Kenneth Hagin

Kenneth Hagin (1917-2003) trpěl vrozenou srdeční vadou. V 16 letech byl na tom zdravotně špatně a údajně 3x fyzicky navštívil „peklo“ (fyzické místo, kde hoří oheň atd.). O této „návštěvě“ napsal knihu Išiel som do pekla.

Vše o „pekle“ naleznete ve článku Existuje peklo? Jaká je pravda o pekle?.

Následně Hagin uvěřil v Boha. Jako mladík se stal baptistickým kazatelem. Pod jeho vlivem lidé ztráceli kontrolu nad svým tělem, viz. videa níže. V roce 1937 se stal kazatelem Assemblies of God, kde v roce 1947 přijal úřad evangelisty. V 50. letech se přidal k uzdravujícím evangelistům.

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin

Podle jeho vlastních slov, byl 2.9.1950 v Nebi, kde hovořil s Ježíšem Kristem, který ho následně zavedl do „pekla“. Hagin tvrdil, že byl v „pekle“ celkem 4x. Nakonec se údajně setkal s apokalyptickým jezdcem, který mu předal svitek o velkém probuzení poslední doby. Během této návštěvy prý fyzicky stál (v těle!) s Ježíšem před Božím trůnem a Ježíš se dotkl Haginových rukou, takže “jej pálily jako by v nich držel žhavý uhel”. Ježíš mu údajně řekl: “Pomazal jsem tě a povolal a dal ti zvláštní pomazání ke službě nemocným.” Hagin byl jedním z nejuznávanějších charismatických učitelů a proroků. Hagin hrál velmi významnou úlohu při vzniku křesťanského proudu Hnutí Víry (kultovní hnutí).

Podívejte se na video svědectví bývalého pastora Hnutí Víry…

Video: Svědectví bývalého pastora Hnutí víry
Nahlásit nefunkční video

Kenneth Hagin jako satanův nástroj
Ať se nám to líbí nebo ne, Hagin byl významný satanův nástroj pro šíření nebiblického učení. Každý falešný křesťanský učitel je satanův nástroj. Je otázka, zda od samého začátku, nebo až v pozdějších letech. Jeho učení dalo zrod Torontskému požehnání, po kterém dneska dychtí evangelista Daniel Kolenda. V období Torontského požehnání nastala doslova démonická invaze do církví – Duch svatý byl zaměňován za démonické síly (toto vidíme dodnes – Andres Bisonni, Shepherd Bushiri…).

Doporučený článek: Ne všichni duchové jsou od Boha!

Video: Kenneth Hagin jako satanův nástroj 1.-5. díl
Nahlásit nefunkční video
Video: Keneth Hagin – démonské projevy ducha
Nahlásit nefunkční video

Podobná videa naleznete ve článcích: Benny Hinn, Chris Oyakhilome, Nebezpečí kundalini, Torontské požehnání, Démonické projevy v církvích.

Křesťanská literatura
Hagin za života publikoval své knihy, přes které šířil nebiblické učení Hnutí Víry. Z prodeje těchto knih měl značný zisk (evangelium prosperity). Jeho knihy vycházejí dodnes. V jeho knihách se mj. dočtete, že Bůh je ve své moci omezen (není svrchovaný), že všem křesťanům náleží prosperita (finanční, uzdravení atd.), že za smrtí člověka stojí vždy ďábel (ne Bůh), všechny nemoci (tedy i nemoci, které patří ke stáří, zubní kaz, nemoci z povolání, každé nastydnutí…) jsou démonického původu…

„Je-li tvá modlitba vyslyšena nebo není, záleží víc na tobě než na Bohu.“
Kenneth Hagin, kniha Co dělat, když víra slábne a vítězství se ztrácí

„Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Mnozí lidé, když se modlí modlitbu víry (prosebnou modlitbu, modlitbu za nějakou změnu), přidají nakonec: „jestliže je to tvá vůle.“ Tím už do modlitby samé vkládají překážku, protože nemají jistotu o Boží vůli – jeho Slovu.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Před lety, když byl můj starší bratr ještě spoután ďáblem, jsem řekl: „Satane, ve jménu Ježíše Krista, lámu tvoji moc nad životem mého bratra a vyhlašuji jeho osvobození a spasení!“ Přibližně za dva týdny byl spasen. Snažil jsem se předtím přivést ho ke spasení celých patnáct let, ale marně, nic neúčinkovalo. Teprve když jsem zaujal své postavení a uplatnil svou duchovní autoritu věřícího, došlo ke změně.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Musíme si uvědomit, že fyzická smrt nepochází od Boha. Pochází od nepřítele.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Církev se nemá modlit k Bohu Otci ohledně ďábla; Církev má uplatňovat autoritu, která jí náleží.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Z knihy Autorita věřícího je patrné, že Haginova vidění byla démonického původu…

„V roce 1952 se mi Pán Ježíš Kristus zjevil ve vizi a mluvil ke mně asi hodinu a půl o ďáblu, démonech a posedlosti ďáblem. Ke konci vize vběhl mezi Ježíše a mě zlý duch v podobě opičky nebo skřítka a rozptýlil něco jako kouřovou clonu nebo temný mrak. Pak začal tento démon vyskakovat a při tom křičel vysokým ječivým hlasem tak, že jsem Ježíše neviděl a ani jsem neslyšel, co mi říká. (Během celého zážitku mě Ježíš něco učil. Budeš-li pozorný, najdeš tu odpovědi na mnohé otázky, které tě trápí.)“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Někdy se lidé nechávají ďáblem podvést a zbytečně přicházejí o požehnání. Boží záměr není, aby věřící byli postiženi chudobou. Bůh řekl, že máme v životě vládnout. Nechce, aby nám nebo našim rodinám vládl ďábel. Když byly moje děti ještě malé a ďábel se jim snažil přinést nějakou nemoc, vždycky jsem se na něho rozzlobil a nařídil mu, ať dá ruce od mých dětí pryč. Říkal jsem mu: ’Na tomto panství jsem vládcem já. V tomto domě nevládneš ty, ale já skrze Ježíše Krista.‘ Přinutil jsem ho k útěku a on utíkal. A vy ho můžete přinutit k útěku taky.“
Kenneth E. Hagin, Uplatňování duchovní autority, Voda života, 1990

Závěr
Haginovo učení ohledně uzdravení z nemocí, nelze nazvat jinak, než magie uzdravení. Toto učení dodnes praktikuje značná část křesťanů, kteří spadají pod křesťanský směr Hnutí Víry. Tito lidé se mylně domnívají, že každé uzdravení (tzn. i degenerativní onemocnění mozku, očí, kloubů, kůže, artróza…) je na 100% dokonáno a stačí ho přijmout dostatečně silnou osobní vírou. Podle těchto lidí je víra to, že žiješ jako uzdravený, nemáš strach, nepřipouštíš si nemoc, nevoláš k Bohu (nemodlíš se za své uzdravení, ale jen přikazuješ nemoci (pozitivní vyznávání) – pokud by ses modlil za své uzdravení k Bohu, mohlo by tě to poškodit). Toto je falešné učení. Každé falešné učení nás nejen zavádí na scestí, dokonce nás izoluje od pravého Boha. Každé nebiblické učení je pouhým lidským příkazem, vymyšleným a vytvořeným člověkem. Kdo věří a praktikuje falešné učení, neuctívá Boha Bible.

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Na úplný závěr několik veršů z Písma:

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 16,17-18

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Bible, překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o magii
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?