Pravé desatero Božích přikázání

V Bibli nalezneme pravé desatero Božích přikázání. Víte o tom, že existuje také desatero Božích přikázání upravené?

Desatero Božích přikázání v Bibli:

Neměj žádné bohy kromě mne.
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabíjej.
Necizolož.
Nekraď.
Nelži o svém bližním.
Nedychti po domě svého bližního. Nedychti po manželce svého bližního, po jeho otroku, jeho děvečce, jeho býku ani jeho oslu – vůbec po ničem, co je tvého bližního.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20, 3-17

Ověř si to přímo v Bibli zde (nová stránka).

Pozor na „desatero“, které si upravila Římsko-katolická církev:

1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého
10. Nepožádáš statku bližního svého.
Zdroj: Katechismus

V čem je rozdíl?
1. Druhé biblické přikázání bylo vypuštěno (zrušeno). Římsko-katolická církev používá Katechismus, což je obsáhlá kniha (příručka) plná bludů a démonského učení. V Katechismu je právě výše uvedené překroucené destero. V čem překroucené? Především bylo druhé přikázání vypuštěno a ostatní přikázání byla posunuta o jednu pozici zpět. Druhé přikázání: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“. Proč bylo toto přikázání římskou církví vypuštěno? Protože v katolických kostelích (a na dalších místech) se křesťané klaní sochám, obrazům (sochy Marie atd.). Je potřeba si uvědomit, že za těmi předměty stojí démoni!

2. Katolické deváté přikázání bylo zkráceno. „Nepožádáš manželky bližního svého“ je pouze část desátého biblického přikázání.

3. Vzhledem k tomu, že římská církev druhé biblické přikázání zrušila, desáté přikázání bylo rozděleno na dvě části (9 a 10).

Římsko-katolická církev neupravila desatero Božích přikázání v Bibli, nýbrž v Katechismu. V Bibli je desatero Božích přikázání neupravené (pravé)!

Co z toho plyne?
Pokud chcete poznat skutečnou pravdu a pravého Boha, studujte Bibli. Tam je jediná pravda! Římsko-katolická církev provozuje a šíří podvodné nauky, a to nejen v podobě upraveného Desatera. Další jejich bludy: Marie byla bez hříchu a nyní je v Nebi jako přímluvkyně (spoluvykupitelka), vyznávání hříchů knězi, bezmyšlenkovité opakování „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“, kněžím a papežům říkají „otče“ (klaní se před nimi), kněz obětuje Krista na oltáři, pokaždé když slouží mši, nebiblické křty dětí a dospělých v kostelích, atd.

Pokud se chceš modlit, není potřeba chodit do kostela. Bůh je totiž všudypřítomný (je pořád s námi). Bible:

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Upozornění
Nutno upozornit, že nejsme pod Zákonem, ale pod milostí – máme milost Ježíše Krista, takže Sedmý den (Sobotu) nemáme dodržovat – Význam Soboty (Šabatu).

„Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,14

„Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“
A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 4,4-7

Může vás zajímat:
Římsko-katolická církev, papež není křesťanství!
Jaký je skutečný význam tzv. „vševidoucího oka“?
Stát Izrael
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?
Co je Kabala?
Pravda o hypnóze