Může mít křesťan démona? Ano!

Mezi křesťany kolují různá učení o “pekle”, o tajném “vytržení”, o vybírání “desátků”, o “svazování démonů”, atd. Tato učení ve velkém rozsahu mj. šíří rádoby křesťanská literatura, na kterou se spoléhá čím dál víc křesťanů. Křesťané se snaží vykládat Písmo knihou, což může být problém.

Někteří křesťané vyučují, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený. Pojďme si nejprve říct, kdo je křesťan. Za křesťana nelze považovat člověka, který se narodil do křesťanské rodiny, vyslovil modlitbu spasení, pravidelně navštěvuje církev, pravidelně čte Bibli… Tyto věci jsou součástí křesťanského života, ale nedělá to z člověka křesťana. Křesťan je člověk, který vírou a pokáním přijal Krista za svého Pána a Spasitele, odevzdal Mu život, důvěřuje Mu, činí pokání, nechal se pokřtít ve vodě. Křesťan je člověk, který byl Ježíšem pokřtěn Duchem svatým. Kdo nemá Ducha svatého, není křesťan!

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

„V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13-14

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,9

Podle některých křesťanů, démon nemůže být v těle křesťana společně s Duchem svatým, což je velký satanův podvod. Osobně jsem se  během vymítání démonů mnohokrát přesvědčil o tom, že znovuzrozený křesťan, který má Ducha svatého a Jeho dary (např. mluvení v jazycích), může být dlouhodobě démonicky obsazený. Duchem naplněný křesťan může být démonicky obsazený! Také jsem se osobně přesvědčil o tom, že démonicky obsazený křesťan může úspěšně vymítat démony z jiného člověka (démony odnímá z člověka Boží moc, ne člověk samotný).

“Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.”
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,28

I mezinárodně uznávaný britský letniční kazatel Derek Prince prohlásil, že během nejlepších let své kariéry, měl v sobě hned několik démonů: ducha deprese ducha hněvu, ducha rozpačitosti a ducha strnulosti. Podle jeho vlastních slov, tito démoni z Princeho odcházeli postupně a poslední, (démonický duch strnulosti) jej opustil až v jeho 79 letech. I apoštol Pavel, jedna z nejdůležitějších biblických postav, byl démonicky obsazený (2.Korintským 12,7)! V tomto případě Bůh dopustil, aby mu byl dán do těla “osten” – anděl satan (satanův posel – démon), aby nezpychl. Z Písma víme, že šlo o démona nemoci. Pavel měl nějaké démonické onemocnění, to ale neznamená, že byl v duchovním zajetí! Pavel věděl, že i když je tělesně slabý (nemocný), díky Ježíši je mocný. Případ apoštola Pavla potvrzuje, že Duchem naplněný křesťan může být démonicky obsazený!

“A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.”
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Bůh nám někdy dává různá soužení, často nás chce k něčemu přinutit, nebo si nás chce prozkoušet. Bůh nám může dát (dopustit) nemoc, démony, finanční problémy, neuzdravení z nemoci… Pokud by chtěl někdo tvrdit, že toto Bůh nemůže, věří v omezeného (falešného) boha – Bůh je svrchovaný, všemohoucí.

Důsledky učení
Díky falešnému vyučování, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený, někteří křesťané vymítají démony výhradně z bezbožných lidí nebo se vymítání neděje vůbec. Toto je ideální stav pro satana. Pokud vymítáme démony z člověka, který nemá Krista, tento člověk může mít následně problém:

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 11,24-26

Dvojí učení a jednání
Někteří křesťané mají učení, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený a přitom z křesťanů vymítají démony. Já tomu říkám dvojí učení a jednání, a také “křesťanská schizofrenie”. Dvojí učení a jednání vyvolává v křesťanech dezorientovanost, zmatek (neví, čemu mají věřit). Pokud se dvojí učení a jednání stává pravidlem, tak to může odradit některé křesťany od chození do církve. Dvojí učení a jednání je brána pro démony (může nastat démonické obsazení, protože je toto učení založeno na lži, podvodu). Je možné, že dvojí učení a jednání je důsledek démonické obsazení, kdy má člověk “zatemněnou mysl”.

Pastoři/evangelisté
Mnoho dnešních pastorů podléhá učení démonů (nejen evangelisté prosperity), proto dneska vidíme tolik nebiblického vyučování. Někteří pastoři nebiblicky vyučují:
1. Okamžitý vodní křest obráceného a poučeného člověka, který činí pokání, je nebiblický (musíme tě nejprve dlouhodobě vyučovat).
2. Pokud jsi jednou spasený, tak jsi navždy spasený. O toto spasení nemůžeš za žádný okolností přijít (satan vytvořil nauku o falešném pocitu bezpečí).
3. “Z pohledu celé Bible nejvíce selhal Bůh”, “Ježíš sám sebe našel v Písmu”… (Kenneth Copeland).
4. “Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě”… (Reinhard Bonnke).
5. Existuje devět božských osob – každá z osob Trojice má ducha, duši a tělo (Benny Hinn).
6. Marie se u Boha přimlouvá za lidi, tak se k ní modlete (katolická církev).
7. Máš absolutní kontrolu nad svým životem – pokud budeš mít dostatečně silnou lidskou víru, budeš úspěšný, nebudeš mít finanční problémy, dojde k uzdravení ze všech nemocí. Toto učí Hnutí Víry, kde se zcela ignoruje Boží vůle.
Atd.

Církevní organizace
Démonická aktivita v mnoha církevních organizacích je víc než zřetelná. Stačí se podívat na neochotu křtít (to je démonický duch nekřtění), démonické projevy v církvích, satanovu symboliku v církvích (satanský hexagram, satanovo “vševidoucí oko”…) a nebiblické rituály. Co se děje v apoštolsko-prorockém sboru Bethel Church, přesahuje všechny meze. Vyučuje se zde nebiblické učení, vykonávají se nebiblické rituály, ve velkém rozsahu se zde rozdávají démoni, viz. “ohnivé tunely”. Já hovořím doslova o démonické invazi do církví, a to na celosvětové úrovni. Pro nás opravdové křesťany, kteří žijeme s Pánem (máme s Ním obecenství), je tady soužení, jaké tady ještě nikdy nebylo…

“Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.”
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

Jak může do křesťana vstoupit démon?
Jak je možné, že nečistý duch (démon) může do křesťana vstoupit a ovládat ho? Jak víme z Písma, Bůh může připustit, aby byl křesťan démonicky obsazený. Osobně jsem se setkal s tím, že Boží vůle může být, aby démon během vymítání z člověka nevyšel. Proč? Možná ještě nenastal ten správný čas…

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,“
Bible, překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Démonicky obsazený člověk si má ještě něčím projít, anebo potřebuje víc pokory, trpělivosti… Velká brána pro démony je nevyznaný hřích (neodpuštění, lži či polopravdy, intriky, podvody, modloslužba…). Vemte si, kolik křesťanů věří ve falešná náboženství, démonickým naukám… To je hřích. Tito křesťané hřeší a nevyznávají své hříchy – nečiní pokání. Vemte si, kolik křesťanů odmítá plnit příkazy Pána Ježíše (evangelizovat, křtít…). Tito křesťané nečiní pokání a dokonce přistupují k Večeři Páně! Vemte si, kolik křesťanů má své modly (službu Bohu, člověka, stát, peníze, chamtivost, telefon, internet, televize, koníčky, strach…). Pokud tito křesťané nečiní ze své modloslužby pokání, může nastat jejich démonické obsazení. Vemte si, kolik křesťanů má Stát Izrael na úroveň modlářství. Kolik křesťanů má za modlu zvíře… Každá modla je pro Boha ohavností, protože Boha odsunujeme tzv. na druhou kolej.

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Nevyznaný, pěstovaný, omlouvaný si hřích je velká brána pro satana a jeho démony! Pokud toto děláš, s jistotou se toho chopí satan a může tě ovládnout démon/víc démonů (mají se tam čeho “držet”). Pokud chce někdo hovořit o nevědomém hříchu, tak takový neexistuje. Skutečně mi chce někdo namluvit, že v životě člověka (bezbožného i křesťana) nenastal ani jeden okamžik, kdy mu Bůh řekl o jeho hříchu? Prostřednictvím Ducha svatého, jiného člověka, Písma… Duch svatý ke křesťanům hovoří pořád! Jen ho chce poslouchat, neuhašovat ho! Jako křesťané si musíme uvědomit, že satan nám pořád klade pasti.

“Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.”
Bible, překlad 21. století, 2.Timoteus 2,25-26

Často máme dobré úmysly, ale neptáme se Boha, zda to, co činíme, je to dobré, Boží vůle. Velmi závažné také je, když se rozhodujeme podle vlastních potřeb, upřednostňujeme lidskost před Božím vedením (nespoléháme na Boha).  Pokud se spoléháš sám na sebe nebo jiného člověka (svého pastora, kázání, křesťanskou literaturu…), míříš (nebo už seš) na širokou cestu. V Písmu jasně stojí, že si máme VŠECHNO prověřovat. Myslete na to, že cesta do “pekla” je velmi často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými činy.

“Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

Vzepři se tomu zlému! Satan nenávidí pravé pokání, nemá rád, když se začneš spoléhat na svého nebeského Otce. Přibližuj se Bohu a On se bude přibližovat tobě. Skrz svůj nevyznaný hřích se k Bohu rozhodně nepřiblížíš. Skrz svůj nevyznaný hřích budeš mít dokořán otevřenou bránu pro satana a jeho démony. Pokud se nebudeš posvěcovat, bdít, činit pokání, odhalovat pasti satana…, budeš dávat prostor tomu zlému.

“Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.”
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,7-8

Rozeznání démonického obsazení
Pokud si myslíš, že démonické obsazení snadno poznáš, žiješ ve velkém omylu. Démonické obsazení má mnoho podob, stupňů a úrovní. Jsou tady démoni pýchy, démoni pesimismu, démoni nerozhodnosti, démoni úzkostlivosti, démoni nesnášenlivosti, démoni únavy… Výhodu mají ti křesťané, kteří mají dar rozpoznání duchů. Satan a jeho démoni jsou inteligentní bytosti, které svou přítomnost dokonale tají. Vem si, jak se tomu zlému mistrně daří zakládat a dlouhodobě provozovat falešná náboženství, jak se mu daří propagovat a uctívat sám sebe na elektronických hudebních festivalech, jak udělal výjimky v zákonech a díky tomu vidíme prodávat homeopatika vedle skutečných léků… Satan a jeho démoni též stojí za podvodem století – evolucí. Satan a jeho démoni významně ovládají politické systémy, filmový a hudební průmysl, zdravotnictví atd. Satan je sice dočasným vládcem světa, Bůh je ale svrchovaně nad ním. Křesťané mají toho Nejsilnější, proto mají mít v sobě Boží pokoj.

Závěr
Ať se nám to líbí nebo ne, křesťan může být dlouhodobě démonicky obsazený. Toto berte jako fakt, protože jsem vymítal démony z mnoha křesťanů. Vymítal jsem démony nejen z nováčků po křtu, ale i z letitých křesťanů. Mnozí křesťané mají démony ze starého života!

Novodobé masivní šíření démonů do křesťanů začalo v 70. letech 20. století, kdy vznikl křesťanský proud Hnutí Víry (Kenneth Hagin). Satanovo dílo zkázy dokonalo v 90. letech 20. století tzv. Torontské požehnání. Torontské požehnání je dalším důkazem toho, že křesťan může být démonicky obsazený. V současnosti jsou v křesťanství démoni masivně šířeni příkazem “oheň” (příp. jiným nebiblickým příkazem), kdy křesťan (Andres Bisonni, Benny Hinn…) gestem ruky sráží lidi k zemi (srážení lidí na znak). Někdy to jsou až život ohrožující pády! Jde o nebiblický rituál, kdy lidi k zemi sráží démonická moc. Jde o demonstraci démonické moci.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Démoni jsou s oblibou dnes šířeni i dalšími nebiblickými rituály, jde o již zmíněné “ohnivé tunely”. Tito rituály rád vytváří Todd White, Daniel Kolenda a další křesťané. Tyto nebiblické rituály mají za úkol masivně šířit démony do křesťanů. Pokud děláme nebiblické rituály, otevíráme bránu démonům. Démonického ducha sice nelze jen tak předat, o to musí člověk usilovat sám, ale mnoho křesťanů o něj usiluje tím, že má víru ve falešné učení, v nebiblické rituály.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

Ať se nám to líbí nebo ne, mnoho dnešních křesťanů je démonicky obsazených (netvrdím že všichni), a to včetně mnoha pastorů/evangelistů. To konstatuji s velkou lítostí a pokorou. Za tyto křesťany/pastory je potřeba se modlit a držet křesťanské půsty. Rozhodně není na místě nenávist či soupeření. V mnoha mojich článcích a kázáních často připomínám, že pokud chce člověk dobře sloužit Bohu, měl by se nechat kontrolovat na démonické obsazení. Pastoři zejména!!! Satan a jeho démoni se na pastory obvzlášť zaměřují! K tomu dodávám, že samotné démonické obsazení křesťana nemá vliv na spasení. Ovšem démon může v člověku působit tak, že tento člověk koná hříchy a nevyznává je Bohu (je tam zatemněná mysl). Díky démonickému obsazené také můžeme ztratit víru!

Může vás zajímat:
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Máš v sobě Boží pokoj?
Máme svazovat démony?
Pravda o hypnóze v křesťanství
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích