Znamení posledních časů

Podle biblického proroctví (Bible) víme, že svět, jak ho známe, skončí. Morálně i fyzicky devastovaný svět skončí druhým příchodem Ježíše Krista na Zemi, což je pro křesťany vyvrcholení evangelia. Druhý příchod Ježíše Krista na Zemi se bude týkat všech lidí! Kdy nastane konec tohoto světa? Bible říká, že přesně datum konce člověk znát nemůže. Pokud nějaký člověk tvrdí, že zná přesné datum konce světa, je podvodník, nebo je oklamaný démonským učením (numerologie, horoskopy, vykládání karet…). Takovým lidem nevěřte!

Nutno podotknout, že poslední doba je tady už od Ježíšova prvního příchodu. Už Jan za života říkal, že je tady poslední doba:

“Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.”
Bible, 1.Jan 2,18

I další verše říkají, že poslední doba je tady od Ježíše:

“Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.”
Bible, Židům 1,1-2

“Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.”
Bible, 1.Petr 1,19-20

“Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.”
Bible, Skutky 2,1-4 a 12-17

Poslední doba (doba konce) je tady sice více než 2000 let, ale atmosféra ve společnosti desítky let “houstne”, což nám ukazuje na to, že Ježíš přijde brzy. Jsou tady nepřehlédnutelná znamení, která nám říkají, že Ježíš přijde brzy, v té souvislosti nastane konec světa (oheň z Nebe – likvidace stvoření).

Znamení ukončení dějin – konce světa

1. Dramatický nárůst vědomostí. Biblický prorok Daniel předpověděl, že v posledních časech Země, budeme svědky dramatického nárůstu vědomostí. Během jedné jediné generace se neuvěřitelně změnil způsob dopravy, počítačová technika, mobilní komunikace… Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

“Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.”
Bible, Daniel 12,4

2. Morální úpadek společnosti. Jsme na samém vrcholu toho, co je ještě pro společnost přijatelné. Takový morální úpadek tady ještě nikdy nebyl!

“Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.”
Bible, 2. Timoteus 3,1-5

“Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin má žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení – rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami.”
Bible, Ozeáš 4,1-3

3. Lhostejnost k důkazům blížícího se konce. Noe na příkaz Boha vystavěl archu (obrovské plavidlo) na souši a mnoho lidí se mu smálo. Proč? Protože v té době nehrozila povodeň, jejich život byl zdánlivě bezpečný a klidný. Pán Ježíš v té souvislosti vlastně říká, že hřích lidí před potopou byl v tom, že nedávali pozor, nevšímali si, co a proč Noe dělá. Pouze Noe se svými nejbližšími se zachránil. Příběh Noeho je spojován s druhým příchodem Ježíše…

„Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“
Bible, Matouš 24, 37-39

Stejně tak je tomu i dnes! Lidi si nevšímají mnoha nezvratných důkazů blížícího se konce (červené řeky, troubící polnice…), na které křesťané z celého světa řadu let upozorňují. Lidé to ignorují, protože žijí v blahobytu a zdánlivém bezpečí a klidu.

4. V posledních dnech bude hodně lidí, kteří se budou vysmívat varovným znamením posledních časů i samotným návratem Ježíše na Zemi. Takových posměvačů je dneska víc než dost. Konec světa dneska už moc lidí nebere vážně, protože už tu bylo nesčetně lžiproroků.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

5. Děti jsou vzpurní k rodičům jako nikdy v minulosti. Nikdy tady nebyla taková nevděčnost a neúcta k rodičům. V minulosti (ještě nedávné) byl rodič ctěn. Ještě po druhé světové válce se rodičům dokonce vykalo. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,“
Bible, 2. Timoteus 3,2-3

6. Sexuální nemorálnost. Sex mimo manželství, manželská nevěra a sex s náhodnými partnery je dnes normální. Lidé čím dál častěji zkouší úchylné sexuální praktiky (bisexualita, homosexuální chování je normální…). Lidé ve velkém rozsahu (celosvětově) odmítají svazek manželský. Rodí se čím dál víc dětí ze smilstva!

„Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti.Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní.“
Bible, Juda 1,4,7,8,12

7. Celosvětově přijatelná homosexualita. V nedávné minulosti byla homosexualita trestná, dnes je plně legální, dokonce vyvyšována a obdivována. Dokonce i současný Papež František otevřeně schvaluje homosexuály tím, že podle něj nemusí činit žádné pokání! Papež tímto ruší Boží zákon a ničí morální hodnoty. Čím dál víc homosexuálů je i ve Státě Izrael. Tel Aviv byl dokonce zvolen „světovým městem homosexuálů“!!! Je tady něco, co nikdy před tím nebylo!

„Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, Lukáš 17,28-30

8. Země je na pokraji globální katastrofy. To tady ještě nikdy nebylo! Zničenou Zemi člověkem předpovídá Bible:

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Bible, Izaiáš 24, 4-5

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Bible, Izaiáš 24,20

9. Exploze okultismu (věštění, senzilbilové, astrologie…). O okultismu více zde. Stačí si pustit televizi, sledovat internet, číst inzeráty. Vemte si, kolik lidí cvičí jógu, medituje! Tedy spolupracuje s démony, otevírá jim bránu do svého života…

“Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…”
Bible, 1.Timoteus 4,1

10. Evangelium je masivně šířeno do celého světa. Díky satelitní televizi, internetu, elektronickým knihám… je intenzivně hlásáno evangelium do celého světa (všem národům). Nikdy před tím se evangelium nešířilo tak masivně. Také je potřeba připomenout, že Bible již byla přeložena do více než 2 300 jazyků. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo! Je to proto, aby žádný člověk u Božího soudu nemohl říct, že nikdy neslyšel o Ježíši a jeho poselství.

„Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.“
Bible, Marek 13,10

“Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.”
Bible, Matouš 24,14

„Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu“
Bible, Zjevení 14,16

11. Veliká znamení z nebe – znamení na Slunci, Měsíci a hvězdách. V letech 2014 až 2015 byl k vidění krvavý Měsíc pětkrát, což je nebývale hodně. V roce 2014 začala válka na Ukrajině, v roce 2015 nastala migrace do Evropy.

“Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;”
Bible, Genesis 1,14

“Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.”
Bible, Jóel 3,3-5

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, Lukáš 21, 11

Dne 23. září 2017 se ukázal na nebi veliký div, který popsal Jan ve Zjevení ve 12. kapitole:

“Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.”
Bible, Zjevení 12,1-2

Dne 21. listopadu 2016 do vstoupilo do lůna Panny nebeské těleso (světlo), který svět nazývá Jupiter. Po dobu odpovídající těhotenství ženy (41. týdnů) se v něm pohybovalo a 9. září 2017 vyšlo porodními cestami ven. 23. září 2017 se unikátním způsobem seřadila nebeská tělesa Merkur, Venuše a Mars, které společně se souhvězdím Lva vytvořily korunu 12 hvězd. Tento den byla Panna oděná Sluncem a pod jejíma nohama byl Měsíc. Nikdy v minulosti takový úkaz na nebeské obloze nebyl. Za pomoci programu, který umožňuje sledovat pohyby nebeských těles v jakémkoliv časovém období, je průběh tohoto velikého znamení simulován. Na tuto simulaci se můžete podívat zde (nová stránka).

Rekordní vedra, pálení slunce. V létě 2015 bylo v ČR přes 40 °C ve stínu. Mohlo se jednat o čtvrtou číši Božího hněvu…

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“
Bible, Zjevení 16, 8

12. Přijdou falešní mesiášové a falešní proroci, kteří se budou rouhat Bohu a svedou mnoho křesťanů, kteří dobře neznají Písmo a uhašují Ducha. Toto tady bylo vždycky, ale zdá se mi, že těch falešných křesťanů rok od roku přibývá.

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible, Matouš 24,23-25

13. Války a přírodní katastrofy (povodně, sopky, tsunami, vichřice, tropické cyklóny…). Za posledních 250 let nebyl na této Zemi ani jeden den v míru. Za posledních 20 let se zečtyřnásobilo množství všech zemětřesení a přírodních katastrof ve srovnání se zbytkem 20. století. Například v USA za posledních několik let vzrostl počet zemětřesení o stovky procent. Je tady něco, co tady bylo vždycky, nyní je to ale daleko četnější.

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět..“
Bible, Matouš 24,6-9

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, Lukáš 21,11

K výše uvedeným veršům. Co Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře, bylo myšleno jako všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi, ne jenom na úplném konci. Velké soužení je tady od počátku křesťanství!

14. Lidé volají po bezpečí, míru. Nepokoje a války jsou dnes ve všech koutech světa. Lidi volají po míru…

„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.“
Bible, 1. Tesamonickým 5,3

15. Od roku 2011 se v oceánech a řekách po celém světě mění voda v červenou. (Čína, Francie, Afrika, Kanada, Indie…). To tady ještě nikdy nebylo!

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9 (druhá polnice)

Video: Řeky a oceány po celém světě červenají
Nahlásit nefunkční video

16. Zvuky Boží polnice od roku 2011 zní celou Zemí. Boží polnice ohlašují brzký návrat Ježíše Krista na Zemi. Je tady něco, co nikdy před tím nebylo! Poslední (sedmá) polnice:

“Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.”
1. Tesalonickým 4,16

Video: Polnice troubí po celém světě
Nahlásit nefunkční video

Další online videa polnic zde (nová stránka).

17. Charismatické hnutí a zatahování satanských praktik (kundalini) do křesťanství je velkým znamením pro poslední dny. Toto hnutí přineslo do křesťanství velký zmatek a chaos. Nalezneme tam mnoho falešného: falešné zázraky, falešné vize, falešná proroctví, falešná pomazání, mnoho falešných učitelů, vydávání démonických projevů za projevy Ducha svatého a další: Hnutí Víry, Torontské požehnání, Démonické projevy v církvích, Nebezpečí kundalini, Pozor na „ohnivé tunely“, Bethel Church

“Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!”
Bible, Matouš 7,22-23

18. Je mnoho chamtivých biblických učitelů. Evangelistů prosperity vidíme dneska obrovské množství. Benny Hinn a mnoho dalších pastorů/evangelistů, kteří spadají pod Hnutí Víry, charismatické hnutí. Křesťanská literatura je významným zdrojem příjmu mnoha pastorů/evangelistů. Místo čtení Písma se mnoho dnešních křesťanů upíná na křesťanské knihy, což je opravdu velmi zavádějící a nebezpečné, viz. Nespoléhej se na křesťanskou literaturu.

“V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.
Bible, 2.Petr 2,1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible, 2.Timoteus 4,3-5

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible, Římanům 16,17-18

19. Exploze vegetariánství, veganství, makrobiotická strava… Dnes vidíme, že lidem je masivně doporučováno nejíst maso. Satan a jeho démoni doporučují nejíst maso! Více článek Mýty a fakta o vegetariánství.

“Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
Bible, 1.Timoteus 4,1-5

20. Vznik Státu Izrael. Stát Izrael je velkým znamením pro ukončení dějin (je zde mnoho židovských antikristů). V tomto státě, který vznikl v roce 1948, žije drtivá většina židů, kteří neuznávají Ježíše Krista za Mesiáše. Židé, kteří nemají Ježíše Krista, nemají Boha Bible, ale falešného boha (falešný bůh = satan). Tito židé se většinou řídí Talmudem (Judaismus, Talmud není učení Starého zákona – Tóry!) a kabalou (magická okultní nauka – učení démonů). Poměrně velká část křesťanů se domnívá, že židé v Izraeli jsou vyvoleným národem (kompletně a bez podmínek), což je blud (více článek Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?). Tento stát nezaložil Bůh, jak si mnoho křesťanů myslí, ale duch antikrista (satan). Stačí se podívat na symbol, který má tento židovský stát na vlajce – hexagram (✡). Hexagram symbolizuje číslo 666 (Jaký je skutečný význam hexagramu?). Toto číslo je symbol židovských kabalistů.

“Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.”
Bible, překlad 21. století,1.Jan 2,18

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible, překlad 21. století, 1.Jan 2,22-23

Nechci děsit!
Doufám, že jsem vás tímto článkem nevyděsil nebo nedeprimoval. To skutečně nebyl můj úmysl. Cílem bylo upozornit na biblická fakta a na to, že konec dějin je s největší pravděpodobností tady. Vždyť  Kniha Zjevení je prorocká kniha, kterou máme lidem předčítat. Máme lidi upozorňovat na to, co se tam píše…

“Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.”
Bible, Zjevení 1,3

V Bibli jsou zaznamenány stovky proroctví. Podle mého výkladu se jich většina naplnilo. Některé se nám plní přímo před našima očima. Stačí číst Bibli a vnímat události Duchem Božím. Bible hovoří jasně – lidé se nezmění, ba naopak, budou čím dál horší. Mezilidské vztahy jsou čím dál horší, vzrůstá agrese. Láska mezi lidmi vychládá. Doba se neuvěřitelně zrychlila, jakoby i čas.

Co mám dělat?
Pokud jsi křesťan, očekávej příchod Pána Ježíše a bdi! Zažívej Boží pokoj, který dostáváme prostřednictvím Ducha svatého. Pokud máš nevyřešené nějaké záležitosti ohledně Boha, vyřeš to hned teď!

“Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.”
Bible, Marek 13,33-37

Pokud nejsi znovuzrozený křesťan a Bůh ti dal milost poznání pravdy, vírou přijmi Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele. Jak? Přečti si článek Uvěřil jsem v Boha, co dál?.

Jedině Ježíš Kristus je cesta k Bohu:

“Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”
Bible, Jan 14,6

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)
„Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii