Může mít křesťan démona? Ano!

Mezi křesťany kolují různá falešná učení: o „pekle“, o tajném „vytržení“, o vybírání „desátků“, o „svazování démonů“, atd. Tato učení ve velkém rozsahu mj. šíří rádoby křesťanská literatura, na kterou se spoléhá čím dál víc křesťanů. Křesťané se snaží vykládat Písmo knihou, což bývá v mnoha případech problém.

Falešné učení: křesťan nemůže mít démona
Někteří křesťané věří a vyučují, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený – posednutý démonem. Pojďme si nejprve říct, kdo je to křesťan. Za křesťana nelze považovat člověka, který se narodil do křesťanské rodiny, vyslovil modlitbu spasení, pravidelně navštěvuje církev, pravidelně čte Bibli… Tyto věci jsou součástí křesťanského života, ale nedělá to z člověka křesťana. Křesťan je člověk, který vírou a pokáním přijal Krista za svého Pána a Spasitele, odevzdal Mu život, důvěřuje Mu, činí pokání, nechal se pokřtít ve vodě. Křesťan je člověk, který byl Ježíšem pokřtěn Duchem Svatým. Kdo nemá Ducha Svatého, není křesťan!

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

„V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!“
Bible, překlad 21. století, Efeským 1,13-14

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 8,9

Jak definovat posedlost démonem? Posedlost démonem znamená, být obklopen temnými silami z duchovního světa (démony), které mají na člověka (jako celek včetně fyzického těla) mimořádně silnou působnost a vliv. Postižený může být v zajetí jednoho nebo více démonů. Posedlost démonem může mít mnoho podob, stupňů a úrovní. Postižený může mít vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání, může být neúměrně až chorobně zaujatý něčím nebo někým. Pokud si myslíš, že démonické obsazení snadno rozeznáš, žiješ ve velkém omylu.

Doporučené články k prostudování: Co znamená posedlost démonem?, Jak rozpoznat démonické obsazení?

Podle některých křesťanů, démon nemůže vstupovat do těla křesťana a působit tam. Toto je velký satanův podvod! Je potřeba si uvědomit, že všemohoucí, svrchovaný, všudypřítomný a všeprostupující (vším pronikající) Bůh skrze Ducha Svatého proniká (prostupuje) vším stvořením (včetně lidského těla a ďábla a jeho démonů). Pokud někdo věří v boha, který není všudypřítomný, který něco neprostupuje (něčím neproniká), který něco nemůže, který o něčem neví, který někde není přítomen, věří ve falešného boha!

Doporučené kázání k prostudování: Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible, překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Mnohokrát jsem se během vymítání démonů přesvědčil o tom, že znovuzrozený křesťan, který má Ducha Svatého a Jeho dary, může být dlouhodobě démonicky obsazený. Také jsem se osobně přesvědčil o tom, že démonicky obsazený křesťan může úspěšně vymítat démony z jiného člověka (démony odnímá z člověka Boží moc, ne člověk sám o sobě – jeho osobní víra apod.).

Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 12,28

I mezinárodně uznávaný britský letniční kazatel Derek Prince prohlásil, že během nejlepších let své kariéry, měl v sobě hned několik démonů: ducha deprese ducha hněvu, ducha rozpačitosti a ducha strnulosti. Podle jeho vlastních slov, tito démoni z Princeho odcházeli postupně a poslední, (démonický duch strnulosti) jej opustil až v jeho 79 letech. I apoštol Pavel, jedna z nejdůležitějších biblických postav, byl démonicky obsazený (2. Korintským 12,7)! V tomto případě Bůh dopustil nebo přikázal, aby mu byl dán do těla „osten“ – anděl satan (satanův posel – démon), aby nezpychl. Z Písma víme, že šlo o démona nemoci. Pavel měl nějaké démonické onemocnění, to ale neznamená, že byl v duchovním zajetí! Pavel věděl, že i když je tělesně slabý (nemocný), díky Ježíši je mocný. Případ apoštola Pavla potvrzuje, že Duchem naplněný křesťan může být démonicky obsazený!

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Bůh nám někdy dává různá soužení, často nás chce někam dovést (hlavně k pokání). Bůh nám může dát (dopustit) nemoc, démony, finanční problémy, neuzdravení z nemoci… Pokud by chtěl někdo tvrdit, že toto Bůh nemůže, věří v omezeného (falešného) boha. Biblický Bůh může úplně všechno!

Doporučené kázání k prostudování: Bůh je svrchovaný, všemohoucí.

Důsledky falešného učení
Díky falešnému křesťanskému učení, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený, někteří křesťané vymítají démony výhradně z nevěřících nebo se vymítání neděje vůbec. Toto je ideální stav pro satana. Pokud vymítáme démony z člověka, který důvěrně nezná Krista, tento člověk může mít těžké problémy (duchovní i fyzické)!

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 11,24-26

Dvojí učení a jednání
Někteří křesťané mají učení, že žádný křesťan nemůže být démonicky obsazený, a přitom z křesťanů vymítají démony. Já tomu říkám dvojí učení a jednání, a také „křesťanská schizofrenie“. Dvojí učení a jednání vyvolává v křesťanech dezorientovanost, zmatek (neví, čemu mají věřit). Pokud se dvojí učení a jednání stává pravidlem, tak to může odradit některé křesťany od chození do církve. Dvojí učení a jednání je brána pro démony (může nastat démonické obsazení, protože je toto učení založeno na lži, podvodu). Je možné, že dvojí učení a jednání je důsledek démonické obsazení!

Pastoři/evangelisté
Mnoho dnešních pastorů podléhá učení démonů (nejen evangelisté prosperity), proto dneska vidíme tolik nebiblického vyučování. Někteří pastoři nebiblicky vyučují:
1. Okamžitý vodní křest obráceného a poučeného člověka, který činí pokání, je nebiblický (musíme tě nejprve dlouhodobě vyučovat).
2. Pokud jsi jednou spasený, tak jsi navždy spasený. O toto spasení nemůžeš za žádný okolností přijít (satan vytvořil nauku o falešném pocitu bezpečí).
3. „Z pohledu celé Bible nejvíce selhal Bůh“, „Ježíš sám sebe našel v Písmu“… (Kenneth Copeland).
4. „Až ve 20. století se Duch svatý ukázal věřícím po celém světě“… (Reinhard Bonnke).
5. Existuje devět božských osob – každá z osob Trojice má ducha, duši a tělo (Benny Hinn).
6. Marie se u Boha přimlouvá za lidi, tak se k ní modlete (římští katolíci).
7. Máš absolutní kontrolu nad svým životem – pokud budeš mít dostatečně silnou lidskou víru, budeš úspěšný, nebudeš mít finanční problémy, dojde k uzdravení ze všech nemocí. Toto učí Hnutí Víry, kde se zcela ignoruje Boží vůle.
Atd.

Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů a zavádí k nim. Pokud někdo umanutě věří falešnému učení, zve do svého životy démony, kteří následně na něm mají právo parazitovat.

Církevní organizace a démoni
Démonická aktivita v mnoha církevních organizacích je více než zřetelná. Stačí se podívat na neochotu křtít obrácené lidi, démonické projevy v církvích, satanovu symboliku v církvích (satanský hexagram, satanovo „vševidoucí oko“…) a závadné nebiblické rituály. To jsou dny velkého soužení!

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-22

Novodobé masivní šíření démonů do církví začalo přibližně v polovině 20. století, kdy vznikl křesťanský proud Hnutí Víry (Kenneth Hagin). Satanovo dílo zkázy dokonalo v 90. letech tzv. Torontské požehnání. Torontské požehnání je dalším důkazem toho, že křesťan může být démonicky obsazený. V současnosti jsou v křesťanských sborech démoni masivně šířeni příkazem „oheň“ (příp. jiným nebiblickým příkazem), kdy „křesťan“ (Andres Bisonni, Benny Hinn…) gestem ruky a příkazem sráží lidi k zemi na znak. Někdy jde až o život ohrožující pády! Jde o závadné nebiblické rituály, kdy lidi k zemi sráží démonická moc. Jde o demonstraci démonické moci!

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

Démoni jsou dnes šířeni i dalšími závadnými nebiblickými rituály, jde o tzv. „ohnivé tunely“. Tyto silně závadné rituály rád vytváří Todd White, Daniel Kolenda a další křesťané. Tyto nebiblické rituály mají za úkol masivně šířit démony do křesťanů. Pokud děláme závadné nebiblické rituály, otevíráme bránu démonům. Démonického ducha nelze jen tak předat, o to musí člověk usilovat sám. Mnoho křesťanů o démony usiluje tím, že mají víru v nějaké falešné křesťanské učení (tím pádem ve falešného boha) a v závadné nebiblické rituály.

„Ať  se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.“
Bible, překlad 21.století, 2. Jan 1,9

Pěstovaný, omlouvaný, nevyznaný hřích je otevřená brána démony
Velká brána pro démony je nějaký pěstovaný hřích (pýcha, neodpuštění, intriky, podvody, modloslužba…). Vemte si, kolik křesťanů věří ve falešná křesťanská učení, démonickým naukám… Toto je hřích! Tito křesťané hřeší a nevyznávají své hříchy – nečiní pokání. Vemte si, kolik křesťanů odmítá plnit příkazy Pána Ježíše (evangelizovat, křtít…). Tito křesťané nečiní pokání a dokonce přistupují k Večeři Páně! Vemte si, kolik křesťanů má své modly (službu Bohu, křesťanské učení, člověka, stát, peníze, chamtivost, telefon, internet, televize, koníčky, strach…). Vemte si, kolik křesťanů má Stát Izrael na úroveň modlářství. Kolik křesťanů má za modlu zvíře… Každá modla je pro Boha ohavností (hříchem), protože Boha odsunujeme tzv. na druhou kolej.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 21,8

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Pěstovaný, omlouvaný, nevyznaný hřích je otevřená brána pro satana a jeho démony! Pokud máš vědomé a nevyznané hříchy, zveš do svého života démony. Je to Duch Svatý, kdo křesťany usvědčuje z jejich hříchů. Problém některých křesťanů je, že Ducha Svatého uhašují (potlačují).

„Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Bible, překlad 21. století, 2. Timoteus 2,25-26

„Ducha neuhašujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,19

Často máme dobré úmysly, ale neptáme se Boha, zda to, co činíme, je to dobré, Boží vůle. Není dobré, když se rozhodujeme podle vlastních potřeb, když upřednostňujeme tělesnost před Božím vedením (nespoléháme na Boha). Pokud se spoléháš sám na sebe nebo jiného člověka (svého pastora, kázání, křesťanskou literaturu…), míříš (nebo už seš) k hříchu. V Písmu jasně stojí, že si máme VŠECHNO prověřovat. Myslete na to, že cesta do „pekla“ je velmi často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými činy.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible, překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

Vzepři se tomu zlému a pod usvědčující mocí Ducha svatého čiň pokání! Satan nemá rád, když člověk činí pravé pokání. Satan nemá rád, když se začneš spoléhat na svého nebeského Otce. Přibližuj se Bohu a On se bude přibližovat tobě. Skrze svůj pěstovaný hřích se k Bohu rozhodně nepřiblížíš.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, překlad 21. století, Jakub 4,7-8

Má démonické obsazení vliv na spasení?
Samo o sobě určitě ne. Démon však může křesťana dovést až k uctívání falešného boha.

Závěr
Ať  se nám to líbí nebo ne, křesťan může být dlouhodobě démonicky obsazený. Toto berte jako fakt, protože Bible o tom hovoří (apoštol Pavel). Osobně jsem vymítal démony z mnoha křesťanů. Vymítal jsem démony, nejen z „nováčků“ po křtu, ale i z letitých křesťanů. Nelze přehlédnout, že někteří křesťané mají démony ze starého života!

Ať se nám to líbí nebo ne, část dnešních křesťanů je démonicky obsazených (netvrdím že většina nebo všichni), a to včetně vedoucí církví (starších, pastorů). To konstatuji s velkou lítostí a pokorou. Za tyto lidi je potřeba se modlit a držet křesťanské posty. Rozhodně není na místě nenávist či soupeření. Pokud chce člověk dobře sloužit Bohu, měl by se nechávat kontrolovat na démonické obsazení. Pastoři zejména! Satan a jeho démoni se na pastory, evangelisty zaměřují v prvé řadě! Pro satana je ideální mít pod kontrolou křesťana, který vyučuje další křesťany.

Pokoj všem. Amen.

Může vás zajímat:
O posedlosti démonem podrobně
Jak rozpoznat démonické obsazení?
Máš v sobě Boží pokoj?
Máme svazovat démony?
Pravda o hypnóze v křesťanství
Pravda o magii
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích