Bude spasená celá Afrika?

Reinhard Bonnke (1940-2019) v roce 1974 založil misijní firmu CfaN, Ltd. (Christ for all Nations/Kristus pro všechny národy), jejímž předním evangelistou, prezidentem a generálním ředitelem, je v současnosti (od roku 2017) Daniel Kolenda, který volá po novém Torontském požehnání (Torontské požehnání – Light the fire again), které zapříčinilo posměch křesťanství a obrovskou démonskou invazi do křesťanských sborů. Značný vliv na tomto křesťanském úletu měl nejen Benny Hinn, ale právě i Reinhard Bonnke, který s Benny Hinnem aktivně a na duchovní úrovni spolupracoval.

„Když jsem vkládal ruce na lidi, stalo se něco, z čeho jsem byl šokován. Každý, koho jsem se dotkl, se složil na zem – celá řada lidí, další a další řada… Někdo pak volal a chtěl vysvětlení, co se stalo. Řekl jsem, že to nedokážu vysvětlit, že bych i já sám potřeboval vysvětlení. Pouze jsem na ně vložil ruce, jak je psáno v Bibli, tak předpokládám, že to, co se stalo, je toho výsledkem.“
Reinhard Bonnke (filmová série Full Flame)

„Afrika bude spasena!“
Po pěti letech strávených v Africe, měl Bonnke čtyři údajné sny od Boha. Bonnke tyto sny popisoval takto:

Měl jsem sny od Boha. Viděl jsem mapu Afriky – celý kontinent, který byl omývaný Kristovou krví a slyšel hlas Ducha Svatého: „Afrika bude spasena!“ Na základě tohoto vidění jsem se vydal na cestu celým kontinentem.“
Reinhard Bonnke (série Full Flame)

Je evidentní, že Bonnke hovořil o Božím proroctví, které šířil na celosvětové úrovni. Na základě svého vidění (sdělení od Boha), Bonnke v 70. letech minulého století začal prorokovat, že celá Afrika bude spasena. Během následujících let podvodně prohlásil: „Teď už neříkám Afrika bude spasena, říkám Afrika je spasena“. Tento výrok je nestydatá lež!

„Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Bible, překlad 21. století, 2. Petr 1,20

Bude spasená celá Afrika?
Afrika má více než 1,2 miliardy obyvatel. Budou všichni tito lidé spaseni (v Nebi)? „Absolutismus“ vždycky „smrdí“. Proč ne třetina, polovina nebo miliarda obyvatel Afriky? Pravda je taková, že Afrika patří mezi největší zdroje migrační vlny. Vidíme tam pravé křesťanství na ústupu, velkou démonizaci a bezbožnost, obrovský morální úpadek společnosti, nemoc HIV, okultismus v rozmachu, islám, terorismus… Letos dokonce tamní vláda oficiálně registrovala (uznala) první satanskou církev, která má díky této registraci svá práva.

Podobný „absolutismus“ byl v roce 2017 skandován na Awakening Europe v Praze, kde vystupoval i bratr Bonnke. Zmanipulovaný a zhypnotizovaný dav křesťanů tady hlásal: “Evropa bude spasena!”. Opravdu bude Evropa spasena (741,4 milionů obyvatel)? Vidíme alespoň náznak toho, že by mělo v celé Evropě nastat mega náboženské probuzení, které by vedlo ke křesťanským vládám? Zatím to tak rozhodně nevypadá! Co vidíme, je velká (narůstající) bezbožnost, propagovaná a obdivovaná homosexualita, odmítání tradiční rodiny, rozmach islámu, terorismus, rozmach okultismu… Vizi o spasené Evropě považuji za nereálnou a zavádějící. V Písmu není jediný záznam o tom, že by mělo na konci věků nastat probuzení v tomto rozsahu (Nastane na konci věků velké náboženské probuzení?). V Písmu naleznete pravý opak!

“Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.”
Bible, překlad 21.století, 1. Timoteus 4,1

“Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.”
Bible, překlad 21.století, 2. Timoteus 3,1-5

“nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Bible, překlad 21.století, 2. Tesalonickým 2,3

Evangelizační akce CfaN, Ltd. jako prostředek spasené celé Afriky?
Jde o montrózní akce, které stojí mnoho milionů dolarů. Křesťané mají evangelizovat, ne však tímto honosným a pyšným způsobem. Boží slovo nám říká, že máme evangelizovat lidi ve vší skromnosti.

“Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible, překlad 21.století, Matouš 10,7-10

“Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.”
Bible, překlad 21. století, Lukáš 9,1-3

Nelze nezmínit, že hlavním sponzorem CfaN, Ltd. je nejbohatší představitel Hnutí Víry Kenneth Copeland, který nebiblicky vyučuje, že každý křesťan má nezadatelné právo být zdravý, úspěšný a bohatý. Ať  to víme nebo ne, Kenneth Copeland vyučuje falešného Ježíše.

Velká drzost CfaN, Ltd., resp. Daniela Kolendy je, že hovoří o desítkách milionech spasených. Nikomu nemáme právo říkat, že je spasený, protože o tom rozhoduje výhradně svrchovaný Bůh. To je velké rouhání – dávání se na úroveň Boha. Rouhání je hřích proti Bohu! To, že někdo vyslovil modlitbu spasení, podepsal kartu ohledně spasení, vykonal vodní křest atd., to ještě neznamená, že je znovuzrozený, že bude spasený! Do srdce člověka vidí pouze Bůh, ne člověk.

„Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ „Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,16

Evangelizační akce CfaN, Ltd. jsou nebiblické. Aby toho nebylo dost, tak lákají na prosperitu (uzdravení z fyzických nemocí apod.). Akce CfaN, Ltd. jsou podobné jako křesťanské festivaly Awakening Europe, kde vidíme ekumenu, liberalismus, pragmatismus, manipulaci, hypnózu, davovou psychózu, světský styl hudby – zkrátka jiné duchy v akci.

Závěr
V Bonnkeho kázáních, knihách a filmové sérii Full Flame, vidíme nebiblické učení, které některé křesťany může zavést na scestí (k falešnému Ježíši). R. Bonnke svým učením spadal do křesťanského směru Hnutí Víry, kde se uctívá nesvrchovaný (falešný) Ježíš. Díky falešné víře a uctívání falešného Ježíše, zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ!

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.”
Bible, překlad 21. století, 2.Jan 9-11

Bonnke za života dlouhodobě kázal evangelium prosperity (zejména ohledně uzdravení z fyzických nemocí). Sám byl ukázkovým příkladem evangelisty prosperity, protože vydělával nemalé peníze na publikacích svých knih. To potvrzuje fakt, že ke konci života vlastnil příliš mnoho majetku. Problém je, že kázáním pravého evangelia, je nemožné vydělat mnoho peněz!

Zmíněným proroctvím ohledně spasené Afriky nepohrdám, ale na základě faktů a biblického rozsuzování, které trvalo roky, ho musím označit za falešné. Boží prorok se pozná podle toho, že jeho proroctví se naplní. Je to přibližně 50 let od vyřčení proroctví a Afrika pořád není spasena. Nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo v blízké budoucnosti nastat, a navíc, Písmo o tak rozsáhlém náboženském probuzení nehovoří.

„Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,20-22

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible, překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Deuteronomium 18,21-22

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.“
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 28,15-17

Falešné prorokování je hřích! Jedná se o podvod, braní Boží jména nadarmo, falešné svědectví o Bohu, zaměňování ducha klamu za Ducha Božího, svádějí křesťanů k bludu. Pozor na to, abychom „neprorokovali“ vlastní představy, emoce, vize nebo sny, které plodí naše mysl!

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Jako křesťané si musíme dát velký pozor ďábla a jeho démony, kteří se nás pořád pokouší klamat, chytit do pasti. Jdou na to chytře! Pozor na démonickou sugesci, manipulaci, na vidění od démonů. Démoni s oblibou křesťanům poskytují euforické pocity, emotivní a pokojná vidění. Roky „nuceně“ sleduji různá proroctví a vidění křesťanů. Zpravidla je dostávám na email. Jde hlavně o křesťany vyznávající zmíněné učení Hnutí Víry. Tento druh křesťanů dostává údajná vidění a proroctví od Boha jako na běžícím pásu. Už to beru za podezřelé. Za velmi podezřelé beru, když mi někdo řekne, že v údajném vidění od Boha viděl Ježíše jako člověkem smyšlenou postavu – muž s dlouhými vlasy apod. Takto Ježíš samozřejmě nevypadal a nevypadá ani dnes. Bůh by nám nedával falešnou podobiznu Syna. Všechna proroctví rozsuzuji a vám doporučuji totéž.

„radši se připrav, oheň už je na cestě… budete mít vidění Ježíše“
Daniel Kolenda, video zde (Konference ohně)

Může vás zajímat:
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království
Zázraky vykonané ve jménu Krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Mám dávat “desátky”?