Hnutí Víry

Hnutí Víry je křesťanský proud, který vznikl v Americe v 70. letech 20. století z křesťanského letničního hnutí. Hnutí Víry jednoznačně spadá do New Age (Nový svět – myšlenkový proud). Kazatelé hnutí Hnutí Víry kladou velký důraz na zázraky. Chudoba je vnímána jako prokletí, které má být překonáno vírou. Někteří kazatelé z Hnutí Víry používají hypnózu, sugesci, promyšlenou manipulaci, davovou psychózu… Někteří kazatelé prosperity dokonce otevřeně spolupracují se satanem a jeho démony – Nebezpečí kundaliny, Torontské požehnání. Satan v tomto křesťanský proudu má velké slovo, neboť kazatelé prosperity jdou po penězích a jsou okázale bohatí – a toto bohatství pochází z kazatelské činnosti.

Vznik Hnutí Víry
Počátky hnutí jsou spojeny s působením baptistického pastora Eseka W. Keynona (1867-1948), jehož ústředními důrazy byly „pozitivní vyznávání Božího Slova“ a „zákon víry“, který spočívá na Božích pravidlech. Dalším významným představitelem byl Kenneth Hagin (1917-2003), na nějž navázal jeho spolupracovník Kenneth Copeland (kontroverzní miliardář a kazatel), když vytvořil tzv. „zákony prosperity“.

Učení Hnutí víry
Učení většiny kazatelů, kteří spadají do Hnutí Víry, je velmi nebezpečné, neboť je to satanovo učení. Satan s oblibou smíchává pravdu se lží. S oblibou předkládá lidem lidem větší část pravdy, aby zakryl jednu obrovskou lež (oblíbený satanův mix je 95% a 5% lži). Satan rád cituje Boží slovo a zamíchává do něj polopravdy (lži). Kazatelé/církevní organizace spadající do Hnutí Víry učí, že máte absolutní kontrolu nad svým životem (pokud budeš mít dostatečně silnou víru, Bůh ti dá uzdravení, prosperitu, úspěch, dary Ducha svatého…). Opírají se o tomto verš z Bible:

„Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to.“
Překlad 21. století, Marek 11,23

Vždycky berme Bibli jako celek a nevytrhávejme si jednotlivé verše! Pokud bereme Bibli jako celek, tak víme, že všechno se děje v souladu s Boží vůlí. Uzdravení nepřijde, pokud to není Boží vůle. Někdy je Boží vůle neuzdravit. Tak to je. Nemůžeme ani nesmíme si vynucovat uzdravení. Mysleme také na to, že Bůh lidem dává soužení. Naše soužení může být nemoc, kterou nám Bůh dal. Netvrdím, že všechny nemoci jsou od Boha! Hodně nemocí je od satana a jeho démonů, to ale neznamená, že úplně všechny. Také je dobré se neupínat na uzdravení. Pokud se někdo upne na uzdravení, vynucuje si ho, může se toho chopit satan a vyléčit (tam je něco za něco)! Důležitější než uzdravení z fyzické nemoci, je spasení! Ježíšovým primárním posláním tady na zemi, nebylo uzdravovat lidi od nemocí, ale usmířit jejich hříchy! Ježíš uzdravoval lidi proto, aby jim připravil cestu ke spáse.

 

„Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.
Překlad 21. století, Izaiáš 53,4-6

„Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci Písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.
Překlad 21. století, Lukáš 5,27-32

Video: Hnutí víry – učení démonů
Nahlásit nefunkční video

Učitelé spadající pod Hnutí Víry často káží nebiblicky: o „pekle“ (Existuje „peklo“? Jaká je pravda o „pekle“?), o „vytržení“ křesťanů (Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení), o Státu Izrael (Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?) atd.

Chytrost ďábla
Někteří kazatelé spadající pod Hnutí Víry si zakládají jen zázracích (rychlé uzdravení, vzkříšení z mrtvých apod.) a odmítají prosperitu (často jen naoko). Na shromážděných, kde káží, několikrát zdůrazňují, že z toho kázání nemají žádný profit, což je samozřejmě lež. Tady zase vidíme chytrost ďábla.

Srážení lidí na znak (spolupráce  s démony)
Někteří kazatelé spadající pod Hnutí Víry na křesťanských akcích vykonávají závadné nebiblické rituály. Nebiblickým příkazem „ohněm“, kdy evangelista křičí „oheň“, dochází ke srážení lidí na znak. Někdy se jedná až o život ohrožující pády! Toto rozhodně není padání před Boží mocí, o kterém se zmiňuje Bible. Toto je magie!

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

Kdo spadá do Hnutí Víry?
Daniel Kolenda, Benny Hinn, Kenneth Copeland (hlavní sponzor CfaN – Bonnkeho a Kolendy), Joyce Meyer, Chris Oyakhilome, Joel Osteen, John Hagee, Creflo Dollar, Jesse Duplantis, Todd White a mnoho dalších. Ještě je nutno zmínit Kresťanské společenství Milosť.

Citace učitelů Hnutí Víry
Nebiblické citace učitelů Hnutí Víry jako jsou např. Benny Hinn, Creflo Dollar, Paul Couch, Fred Price, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland a další.

Video: Citace učitelů Hnutí Víry 1.
Nahlásit nefunkční video

Video: Citace učitelů Hnutí Víry 2.
Nahlásit nefunkční video

Justin Peters o Hnutí Víry
Koukněte i na svělá kázání na téma Hnutí Víry…

Video: Hnutí Víry – Nebezpečné učení, 1-3 díl (Justin Peters)
Nahlásit nefunkční video

Video: Ďábelský loutkář Hnutí Víry (Justin Peters)
Nahlásit nefunkční video

Vyplňuje se biblické proroctví
Vemte si, kolik křesťanů propadá učení Hnutí Víry. Mnoho křesťanů doslova hltá učení falešných učitelů, kterých je v poslední době čím dál víc. To je znamení posledních časů – vyplňuje se biblické proroctví…

„Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: „Já jsem to“ a svedou mnohé.
Bible, ekumenický překlad, Marek 13,3-6

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,15

Závěr
Hnutí Víry je falešné evangelium antikrista, kterému podléhá miliony křesťanů z celého světa. Je nebiblické kázat evangelium prosperity, rychlé uzdravení bez Boží vůle (vynucování si uzdravení)… Proto se mějte na pozoru! Všechno si ověřujte v Bibli, komunikujte s Bohem. Určitě je na místě se modlit za všechny lidi, které oslovuje toto bludné učení.

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible, překlad 21.století, 2.Jan 9-11

„Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

Na úplný závěr si pojďme přečíst citace z knihy Jiné evangelium od D. R. McConnella. Knihu lze stáhnout zde (PDF).

„Uzdravení je skalní doktrínou teologie Víry a právě zde je problém. Podobně jako metafyzické kulty učitelé Víry prohlašují za dogma něco, co je primárně zkušeností. Nárokují si tak pro své uzdravovací formule moc příčiny a účinku. Poněvadž je nemožné, aby Bůh tyto formule z Písma nerespektoval, musí věřící vinu za svou nemoc hledat sám u sebe. Uzdravení takto není svrchovaným zázrakem, který udílí milosrdný Bůh. Uzdravení je formulí založenou na příčině a účinku, která funguje pokaždé, když ji věřící použije „ve víře“.

„Hnutí Víry není kultem v tom smyslu a rozsahu jako mormonismus, Svědkové Jehovovi nebo Křesťanská věda. Nikoli, hnutí Víry nepředstavuje kult, je víc jak kultické, tj. obsahuje jisté doktríny a praktiky, které jsou svým historickým původem i názorově kultické. Skutečnost, že mnohé z hnutí Víry je evangelikální povahy, znamená, že o to nezbytnější – i když bolestné – je, aby byly odhaleny a odmítnuty jeho kultické prvky.“

„Hnutí Víry je kultické nejen pro svůj původ, ale také pro to, čemu učí. Mnozí charismatici namítnou, že hnutí, které přineslo mnohá uzdravení a zázraky, snad nemůže být heretické. Evangelium hnutí Víry vskutku má výsledky, ovšem totéž platí i pro evangelium metafyziky.
Výsledky nemohou být nikdy kritériem pravdivosti nějaké ideje. Kdyby tomu tak bylo, charismatikové by museli připustit, že Mary Bakerová – Eddyová je prorokyní a Křesťanská věda pravým evangeliem. Podobně ani četná uzdravení a zázraky, k nimž dochází v hnutí Víry, nejsou nezbytně Božím znamením, že evangelium Víry je evangeliem Nového zákona. Charismatikové, kteří se naivně domnívají, že uzdravení dokazují pravdu, přehlížejí skutečnost, že téměř každé větší náboženství a kult, které svět poznal, přináší uzdravení. Každý bůh má své náboženství, a každé náboženství má svá uzdravení. Připusťme, že hnutí Víry si nárokuje uzdravování „ve jménu Ježíš“. To ovšem nic nedokazuje, neboť totéž činí Nové myšlení. Jak hnutí Víry, tak metafyzické kulty používají jméno Ježíš neustále. Pro historické spojení mezi nimi je však nutno si položit otázku, zda Ježíš hnutí Víry je Ježíšem Nového zákona. Odpovědí je rozhodné ne. Ježíš hnutí Víry je „jiný Ježíš“ (2K 11,4) a evangelium hnutí Víry je „jiné evangelium“ (Ga 1,6).“

Může vás zajímat:
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?