Kdo jsou démoni. Vyhánění démonů

Kdo jsou démoni? Existují vůbec démoni? Jak se z člověka vyhání démoni? Kdo může být exorcista?

Všude okolo nás je neviditelný svět, ve kterém je dobro (Bůh) a zlo (satan a jeho démoni). Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh, satan a démoni existují. Do žádného člověka se nedostane démon jen tak z ničeho nic. Vždycky za tím něco nebo někdo stojí.

Kdo jsou démoni
Démoni jsou duchové nečistí, které vede satan. Démoni jsou duchovní bytosti, které namlouvají lidem lži, ničí je, jak po psychické stránce, tak i po fyzické. Jejich úkol je klamat lidi a uvrhnout je do hříchu. Démoni nutí lidi ke krádežím, násilí, vraždám, sebevraždám, sebepoškozování, vulgaritám, pohrdáním lidmi, zvýšené sebelítosti, zotročení (modloslužba atd.), víře v UFO… Lidi pod jejich vlivem vytvářejí falešná náboženství (Římsko-katolická církev, Svědkové jehovovi, Mormoni…), věří v mimozemské bytosti, vytvářejí falešné bohy, atd. Démoni dokáží klamat i poměrně velkými zázraky, například dokáží vzít na sebe podobu (i hlas) zemřelých lidí. Člověk vyvolávající duchy nekomunikuje s duchy zemřelých, ale s démony (spiritismus).

Exorcismus
Exorcismus znamená vyhánění démonů z lidí. Vyhánět démony může každý znovuzrozený křesťan (muž i žena). Podle mojich zkušeností, vymítat démony může úspěšně i démonicky obsazený křesťan – Může mít křesťan démona? Ano! (biblické vymítání démonů vede Bůh). Rozhodně nevěřte lžím, které rozšiřuje Římsko-katolická církev, že exorcistou může být jen katolický kněz, a tento člověk musí odříkávat daný text. To je nebiblické, lež a lidský výmysl. V těchto případech démon komunikuje s démonem a stává se z toho divadlo démonů! Vyhánění démona se provádí příkazem – ve jménu Ježíše Krista vyháníte z lidí démonické duchy. Pouze Ježíš je nejvyšší autorita ustanovená Bohem. Vyhánění démona ve jménu Panny Marie je nebiblické. Pokud nějaký „exorcista“ vyhání z člověka démona ve jménu Panny Marie, může dotyčnému pořádně uškodit (i zabít). Nehledě na to, že se takovému „vymítání“ démon jen vysmívá. Také je nebiblické vyhánět démona pomocí nějakých předmětů (kříž atd.) a „svěcené vody“.

Biblické vyhánění démonů lze vidět ve filmu Poslední reformace. Nebo zde.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible, Marek 16,15-18

Nebiblické vyhánění démonů
Nebiblické vyhánění démonů z německé dívky Anneliese Michel. Démony se pokouší vyhánět katoličtí kněží…

Video: NEBIBLICKÉ vyhánění démonů z Anneliese Michel
Nahlásit nefunkční video

Další nebiblické vyhánění démonů (trýznění lidí)…

Video: NEBIBLICKÉ vyhánění démonů
Nahlásit nefunkční video

Když démon odejde
Démony máme vyhánět jen ze znovuzrozených křesťanů (což mimochodem katolíci nejsou – jejich křty jsou nebiblické – neplatné). Anebo z lidí, kteří obratem přijmou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Když vyženeme démona z bezbožného člověka, tento člověk může být napaden ještě větším počtem démonů – horších! Člověk bez Boha může mít psychické problémy, myšlenky na sebevraždu apod. Více Písmo:

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, Lukáš 11,24-26

Na druhou stranu je v Písmu případ, kdy Pavel vyhnal démona z bezbožné ženy, která se dokonce zabývala okultismem:

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Jak se vyhnout démonům?
1. Přijměte Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. V Ježíšově jménu vyhánějte démony.
2. Nechte se pokřtít na očištění od hříchů. Pravidelně vyznávejte hříchy (pokání). Každý člověk hřeší – dospělý i děti, i křesťané. To říká Bible. Je potřeba hřích co nejdříve identifikovat a vyznat ho. Pokud to někdo nečiní, může se stát obětí démonské invaze.
3. Pořád a za všechno se modlete. Mějte Boha na prvním místě. Nechte se vést Duchem svatým (chození s Duchem). Studujte Boží Slovo – Bibli.
4. Neprovozujte okultismus (astrologie, věštění, horoskopy, reiki, meditace, jóga…) ani v něj nevěřte (převtělování, horoskopy apod.). O okultismu podrobně zde.
5. Odmítejte všechny démonské nauky – mimozemšťani, reinkarnaci, evoluce
6. Vyhýbejte se všemu, co je od satana – cigarety, porno, drogy, alkohol, prostituce…
7. Neprovozujte smilstvo, homosexualitu, homosexuální chování.
8. Nepěstujte v sobě zlost, mstu, závist, lásku k penězům (peníze nejsou závadné, ale láska k nim ano).
9. Odmítejte myšlenkový proud New Age, který zasahuje do našich životů skrz politiku, ekologii, školství, lékařství, multi-level marketing, počítačové hry, dětské hračky…
10. Vyhýbejte se okultním organizacím – Svobodný zednáři…
11. Také se vyhněte katolickým kostelům, které jsou plné model (obrazy, sošky…). To jsou duchovně velmi nebezpečná místa, která jsou plná démonů!
12. Velký pozor na okultní symboly a předměty! – Pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, peace symbol (falešný symbol míru), tzv. růženec… Pokud tyto symboly, předměty používáš/máš doma (na oblečení, sošky, knihy, náramky, přívěšky…), propaguješ a uctíváš satana a jeho démony! Všechno zlikvidovat!
13. Pozor také na ekultní, ezoterickou a satanistickou hudbu! – KISS, Ghost, Iron Maiden, Black Sabath, Prodigi, Lucie, Marilyn Manson, Era, Mystera, Enya… Za tím stojí démoni. Neposlouchat, CD zlikvidovat! Více článek Satan v hudebním průmyslu.
14. Obrovský prostor pro démony je modloslužba. Každá modla je velká překážka mezi člověkem a Bohem. Modlou může být cokoliv, např.: člověk, stát, koníčky, televize, internet, telefonování, peníze, kariéra… I skrz dobré úmysly se můžeme dostat k modloslužbě. O modloslužbě více zde.

Jak poznám přítomnost démona?
1. Častý strach bez příčin.
2. Časté bolesti hlavy bez zjevných příčin.
3. Časté myšlenky na sebevraždu a sebepoškozování.
3. Potíže s dýcháním bez zjevných příčin.
4. Časté zlé sny. Může nastat démonský útok ve spánku. Napadený může cítit velkou tíhu na hrudi, část těla nebo celé tělo se může nekontrolovatelně pohybovat – vibrovat (až bolestivě), tělo může „létat“ nad postelí nebo po celé místnosti, atd.
5. Stigmata – krvácivé rány v místech, kde byl při ukřižování Kristus přibit ke kříži (na rukou v oblasti zápěstí, na nártech nohou a kolem kotníků, nebo kolem hlavy, jako zranění trnovou korunou).
6. Démoni stojí i za každou psychickou nemocí (schizofrenie atd.).
7. Lidi, kteří soustavně lžou, mohou být ovládáni démonem.
8. Démoni vládnou lidem, kteří mají nějakou závislost, např. na: alkoholu, drogách, počítačových hrách, pornografii, výherních automatech, atd.
9. Démon může stát za různými nemocemi (od chřipky až po rakovinu). O této problematice více zde.
10. Nutkání něco dělat a nevědět proč to dělám, ale musím to dělat. Démon nutí lidi vykonávat jistou činnost, zpravidla sebedestruktivní. Mohou to být zlozvyky: krádeže, závislost na internetu nebo telefonu…
11. Pokud pravidelně cvičíš jógu, otevíráš bránu démonům a očekávej problémy ve tvém životě (démonskou invazi).
12. Pokud věříš v mimozemšťany, UFO, minulé životy apod., podléháš učení démonů. Je pravděpodobné, že tvé myšlení kontroluje démon/démoni.

Démonská invaze do církevních organizací
Co dneska vidíme v církvích (oddalování křtu na odpuštění hříchu na neurčito, vynucování si uzdravení a evangelium prosperity – Hnutí Víry, vymáhání „desátků“…), je důsledkem démonské invaze do církevních organizací. Tato démonská invaze začala v období tzv. Torontské požehnání. Je potřeba si uvědomit, že nejohroženější skupinou démonského napadení jsou pastoři! Pokud si někdo myslí, že znovuzrozený křesťan naplněný Duchem svatým nemůže mít démony, žije ve velkém omylu! Každý pastor by se měl nechat zkontrolovat (vymítání démonů) min. 3x do roka. „Řadový“ křesťan min. 2x do roka. Satan je velmi chytrý, nám křesťanům často předkládá velkou část pravdy a malou část lži. Těch několik málo procent lži stačí např.  k vyučování/provozování falešného náboženství atd.

Chci se zbavit démona
Jak už víš, démona může vyhnat každý znovuzrozený křesťan. Najdi ve svém okolí křesťanské společenství, které se řídí Božím slovem. Dej pozor na křesťanské organizace, které vyučují a šíří falešné náboženství. Můžeš si samozřejmě vyhledat konkrétního křesťana, který z tebe démona/démony vyžene. Pokud jsi nevěřící, přijmi Ježíše za Pána a Spasitele a nech se pokřtít.

Může vás zajímat:
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)