Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší

Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší
Sedm pečetí (Zjevení 6,1-17, 8,1-5), sedm polnic (Zjevení 8,6-13, 9,1-21, 11,15-17), sedm číší (Zjevení 16,1-21) symbolizují Boží soudy, které stíhají Zemi a její obyvatele v poslední době (v době konce). Sedm pečetí, sedm polnic, sedm číší nejsou tři po sobě následující série Božích soudů. Nejprve je období pečetí, mezi šestou a sedmou pečetí (v rámci rozlomení sedmé pečetě), nastává událost sedmi polnic. Na úplný závěr (na konci času), nastane druhý příchod Ježíše Krista pod nebeskou klenbu. Tento Kristův příchod bude doslovný, osobní, viditelný, celosvětový, destruktivní (stvoření bude zničeno ohněm) a bude souviset s prvním vzkříšením a uchvácením všech věrných do Nebe. O tomto Kristově příchodu hovoří sedmá pečeť, sedmá polnice i sedmá číše.

Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,1-5 (sedmá pečeť)

„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy: „Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování!“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 11,15-17 (sedmá polnice)

„Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: „Stalo se!“ Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení – tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť  ta rána byla nesmírně veliká.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,17-21 (sedmá číše)

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Vylití číší a troubení nebeských polnic je v paralele
První číše i první polnice shodně postihují Zemi. Druhá číše i druhá polnice shodně postihují moře. Třetí číše a třetí polnice shodně odkazují na řeky a prameny vod. Čtvrtá číše i čtvrtá polnice shodně odkazují na Slunce. Pátá číše i pátá polnice shodně odkazují na ďábla („hvězda spadlá z nebe“). Šestá číše i šestá polnice shodně odkazují na Eufrat a démony. Sedmá číše i sedmá polnice shodně odkazují na druhý Kristův příchod. Zjevně se jedná o sedm paralelních částí. Vylití číší a troubení na polnice se tedy děje paralelně (souběžně).

V Písmu nestojí, že nebeské polnice budou troubit v rychlém časovém sledu (např. rok co rok). V Písmu také není psáno, že tato troubení uslyší všichni žijící lidé. Boží polnice mají primárně odstartovat nějaké události (Boží soudy), díky kterým mají lidé činit pokání a uvěřit v Krista.

„Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,7 (první polnice)

„První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,2 (první číše)


„Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,8-9 (druhá polnice)

„Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,3 (druhá číše)


„Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,4 (třetí číše)

„Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť  zhořkly.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,10-11 (třetí polnice)


„Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 8,12 (čtvrtá polnice)

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,8-9 (čtvrtá číše)


„Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší. Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.) Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 9,1-11 (pátá polnice)

„Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,10-11 (pátá číše)


„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 9,13-16 (šestá polnice)

„Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,12-14 (šestá číše)

Doba konce, poslední doba
V úvodu jsem zmínil dobu konce, poslední dobu. Tento časový úsek je celé období mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem. Jinak řečeno, jde o symbolické „sedmileté období“, které bude v polovině zkráceno  (na „3,5 roku“). V Bibli číslo sedm symbolizuje celost, úplnost, v tomto případě celou dobu konce. Je potřeba si uvědomit, že znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivové hoře, jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi Jeho odchodem do Nebe a Jeho druhým sestoupením pod nebeskou klenbu.

Doporučené kázání k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible, překlad 21. století, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20

„Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 10,8-11

Závěr
Kniha Zjevení nám zjevuje Boží soudy (pohromy), které jsou vylévány po celou dobu konce  – během celého věku mezi oběma Kristovými příchody. Žijeme v době době konce a zároveň v době Božích soudů, které mají lidi duchovně probudit. Lidé si mají uvědomit svou ztracenost, mají činit pokání a jít za pravým Kristem, který je jediná cesta k Bohu. Tady vidíme, že pokání je pro Boha důležité!

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.
Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 16,8-11

Kdo Krista odmítá, je antikrist. Antikrist je každý nevěřící. Antikrist je také člověk, který si říká křesťan, ale má víru ve falešného krista, falešného boha. Kristus není Bůh, je to pouhá stvořená bytost, to je falešný kristus. Pravda je, že Kristus je Bůh! Kristus v římském katolicismu, to je falešný kristus. Kristus v adventismu, to je falešný kristus. Kristus v Hnutí Víry, to je falešný kristus. Ti, kteří mají víru v pravého Krista, jsou průběžně pečetěni na čele Boží pečetí (Zjevení 7,3), antikristové jsou průběžně cejchováni na čele a pravé ruce znamením šelmy (1. Timoteus 4,1-2). Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy. Toto se týká celé doby konce – celého věku mezi oběma Kristovými příchody. Lidé nebudou přijímat znamení šelmy pouze na úplném konci času!

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmyNenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.“
Bible, překlad 21. století, 2. Jan 1,9

Biblická proroctví určitě můžeme a máme studovat, není však dobré se na ně upínat (nadměrně se na ně soustředit). Upínat se máme jedině na Pána Ježíše! Dneska vidíme „prorocké extrémisty“, kteří mají zalíbení v „křesťanském adrenalinu“. Biblická proroctví, zejména apokalyptické pasáže, jsou pro ně priorita a něco vzrušujícího. Toto jednání často souvisí s modloslužbou. Tito lidé velmi často mají za modlu Stát Izrael a Synagogu satanovou. Tito lidé si pletou Stát Izrael se zemí izraelskou. Často to jsou lidé, kteří čekají na finálního Antikrista, jednoho konkrétního člověka, který bude znamením pro Kristův návrat a který konečně odstartuje dobu, kdy Kristus bude moci podruhé přijít. U některých těchto lidí lze spatřit vnucování (vtírání do mysli) svého (často mimobiblického) výkladu ostatním. Snaha manipulovat lidmi, vytvářet psychický nátlak, to je čarodějnictví. Nenechte se klamat od bludařů, kteří se snaží manipulovat!

Doporučené články k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?, Stát Izrael není totéž co země izraelská

„Prosímeť  pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista a naše shromáždění v něj, Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův. Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť  nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
Kralická, 2. Tesalonickým 2,1-3

Buďme ostražití. Rozsuzujme křesťanská učení a proroctví. Antikristové (pseudokřesťané) nám chtějí vnutit falešného krista, přes kterého nikdo nemůže být spasen. Všechny své starosti dávejme Bohu v modlitbě. Nenechme si brát Boží pokoj, který získáváme skrze Ducha Svatého. Bděme. Dychtivě očekávejme Pána Ježíše, který ukončí historii lidstva, čas a nastane něco nového, večného. Těšme se Domů! Amen.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať  znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, Filipským 4,4-7

Může vás zajímat:
Kdo je Bůh?
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Podivné zvuky – troubení polnice
Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem
Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha
Bůh využívá války k prosazení své vůle