Kdo, co byl Pavlův osten v těle?

Křesťané mají různá vysvětlení o Pavlově „ostnu“ v těle. Někteří tvrdí, že apoštol Pavel měl nemoc očí, jiní hovoří o vadě řeči. Obě tyto varianty mohou mít biblický základ, ale přesto jde o spekulace. Kdo, co byl Pavlův „osten“ v těle? Byl Pavel zdémonizovaný?

Nejprve se pojďme podívat do Bible, kde se píše o Pavlově „ostnu“:

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti. Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, než toliko nemocmi svými. Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť  proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne. A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,1-10

Výklad těchto veršů:

1. „A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval.“. Apoštol Pavel měl pozoruhodné vidění od Boha. Aby se nepovyšoval (nebyl pyšný), byl mu dán do těla „osten“ (ČSP uvádí: „trn“). Není pochyb o tom, že „osten“ byl uvnitř jeho fyzického těla. Osobně považuji za nepřesnější kralický překlad (porovnávám „všechny“ překlady), ale v tomto případě všechny nejznámější české překlady uvádí: „do těla“. Pavel (Boží slovo) vysvětluje, že tím „ostnem“ v těle byl „anděl satan“. Kdo, co je „anděl satan“? Bible 21 uvádí: „satanův posel“, ekumenický překlad: „posel satanův“, ČSP: „satanův anděl“. Kdo, co byl „satanův posel“ v Pavlově těle? Démon – zlá duchovní bytost, která nenávidí lidi a škodí jim.

Démon sice přišel od satana, ale svrchovaný Bůh to dovolil nebo přikázal. Stejně jako satan na základě Božího dopuštění trápil Joba (Job 1, 1-12), byl trápen i Pavel. Bůh může dovolit, připustit nebo přikázat soužení, nemoc, démonické obsazení člověka… Pokud by někdo věřil, že toto Bůh nemůže, věří v omezeného (falešného) boha.

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Bible, překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

“ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.”
Bible, překlad 21. století, 1. Samuel 5,9 a 11-12

2. „Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se“. Pavel se opakovaně modlil k Bohu – žádal Boha, aby mu byl démon na základě Boží moci odňat. Bůh jeho žádosti nevyhověl. Odpověděl mu, že i s tělesnou (démonickou) chorobou bude s ním, že v této chorobě se projeví Boží síla. Pavel se modlil k Bohu za své uzdravení, nevyznával uzdravení (jsem uzdravený, jsem uzdravený, jsem uzdravený…)!

Z toho verše je patrné, že se jednalo o démona nemoci (démonickou nemoc), který v Pavlově těle trvale působil – apoštol Pavel byl démonicky obsazený. Křesťané spekulují, o jakou nemoc se jednalo. Někteří tvrdí, že Pavel měl problémy se zrakem (Galatským 6,11), jiní hovoří o vadě řeči (2.Korintským 11,6). Na základě těchto veršů nelze vyvodit, o jakou nemoc se jednalo. Jakou nemocí Pavel trpěl? To Písmo neuvádí.

Někteří křesťané si myslí, že démonické obsazení se projevuje výhradně tak, že je člověk agresivní. To je velký blud! Může to tak být, ale není to pravidlo. Démonické obsazení se může projevovat nějakou nemocí, nebo také tím, že praktikujeme falešné křesťanské učení, že máme nějakou závislost (na lidech, na zvířatech, na používání telefonu, atd.), že inklinujeme k okultismu (např. pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění něčeho – magie, jóga), atd. Démonické obsazení může mít různé stupně a úrovně, vše má pod kontrolou svrchovaný a všudypřítomný Bůh. I zdémonizovaný křesťan může být Ježíši blízko, může mít s Ježíšem osobní vztah! Ještě nutno dodat, že samotné démonické obsazení nemá vliv na spasení.

Nelze nezmínit, že z toho verše je patrné, že Boží vůle není v tomto věku uzdravit ze všech fyzických nemocí, že Duchem naplněný křesťan může být démonicky obsazený. Bůh samozřejmě ví o všech zdémonizovaných lidech (včetně křesťanů), o všech našich trápeních. Bůh je všudypřítomný, absolutně prostupuje celým stvoření (zvířata, lidi, démony…). Bůh má pod absolutní kontrolou všechno stvoření!

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 10,29-31

3. „Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem“. Pavel moc dobře věděl, že lidskou pýchu sráží nějaké soužení. Když máme soužení (např. nemoc), jsme v pokoře, tehdy „zesíleně“ hledáme Boha, upínáme se k Němu. Pavel svou nemoc (utrpení) pokorně přinesl jako svůj dar Ježíši (jako oběť pro Ježíše). Pavel měl nějaké démonické onemocnění, to ale neznamená, že byl v duchovním zajetí! Pavel věděl, že i když je tělesně slabý (nemocný), díky Ježíši je mocný.

Závěr
Boží slovo říká, že Pavel měl v těle nějakou démonickou nemoc, která srážela jeho pýchu. Toto bylo k jeho dobru! Bůh může dopouštět věci, které jsou nám nepříjemné, nějakým způsobem nás omezují. Může se to dít z nějakého důvodu, kterému v danou chvíli nerozumíme. Pokud něco takového nastane, je potřeba se v prvé řadě upnout k Bohu (modlitby a posty), stejně jako to udělal Pavel. Pavel byl křesťan, který byl plný Ducha Svatého, důvěřoval Bohu, proto pokorně řekl: „chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova“. Amen.

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 3,19

„Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,12

Může vás zajímat:
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku? – Hnutí Víry
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Může mít křesťan démona? Ano!
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Máme svazovat démony?
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích