Kdo jsou démoni. Vyhánění démonů

Kdo jsou démoni? Existují vůbec démoni? Jak se z člověka vyhání démoni? Kdo může být exorcista?

Kdo jsou démoni
Démoni (padlí andělé, nečistí duchové) jsou zlé duchovní bytosti, které vede satan. Démoni namlouvají lidem lži, ničí je po mnoha stránkách. Jejich úkol je klamat lidi a uvrhnout je do hříchu. Démoni nutí lidi ke krádežím, násilí, vraždám, sebevraždám, sebepoškozování, vulgaritám, pohrdáním lidmi, zvýšené sebelítosti, zotročení (modloslužba atd.), víře v UFO… Lidi pod jejich vlivem vytvářejí falešná náboženství (Římsko-katolická církev, Svědkové jehovovi, Mormoni…), věří v mimozemské bytosti, vytvářejí falešné bohy, atd. Démoni dokáží klamat i poměrně velkými zázraky, například dokáží vzít na sebe podobu (i hlas) zemřelých lidí. Člověk vyvolávající duchy nekomunikuje s duchy zemřelých, ale s démony (spiritismus).

Exorcismus
Exorcismus znamená vyhánění démonů z lidí. Vyhánět démony může každý znovuzrozený křesťan (muž i žena). Rozhodně nevěřte lžím, které šíří Římsko-katolická církev: exorcistou může být jen katolický kněz, a tento člověk musí odříkávat daný text. To je nebiblické, lež a lidský výmysl. V těchto případech démon komunikuje s démonem a stává se z „exorcismu“ divadlo démonů! Vyhánění démonů se provádí příkazem: ve jménu Ježíše Krista. Ne žádné „svazování démonů“ apod.! Pouze Ježíš je nejvyšší autorita ustanovená Bohem. Vyhánění démona ve jménu Marie je nebiblické. Pokud nějaký „exorcista“ vyhání z člověka démona ve jménu Marie, může dotyčnému pořádně uškodit (i zabít). Nehledě na to, že se takovému „vymítání“ démon jen vysmívá. Také je nebiblické vyhánět démona pomocí nějakých předmětů (kříž atd.) a „svěcené vody“.

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible, Marek 16,15-18

Nebiblické (falešné) vyhánění démonů
Asi nejznámějším případem falešného vymítání bylo „vyhánění démonů“ z německé dívky Anneliese Michel.

Video: NEBIBLICKÉ vyhánění démonů z Anneliese Michel
Nahlásit nefunkční video

Další falešné vyhánění démonů (trýznění lidí)…

Video: NEBIBLICKÉ vyhánění démonů
Nahlásit nefunkční video

V současnosti falešně vyhání démoni Mark Hemans a jemu podobní (evangelium prosperity).

Když démon vyjde
Démony máme vyhánět jen ze znovuzrozených křesťanů, anebo z lidí, kteří obratem přijmou Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Člověk, který není znovuzrozený, může být napadený ještě větším počtem démonů! Mohou nastat psychické problémy, deprese, myšlenky na sebevraždu apod.

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, Lukáš 11,24-26

Na druhou stranu je v Písmu případ, kdy Pavel vyhnal démona z nevěřící ženy, která se dokonce zabývala okultismem:

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible, překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Jak se vyhnout démonům?
1. Přijměte Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. V Ježíšově jménu vyhánějte démony.
2. Nechte se pokřtít ve vodě na očištění od hříchů. Pravidelně vyznávejte hříchy (pokání). K pokání křesťany vede Duch Svatý.
3. Za všechno se modlete. Mějte Boha na prvním místě. Nechte se vést Duchem Svatým (chození s Duchem). Studujte Boží Slovo – Bibli.
4. Neprovozujte okultismus (astrologie, věštění, horoskopy, reiki, meditace, jóga…) ani v něj nevěřte (převtělování, horoskopy apod.). O okultismu podrobně zde.
5. Odmítejte všechny démonské nauky – mimozemšťani, reinkarnace, evoluce
6. Vyhýbejte se všemu, co je od satana – cigarety, porno, drogy, prostituce…
7. Neprovozujte smilstvo (sex mimo manželství včetně homosexuálního chování).
8. Nepěstujte v sobě zlost, mstu, závist, lásku k penězům (peníze nejsou závadné, ale láska k nim ano).
9. Odmítejte myšlenkový proud New Age, který zasahuje do našich životů skrz politiku, ekologii, školství, lékařství, multi-level marketing, počítačové hry, dětské hračky…
10. Vyhýbejte se všem okultním organizacím.
11. Také se vyhněte kostelům, které jsou plné model (obrazy, sošky…).
12. Velký pozor na okultní symboly a předměty! – Pentagram, hexagram, „vševidoucí oko“, peace symbol (falešný symbol míru), předmět růženec… Pokud tyto symboly, předměty používáš/máš doma (na oblečení, sošky, knihy, náramky, přívěšky…), propaguješ a uctíváš satana a jeho démony!
13. Pozor také na okultní, ezoterickou a satanistickou hudbu! – KISS, Ghost, Iron Maiden, Black Sabath, Prodigi, Lucie, Marilyn Manson, Era, Mystera, Enya… Za tím stojí démoni. Více článek Satan v hudebním průmyslu.
14. Obrovský prostor pro démony je modloslužba. Každá modla je velká překážka mezi člověkem a Bohem. Modlou může být cokoliv, např.: člověk, stát, koníčky, televize, internet, telefonování, peníze, kariéra… I skrz dobré úmysly se můžeme dostat k modloslužbě. O modloslužbě více zde.

Jak poznám přítomnost démona?
1. Častý strach bez příčin.
2. Časté bolesti hlavy bez zjevných příčin.
3. Časté myšlenky na sebevraždu a sebepoškozování.
3. Potíže s dýcháním bez zjevných příčin.
4. Časté zlé sny, spánková paralýza. Může nastat démonský útok ve spánku. Napadený může cítit velkou tíhu na hrudi, část těla nebo celé tělo se může nekontrolovatelně pohybovat – vibrovat (až bolestivě), tělo může „létat“ nad postelí nebo po celé místnosti, atd.
5. Stigmata – krvácivé rány v místech, kde byl při ukřižování Kristus přibit ke kříži (na rukou v oblasti zápěstí, na nártech nohou a kolem kotníků, nebo kolem hlavy, jako zranění trnovou korunou).
6. Démoni mohou stát za psychickou nemocí (schizofrenie atd.). To ale neznamená, že příčina každé psychické nemoci je démon. Další možné příčiny psychických poruch: způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní potíže, biochemické změny v mozku, zranění mozku, nežádoucí účinky léků…
7. Lidi, kteří soustavně lžou, mohou být ovládáni démonem.
8. Démoni vládnou lidem, kteří mají nějakou závislost, např. na: alkoholu, drogách, počítačových hrách, pornografii, výherních automatech, atd.
9. Démon může stát za různými nemocemi (od chřipky až po rakovinu).
10. Nutkání něco dělat a nevědět, proč to dělám, ale musím to dělat. Démon nutí lidi vykonávat jistou činnost (démonická sugesce a manipulace), zpravidla sebedestruktivní. Mohou to být zlozvyky: krádeže, závislost na internetu nebo telefonu…
11. Pokud pravidelně cvičíš jógu, otevíráš bránu démonům a očekávej problémy ve tvém životě (démonskou invazi).
12. Pokud věříš v mimozemšťany, UFO, minulé životy apod., podléháš učení démonů. Je pravděpodobné, že tvé myšlení kontroluje démon/démoni.

Démonská invaze do církevních organizací
Novodobá démonská invaze do církví začala v období tzv. Torontské požehnání. Důsledek je oddalování vodního křtu na neurčito, evangelium prosperity, vymáhání „desátků“ a darů… Je potřeba si uvědomit, že nejohroženější skupinou démonského napadení jsou pastoři! Pokud si někdo myslí, že znovuzrozený křesťan nemůže být zdémonizovaný, žije ve falešném klidu bezpečí!

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

Chci se zbavit démona
Jak už víš, démona může vyhnat každý znovuzrozený křesťan. Najdi ve svém okolí křesťanské společenství, které se řídí Božím slovem. Dej pozor na křesťanské organizace, které vyučují a šíří falešné náboženství. Můžeš si samozřejmě vyhledat konkrétního křesťana, který z tebe démona/démony vyžene. Pokud jsi nevěřící, přijmi Ježíše za Pána a Spasitele a nech se pokřtít.

Může vás zajímat:
Kdo je satan?
Posedlost démonem
Jak vymítat démony?
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ
Pravda o hypnóze
Pravda o magii
Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)