Biblický křest

Co je biblický křest? Jak má vypadat biblický křest? Je křest malých dětí biblický? Význam biblického křtu.

Vodní křest je důsledek nového života, nového narození. Vodní křest se vykonává ponořením do vody. Člověk musí být celý ponořen do vody. Ve vodě symbolicky zůstane starý život a z vody vystupuje nový člověk (nové stvoření) toužící podobat se Ježíši Kristu.

Smysl křtu
1. Závazek smlouvy s Bohem.
2. Potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu.
3. Pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem.
4. Obmytí hříchů.

Vodní křest je důležité životní rozhodnutí. Tělesný křest vodou není podmínkou spásy, ale důsledkem spásy. Kdo se nechce nechat pokřtít, nechce být křesťanem. Takový člověk odmítá být ztotožněný s ukřižovaným a vzkříšeným Kristem, potažmo s křesťanstvím.

Vodní křest je samozřejmě zmíněn v Bibli, například:

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,3-5

„Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible, překlad 21. století, Galatským 3,27-28

„Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,4

„Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,12

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 5,17

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 3,21-22

Kdy mohu být pokřtěn (biblické podmínky vodního křtu)?

1. Když máš víru v Trojjediného Boha. Je potřeba věřit, že Ježíš Kristus zemřel za tvé hříchy a vstal z mrtvých. Je potřeba věřit, že Ježíš Kristus je Bůh, ne pouhá stvořená bytost.
2. Je potřeba si uvědomit vlastní hříšnost, ubohost a činit pravé pokání (hříchy poznat, vyznat je Bohu v „pokojíku“ a upustit).
3. Křest musí být tvé dobrovolné rozhodnutí.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

Kdo může křtít?
Každý znovuzrozený člověk je oprávněn křtít obrácené lidi. Jinak řečeno, každý křesťan je oprávněn k tomu, aby bez zbytečných odkladů pokřtil toho, kdo činil pokání a vyznal víru v Ježíše Krista. Každý křesťan je totiž kněz. Není pravda, že může křtít pouze pastor nebo starší. To je satanova lež, které podléhají některé církevní organizace.

„Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 2,9

křest

Kolikrát se mohu nechat pokřtít?
Je pouze jeden křest! Pokud byl tvůj křest podle Bible, rozhodně se nenechávej překřtívat!!!

„Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.“
Bible, překlad 21. století, Efeským 4,4-6

Pouze Bible
Není důležité, co říkají náboženské organizace a křesťanské sbory, je důležité, co říká Bible. Žádná církevní organizace ani konkrétní člověk nesmí určovat, kdy má být člověk pokřtěn. Některé církve určují, kdy je člověk zralý na křest; říkají, že si musíš dát nejprve svůj život do pořádku; že musíš projít biblickou školou atd. Tyto církve ničí lidi, vedou je na širokou cestu a dávají je napospas démonům. Tyto církevní organizace ničí křesťanství a překrucují Boží Slovo!

Je to naše povinnost!
Bůh křesťanům NAŘIZUJE, že mají bezbožným lidem kázat evangelium. Ježíš všem křesťanům NAŘÍDIL, že mají kázat evangelium a křtít obrácené lidi, ne si je dlouhodobě před křtem prověřovat. Dlouhodobé prověřování lidí za účelem křtu Bible nezmiňuje. Žádný člověk ani organizace nemá právo lhát, manipulovat a překrucovat Boží Slovo!

Pojďme se podívat do Bible:

Čiňte pokání a nechte se pokřtít na odpuštění hříchů…

„Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,37-38

„Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,3

„Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,5-6

Kažte evangelium. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen…

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-19


„A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře.“ Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží.“
ČSP, Marek 16,15-19

Nemáme otálet s křtem! Máme křtít všechny lidi, kteří činí pokání a mají víru v pravého Krista, a to okamžitě! To se píše v Nové smlouvě…

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,41

„Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 18,8

Žádná náboženská organizace ani člověk nesmí zabránit, aby byl člověk okamžitě pokřtěn. Například Petr pokřtil úplně cizí lidi, dokonce pohany…

„Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha.
Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 10,45-48

Další biblický příběh, kdy cizí člověk přijel do Jeruzaléma a Filip tomuto neznámému člověku začal povídat o Ježíši, on uvěřil a byl okamžitě pokřtěn…

„Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: „Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy.“ Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Dohoň ten vůz a jdi vedle něj.“
Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: „Rozumíš tomu, co čteš?“
„Jak bych mohl?“ odpověděl. „Jedině kdyby mi to někdo vyložil.“ A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo toto:
„Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa neotevřel.
Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod?
Vždyť byl na zemi připraven o život.“
Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše.
A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.
Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje. “
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,26-40

A další příběh, tentokrát ženy, která uvěřila a byla okamžitě pokřtěna…

„Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií.
Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: „Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,12-15

Dále dokonce čteme, že byl okamžitě pokřtěn člověk, který se zabýval čarodějnictvím…

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-13

Další biblický příběh s okamžitým křtem, dokonce se všemi obyvateli domu…

„Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,29-34

Z výše uvedených biblických příběhů vidíte, že obráceným lidem nikdo neřekl, že nejsou připraveni na křest, že je potřeba dlouhodobé vyučování a prověřování. V Bibli čteme výhradně příběhy, kdy došlo ke křtu maximálně do několika hodin. V Bibli není jediný záznam, kdy se s křtem otálelo!

V co křtít?
Ježíš dal jasný, snadno pochopitelný a nezaměnitelný návod (příkaz): „křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“.

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
ČSP, Matouš 28,19-20

V Písmu také stojí „nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista“:

„Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: „Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?“
„Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli,“ řekli mu na to.
„Jak jste tedy byli pokřtěni?“ ptal se.
„Janovým křtem,“ odpověděli.
Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“
Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 19,1-7

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,38-39

Formulací „křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ samozřejmě křtíme do Kristova Jména (jak přikázal Ježíš), tedy přesně tak, jak to stojí ve Skutcích. Žádný člověk nemá právo si k této formulaci nic přidávat ani měnit! Toto je jediná biblická (přípustná) formulace, kterou máme říkat během křtu. Tato formulace ukazuje na Boží Trojjedinnost, což je jediné správné učení o Bohu Bible. V této formulaci rozhodně nekřtíme do titulů, ale „ve jméno Pána Ježíše“ (Skutky 19,5)! Jméno Trojjediného Boha je Ježíš Kristus, proto formulací podle Matouše 28,19, křtíme do Kristova Jména. Trojjediný Bůh byl lidem zjeven v podobě Pána Ježíše. Křtít „ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ zjednodušeně znamená křtít „ve jméno Pána Ježíše“! Pasáže ve Skutcích apoštolů neudávají žádnou křtící formuli, ale konstatování!

Kolik musí být vody?
Musí se ponořit celé tělo. Slovo „křest, pokřtít“ je překladem řeckého výrazu „baptizo“, jež znamená „ponořit, potopit“.

Některé církevní organizace a sbory odmítají křtít!
Jak jsem již psal, některé církevní organizace a sbory odrazují obrácené a poučené lidi od okamžitého vodního křtu (odmítají je pokřtít – zatím nejsi na to připraven, musíme si tě prověřit, nejdřív tě budeme dlouhodobě vyučovat, nejdřív si dej do pořádku svůj život…). Jiné křtí nebiblicky, např. nebiblickou formulací, pokropením nicnevědoucího dítěte, které nemůže splňovat podmínky biblického křtu. Oba tyto rituály jsou nebiblické a závadné!

Satan v mnoha případech předkládá lidem (nejraději křesťanům) 95% pravdy a 5% nepravdy (oblíbený satanův mix). Satan tím chce křesťany mást, zavádět je k cizím bohům atd. Pokud nějaká církevní organizace praktikuje tento mix, slouží tomu zlému. V těch 5% zrovna může být zahrnuto učení o dlouhodobém vyučování před vodním křtem.

Doporučené kázání k prostudování: Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži!

Před křtem musíš být poučen
Rozhodně neříkám, že by člověk před křtem neměl vědět do čeho jde! Pokud někdo po kázání evangelia, a na základě usvědčující moci Ducha Svatého, činí pokání, uvěří v Krista, chce se nechat dobrovolně pokřtít, má následovat krátkodobé poučení a OKAMŽITÝ VODNÍ KŘEST. Znovu zdůrazňuji, že mnohaměsíční/několikaleté vyučování, prověřování lidí, je nebiblické a závadné.

„A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,36-37

Otázky a odpovědi:

Byl jsem pokřtěný v katolickém kostele jako malé dítě. Je tento křest platný?
Vzhledem k tomu, že nebyla splněna žádná podmínka křtu, nešlo o křest, ale o závadný nebiblický rituál. Pozor, tyto rituále jsou plné magie!

Doporučený článek k prostudování: Vodní křest dětí, Pravda o magii

Uvěřil jsem v Boha a chci se nechat pokřtít ponořením do vody. Náš pastor tvrdí, že nejprve musím prodělat roční kurz Bible. Co mám dělat?
Tvůj pastor nezná Bibli. Vyhledej znovuzrozeného křesťana z tvého okolí, který tě biblicky pokřtí. Pokud nikoho neseženeš, kontaktuj nás zde. Křest a všechno s tím spojené je zdarma!

Jaký je rozdíl mezi vodním křtem a křtem Duchem Svatým?
Vodní křest vykonává křesťan (člověk), křest Duchem Svatým Bůh. Křest Duchem Svatým je jednorázová záležitost. Ve chvíli, kdy sis uvědomil vlastní ztracenost a uvěřil v Boha Ježíše Krista, došlo ke křtu Duchem Svatým. Někteří křesťané si křest Duchem Svatým pletou se službou, s naplněním, dary a projevy Ducha Svatého (mluvení v jazycích atd.). Naplnění Duchem Svatým, dary Ducha Svatého, zpravidla nastává po vodním křtu.

„On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,11

„Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. “
ČSP, Římanům 8,16

„V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13-14

Může vás zajímat:
Trojjediný Bůh
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Uvěřil jsem v Boha, co dál?
Co je biblické pokání?
Modlitba přijetí Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele
Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?