Měj Boha vždycky na prvním místě

Máš Boha na prvním místě? Pokud ano, dobře děláš. V opačném případě si zaděláváš na velký problém. Ježíš totiž řekl:

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Bible, překlad 21. století,Matouš 10,37-39

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Bible, překlad 21. století,Lukáš 14,26-27

Někteří křesťané milují Boha, ale nemají Ho ve svém životě na prvním místě. Tito křesťané např. upřednostňují svou rodinu před Bohem. To je špatný přístup. Nikdo netvrdí, že máme zanedbávat svou rodinu. To rozhodně ne! Jde o tvůj osobní vztah s Bohem. Ve svém srdci prostě musíš víc milovat svého Stvořitele. Tak to křesťan milující Boha musí mít. Už vůbec není možné ani to, abys měl radši sám sebe, než Boha!

Bůh je žárlivě milující
Pokud poznáte Živého Boha, tak víte, že Bůh je žárlivě milující. Je to tak obrovská žárlivost, která je pro člověka až šokující (píšu o vlastním poznání Boha).

„Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible, překlad 21. století,Exodus 20,5

Jeho nesmírná žárlivost v některých případech vede k tomu, že nás Bůh za neposlušnost tvrdě trestá.

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Bible, překlad 21. století,Židům 10,31

Na místě je bázeň před Bohem
Bázeň před Bohem rozhodně není to, že se před Ním klepeme strachy. Bázeň před Bohem znamená, že si uvědomujeme Jeho nepřetržitý pohled na nás (a podle toho žijeme). Mějme na paměti, že Bůh ví, co si myslíme. V některých případech, když se chci Boha na něco zeptat, On mi odpovídá, aniž bych to řekl ústy. Bůh je prostě geniální.

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.“
Bible, překlad 21. století,Kazatel 12,13

Měj Boha na prvním místě ve svém srdci
Někteří křesťané sice pracují pro Boha (pravidelně navštěvují shromáždění, věnují se druhým, evangelizují, ze srdce dávají dary a almužny…), to ale ještě neznamená, že Ho mají automaticky na prvním místě. Mít Boha na prvním místě a pracovat pro Něj, jsou dvě různé věci! Boha musíš mít ve svém srdci. Tvé srdce musí nepřetržitě žít pro Boha, ne Mu „pouze“ sloužit.

Proč mít Boha vždycky na prvním místě?
Bůh tě stvořil, stará se o tebe na každý den, užíváš Jeho zemi, dává ti jídlo, dýcháš Jeho vzduch, dal ti manželku a děti… Bez Boha bys nebyl vůbec nic. Neexistoval bys! Bůh ti nabízí život věčný, nesmrtelné/mocné duchovní tělo atd. Toto ti nikdo jiný nemůže nabídnout!

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.“
Bible, překlad 21. století,1.Korintským 15,42-44

Změň to
Buď k sobě upřímný. Pokud nemáš Boha ve svém srdci na prvním místě, měl by ses nad sebou zamyslet – hluboce zamyslet a činit z toho pokání. Pokud máš na prvním místě lidi, peníze, kariéru…, změň to. Může se dokonce jednat o modloslužbu! Modloslužba často bývá nevědomá! Nevědomost je živná půda pro satana a jeho démony. Satan často lidem zastiňuje skutečnou pravdu a předkládá lidem pocit falešného bezpečí. Satan nám křesťanům často předkládá falešné spasení – Jednou spasený – navždy spasený?. Lidé pod jeho falešným pocitem bezpečí vzdáleně vnímají okolnosti – někde v koutku sice vědí, že konají špatně, ale lidská touha, vlastní uspokojení, naplnění jsou silnější. Myslete na to, že lidskou touhu, rozumnost často satan zneužívá. Křesťané za všech okolností musí odmítat lidskou rozumnost! Pořád a pořád!!!

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu ,nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

Satan nás křesťany se velmi často snaží odpoutat od Boha. Proto někteří křesťané žijí podle svých tužeb a vášní. To je ale široká cesta, která vede do „pekla“. Někteří křesťané upřednostňují svá rozhodnutí před Božím vedením (uhašují Ducha svatého). Boha na prvním místě nemívají křesťané, kteří milují „svět“. Boha na prvním místě nemívají křesťané, kteří upřednostňují (věnují tomu víc času) před Bohem člověka, zvíře…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, překlad 21. století,1 Jan 2,15-16

Modloslužba
Ještě jednou musím zmínit modloslužbu. Modloslužba je překážka mezi námi a Bohem. Pokud máš své modly a nečiníš pokání, Bůh ti může dát soužení (zdravotní problémy, finanční problémy…), může to být překážka v uzdravení atd. I někteří křesťané mají své modly. Jejich modloslužba je někdy „tvrdá“ a do očí bijící, jen oni ji nevidí, resp. si to nechtějí přiznat, neboť je to vnitřně uspokojuje (často jde o uspokojování vlastních – lidských chtíčů). Křesťan rozhodně nemůže mít modly (ani žádné „malé“ modly), protože modloslužba je hřích! A jak víme, hřích vede do záhuby.

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Bible, překlad 21. století,Galatským 6,7-8

Pokud se pravidelně věnuješ na úkor Boha (věnuješ tomu víc času) nějaké činnosti nebo věci, máš na tom závislost (neustálé nutkání to dělat), je to modla jak vyšitá. Modloslužba je cokoliv k čemu připoutáme své city, zalíbení; to čemu dopřáváme nadměrnou, hříšnou  pozornost. Myslete na to, že i skrz naše dobré skutky nás satan může dovést k modloslužbě! Často si jako křesťané myslíme, jak dobře pracujeme pro Boha, ale ve skutečnosti to tak není. Například, pokud bych věnoval více času této stránce a zanedbával bych Živého Boha, tak sice pracuji pro Boha, ale tak to Bůh nechce a může to být modloslužba. To mi Bůh řekl zcela zřetelně. Bůh chce, abychom s Ním měli v první řadě osobní vztah. Ne vztah přes lidi, webovou stránku, křesťanskou literaturu, videa na YouTube… Bůh chce tvůj čas, tvou pozornost a nepřetržité dychtění po Něm jako Živém Bohu. Upni se na Boha! Vezmi si papír a napiš si na něj, kolik času si strávil nad různými činnostmi. Pak si napiš čas, který si strávil s Živým Bohem. Převažuje čas strávený s Živým Bohem? Pokud ne, máš problém. A s tím velmi úzce souvisí to, zda máš Boha na prvním místě.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible, překlad 21. století,Židům 10,26-27

Plníš a konáš Boží vůli?
Pokud máš Boha na prvním místě poznáš mj. tak, že za všech okolností plníš Jeho vůli. Co je Boží vůle? Ptej se na to Boha, co je v daném okamžiku Jeho vůle. Pokud například hledáš zaměstnání a vidíš jen výši mzdy, může to být špatná cesta – Bůh to může vidět jinak. Proto je velmi důležité nestále hovořit s Bohem. Ptát se Ho na úplně všechno. Mluvit s Ním pořád (když vykonáváš domácí práce, když evangelizuješ lidi…).

Dávej důraz na „pokojík“
Své upřímné modlitby od srdce sděluj Bohu v „pokojíku“.  Ten svůj „pokojík“ máme každý jinde, někdo ho má v uzavřené místnosti, jiný v lese a jiný zase třeba v kotelně. Myslete na to, že je to právě „pokojík“, co je centrum křesťanského života. Tamto ostatní jsou plody „pokojíku“.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, překlad 21. století,Matouš 6,5-8

Závěr
Miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Bible, překlad 21. století, Marek 12,30

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Bible, překlad 21. století,1. Korintským 8,3

Za všech okolností zachovávej Jeho přikázání. Křtít (křest na odpuštění hříchů) obracené a poučené lidi je naše povinnost, ne volba.

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.“
Bible, překlad 21. století,Jan 14,15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
Bible, překlad 21. století,Matouš 28,19

Vždycky a ve všem se spoléhej na Boha.

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Bible, překlad 21. století,Žalm 37,34

„Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má. V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“
Bible, překlad 21. století,Žalm 62,7-9

Spoléhej na Boha i ve spánku.

„Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.“
Bible, překlad 21. století,Žalm 4,9

Cti Boha.

„Ctěte Hospodina, jeho svatí,vždyť  jeho ctitelům nic neschází.
Bible, překlad 21. století,Žalm 34,10

„Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají“
Bible, překlad 21. století,Žalm 33,18

Neuhašuj Božího Ducha.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století,1. Tesalonickým 5,16-22

Podřizuj se Bohu.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, překlad 21. století,Jakub 4,7-8

Buď maximálně pokorný.

„Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.“
Bible, překlad 21. století,Efeským 4,2-3

„Za malou chvíli ničema z mizí,ohlédneš se po něm, a už tu nebude.Pokorní ale obdrží zemi,rozkoš naleznou v hojnosti pokoje.“
Bible, překlad 21. století,Žalm 37,10-11

Miluj poctivost.

„V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.“
Bible, překlad 21. století,Přísloví 11,4

Věř evangeliu. Neustále odhaluj pasti satana a čiň pokání.

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Bible, překlad 21. století,Marek 1,15

Nikdy se nenech formovat světem, jehož dočasným vládcem je satan.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Bible, překlad 21. století,Římanům 12,2

Spoléhej se na Boha, ne na lidi.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.
Bible, překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

Spoléhej se na Bibli. Pravdu hledej v Bibli, ne v křesťanské literatuře apod.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

Chtěj se zalíbit Bohu, ne lidem.

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.
Bible, překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1