Jaký je skutečný význam Velikonoc?

Velikonoce v podobě: zdobení kraslic, kreslení zajíčků, pomlázka, velikonoční půst, oslava příchodu jara atd., jsou pohanský svátek. Nic z toho neuctívá Ježíše Krista! Možná nevíte, že pomlázka a vejce jsou symbolem oplodňovacího aktu. Pomlázka symbolizuje mužský úd, vejce je znakem plodnosti.

Křesťanské Velikonoce je židovský svátek nekvašených chlebů (latinsky Pascha, hebrejsky Pesach – přechod, přejití), který připomíná vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví.

„Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,1 a 7

„Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován zabit velikonoční beránek.“
ČSP, Lukáš 22,1 a 7

Apoštol Pavel doporučil slavit Pesach:

„Vždyť  Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 5,7-8

Jsou Velikonoce pro křesťany připomenutí ukřižování Ježíše Krista a oslava Jeho vzkříšení z mrtvých? Mohou být, nicméně Ježíš nikdy neřekl, aby byl původní svátek Pesach nahrazen připomínkou Jeho ukřižování a oslavou vzkříšení z mrtvých – Ježíš Pesach slavil. Ježíš ustanovil uctívat Jeho památku Večeří Páně. Při Večeři Páně si připomínáme Ježíšovu oběť, a to, že s Bohem stojíme ve smlouvě. Křesťané si během Večeře Páně připomínají Ježíšovu oběť  mnohokrát do roka, ne pouze v období Pesachu (Velikonoc).

Křesťané si mohou v období Pesachu připomenout ukřižování Ježíše Krista a Jeho vzkříšení z mrtvých, protože k tomu opravdu v období Pesachu došlo. Ne ale podle toho, jak je slaví svět a falešná náboženství, ale Večeří Páně. Velikonoce, jak je slaví Římsko-katolická církev, nemají nic společného se skutečným křesťanstvím. Jedná se o tradici, modloslužbu a pohanské praktiky, které vytvořil pomocí oklamaných lidí satan.

Nekompromisně odmítejte Velikonoce podle pohanských a římskokatolických tradic!

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Překlad 21. století, Římanům 12,2

„A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“
ČSP, Římanům 12,2

Mějte na mysli, že nepatříme tomuto světu. Ježíš nás svou milostí vyňal z tohoto zkaženého světa. V Kristu jsme novým stvořením. Křesťané patří novému věku, které nastane Kristovým návratem. Přijď, Pane Ježíši! Amen.

„Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na má slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali mé slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť neznají Toho, který mě poslal.“
Překlad 21. století, Jan 6,18-21

Může vás zajímat:
Velikonoční přání
Jaký je skutečný význam Vánoc?
Pravda o hypnóze
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Trojjediný Bůh
Peace symbol je falešný symbol míru
Evoluce je velký podvod!
Satan v hudebním průmyslu