanou mrtví v Kristu – budou vzkříšeni k nesmrtelnosti…

„Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.“
1. Tesalonickým 4,16

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“
1. Korintským 15,51-53

„Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
Lukáš 14,14

Všichni živí bezbožní při druhém příchodu Ježíše zemřou. Z nebe bude padat oheň se sírou..

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Lukáš 17,26-30

K výše uvedenému je nutno podotknout, že druhý příchod Ježíše bude velmi nečekaný…

„Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“
1. Tesalonickým 5,2-6

Po druhém příchodu Ježíše nastane tisícileté království. Zde je další potvrzení, že věrní Kristu budou vzkříšeni jako první a budou kralovat s Ježíšem 1000 let. Vzkříšení bezbožných lidí nastane až na konci tisíciletí…

„Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví (pozn. bezbožní) však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“
Zjevení 20,4-6

U Pána se neměří čas, tam je jen přítomný čas, On je tvůrce času (je mimo náš čas). Proto je otázka, co znamená oněch 1000 let…

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.“
2. Petr 3,8

Jak bude vypadat země v době tisíciletí? Bude pustá bez lidí, zvířat, nebude žádné nebe…

„Viděl jsem zemi – hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi – bylo bez světla. Viděl jsem hory – celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle – nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem – a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!“
Jeremiáš 4,23-26

V době tisíciletí bude satan uvězněn na zpustošelé zemi…

„Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.“
Zjevení 20,3

Po ukončení oněch tisíci let, Ježíš s věrnými, přijde na zem, aby vykonal rozsudek soudu nad bezbožnými. Ježíš vzkřísí bezbožné ze všech věků. Nastane soud bezbožných. Satan dostane poslední příležitost svádět lidi k hříchu. Přesvědčí je, ať zaútočí proti Ježíši – Novému Jeruzalému…

„Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.“
Zjevení 21,2

Po obklíčení Nového Jeruzaléma budou vzbouřenci pohlceni ohněm, který přijde z nebe – druhá smrt…

„Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“
Zjevení 20,7-9

Druhá smrt. Bezbožní lidé nesou odplatu za své hříchy a zemřou při druhé smrti v ohnivém jezeře. Jak někdo může zemřít druhou smrtí? Logicky musí dostat nový život (vzkříšení). Člověk žije, zemře a potom je dán do hrobu (spí v zemi). Potom je vzkříšen – je mu dán druhý život…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Zjevení 21,8

Těla i duše bezbožných budou navždy zničena…

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“
Matouš 10,28

„Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým.“
Žalm 37,20

Kde bude ohnivé jezero? Místo trestu bezbožných bude naše země, naše země bude proměněna v ohnivé jezero…

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
2. Petr 3,7

Boží odplata nad hříšníky bude v podobě zničujícího žáru…

„Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!“
Žalm 11,5-6

„Životem zaplatí ten, kdo hřeší.“
Ezechiel 18,4

Jak dlouho budou bezbožní trýzněni v ohnivém jezeře? Ne věčně. Bezbožným byla zaslíbena věčná smrt. Věčný život je zaslíben výhradně spravedlivým…

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Římanům 6,23

Je jen jediná cesta, jak získat život věčný, a to skrze víru Pána Ježíše. Věčný život není možné získat jinak, než od Ježíše (když Ho budeš mít za svého Pána a Spasitele). Tudíž ani bezbožní lidé nehou být trýzněni navždy…

„Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
1. Jan 5,11-12

Tady je biblický důkaz, že oheň bude mít konce…

„Hle – jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět.“
Izaiáš 47,14

Po soudu budou spáleni. Pokud se něco spálí, nic už ke spálení nezůstane, popel je vedlejší produkt dokončeného hoření…

„Kvůli tomu, že máš tolik vin, že jsi vlastní svatyně znesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávily. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo tě viděli. Proti Sidonu Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím znamením – zanikl jsi navěky!“
Ezechiel 28,18-19

O popelu se píše i v Malachiášovi…

„Tehdy podupete ničemné – budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.“
Malachiáš 4,3

Video: Pravda o pekle
Nahlásit nefunkční video

Bible říká, že dojde k potrestání bezbožných i satana. Satan tedy už dnes ví, že zemře! Ohnivá láva zničí hřích a hříšníky včetně satana, potažmo i smrt samotnou…

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Zjevení 20,10-15

Smrt bude pohlcena a přijde vítězství…

„A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno:
„Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“
„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“
1. Korintským 15,54-55

Hrůzy světa budou pryč a Bůh očití zemi a učiní nové nebe a novou zemi…

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
2. Petr 3,10-13

Je pravděpodobné, že tato planeta bude konečným domovem pro křesťany. Bůh stvoří dokonalou planetu pro spravedlivé…

„Spravedliví ale obdrží zemi a budou v ní bydlet navždycky.“
Žalm 37,29

„Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.“
Matouš 5,5

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Izaiáš 65,17

Na nové zemi nebude hřích, utrpení, noc, moře…

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Zjevení 21:1,3,4

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Zjevení 22,5

„Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“
Zjevení Jana 21,1

Jelikož nebude existovat žádná bolest a utrpení, nemůže existovat ani věčné peklo.

Ohnivé jezero před miléniem
Je zajímavé, že Bible zmiňuje ohnivé jezero těšně před miléniem. Do tohoto jezera budou vhozeni Antikrist (šelma) a falešný prorok (papež?). Je možné, že Ježíš vytvoří hořící jezero proto tyto bytosti (+ satana).

„A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Zjevení 19,19-20

Jak je možné, že někteří lidé jsou u Boha?
Bible nám říká, že někteří lidé už u Boha jsou – Bůh si je vzal k sobě (Lazar, Eliáš, Mojžíš…). Bible samozřejmě nelže. Nepochybuji, že někteří lidé jsou u Boha, ale drtivá většina čeká v hrobech na soud (tělo, duše). Pokud si Bůh některé lide vezme k sobě, má k tomu nějaký důvod. Například tento:

„Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.“
Zjevení 3,4

V Bibli se ale píše věčně, navěky…
Možná namítnete, že v souvislosti s bezbožnými a peklem, se v Bibli píše o věčnosti, na věky věků, navždy… Zapomeňme na současný význam a hledejme jeho starověké užití (to je vždy důležité při výkladu Bible). Tato slova jsou uvedena ve Starém i Novém zákoně. Ovšem vztahují se k událostem, které už skočily. „Na věky věků“ apod. v Bibli neznamená bez konce. Je to trvání toho, co se odehrá v daném období (v tom věku). Neznamená to, že se jedná o nikdy nekončící časové údobí.

Možná taky namítnete… Délka žití je popisována též pro spravedlivé (křesťany), kteří budou žít s Bohem navěky (budou ho navždy oslavovat, budou s ním navěky žít…). Zásadní rozdíl je v okolnostech. Spravedliví mají dar nesmrtelnosti, takže jejich život se měří životem Božím. Nesmrtelno znamená, že je nečeká žádná smrt. Navěky nebo navždy, použito v souvislosti s křesťany, znamená bez konce, protože jsou nesmrtelnými bytostmi. Když se slova navěky, navždy týkají bezbožných, mluvíme o lidech, kterým nebyl zaslíben život věčný, jde o smrtelné bytosti. Jejich navěky znamená, pouze tak dlouho, jak dlouho budou žít v ohni.

Závěr
Člověk, který žil a zemřel v našem stvořeném čase, zůstává v hrobě – zemi (jeho tělo a duše). Není podstatné, zda byl někdo spálen. To Bible neřeší. Bible nám říká, že mrtví spí v zemi (z toho plyne, že reinkarnace, vyvolávání duchů apod. je satanský podvod):

„Vešel dovnitř (pozn. Ježíš) a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“
Marek 5,39

„Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí.“
Daniel 12,2

V současnosti žádné peklo není, protože teprve bude, a to tady na zemi. Satan nikdy nebude vládcem pekla, jak to známe z pohádek pro děti – on zemře.

Myslete na to, že před nikým není uzavřen přístup do nebe (na novou zemi). Všichni lidé mají šanci – milovníci peněz a rozkoše, lháři, smilníci, homosexuálové, zloději i vrazi. Není nic jako malý a velký hřích. Bible hovoří pouze o hříchu.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
2. Petr 3,9

Upozornění
Ač jsem vycházel výhradně z Bible, všechny zde uvedené informace si raději ověřte v Bibli a ptejte se Boha na jejich správnost, úplnost.

Nechci skončit v pekle, co mám dělat?
Musíš si uvědomit, že Ježíš Kristus existuje a zemřel za tvé hříchy. Musíš Ho pozvat do svého života (modlitba přijetí). Musíš identifikovat hřích, vyznat ho a nechtít hřešit. O hříchu podrobně zde (nová stránka). Přečti si můj článek Uvěřil jsem v Boha, co dál? (nová stránka).

Sdílejte: